Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεθνής καταχώριση

 

Το πρωτόκολλο της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση σημάτων είναι συνθήκη την οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO - ΠΟΔΙ) στη Γενεύη. Τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 1996 και έκτοτε έχει κυρωθεί από πολλές χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, της Κίνας, της Ρωσίας και, από τον Οκτώβριο του 2004, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το πρωτόκολλο της Μαδρίτης παρέχει στους κατόχους σημάτων τη δυνατότητα να κατοχυρώνουν την προστασία των σημάτων τους σε διάφορες χώρες καταθέτοντας απλώς μία αίτηση απευθείας στο γραφείο σημάτων της χώρας ή της περιφέρειάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης, επισκεφθείτε την ενότητα Στρατηγική του δικτυακού μας τόπου και κάντε κλικ στην καρτέλα «Ανάπτυξη».Το EUIPO, ως το γραφείο της ΕΕ το οποίο είναι αρμόδιο για την καταχώριση των σημάτων που προστατεύονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι το σημείο επαφής με τον ΠΟΔΙ για κάθε διαδικασία κατάθεσης διεθνούς αίτησης η οποία βασίζεται σε σήμα της ΕΕ ή στην οποία ζητείται επέκταση της προστασίας στην ΕΕ. Το EUIPO ενεργεί είτε ως γραφείο προέλευσης σε περίπτωση που η διεθνής αίτηση βασίζεται σε σήμα της ΕΕ είτε ως προσδιοριζόμενο γραφείο σε περίπτωση που ζητείται επέκταση της προστασίας στην ΕΕ σε διεθνή αίτηση που έχει κατατεθεί σε άλλο κράτος. Ο ρόλος που επιτελεί το EUIPO στο διεθνές σύστημα είναι παρόμοιος με τον ρόλο που επιτελούν τα εθνικά γραφεία.


Ο ΠΟΔΙ, μέσω του Διεθνούς Γραφείου του, διαχειρίζεται το πρωτόκολλο και τη συμφωνία της Μαδρίτης (που αποτελούν από κοινού το λεγόμενο σύστημα της Μαδρίτης). Κάθε φορά που λαμβάνει διεθνή αίτηση από κάποιο γραφείο προέλευσης, ελέγχει συγκεκριμένα αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις κατάθεσης της αίτησης και αν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σωστά ταξινομημένα. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, καταχωρίζει το σήμα στο διεθνές μητρώο και το δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα την οποία εκδίδει. Το Διεθνές Γραφείο κοινοποιεί στη συνέχεια τη διεθνή καταχώριση στα γραφεία των χωρών προς τις οποίες ζητείται επέκταση της προστασίας.
Το Διεθνές Γραφείο δεν εξετάζει αν το σήμα ως έχει πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προστασίας, ή αν υπάρχει ήδη καταχωρισμένο ταυτόσημο ή παρόμοιο σήμα. Για τα θέματα αυτά αρμόδια είναι τα γραφεία των χωρών προς τις οποίες ζητείται επέκταση της προστασίας.


Ναι, μπορείτε να ορίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έδαφος επί του οποίου επιθυμείτε να προστατεύεται το σήμα σας στο πλαίσιο διεθνούς αίτησης. Το EUIPO είναι το γραφείο της ΕΕ που χορηγεί σήματα τα οποία έχουν ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.
 


Για να καταθέσετε διεθνή αίτηση, πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσετε το έντυπο που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΠΟΔΙ στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά.


Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ΠΟΔΙ.


Σε περίπτωση διεθνούς αίτησης στην οποία ζητείται επέκταση της προστασίας στην ΕΕ, δεν απαιτείται κατά κανόνα ο διορισμός αντιπροσώπου για την εκπροσώπηση ενώπιον του EUIPO. Ωστόσο, σε περίπτωση προσωρινής απόρριψης της παροχής προστασίας ή, γενικότερα, σε περίπτωση που ο διεθνής δικαιούχος πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με το EUIPO (π.χ. αποστολή εγγράφων), ισχύουν οι συνήθεις κανόνες εκπροσώπησης (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την ενότητα εκπροσώπηση).

Εάν ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δεν έχει κατοικία ή έδρα στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), καλείται να διορίσει αντιπρόσωπο ΕΟΧ. Εάν δεν διοριστεί αντιπρόσωπος, η απόρριψη θα επικυρωθεί στον βαθμό που καθορίζεται στην προσωρινή απόρριψη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Μ, Διεθνή σήματα.


Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία διεθνούς καταχώρισης, γνωστή επίσης ως σύστημα της Μαδρίτης.


