Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ideas Powered for Business Ταμείο ΜΜΕ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – GR/001/21 (Ideas Powered for Business Ταμείο ΜΜΕ)

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EUIPO.

Υπηρεσία 1 - υπηρεσίες προδιάγνωσης ΔΙ (IP Scan): Η παρούσα υπηρεσία μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε για ποια δικαιώματα ΔΙ να υποβάλετε αίτηση, πώς να αναπτύξετε το χαρτοφυλάκιο ΔΙ σας εάν έχετε ήδη καταχωρισμένα δικαιώματα, και πώς να σχεδιάσετε τη μελλοντική στρατηγική σας·

Υπηρεσία 2 - τέλη σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων: Εάν επιθυμείτε να καταχωρίσετε ένα εμπορικό σήμα, σχέδιο ή υπόδειγμα σε ενωσιακό, περιφερειακό (εντός Μπενελούξ) ή εθνικό επίπεδο.

 

Κάθε ΜΜΕ μπορεί να λάβει αποζημίωση ύψους έως και 1.500 EUR με τη μορφή επιχορήγησης για την υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών.

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος Ideas Powered for Business του EUIPO, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Σε αυτή τη σελίδα, έχετε τις εξής δυνατότητες:

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Σας συνιστούμε να μελετήσετε τις επίσημες πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προτού υποβάλλετε αίτηση. Μπορείτε να τις μεταφορτώσετε στο παρακάτω πεδίο. Μην ξεχνάτε ότι για να υποβάλετε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα, η επιχείρησή σας πρέπει να ανταποκρίνεται στον επίσημο ορισμό της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.

Για τυχόν απορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήστη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ (διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ).

 

Download PDF

Σας επισημαίνουμε ότι η εγκυρότερη πηγή πληροφοριών είναι η αγγλική έκδοση. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών μεταξύ των γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

Το διορθωτικό αφορά την προσθήκη μιας νέας χρονικής περιόδου για την υποβολή αιτήσεων τον Οκτώβριο από 01/10/2021 έως 31/10/2021.

Οι τροποποιήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων παρουσιάζονται λεπτομερώς στο διορθωτικό.

 

Μεταφόρτωση αρχείου PDF

Σας επισημαίνουμε ότι η εγκυρότερη πηγή πληροφοριών είναι η αγγλική έκδοση. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών μεταξύ των γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα.

 

Επιπλέον, σας συνιστούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα έγγραφα που ακολουθούν προτού υποβάλετε αίτηση στο Ταμείο ΜΜΕ και πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της αίτησης:

 

 

Υπεύθυνη δήλωση Εμφάνιση Απόκρυψη

Η παρούσα δήλωση διασφαλίζει ότι όλοι οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με τους κανόνες και δεν τελούν υπό κατάσταση που θα μπορούσε να τους αποκλείσει από την ενωσιακή χρηματοδότηση (π.χ. πτώχευση).

Download PDF

 

Κατάλογος σταθερών ποσών/τελών ανά χώρα της ΕΕ και για τις δύο υπηρεσίες Εμφάνιση Απόκρυψη

Ο παρών κατάλογος ενδέχεται να αλλάξει μεταξύ των περιόδων υποβολής αιτήσεων. Κάθε επικαιροποίηση του παρόντος καταλόγου θα ανακοινώνεται εδώ, συνεπώς, είναι σημαντικό οι αιτούντες να τον συμβουλεύονται τακτικά.

Download PDF

 

Υπόδειγμα απόφασης επιχορήγησης Εμφάνιση Απόκρυψη

Οι επιχορηγήσεις συνάπτονται μέσω απόφασης του Γραφείου (απόφαση επιχορήγησης), πρότυπο της οποίας είναι διαθέσιμο προς ενημέρωση των αιτούντων.

Download PDF

 

 

Επιπλέον, εάν σκοπεύετε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω αντιπροσώπου (τρίτο πρόσωπο), θα πρέπει να μεταφορτώσετε την παρακάτω δήλωση, να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και στη συνέχεια να τη διαβιβάσετε στον αντιπρόσωπό σας ώστε να την αναφορτώσει μαζί με την αίτηση και να την υποβάλει εξ ονόματός σας.

