Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης

Η παρούσα ενότητα εξηγεί τον τρόπο συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης στην περίπτωση επιθεώρησης, εγγραφής, ανανέωσης, μετατροπής και αλλαγής αντιπροσώπου.

Για να έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

Η πρόσβαση είναι δυνατή με διάφορους τρόπους:

 • Μέσω της καρτέλας «Επιγραμμικές υπηρεσίες», στην User area, στην αριστερή πλευρά του μενού του πίνακα εργαλείων σας.
 • Μέσω του πλαισίου «Επιγραμμικές υπηρεσίες» στην αρχική σελίδα του EUIPO.
 • Μέσω του eSearch plus.

 • Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έντυπα μέσω του eSearch plus

  Ανοίξτε την λεπτομερή προβολή του εμπορικού σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος ή της διεθνούς καταχώρισης που επιθυμείτε να επανεξετάσετε κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη ονομασία που βρίσκεται στη σειρά της κεφαλίδας.

  Πλοηγηθείτε στην ενότητα «Ενέργειες και ανακοινώσεις» και επιλέξτε σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) ή διεθνής καταχώριση (ΔΚ), αναλόγως με το αν η αναζήτησή σας αφορά σήμα, σχέδιο ή υπόδειγμα ή διεθνή καταχώριση.

  Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για να ανοίξετε τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης.

  • Επιθεώρηση
  • Εγγραφή
  • Ανανέωση
  • Αλλαγή αντιπροσώπου
  • Μετατροπή
 • Γλώσσες και αριθμός καταχώρισης

  Αίτηση για σήματα της ΕΕ ή καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα
  Στην περίπτωση που το αίτημα που επιθυμείτε να υποβάλετε αφορά σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) ή καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της αίτησης (ήτοι, δεν έχει καταχωριστεί ακόμη), πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πρώτη ή τη δεύτερη γλώσσα της αίτησης, ο οποία πρέπει να είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Καταχωρισμένα σήματα της ΕΕ ή καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα
  Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σήμα της ΕΕ ή κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έχει ήδη καταχωριστεί, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από τις πέντε επίσημες γλώσσες του EUIPO (ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά ή ιταλικά).

  Αριθμός αίτησης/καταχώρισης
  Για κάθε αίτηση εγγραφής, πρέπει να αναφέρετε τον(τους) αριθμό(-ούς) αίτησης ή εγγραφής του(-ων) σχετικού(-ών) δικαιώματος(-ων) βιομηχανικής ιδιοκτησίας μέσω της εισαγωγής ή της αναζήτησής του(τους) στην αντίστοιχη ενότητα. Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής που αφορά αμφότερους τους τύπους δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήμα της ΕΕ και ΚΚΣΥ), πρέπει να υποβάλετε χωριστές αιτήσεις.

 • Αιτών

  Αναγνωριστικός αριθμός
  Εάν το EUIPO έχει χορηγήσει κατά το παρελθόν στον αιτούντα αναγνωριστικό αριθμό, αρκεί η αναφορά του εν λόγω αναγνωριστικού αριθμού και το όνομα του δικαιούχου/αντιπροσώπου.
  Διαφορετικά, ο αιτών θα πρέπει να δηλώνει το όνομα, τη διεύθυνση και την εθνικότητα/χώρα καταχώρισής του.

  Αριθμός αναφοράς
  Πρόκειται για τον προσωπικό αριθμό αναφοράς τον οποίο ο αιτών επιθυμεί να χρησιμοποιεί το EUIPO στη μελλοντική αλληλογραφία του μαζί του. Οι αριθμοί αναφοράς μπορούν να αποτελούνται το μέγιστο από 30 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου: a-z, A-Z, 0-9. Μην χρησιμοποιείτε διαστήματα.

  Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με το σήμα σας να χρησιμοποιείτε, ωστόσο, τον επίσημο αριθμό αναφοράς EUIPO. Ο προσωπικός αριθμός αναφοράς σας θα χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με το αίτημά σας και δεν υποκαθιστά τον αριθμό των σημάτων της ΕΕ ή των σχεδίων που αφορά η αίτησή σας.

  Κατηγορία αιτούντος
  Ο αιτών πρέπει να αναφέρει εάν είναι εταιρεία (νομική οντότητα) ή φυσικό πρόσωπο.

  Διεύθυνση αλληλογραφίας
  Η ταχυδρομική διεύθυνση/διεύθυνση αλληλογραφίας πρέπει να αναφέρεται μόνο στην περίπτωση που είναι διαφορετική από την επίσημη διεύθυνση.

 • Διάδοχος ή κάτοχος δικαιώματος

  Εάν ο αιτών είναι ο διάδοχος ή δικαιούχος δικαιώματος και ΔΕΝ έχει την κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ορίσει εγκεκριμένο αντιπρόσωπο ο οποίος θα ενεργεί εκ μέρους του ενώπιον του EUIPO (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για περισσότερες πληροφορίες).

 • Προϊόντα και υπηρεσίες

  Όταν η αίτηση εγγραφής αφορά μόνο ορισμένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την καταχώριση ή από την εν λόγω αίτηση, πρέπει να αναφέρετε ακριβώς ποια προϊόντα και υπηρεσίες επιθυμείτε να καλυφθούν από την εγγραφή.

 • Υπογραφή

  Το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να φέρει την υπογραφή και το όνομα του υπογράφοντος (αιτούντος). Διαφορετικά, το EUIPO δεν θα προβεί στην επεξεργασία της αίτησης.

  Στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος που διορίζεται από τον αρχικό δικαιούχο διορίζεται και ως αντιπρόσωπος του διαδόχου ή του κατόχου, τότε μπορεί να υπογράψει την αίτηση τόσο εκ μέρους του αρχικού όσο και του νέου δικαιούχου.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.