Σε διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ πρέπει να ορίζεται ως δεύτερη γλώσσα μία από τις επίσημες γλώσσες του EUIPO (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά). Εάν δεν επιλεγεί δεύτερη γλώσσα, το EUIPO ασκεί ένσταση κατά της αίτησης και αναβάλλει την αναδημοσίευση μέχρι να οριστεί δεόντως δεύτερη γλώσσα.
 


Η εξέταση των διατυπώσεων περιορίζεται στο αν έχει οριστεί δεύτερη γλώσσα, αν η αίτηση αφορά συλλογικό σήμα ή σήμα πιστοποίησης (η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την υποβολή των κανονισμών που διέπουν τη χρήση του σήματος), αν οι περιορισμένοι κατάλογοι για την επέκταση της προστασίας στην ΕΕ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κύριου καταλόγου της διεθνούς καταχώρισης, αν υπάρχουν διεκδικήσεις αρχαιότητας και αν ο κατάλογος των προϊόντων και/ή υπηρεσιών πληροί τις απαιτήσεις σαφήνειας και ακρίβειας που περιγράφονται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B, Εξέταση, Τμήμα 3, Ταξινόμηση.
Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος απαραδέκτου, το EUIPO πρέπει να αποστείλει κοινοποίηση προσωρινής απόρριψης στον ΠΟΔΙ εντός προθεσμίας 6 μηνών από την αναδημοσίευση. Εάν η προσωρινή απόρριψη αφορά μόνο μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών, και ο δικαιούχος δεν αντιμετωπίσει το σχετικό πρόβλημα, θα απορριφθούν μόνο τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες θα γίνουν δεκτά.


Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου διεθνούς καταχώρισης το οποίο υποβάλλεται εντός 1 μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο ΠΟΔΙ κοινοποιεί στο EUIPO διεθνή καταχώριση με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ, το EUIPO καταρτίζει έκθεση έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε διεθνή καταχώριση, στην οποία παραθέτει παρόμοια ΣΕΕ και παρόμοιες διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 195 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ.
 


Αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης, το EUIPO αναδημοσιεύει αυτομάτως τη διεθνή καταχώριση στο δελτίο σημάτων της ΕΕ, στο Μέρος Μ που αφορά αποκλειστικά τις διεθνείς καταχωρίσεις (ανατρέξτε στη βάση δεδομένων eSearch plus, ενότητα καθημερινών δημοσιεύσεων).
 


Η πρώτη ειδοποίηση αποστέλλεται στον δικαιούχο μέσω του ΠΟΔΙ. Στη συνέχεια, η επικοινωνία γίνεται απευθείας μεταξύ του EUIPO και του δικαιούχου ή του αντιπροσώπου του.
Το EUIPO έχει στη διάθεσή του 18 μήνες για να ενημερώσει τον ΠΟΔΙ για όλους τους πιθανούς λόγους απόρριψης της επέκτασης της προστασίας στην ΕΕ. Η πρώτη ημέρα της 18μηνης περιόδου είναι η ημέρα κατά την οποία το EUIPO ενημερώνεται για την επέκταση. Εάν τυχόν αντιρρήσεις δεν καταρριφθούν, αποστέλλεται στον δικαιούχο οριστική απόφαση. Η οριστική απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των τμημάτων προσφυγών. Αφού εξαντληθούν όλα τα μέσα προσφυγής και η απόφαση είναι τελεσίδικη, αποστέλλεται στον ΠΟΔΙ κοινοποίηση απόρριψης.
Εάν δεν υπάρχουν λόγοι απαραδέκτου, το Γραφείο αποστέλλει στον ΠΟΔΙ ενδιάμεση δήλωση κατάστασης. Η δήλωση αυτή διαβιβάζεται στον δικαιούχο, δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα που εκδίδεται από το Διεθνές Γραφείο και καταχωρίζεται στο διεθνές μητρώο.