 

Υπεύθυνη δήλωση – αντιπρόσωποι εξ ονόματος του αιτούντος Εμφάνιση Απόκρυψη

Αντιπρόσωπος Οποιοσδήποτε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος από την ΜΜΕ για να την εκπροσωπεί νόμιμα στην παρούσα διαδικασία καθώς και να συμπληρώνει το ηλεκτρονικό έντυπο και να το υποβάλλει εξ ονόματος του αιτούντος.

Μεταφόρτωση αρχείου PDF

 

 


Χρονοδιάγραμμα και κανόνες

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (ηλεκτρονικό έντυπο). Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6
Διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά στάδιο Περατωθείσα Περατωθείσα Περατωθείσα Περατωθείσα Περατωθείσα Περατωθείσα
Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων 11/01/2021 01/03/2021 01/05/2021 01/07/2021 01/09/2021 01/10/2021
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31/01/2021 31/03/2021 31/05/2021 31/07/2021 30/09/2021 31/10/2021

Οι αιτούντες λαμβάνουν γραπτή ειδοποίηση με τα αποτελέσματα και ειδοποίηση για τις αποφάσεις επιχορήγησης σε περίπτωση θετικής έκβασης

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021 Απρίλιος - Μάιος 2021 Ιούνιος - Ιούλιος 2021 Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021 Οκτώβριος - Νοέμβριος 2021 Νοέμβριος 2021

 

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 1.5 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, για κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων έχει διατεθεί ενδεικτικός προϋπολογισμός και, εάν δεν χρησιμοποιηθούν όλα τα κονδύλια για μια συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων, μπορούν να μεταφερθούν σε μεταγενέστερες περιόδους.

Εάν ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός που κατανέμεται για κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων εξαντληθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, η περίοδος ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από την ημερομηνία που προβλέπεται στο παρόν. Θα επικαιροποιούμε τον παρόντα πίνακα προκειμένου να συμπεριλάβουμε τυχόν αλλαγές και σας συνιστούμε να τον συμβουλεύεστε τακτικά.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: COVID-19 Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα και οι εκτιμήσεις προϋπολογισμού ενδέχεται να αναθεωρηθούν όπως απαιτείται ανάλογα με τις επικρατούσες περιστάσεις σε σχέση με την έξαρση της πανδημίας COVID-19.

 

Κανόνες υποβολής

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση ανά περίοδο υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία 1 (υπηρεσίες προδιάγνωσης ΔΙ) ή για την υπηρεσία 2 (καταχώριση εμπορικού σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος) ή για συνδυασμό των δύο υπηρεσιών.

Εάν λάβετε μια υπηρεσία σε μία περίοδο υποβολής αιτήσεων και επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για άλλη υπηρεσία σε επόμενη χρονική περίοδο, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ξανά για την ίδια υπηρεσία. Επομένως, εάν έχετε ήδη λάβει την υπηρεσία 1, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για την υπηρεσία 2. Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση δύο φορές για την ίδια υπηρεσία.

Ακόμα και εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άλλη υπηρεσία όταν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο, εάν υποβάλετε περισσότερες από μία αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων, λαμβάνουμε υπόψη μόνο την πρώτη εκδοχή της αίτησής σας. Όλες οι άλλες εκδοχές που αποστέλλετε θα θεωρούνται αυτομάτως μη αποδεκτές.

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εάν έχετε απορίες για τη διαδικασία υποβολής, τους κανόνες, το χρονοδιάγραμμα ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με το παρόν πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του κέντρου πληροφόρησης.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις θα δημοσιεύουμε όλες τις απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αποστέλλονται από πιθανούς αιτούντες. Η δημοσίευση αυτών των ερωτήσεων και απαντήσεων έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι αιτούντες τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, έχοντας πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες.

