Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Τέλη που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO

Κατάλογος τελών που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO
Κωδικός τέλους Περιγραφή τέλους Ποσό
F-001 Βασικό τέλος για την αίτηση ατομικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (άρθρο 31 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ) 1 000 EUR
F-001 Βασικό τέλος για την αίτηση ατομικού σήματος της ΕΕ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά (άρθρο 31 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ) 850 EUR
F-002 Τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για ατομικό σήμα της ΕΕ (άρθρο 31 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ) 50 EUR
F-002 Τέλος για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της δεύτερης για ατομικό σήμα της ΕΕ (άρθρο 31 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ) 150 EUR
F-001 Βασικό τέλος αίτησης για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ (άρθρο 31 παράγραφος 2, άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 1 800 EUR
F-001 Βασικό τέλος για την αίτηση συλλογικού σήματος της ΕΕ ή σήματος πιστοποίησης της ΕΕ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά (άρθρο 31 παράγραφος 2, άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 1 500 EUR
F-002 Τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ: (άρθρο 31 παράγραφος 2, άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 50 EUR
F-002 Τέλος για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της δεύτερης για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ (άρθρο 31 παράγραφος 2, άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 150 EUR
F-003 Τέλος για εθνικές εκθέσεις έρευνας
*12 EUR πολλαπλασιασμένα με τον αριθμό των κεντρικών υπηρεσιών βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ (επί του παρόντος 60 EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 5 υπηρεσίες)
60 EUR*
F-005 Τέλος ανακοπής (άρθρο 46 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 320 EUR
F-012 Βασικό τέλος για την ανανέωση ατομικού σήματος της ΕΕ (άρθρο 53 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 1 000 EUR
F-012 Βασικό τέλος για την ανανέωση ατομικού σήματος της ΕΕ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά (άρθρο 53 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 850 EUR
F-012 Τέλος για την ανανέωση της δεύτερης κλάσης προϊόντων και υπηρεσιών για ατομικό σήμα της ΕΕ (άρθρο 53 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 50 EUR
F-012 Τέλος για την ανανέωση κάθε κλάσης προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της δεύτερης για ατομικό σήμα της ΕΕ (άρθρο 53 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 150 EUR
F-012 Βασικό τέλος αίτησης για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ (άρθρο 53 παράγραφος 3 και άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 1 800 EUR
F-012 Βασικό τέλος για την ανανέωση συλλογικού σήματος της ΕΕ ή σήματος πιστοποίησης της ΕΕ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά (άρθρο 53 παράγραφος 3 και άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 1 500 EUR
F-012 Τέλος για την ανανέωση της δεύτερης κλάσης προϊόντων και υπηρεσιών για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ (άρθρο 53 παράγραφος 3 και άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 50 EUR
F-012 Τέλος για την ανανέωση κάθε κλάσης προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της δεύτερης για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ (άρθρο 53 παράγραφος 3 και
άρθρο 74 παράγραφος 3 ή άρθρο 83 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ)
150 EUR
F-016 Πρόσθετο τέλος για την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης ή την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ανανέωσης (άρθρο 53 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ): 25 % του εκπρόθεσμου τέλους ανανέωσης, με ανώτατο όριο τα 1 500 EUR 25 %
(μέγιστο 1 500 EUR)
F-017 Τέλος για την αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας (άρθρο 63 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ) 630 EUR
F-018 Τέλος προσφυγής (άρθρο 68 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ) 720 EUR (σήματα)
800 EUR (σχέδια ή υποδείγματα)
F-019 Τέλος αίτησης για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) (άρθρο 104 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 200 EUR
F-020 Τέλος για την αίτηση μετατροπής του κατατεθειμένου ή του καταχωρισμένου σήματος της ΕΕ (άρθρο 140 παράγραφος 1, επίσης σε συνδυασμό με το άρθρο 202 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ): α) σε αίτηση εθνικού σήματος· β) σε επέκταση της προστασίας σε κράτη μέλη δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης 200 EUR
F-023 Τέλος για την αίτηση καταχώρισης άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος επί καταχωρισμένου σήματος της ΕΕ (άρθρο 26 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ) ή κατατεθειμένου σήματος της ΕΕ (άρθρο 26 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ): α) παραχώρηση άδειας χρήσης, β) μεταβίβαση άδειας χρήσης, γ) σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, δ) μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος, ε) αναγκαστική εκτέλεση
(200 EUR ανά καταχώριση, αλλά χωρίς υπέρβαση συνολικού ποσού 1 000 EUR σε περίπτωση που υποβάλλονται πολλαπλά αιτήματα στην ίδια αίτηση ή ταυτόχρονα)
200 EUR
(μέγιστο 1 000 EUR)
F-024 Τέλος για την ακύρωση της καταχώρισης άδειας χρήσης ή άλλου δικαιώματος 200 EUR ανά ακύρωση (άρθρο 29 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ, με μέγιστο ποσό τα 1 000 EUR σε περίπτωση που υποβάλλονται πολλαπλά αιτήματα στην ίδια αίτηση ή ταυτόχρονα) 200 EUR
(μέγιστο 1 000 EUR)
F-025 Τέλος για την τροποποίηση καταχωρισμένου σήματος της ΕΕ (άρθρο 54 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ) 200 EUR
F-026 Τέλος έκδοσης αντιγράφου της αίτησης για σήμα της ΕΕ (άρθρο 114 παράγραφος 7 του ΚΣΕΕ), αντιγράφου του πιστοποιητικού καταχώρισης (άρθρο 51 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ) ή αποσπάσματος από το μητρώο (άρθρο 111 παράγραφος 7 του ΚΣΕΕ)
μη επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα: (10 EUR)
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα: (30 EUR)
*δωρεάν διά της ηλεκτρονικής οδού
10 EUR
30 EUR
F-027 Τέλος έρευνας φακέλου από το κοινό (άρθρο 114 παράγραφος 6 του ΚΣΕΕ): 30 EUR
F-028 Τέλος έκδοσης αντιγράφων των εγγράφων φακέλου (άρθρο 114 παράγραφος 7 του ΚΣΕΕ):
μη επικυρωμένο αντίγραφο: (10 EUR)
επικυρωμένο αντίγραφο: (30 EUR και, πέραν των 10 σελίδων, 1 EUR ανά σελίδα)

