Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βοήθησε τις επιχειρήσεις με τις
γνώσεις σου σε θέματα ΔΙ

Μια άριστη ευκαιρία να στηρίξεις τις ΜΜΕ στη διάρκεια αυτής της κρίσης, να συμβάλεις σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση των θεμάτων ΔΙ από τις ΜΜΕ και ταυτόχρονα να βοηθήσεις να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι ανάγκες των ΜΜΕ.

Θέλεις να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες; Διάβασε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το πώς λειτουργεί και το έντυπο αίτησης που ακολουθεί.

Σημαντική επισήμανση: διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) αφιλοκερδώς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

α) Υπεύθυνη δήλωση για όσους πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Για φυσικά πρόσωπα μόνο Για νομικά πρόσωπα μόνο

("το πρόσωπο")

(1) δηλώνει ότι το ανωτέρω πρόσωπο:

1 Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα, τα φυσικά πρόσωπα να έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή τον τόπο απασχόλησής τους σε κράτος μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ.

2 Ισχύει εξίσου για οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Ο υπογεγραμμένος δηλώνει ότι το ανωτέρω πρόσωπο μπορεί να προσκομίσει άμεσα, κατόπιν αιτήματος, τα αναγκαία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω δηλώσεις του.
Εάν η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους νομικού προσώπου, ο υπογεγραμμένος δηλώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
Το ανωτέρω πρόσωπο μπορεί να απορριφθεί σε περίπτωση που κάποια από τις δηλώσεις ή τις πληροφορίες που παρέχονται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αποδειχθούν ψευδείς ή ανακριβείς.


Σημείωση: οι εκπρόσωποι που εντάσσονται στους καταλόγους δυνάμει του άρθρου 120 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΣΕΕ ή του άρθρου 78 παράγραφος 4 του ΚΚΣΥ θεωρείται ότι πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις, συνεπώς δεν απαιτείται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση.

β) Έντυπο συμμετοχής

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

3 Οι δωρεάν υπηρεσίες σε θέματα ΔΙ δεν πρέπει να συγχέονται με την υπηρεσία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΑDR). Το EUIPO παρέχει μια ειδική μη νομική υπηρεσία στη διάρκεια της COVID-19 προκειμένου να δώσει στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που θα επιλέξουν για την επίλυση τυχόν διαφορών ενώπιον του EUIPO. Σε αυτή την ειδική μη νομική υπηρεσία, που ονομάζεται ΑDR, μπορούν να προσφεύγουν οι ΜΜΕ και να ζητούν τις παρακάτω διαδικασίες ενώπιον του EUIPO: διαδικασία ανακοπής (μετά τη λήξη της περιόδου συνδιαλλαγής) για τις μη εκπροσωπούμενες ΜΜΕ, διαδικασία έκπτωσης, διαδικασία ακυρότητας, διαδικασία προσφυγής. Η ΑDR δεν εμπίπτει στην παρούσα πρωτοβουλία παροχής δωρεάν υπηρεσιών ΔΙ.
Σκοπός της υπηρεσίας ΑDR είναι να ενημερώνει τις ΜΜΕ για τους ακόλουθους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που διατίθενται είτε στο EUIPO είτε αλλού: διαμεσολάβηση, συμβιβασμός, υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση, έγκαιρη ουδέτερη αξιολόγηση και (μη δεσμευτική) απόφαση εμπειρογνωμόνων. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για την υπηρεσία ADR, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ADR-Info@euipo.europa.eu. Ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της υπηρεσίας ΑDR είναι να προταθεί στις ΜΜΕ να προσφεύγουν στη δωρεάν υπηρεσία ΔΙ ή να αναζητούν νομική συνδρομή.
Παρά ταύτα, οι δωρεάν υπηρεσίες ΔΙ μπορεί να περιλαμβάνουν εκπροσώπηση των ΜΜΕ από επαγγελματίες σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ή και συμβουλές σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής (σε διαδικασίες ανακοπής) και εφόσον οι διάδικοι εκπροσωπούνται.


Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δηλώνω διά της παρούσης ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους παροχής των υπηρεσιών (βλ. την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Δηλώνω ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στο έντυπο είναι αληθή, ακριβή και πλήρη, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, και ότι παρέχονται καλόπιστα. Φέρω την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή αναληθείς δηλώσεις και για τα στοιχεία που υποβάλλονται στο παρόν έντυπο και δέχομαι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φέρει την ευθύνη για αυτά το EUIPO. Αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία που υποβλήθηκαν, έχω την ευθύνη να ενημερώσω άμεσα το EUIPO. Κατανοώ και αποδέχομαι ότι δεν μπορεί να ζητηθεί ευθύνη από το EUIPO για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από τον πάροχο δωρεάν νομικών υπηρεσιών. Επίσης, αποδέχομαι ότι δεν μπορεί να ζητηθεί ευθύνη από το EUIPO για τυχόν ζημία που προκλήθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ή συνεπεία της παροχής των δωρεάν νομικών υπηρεσιών. Γνωρίζω ότι ενδέχεται να αποκλειστώ από την πρωτοβουλία παροχής δωρεάν νομικών υπηρεσιών ΔΙ εάν κάποια δήλωση ή κάποιο στοιχείο που υπέβαλα ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία αποδειχθεί ψευδές ή ανακριβές.

Αναγνωρίζω ότι η συμπερίληψή μου στον κατάλογο των παρόχων δωρεάν νομικών υπηρεσιών ΔΙ δεν συνεπάγεται αναγνώριση ή πιστοποίηση ποιότητας εκ μέρους του EUIPO.

Τα στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει να θεωρούνται διαφήμιση νομικών υπηρεσιών βάσει της νομοθεσίας και των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας των κρατών μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Δέχομαι να προσφέρω αφιλοκερδώς δωρεάν υπηρεσίες ΔΙ, όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εντύπου. Η ΜΜΕ, αφού λάβει τις δωρεάν υπηρεσίες, φέρει την αποκλειστική ευθύνη να ζητήσει και να διαπραγματευτεί τυχόν περαιτέρω υπηρεσίες επ' αμοιβή απευθείας με τον πάροχο δωρεάν νομικών συμβουλών. (Βλ. τον ορισμό της ΜΜΕ βάσει της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/EΚ).

Δέχομαι να έρθει σε επαφή μαζί μου το Γραφείο για λόγους ενημέρωσης και έρευνας ικανοποίησης των πελατών.

Δέχομαι να δημοσιευθούν τα ανωνυμοποιημένα αποτελέσματα και τα στοιχεία της ανατροφοδότησης που θα ληφθεί.

Δέχομαι να δημοσιευθεί το ονοματεπώνυμό μου ή η επωνυμία του δικηγορικού μου γραφείου, όπου συντρέχει περίπτωση, στον κατάλογο των παρόχων δωρεάν νομικών συμβουλών στους δικτυακούς τόπους του EUIPO με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τον κατάλογο των παρόχων δωρεάν νομικών υπηρεσιών που συμμετέχουν στην παρούσα πρωτοβουλία. Η συγκατάθεση αυτή δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για το EUIPO να διατηρεί τα δεδομένα στον ιστότοπό του.
 

Επισημαίνεται ότι μετά την επικύρωση/υποβολή του παρόντος εντύπου, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό θα υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην πολιτική απορρήτου σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