 

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Συνιστούμε στους αιτούντες να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να μας αποστείλουν το έντυπό τους, διότι δίδεται προτεραιότητα στις αιτήσεις που λαμβάνονται πρώτες.

 

  

 

 

Αποτελέσματα, ειδοποιήσεις και τρόπος υποβολής αίτησης πληρωμής

Θα σας ειδοποιήσουμε ξεχωριστά για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης μετά την έγκριση της απόφασης χορήγησης ανά περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Η επίσημη κοινοποίηση της απόφασής μας θα αποστέλλεται μέσω e-mail στα πρόσωπα επικοινωνίας που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό έντυπο. Επομένως, είναι δική σας ευθύνη να υποβάλετε τη/τις σωστή(-ές) διεύθυνση(-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των προσώπων επικοινωνίας.

  • Εάν η αίτησή σας απορριφθεί, θα ενημερωθείτε για τους λόγους της αρνητικής απόφασης με σχετικό e-mail.
  • Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα λάβετε επιβεβαίωση της θετικής απόφασης και ένα συνημμένο με την απόφαση επιχορήγησης δεόντως υπογεγραμμένη από το EUIPO.

Εάν λάβετε θετική απάντηση, γίνεστε δικαιούχος του προγράμματος (το Ταμείο ΜΜΕ). Η θετική απόφαση ισχύει από την ημερομηνία που σας την κοινοποιούμε, οπότε και καθορίζουμε όλες τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

Αφού λάβετε τη θετική απόφαση, έχετε προθεσμία 30 ημερών για:

  • να υποβάλετε αίτηση για υπηρεσία προδιάγνωσης ΔΙ. Μπορείτε να ζητήσετε τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας από τα εθνικά γραφεία που παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία.
  • να υποβάλετε αίτηση και να καταβάλετε τα τέλη για το σήμα, το σχέδιο ή/και το υπόδειγμά σας. Οι αιτήσεις για σήματα, σχέδια και υποδείγματα μπορούν να υποβληθούν σε ένα από τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (εθνικό επίπεδο), στο γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (για το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο·-περιφερειακό επίπεδο) ή σε εμάς στο EUIPO (για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).

 

Υποβολή αιτήματος για πληρωμή από εμάς

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της(των) υπηρεσίας(-ών), οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα για έντυπο πληρωμής, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα βρουν στην απόφαση επιχορήγησης.

Η πληρωμή, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με το αίτημα, θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός και οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται με σχετικό e-mail.

 

Κατάλογος ελέγχου για τους αιτούντες

Προτού υποβάλλεται αίτηση, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε «Ναι» σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις:

Ναι Όχι

Είναι η εταιρεία σας μικρή και μεσαία επιχείρηση, που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
 
Μελετήσατε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων προτού συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης;
 
Γνωρίζετε τα τραπεζικά στοιχεία της εταιρείας σας και έχετε τραπεζική δήλωση (υπόδειγμα) που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας ως δικαιούχου του λογαριασμού, αριθμό IBAN (παραδείγματα) και κωδικό BIC/SWIFT;
 
Διαθέτετε το πιστοποιητικό ΦΠΑ της εταιρείας σας;
 
Γνωρίζετε για ποια(-ες) υπηρεσία(-ες) σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση (υπηρεσία 1/υπηρεσία 2 ή και για τις δύο), όπως περιγράφονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων;
 
Γνωρίζετε για ποια δικαιώματα ΔΙ (εμπορικά σήματα ή/και σχέδια ή υποδείγματα σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση (υπηρεσία 2)
 
Κατανοείτε πλήρως ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτές τις υπηρεσίες εάν έχετε ήδη λάβει εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηση για τις ίδιες υπηρεσίες ή για μέρος αυτών;
 

Εάν έχετε απαντήσει «Ναι» σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, μπορείτε να προχωρήσετε στο έντυπο αίτησης (εντός των περιόδων υποβολής αιτήσεων):

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.