Το EUIPO χειρίζεται ταυτόχρονα τις διεκδικήσεις αρχαιότητας και τις έρευνες. Διεκδίκηση της αρχαιότητας προγενέστερης καταχώρισης μπορεί να γίνει με τη χρήση χωριστού επίσημου εντύπου (MM17) το οποίο επισυνάπτεται στη διεθνή αίτηση.
Η εξέταση της αρχαιότητας βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα έγγραφα που υποβάλλει ο αιτών. Διεκδίκηση της αρχαιότητας προγενέστερης καταχώρισης μπορεί να γίνει με τη χρήση χωριστού επίσημου εντύπου (MM17) το οποίο επισυνάπτεται στη διεθνή καταχώριση.Σε περίπτωση που ζητείται επέκταση της προστασίας στην ΕΕ στο πλαίσιο αίτησης διεθνούς καταχώρισης, το EUIPO έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση για χορήγηση προστασίας στο υπό εξέταση σήμα εντός προθεσμίας 18 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τον ΠΟΔΙ. Η απόρριψη μπορεί να βασίζεται είτε σε απόλυτους είτε σε σχετικούς λόγους απαραδέκτου για τους οποίους η αίτηση καταχώρισης θα είχε ενδεχομένως απορριφθεί εάν είχε κατατεθεί απευθείας στο EUIPO.
 


Ανακοπή μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας 3 μηνών, η οποία αρχίζει να ισχύει 1 μήνα μετά την ημερομηνία αναδημοσίευσης στο δελτίο σημάτων της ΕΕ, στο Μέρος Μ που αφορά αποκλειστικά τις διεθνείς καταχωρίσεις (ανατρέξτε στη βάση δεδομένων eSearch plus, ενότητα καθημερινών δημοσιεύσεων).
Εάν η ανακοπή ασκηθεί πριν από την προαναφερθείσα περίοδο, τότε θεωρείται ότι ασκήθηκε την πρώτη ημέρα της περιόδου άσκησης ανακοπής.
Σε περίπτωση που ασκηθεί ανακοπή, το EUIPO εξετάζει το παραδεκτό της ανακοπής και κοινοποιεί ακολούθως στον ΠΟΔΙ προσωρινή απόρριψη βάσει της διαδικασίας ανακοπής. Εφόσον η ανακοπή είναι επιτυχής, το Γραφείο ενημερώνει τον ΠΟΔΙ για την απόρριψη της διεθνούς καταχώρισης.
 


Αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και η διεθνής καταχώριση γίνει δεκτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύνολο ή για μέρος των προϊόντων και υπηρεσιών, αναδημοσιεύεται στο δελτίο σημάτων της ΕΕ και αποστέλλεται στον ΠΟΔΙ απόφαση χορήγησης προστασίας.
 


Εάν το EUIPO απορρίψει την επέκταση προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο διεθνούς καταχώρισης, είναι δυνατή η μετατροπή της επέκτασης σύμφωνα με το άρθρο 202 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ σε:
  • αίτηση εθνικού σήματος στα κράτη μέλη της ΕΕ·
  • αίτηση επέκτασης της προστασίας σε κράτος μέλος της ΕΕ, το οποίο είναι μέρος του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (πρόκειται για τη λεγόμενη ««άσκηση δικαιώματος επανένταξης» (opting back»)).


Ναι. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα σήματά της EE μπορούν να αποτελούν βάση για την κατάθεση διεθνούς αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, το EUIPO ενεργεί ως γραφείο προέλευσης και πιστοποιεί την ταυτοσημία του σήματος της ΕΕ (για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή το οποίο έχει καταχωριστεί) με το σήμα για το οποίο κατατίθεται διεθνής αίτηση.


Μπορείτε πλέον να καταθέσετε διεθνή αίτηση βάσει σήματος της ΕΕ ηλεκτρονικά.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα δύο παρακάτω έντυπα:
  • το έντυπο MM2 του ΠΟΔΙ στα αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά (διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΠΟΔΙ) ή
  • το έντυπο EM2 του EUIPO σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο EUIPO, το οποίο διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση του εντύπου του EUIPO αφορά αιτήσεις που κατατίθενται σε μία από τις τρεις γλώσσες του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά). Η δεύτερη έκδοση αφορά αιτήσεις που κατατίθενται στις υπόλοιπες 20 γλώσσες (και οι δύο εκδόσεις του συγκεκριμένου εντύπου είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του EUIPO).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα διεθνούς αίτησης.


