Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακυρότητα

 

Αίτηση ακυρότητας μπορεί να υποβάλει στο EUIPO κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε δημόσια αρχή που νομιμοποιείται προς τούτο. Για την κατάθεση αίτησης ακυρότητας απαιτείται η καταβολή τέλους.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις ακυρότητας μπορείτε να βρείτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων ακυρότητας σχεδίων ή υποδειγμάτων.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη της αίτησης κήρυξης ακυρότητας, ανατρέξτε στην ενότητα Προβλεπόμενα τέλη και όροι καταβολής.


Όσον αφορά τη διαδικασία κήρυξης ακυρότητας κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, οι αιτούντες οι οποίοι δεν έχουν κατοικία ή έδρα ή πραγματική και ενεργό εμπορική εγκατάσταση στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) είναι υποχρεωτικό να εκπροσωπούνται ενώπιον του Γραφείου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αντιπροσώπων του Γραφείου, χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων eSearch plus.


Το γλωσσικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις διαδικασίες ακυρότητας σχεδίου ή υποδείγματος δεν είναι το ίδιο με το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στις διαδικασίες για το σήμα.
Η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας πρέπει να υποβάλλεται στη γλώσσα της διαδικασίας, η οποία είναι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του επίμαχου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (γλώσσα κατάθεσης), υπό τον όρο ότι η γλώσσα της κατάθεσης είναι μία από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου (άρθρο 98 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα - CDR, άρθρο 29 του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα-CDIR).
Εάν η γλώσσα κατάθεσης δεν είναι μία από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, η γλώσσα της διαδικασίας είναι η δεύτερη γλώσσα που υποδείχθηκε στην αίτηση για το επίμαχο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (άρθρο 98 παράγραφος 4 του CDR, άρθρο 29 παράγραφος 1 του CDIR).
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξέταση αιτήσεων ακυρότητας σχεδίων ή υποδειγμάτων.


Οι αιτήσεις ακυρότητας λαμβάνονται από το EUIPO, το οποίο είναι αρμόδιο, από κοινού με τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, για την επίλυση διαφορών που αφορούν καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα. Αντιθέτως, για διαφορές που αφορούν μη καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.
Όταν εκδοθεί επαρκής αριθμός αποφάσεων επί των συναφών θεμάτων από το EUIPO και από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια (δικαστήρια κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων) ή από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα συγκεντρωθεί φυσικά και σταδιακά η νομολογία και, αφού τεκμηριωθεί και σχολιαστεί, θα τεθεί στη διάθεση του κοινού, ώστε να μπορούν να τη συμβουλεύονται όλοι.
Για να συμβουλευτείτε τη νομολογία, χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων eSearch Case Law.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.