Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έντυπα διεθνούς αίτησης

Από την 1η Οκτωβρίου 2004, είναι δυνατή η κατάθεση διεθνούς αίτησης ή αίτησης μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας βάσει σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αίτησης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Έντυπο διεθνούς αίτησης

Είναι υποχρεωτική η χρήση του επίσημου εντύπου (άρθρα 183 και 184 του ΚΣΕΕ, άρθρο 65 του ΚΕΚΣΕΕ και άρθρο 28 του ΕΚΣΕΕ), το οποίο παρέχεται είτε από το Γραφείο είτε από το Διεθνές Γραφείο. Είναι δυνατή η επιγραμμική κατάθεση διεθνούς αίτησης:

Επιγραμμική κατάθεση διεθνούς αίτησης

Για την κατάθεση διεθνούς αίτησης, πρέπει να καταβληθούν στο EUIPO τέλη διαβίβασης ύψους 300 ευρώ. Όλα τα άλλα τέλη που αφορούν διεθνείς αιτήσεις πρέπει να καταβάλλονται απευθείας στον ΠΟΔΙ. Πληρωμές για διεθνείς αιτήσεις που αποστέλλονται στο EUIPO θα επιστρέφονται στους καταθέτες. Περισσότερες πληροφορίες για τις πληρωμές στον ΠΟΔΙ παρέχονται στο κεφάλαιο Πληρωμές τελών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση διεθνών αιτήσεων όταν το EUIPO είναι το γραφείο προέλευσης, γίνεται αναφορά στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος M, Διεθνή σήματα

 

 

Έντυπο μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας

Είναι υποχρεωτική η χρήση του επίσημου εντύπου, δηλ. είτε:

  • Για τα αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά — χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο έντυπο του ΠΟΔΙ (MM4).
     
  • Για τις υπόλοιπες 20 επίσημες γλώσσες (πλην των ιρλανδικών) — χρησιμοποιήστε το έντυπο του EUIPO (EM4). Το έντυπο αυτό έχει το ίδιο περιεχόμενο και σχεδόν την ίδια διάταξη με το έντυπο του ΠΟΔΙ (MM4).

Το Φύλλο υπολογισμού τελών (PDF, Word) θεωρείται ουσιώδες μέρος μιας μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας. Εάν δεν συμπληρωθεί στη σωστή γλώσσα (ήτοι στη γλώσσα στην οποία πρέπει να διαβιβαστεί η διεθνής αίτηση στον ΠΟΔΙ) και δεν επισυναφθεί στο EM4, ο ΠΟΔΙ θα θεωρήσει παράτυπη την αίτηση.

 

Έντυπα διεθνούς αίτησης και μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας όταν ζητείται η επέκταση της προστασίας στην ΕΕ (το EUIPO είναι το Γραφείο στο οποίο ζητείται η επέκταση της προστασίας)

Από την 1η Οκτωβρίου 2004 είναι δυνατό να ζητηθεί η επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη χρήση των εντύπων του ΠΟΔΙ

  • MM2 (Αίτηση διεθνούς καταχώρισης, η οποία διέπεται αποκλειστικά από το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης).

  • MM4 (Επέκταση της προστασίας έπειτα από διεθνή καταχώριση).

Τα εν λόγω έντυπα έχουν τροποποιηθεί από τον ΠΟΔΙ ώστε να επιτρέπεται κυρίως ο ορισμός μιας δεύτερης γλώσσας διαφορετικής από την πρώτη μεταξύ των τεσσάρων υπολοίπων γλωσσών του EUIPO, όταν ζητείται η επέκταση της προστασίας στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση αρχαιότητας στη διεθνή αίτηση, έχει δημιουργηθεί ένα χωριστό έντυπο που θα επισυναφθεί στη διεθνή αίτηση όπου ζητείται η επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  • MM17 (Διεκδίκηση αρχαιότητας- Ευρωπαϊκή Ένωση).

 

Αίτηση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ

Για όλα τα είδη μετατροπής, το συμπληρωμένο έντυπο (σημειώσεις) πρέπει να αποστέλλεται απευθείας στο EUIPO στο Αλικάντε.

Δεδομένου ότι ο ΠΟΔΙ επεξεργάζεται το είδος της μετατροπής "opting back (άσκηση δικαιώματος επανένταξης)" ως μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας, στο εν λόγω είδος μετατροπής όλα τα τέλη που έχουν σχέση με τη(τις) μεταγενέστερη(ες) επέκταση(εις) της προστασίας θα πρέπει να καταβληθούν απευθείας στον ΠΟΔΙ.

Ως εκ τούτου, το φύλλο υπολογισμού τελών του ΠΟΔΙ(PDF, Word) πρέπει να επισυναφθεί στη γλώσσα της διεθνούς καταχώρισης.

 

Αίτηση κατάτμησης διεθνούς καταχώρισης (ΔΚ) με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 μπορεί να ζητηθεί κατάτμηση της προστασίας στην ΕΕ για διεθνή καταχώριση.
Από την 1 Φεβρουαρίου 2019 είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται το επίσημο έντυπο MM22 του ΠΟΔΙ (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου φύλλου υπολογισμού τελών) το οποίο διατίθεται στην αγγλική-γαλλική-ισπανικήγλώσσα.

Το έντυπο πρέπει να υποβληθεί στο EUIPO στη γλώσσα της διεθνούς καταχώρισης. Εφόσον το έντυπο του ΠΟΔΙ δεν προβλέπει την αναγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών που πρόκειται να παραμείνουν στην αρχική καταχώριση, απαιτείται να προστεθεί μια πρόσθετη σελίδα στο έντυπο με την ένδειξη αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 11 του ΕΚΣΕΕ.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.