Για την κατάθεση διεθνούς αίτησης μέσω του EUIPO απαιτείται η καταβολή τέλους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τους όρους καταβολής.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Η διεθνής αίτηση μπορεί να βασίζεται σε καταχωρισμένο σήμα της ΕΕ ή σε αίτηση καταχώρισης σήματος της ΕΕ. Πρέπει να κατατεθεί απευθείας στο EUIPO από τον κάτοχο του σήματος ή τον αντιπρόσωπό του και η κατάθεση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Ο κάτοχος σήματος της ΕΕ ή ο καταθέτης αίτησης σήματος της ΕΕ πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε περίπτωση που η διεθνής αίτηση κατατεθεί σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν είναι όμως μία από τις γλώσσες του πρωτοκόλλου, τότε πρέπει να οριστεί και μία από τις γλώσσες του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά) που θα είναι η γλώσσα της διεθνούς αίτησης. Εάν ο καταθέτης δεν υποβάλει μετάφραση του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, οφείλει να δώσει στο EUIPO την άδεια να εξασφαλίσει την απαιτούμενη μετάφραση.
Το EUIPO ελέγχει το περιεχόμενο και την πληρότητα της διεθνούς αίτησης (συγκεκριμένα, τα σήματα, τον κάτοχο και το πεδίο εφαρμογής του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών).
Η διεθνής αίτηση διαβιβάζεται στη συνέχεια ηλεκτρονικά στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αντιπροσώπους διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος M, Διεθνή σήματα.


Όχι. οι κανονισμοί μας δεν προβλέπουν συγχωνεύσεις για καταχωρίσεις. Επομένως, το Γραφείο μας δεν δεσμεύεται από την εν λόγω νέα διάταξη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο&nbsp182 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνον οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς μας θα ισχύουν για τις διεθνείς καταχωρίσεις με προστασία που επεκτείνεται στην ΕΕ.


Ναι. Οι κανονισμοί μας προβλέπουν τη διαίρεση των αιτήσεων και των καταχωρίσεων (άρθρα 50 και 56 του ΚΣΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 182 του ΚΣΕΕ, οι διατάξεις των κανονισμών μας ισχύουν και για τις διεθνείς καταχωρίσεις η προστασία των οποίων επεκτείνεται στην Ένωση (βλ. τροποποίηση της 1ης Φεβρουαρίου 2019 των κοινών κανονισμών στο πλαίσιο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης — άρθρο 27α — Διαίρεση διεθνούς καταχώρισης).


Μπορείτε πλέον να υποβάλετε αίτηση διαίρεσης χρησιμοποιώντας το έντυπο MM22 του ΠΟΔΙ (διατίθεται στις γλώσσες του συστήματος της Μαδρίτης, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά).
 
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να υποβληθεί μαζί με μια πρόσθετη σελίδα, η οποία θα περιέχει τον κατάλογο των προϊόντων/υπηρεσιών που θα παραμείνουν στην αρχική διεθνή καταχώριση.
 
Το έντυπο της αίτησης πρέπει να υποβληθεί με επίσημο μέσο επικοινωνίας, είτε ηλεκτρονικά (μέσω eComm) είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομείου/ειδικής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση διαίρεσης, συνδεθείτε στη User Area, μεταβείτε στο eSearch plus, αναγράψτε τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισής σας και στο πεδίο «Actions and communications» (Ενέργειες και κοινοποιήσεις), επιλέξτε «send communication» (αποστολή κοινοποίησης).
 
Ανατρέξτε στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας και στην απόφαση αριθ. EX‑17‑4 του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γραφείου της 16/8/2017 σχετικά με την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα.
 
Η διαδικασία υποβολής αίτησης διαίρεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 
  • ο χρήστης καταθέτει την αίτηση στο Γραφείο υποβάλλοντας το έντυπο MM22 στη γλώσσα της διεθνούς καταχώρισης·
 
  • το EUIPO εξετάζει την αίτηση και τη διαβιβάζει στον ΠΟΔΙ (εάν είναι παραδεκτή βάσει των κανονισμών του EUIPO)·
 
  • εφόσον η αίτηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 27α των κοινών κανονισμών στο πλαίσιο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, περιλαμβανομένης της καταβολής του διεθνούς τέλους, ο ΠΟΔΙ καταγράφει τη διαίρεση και δημιουργεί την τμηματική διεθνή καταχώριση στο διεθνές μητρώο·
 
  • στη συνέχεια ο WIPO ενημερώνει το EUIPO, το οποίο δημιουργεί την τμηματική αίτηση στη βάση δεδομένων του.


Το EUIPO δεν χρεώνει την υπηρεσία αυτή. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι για την καταχώριση της αίτησης διαίρεσης χρεώνονται 177 CHF  από τον ΠΟΔΙ.


Η διαίρεση διεθνούς καταχώρισης θα καταγραφεί με την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τον ΠΟΔΙ ή, εάν υπάρχει κάποια παρατυπία στην αίτηση, με την ημερομηνία διόρθωσης της παρατυπίας. Ανατρέξτε στην τροποποίηση της 1ης Φεβρουαρίου 2019 των κοινών κανονισμών βάσει της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης — Άρθρο 27α — διαίρεση διεθνούς καταχώρισης.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νομικές αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.