Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εκπροσώπηση ενώπιον του Γραφείου

 

Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει αίτηση για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ). Ωστόσο, άπαξ και κατατεθεί η αίτηση σήματος της ΕΕ, οι καταθέτες που δεν έχουν την κατοικία τους ή την έδρα τους ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) θα πρέπει να διορίσουν αντιπρόσωπο πριν ή αφού λάβουν επίσημη επιστολή γνωστοποίησης ελλείψεων σχετικά με την απουσία εκπροσώπησης ενώπιον του Γραφείου.

Για να βρείτε εγκεκριμένο αντιπρόσωπο, συμβουλευτείτε τη δωρεάν ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Γραφείου, eSearch plus.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση.


Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Σκοπός του ΕΟΧ είναι η επέκταση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στις χώρες της ΕΖΕΣ.
 
Περισσότερες πληροφορίες και κατάλογος των χωρών του ΕΟΧ.


Ναι, ένας εγκεκριμένος αντιπρόσωπος από τον ΕΟΧ μπορεί να προβεί σε ενέργειες ενώπιον του EUIPO τόσο στο πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν σήμα της ΕΕ (ΣΕΕ) όσο και στο πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΚΚΣΥ). Μπορείτε να αναζητήσετε αντιπροσώπους στο ηλεκτρονικό εργαλείο του Γραφείου.
Συμβουλευτείτε την ενότητα Έντυπα και υποβολή αιτήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση.


Η έκφραση «πραγματική και ενεργός βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση» προέρχεται από το άρθρο 3 της σύμβασης των Παρισίων. Η αρχική διατύπωση της διάταξης, στην οποία γινόταν απλώς αναφορά σε «εγκατάσταση», κρίθηκε υπερβολικά ευρεία και αποφασίστηκε ότι έπρεπε να περιοριστεί. Έτσι, στο γαλλικό κείμενο προστέθηκε ο όρος «sérieux» («πραγματική» στα ελληνικά), με σκοπό να αποκλειστούν οι δόλιες ή οι εικονικές εγκαταστάσεις.
Με τον όρο «ενεργός» καθίσταται σαφές ότι στην εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνει χώρα κάποια βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα (διακρίνεται έτσι από την απλή αποθήκη), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είναι απαραιτήτως η έδρα. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τέτοιου είδους πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον του Γραφείου από υπάλληλό τους.


Οι υπάλληλοι νομικών προσώπων μπορούν να εκπροσωπούν άλλα νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο νομικά πρόσωπα συνδέονται οικονομικά μεταξύ τους. Οικονομική σύνδεση υπό την έννοια αυτή υφίσταται όταν υπάρχει μεταξύ των δύο νομικών προσώπων οικονομική εξάρτηση, είτε επειδή το μέρος που συμμετέχει στη διαδικασία εξαρτάται από τον εργοδότη του υπαλλήλου είτε το αντίστροφο. Αυτή η οικονομική εξάρτηση μπορεί να υφίσταται:
  • είτε επειδή τα δύο νομικά πρόσωπα είναι μέλη του ίδιου ομίλου· είτε
  • λόγω μηχανισμών διαχειριστικού ελέγχου (T-512/15, § 33 και εξής).
Ωστόσο, για τη στοιχειοθέτηση οικονομικής σύνδεσης δεν αρκούν τα ακόλουθα:
  • σύνδεση που απορρέει από σύμβαση για την παραχώρηση της άδειας χρήσης σήματος·
  • συμβατική σχέση μεταξύ δύο επιχειρήσεων με σκοπό την αμοιβαία εκπροσώπηση ή την αμοιβαία νομική συνδρομή·
  • απλή σχέση προμηθευτή/πελάτη [π.χ. βάσει αποκλειστικής διανομής ή σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)].
Όταν ο υπάλληλος που ενεργεί ως αντιπρόσωπος επιθυμεί να επικαλεστεί οικονομική σύνδεση, πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη ενότητα του επίσημου εντύπου και να αναφέρει το όνομά του, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του εργοδότη του. Συνιστάται να αναφέρεται επίσης η φύση της οικονομικής σύνδεσης, εκτός εάν αυτή καθίσταται εμφανής από τα υποβαλλόμενα έγγραφα.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σύνδεση, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση, παράγραφος 2.4.2, Εκπροσώπηση από υπαλλήλους οικονομικά συνδεόμενων νομικών προσώπων.
 


Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)· έχει την επαγγελματική του κατοικία ή τον τόπο εργασίας του στον ΕΟΧ· δικαιούται να εκπροσωπεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε υποθέσεις σημάτων/σχεδίων και υποδειγμάτων ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας κράτους μέλους του ΕΟΧ. (Σημείωση: η κεντρική υπηρεσία βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν απαιτείται να είναι η κεντρική υπηρεσία που αντιστοιχεί στην επαγγελματική κατοικία ή στον τόπο εργασίας του ενδιαφερόμενου. Θα πρέπει, ωστόσο, να βρίσκεται εντός του ΕΟΧ.


Για να εγγραφείτε στον κατάλογο των εγκεκριμένων αντιπροσώπων, θα πρέπει να συμπληρώσετε, να υπογράψετε, να σημειώσετε την ημερομηνία και να μας αποστείλετε το σχετικό έντυπο αίτησης. Πρέπει να εσωκλείσετε βεβαίωση η οποία έχει εκδοθεί από εθνική υπηρεσία ή να συμπεριλάβετε παραπομπή στην ομαδική βεβαίωση στην οποία περιλαμβάνεστε ως εγκεκριμένος αντιπρόσωπος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους σε θέματα σχεδίων ή υποδειγμάτων, βλέπε σημειώσεις σχετικά με την αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο εγκεκριμένων αντιπροσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους, βλέπε Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση.Μπορείτε να αναζητήσετε αντιπροσώπους με έδρα στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) στη δημόσια βάση δεδομένων μας, eSearch plus.  Αυτή η βάση δεδομένων παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες εκπροσώπησης (ενώσεις, υπαλλήλους, δικηγόρους ή εγκεκριμένους αντιπροσώπους EUIPO) και ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.


Σε περίπτωση που έχετε ορίσει νέο αντιπρόσωπο, αρκεί ο τελευταίος να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο ότι ο προκάτοχός του δεν σας εκπροσωπεί πλέον. Δεν απαιτείται ειδική άδεια, εκτός εάν ο νέος αντιπρόσωπος είναι πληρεξούσιος φυσικού ή νομικού προσώπου. Το EUIPO προβαίνει σε δημοσίευση της αλλαγής, αφού πρώτα την επιβεβαιώσει εγγράφως.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του ΚΚΣΥ μου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του ΣΕΕ μου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων.

Εναλλακτικά, βλέπε Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 5, Επαγγελματική εκπροσώπηση.Ο αριθμός αναγνώρισης είναι ένας αναγνωριστικός αριθμός που χορηγείται σε κάθε αντιπρόσωπο ο οποίος καταθέτει αίτηση στο EUIPO.
Όλες οι αιτήσεις περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων eSearch plus.
Το Γραφείο δεν ενημερώνει αυτομάτως τους πελάτες του για τον εν λόγω αριθμό αναγνώρισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν απόφαση εγγραφής στον κατάλογο των εγκεκριμένων αντιπροσώπων), αλλά τον γνωστοποιεί κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Μπορείτε ακόμη να βρείτε τον αριθμό αυτόν σε κάθε φάκελο που σας αφορά, πραγματοποιώντας αναζήτηση στο eSearch plus. Προκειμένου να μπορεί το Γραφείο να σας αναγνωρίζει γρήγορα ως πελάτη, σας συνιστά να αναφέρετε τον αριθμό αναγνώρισης που διαθέτετε σε κάθε επικοινωνία μαζί του.
Επισημαίνεται ότι μεταβαίνοντας στην User Area μπορείτε να δημιουργήσετε ηλεκτρονικό λογαριασμό και, στη συνέχεια, να καταθέσετε αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες.
Μόλις η αίτησή σας επικυρωθεί, το σύστημα θα δημιουργήσει τον αριθμό αναγνώρισής σας.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νομικές αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.