10 EUR

30 EUR
1 EUR επιπλέον ανά σελίδα πλέον των δέκα

F-029 Τέλος ανακοίνωσης πληροφοριών που περιέχει ο φάκελος (άρθρο 114 παράγραφος 9 του ΚΣΕΕ) 10 EUR
F-030 Τέλος επανεξέτασης του επιστρεπτέου ποσού εξόδων διαδικασίας (άρθρο 109 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ) 100 EUR
F-033 Τέλος για συνέχιση της διαδικασίας (άρθρο 105 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ) 400 EUR
F-034 Τέλος για τη δήλωση διαίρεσης καταχωρισμένου (άρθρο 56 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ) ή κατατεθειμένου σήματος της ΕΕ (άρθρο 50 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ) 250 EUR
W-001 Τέλος κατάθεσης διεθνούς αίτησης στο EUIPO (άρθρο 184 παράγραφος 4 του ΚΣΕΕ) 300 EUR
Κατάλογος τελών που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO
Κωδικός τέλους Περιγραφή τέλους Ποσό
Ατομικό τέλος για διεθνή καταχώριση με προστασία που επεκτείνεται στην Ένωση.
Το ποσό του τέλους των υπό Β.Ι.1 ή Β.Ι.2 του παρόντος σημείου είναι το ισοδύναμο σε ελβετικά φράγκα, όπως ορίζεται από τον γενικό διευθυντή του ΠΟΔΙ σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 των κοινών κανονισμών, στο πλαίσιο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, των ακόλουθων ποσών
M-001 Για ατομικό σήμα 820 EUR
M-002 Συν για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών 50 EUR
M-002 Συν για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση πέραν της δεύτερης 150 EUR
M-001 Για συλλογικό σήμα ή σήμα πιστοποίησης 1 400 EUR
M-002 Συν για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών 50 EUR
M-002 Συν για κάθε κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν της δεύτερης 150 EUR
Ατομικό τέλος για την ανανέωση διεθνούς καταχώρισης με προστασία που επεκτείνεται στην Ένωση
Το ποσό του τέλους του υπό Β.ΙΙ.1 είναι το ισοδύναμο σε ελβετικά φράγκα, όπως ορίζεται από τον γενικό διευθυντή του ΠΟΔΙ σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 των κοινών κανονισμών, στο πλαίσιο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, των ακόλουθων ποσών
M-012 Για ατομικό σήμα 820 EUR
M-012 Συν για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών 50 EUR
M-012 Συν για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση πέραν της δεύτερης 150 EUR
M-012 Για συλλογικό σήμα ή σήμα πιστοποίησης 1 400 EUR
M-012 Συν για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών 50 EUR
M-012 Συν για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση πέραν της δεύτερης 150 EUR
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.