Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Όροι της διαδικασίας Fast track

Στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), προσφέρουμε στους καταθέτες σημάτων τη δυνατότητα να επιταχύνουν τη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης των αιτήσεών τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της διαδικασίας Fast Track.

Όταν το EUIPO λαμβάνει μια αίτηση, το προσωπικό μας την εξετάζει για να εκτιμήσει εάν το σήμα θα είναι έγκυρο. Όσο πιο σύνθετη είναι η αίτηση, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται από το προσωπικό για την εξέτασή της. Για αυτόν τον λόγο, οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο EUIPO και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις θα διεκπεραιώνονται ταχύτερα και θα φθάνουν γρηγορότερα στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας καταχώρισης, δηλαδή στη δημοσίευση της αίτησης. Η επισπευσμένη αυτή διαδικασία ονομάζεται Fast Track.


Με τη διαδικασία Fast Track, η περίοδος εξέτασης είναι συντομότερη

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

 • Είναι ταχύτερη. Ο χρόνος μέχρι τη δημοσίευση της αίτησής σας μειώνεται στο μισό ή και λιγότερο σε σύγκριση με τις κανονικές αιτήσεις
 • Είναι ασφαλέστερη. Για την αίτηση Fast Track πρέπει να επιλέξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας από τη βάση δεδομένων με τους όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί από το EUIPO και από όλα τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, γνωστή ως εναρμονισμένη βάση δεδομένων (HDB). Έτσι περιορίζονται σημαντικά οι ελλείψεις και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι κάνετε τις σωστές επιλογές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα των υπηρεσιών μας, συμβουλευθείτε τον Χάρτη Υπηρεσιών του EUIPO στη σελίδα για την ποιότητα.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διαδικασία Fast Track;

Για να είναι η αίτησή σας επιλέξιμη για τη διαδικασία Fast Track πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να επιλέξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του σήματός σας από τη βάση δεδομένων όρων που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί από το EUIPO. Το έντυπο αίτησης σε 5 βήματα έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να σας καθοδηγεί στις επιλογές σας, ούτως ώστε η αίτησή σας να εξεταστεί ως Fast Track.
 • Πρέπει να προπληρώσετε το τέλος: οι εξεταστές μας μπορούν να ξεκινήσουν την εξέταση της αίτησής σας μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. Με την επιφύλαξη της άμεσης πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαπιστώνονται ελλείψεις κατά την υποβολή και εξέταση της αίτησης, η επεξεργασία της αίτησής σας θα γίνει μέσω Fast Track.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τρεχούμενου λογαριασμού, σας επισημαίνουμε ότι θα γίνει άμεση χρέωση του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η εντολή μεταφοράς του ποσού πρέπει να γίνει αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης. 

Παρότι μερικές αιτήσεις μπορεί να πληρούν τους όρους της διαδικασίας Fast Track τη στιγμή της κατάθεσης, ενδέχεται στη συνέχεια να παύσουν να πληρούν αυτούς τους όρους. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελλείψεις, όπως για παράδειγμα, ότι το εμπορικό σήμα που θέλετε να καταχωρίσετε δεν διαθέτει επαρκή διακριτικό χαρακτήρα. Θα ενημερωθείτε γραπτώς σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν πληροί πλέον τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να εξεταστεί μέσω της διαδικασίας Fast Track.

 

Fast Track: Πλήρης κατάλογος των όρων

 1. Ο αιτών πρέπει να κατοικεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αντίθετη περίπτωση, οι αιτούντες πρέπει να ορίσουν έγκυρο αντιπρόσωπο.
 2. Το σήμα δεν πρέπει να είναι συλλογικό σήμα αλλά ούτε σήμα πιστοποίησης.
 3. Στην αίτησή σας δεν πρέπει να αναφέρεται αίτημα διεξαγωγής εθνικής ή ευρωπαϊκής έρευνας.
 4. Όσον αφορά τις αιτήσεις διεκδίκησης προτεραιότητας ή αρχαιότητας, είτε:
  • δεν θα πρέπει να διεκδικείται προτεραιότητα/αρχαιότητα, είτε
  • σε περίπτωση αναφοράς διεκδίκησης προτεραιότητας/αρχαιότητας, τα σήματα στα οποία βασίζεται η αίτηση μπορούν να εισάγονται από τη βάση δεδομένων TMView κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης ή,
  • σε περίπτωση διεκδίκησης προτεραιότητας/αρχαιότητας και το σχετικό σήμα ή τα σχετικά σήματα δεν περιλαμβάνεται(-ονται) στη βάση δεδομένων TMView, πρέπει να επισυνάπτεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 5. Σε περίπτωση διεκδίκησης προτεραιότητας έκθεσης, η διαδικασία Fast Track εξακολουθεί να είναι δυνατή, εφόσον υποβληθεί συνημμένο το σχετικό πιστοποιητικό.
 6. Το σήμα πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: λεκτικό σήμα/σήμα απεικόνισης /σήμα τρισδιάστατου σχήματος/ηχητικό σήμα.
 7. Εάν το σήμα είναι σήμα απεικόνισης /σήμα τρισδιάστατου σχήματος, η διεκδίκηση χρώματος δεν είναι πλέον εφικτή.
 8. Εάν το σήμα είναι σήμα απεικόνισης / σήμα τρισδιάστατου σχήματος / ηχητικό σήμα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα αντίστοιχα έγκυρα συνημμένα.
 9. Πρέπει να επιλέξετε όλους τους όρους του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών από τη βάση δεδομένων όρων που είναι ήδη αποδεκτοί από το EUIPO.
 10. Η πληρωμή πρέπει να γίνει με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής. Ωστόσο, η πληρωμή με χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού τρίτου δεν επιτρέπεται για τη διαδικασία Fast Track.
 11. Όσον αφορά την καταβολή των τελών, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
  • Πιστωτική κάρτα: καμία ιδιαίτερη απαίτηση
  • Για τραπεζικά εμβάσματα: ο καταθέτης πρέπει 1) να χρησιμοποιήσει τον κωδικό της πράξης πληρωμής που δημιουργείται από το έντυπο και τον αριθμό του σήματος για τον προσδιορισμό του αρχείου, 2) να δώσει την εντολή άμεσης μεταφοράς του ποσού και 3) να πραγματοποιήσει, κατά προτίμηση, χωριστή πληρωμή για κάθε αίτηση που υποβάλλει.
  • Οι καταθέτες που διαθέτουν τρεχούμενο λογαριασμό πρέπει να επιλέξουν στο έντυπο πληρωμής Χρέωση τώρα.
 12. Σε περίπτωση που η γλώσσα της αίτησης δεν είναι μία από τις πέντε γλώσσες του EUIPO (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά), ο καταθέτης πρέπει να αποδεχθεί τη μετάφραση που παρέχεται από το EUIPO στη δεύτερη γλώσσα που επιλέγεται από τις πέντε αποδεκτές γλώσσες.

Σημείωση: Οι πληρωμές με τραπεζικό έμβασμα, οι οποίες φέρουν τον αντίστοιχο κωδικό της πράξης πληρωμής, πρέπει να περιέλθουν στο EUIPO εντός εννέα ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, το EUIPO δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί τις προϋποθέσεις έγκαιρης υποβολής στο πλαίσιο της διαδικασίας Fast Track.

Εκτυπώστε τον πλήρη κατάλογο όρων
 

Όλες οι προθεσμίες αναφέρονται ενδεικτικά και δεν έχουν δεσμευτική ισχύ για το EUIPO.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.