Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακυρότητα και έκπτωση (ακύρωση)

 

Ο κανονισμός για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ) προβλέπει δύο κατηγορίες διαδικασιών υπό τον γενικό όρο «διαδικασίες ακύρωσης».
Στην πρώτη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του ο δικαιούχος σήματος της ΕΕ, ενώ στη δεύτερη κηρύσσεται άκυρο το σήμα της ΕΕ. H διαφορά μεταξύ των δύο διαδικασιών είναι ότι η έκπτωση ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ενώ η κήρυξη ακυρότητας συνεπάγεται αναδρομική διαγραφή της καταχώρισης από το μητρώο σημάτων της ΕΕ.


Ο δικαιούχος σήματος της ΕΕ μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • εάν δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός προθεσμίας 5 ετών από την καταχώρισή του. Επιπλέον, το σήμα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς διακοπή επί περισσότερα από 5 συνεχόμενα έτη·
  • εάν το σήμα, συνεπεία ενεργειών του δικαιούχου, έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωριστεί και ο δικαιούχος δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να αποτρέψει το γεγονός αυτό·
  • εάν το σήμα, λόγω της χρήσης που γίνεται από το δικαιούχο, έχει καταστεί παραπλανητικό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί.


Προβλέπονται δύο κατηγορίες λόγων ακυρότητας: απόλυτοι και σχετικοί. Στους απόλυτους λόγους ακυρότητας περιλαμβάνονται οι λόγοι απαραδέκτου που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης. Οι σχετικοί λόγοι ακυρότητας αφορούν προγενέστερα δικαιώματα τα οποία προηγούνται του σήματος της ΕΕ σύμφωνα με την αρχή της «προτεραιότητας».
Ένα σήμα της ΕΕ μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με επίκληση απόλυτων λόγων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • σε περίπτωση που το σήμα της ΕΕ καταχωρίστηκε παρά το γεγονός ότι συνέτρεχε απόλυτος λόγος απαραδέκτου (ειδικότερα, εάν το σήμα είχε μη διακριτικό ή περιγραφικό χαρακτήρα)·
  • σε περίπτωση που ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης. Αυτό αφορά κυρίως περιπτώσεις στις οποίες ο καταθέτης επιδιώκει παράνομους σκοπούς με την κατάθεση της αίτησης για καταχώριση σήματος.
Ένα σήμα της ΕΕ μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με επίκληση σχετικών λόγων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • για τους ίδιους λόγους για τους οποίους μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή·
  • σε περίπτωση υφιστάμενου προγενέστερου δικαιώματος σε κράτος μέλος το οποίο επιτρέπει την απαγόρευση της χρήσης του υπό εξέταση σήματος. Αυτό αφορά, συγκεκριμένα, δικαίωμα στο όνομα, δικαίωμα στην εικόνα, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα βιομηχανικού σχεδίου.
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα Προστατεύστε τα δικαιώματά σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Δ Ακύρωση, Τμήμα 1 Διαδικασία.

 


Η αίτηση ακύρωσης είναι παραδεκτή μόνον εάν το επίμαχο σήμα της ΕΕ έχει καταχωριστεί στο μητρώο σημάτων της ΕΕ. Οι καταχωρίσεις δημοσιεύονται στο δελτίο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέρος B). Η αίτηση έκπτωσης λόγω μη χρήσης είναι παραδεκτή μόνον εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη από την καταχώριση του σήματος της ΕΕ.
Δεν προβλέπεται προθεσμία για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, εάν ο δικαιούχος προγενέστερου δικαιώματος γνώριζε αλλά ανέχθηκε τη χρήση μεταγενέστερου σήματος της ΕΕ επί πέντε συνεχή έτη, δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει κήρυξη ακυρότητας για σχετικούς λόγους (απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις ακύρωσης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Δ Ακύρωση, Τμήμα 1 Διαδικασία.


Στο δικτυακό τόπο του EUIPO διατίθενται δύο διαφορετικά έντυπα για τα δύο είδη διαδικασίας (αίτηση για κήρυξη ακυρότητας και αίτηση έκπτωσης), τα οποία μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.


Για να θεωρηθεί μια αίτηση έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας ως κατατεθείσα, απαιτείται η καταβολή τέλους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τέλος της αίτησης έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας, ανατρέξτε στην ενότητα για τα τέλη.


Αιτούντες οι οποίοι δεν έχουν κατοικία ή έδρα ή πραγματική και ενεργό εμπορική εγκατάσταση στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) είναι υποχρεωτικό να εκπροσωπούνται ενώπιον του Γραφείου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αντιπροσώπων του Γραφείου, χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων eSearch plus.


Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε μία από τις δύο γλώσσες του σήματος της ΕΕ το οποίο αφορά, υπό την προϋπόθεση ότι είναι γλώσσες του Γραφείου. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή, εάν η πρώτη γλώσσα δεν είναι γλώσσα του Γραφείου), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η δεύτερη γλώσσα του σήματος της ΕΕ. Οι κανόνες σχετικά με τη γλώσσα της διαδικασίας επεξηγούνται λεπτομερώς στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A Γενικοί κανόνες, Τμήμα 4 Γλώσσα της διαδικασίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις ακύρωσης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Δ Ακύρωση, Τμήμα 1 Διαδικασία.


Μπορείτε να επικαλεστείτε διάφορους λόγους στην αίτηση ακύρωσης. Ωστόσο, μόνον εάν καταβάλετε το τέλος κήρυξης ακυρότητας και το τέλος έκπτωσης μπορείτε να επικαλεστείτε μαζί, στην ίδια αίτηση, τόσο λόγους ακυρότητας όσο και λόγους έκπτωσης, δεδομένου ότι η ακυρότητα και η έκπτωση θεωρούνται δύο διαφορετικές διαδικασίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης για την κήρυξη ακυρότητας σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο ηττηθείς διάδικος σε διαδικασία ακύρωσης βαρύνεται με τα τέλη και τα έξοδα στα οποία έχουν υποβληθεί οι λοιποί διάδικοι. Ωστόσο, ισχύει περιορισμός όσον αφορά τα επιστρεπτέα έξοδα, το οποίο σημαίνει ότι ο διάδικος που βαρύνεται με τα έξοδα δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει ποσό που υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Δ Ακύρωση, Τμήμα 1 Διαδικασία ακύρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 1 Διαδικαστικά θέματα.


Το τέλος δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης ακύρωσης. Ο διάδικος που τερματίζει τη διαδικασία ακύρωσης αποσύροντας την αίτησή του βαρύνεται επίσης με τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι έτεροι διάδικοι έως εκείνη τη στιγμή (εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία), εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση για λόγους ευθυδικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Δ, Διαγραφή, Τμήμα 1, Διαδικασίες.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νομικές αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.