Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οδηγός για τα κοινοτικά
σχέδια και υποδείγματα

Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα

Παραδείγματα αιτήσεων σχεδίων ή υποδειγμάτων

Ηλεκτρική σκούπα, παράδειγμα αίτησης σχεδίου ή υποδείγματος

Ηλεκτρική σκούπα

Αριθμός σχεδίου ή υποδείγματος: 003305929-0002

Αποθήκη κήπου, παράδειγμα αίτησης σχεδίου ή υποδείγματος

Αποθήκες κήπου

Αριθμός σχεδίου ή υποδείγματος: 002068585-0003


Προτού καταθέσετε αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τρεις παράγοντες.


Μπορεί να καταχωριστεί το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας;

Το σχέδιο ή το υπόδειγμα προστατεύει την εμφάνιση του προϊόντος και συνδέεται αναπόσπαστα μαζί του. Εάν δεν υπάρχει προϊόν, δεν μπορεί να υπάρξει προστασία.

Ως προϊόν νοείται κάθε βιομηχανικό αντικείμενο ή χειροτέχνημα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της συσκευασίας, των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών στοιχείων, καθώς και των εξαρτημάτων προϊόντων που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να επανασυναρμολογηθούν.

Ενδεικτικά, τα χρωματικά σήματα αφ' εαυτού, τα μεμονωμένα λεκτικά στοιχεία και οι ήχοι δεν μπορούν να νοηθούν ως προϊόντα, καθώς δεν συνθέτουν την εμφάνιση του προϊόντος. Μπορούν, όμως, να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας σήματος.

Για τον ίδιο λόγο, οι ζωντανοί οργανισμοί και οι αφηρημένες έννοιες δεν μπορούν να νοηθούν ως προϊόντα και ούτε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας σήματος.

Επιπλέον, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας πρέπει να σέβεται τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Απορρίπτονται τα σχέδια ή υποδείγματα που απεικονίζουν ή προάγουν τη βία ή τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι νέο;

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί σχεδίων και υποδειγμάτων, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας, είτε πρόκειται για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) είτε για μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΜΚΚΣΥ), πρέπει να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα.

Νεωτερισμός

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα σε προγενέστερη χρονική στιγμή. Δύο σχέδια ή υποδείγματα λογίζονται ως ταυτόσημα ακόμη κι αν διαφέρουν μόνο σε επουσιώδεις λεπτομέρειες.

Ατομικός χαρακτήρας

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι παρουσιάζει ατομικό χαρακτήρα εάν η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλούν στον εν λόγω καταναλωτή σχέδια ή υποδείγματα που έχουν γνωστοποιηθεί στο κοινό σε προγενέστερη χρονική στιγμή.

Η αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας είναι ορθή και ακριβής;

Σκοπός της γραφικής αναπαράστασης είναι να απεικονίζει όλα τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή του υποδείγματος για το οποίο αιτείστε προστασία. Η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη απεικόνιση των χαρακτηριστικών του σχεδίου ή του υποδείγματός σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επομένως, είναι σημαντικό να προετοιμάζετε την αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά και ολοκληρωμένα. Η ποιότητα της αναπαράστασης είναι υψίστης σημασίας για την προστασία του σχεδίου ή του υποδείγματός σας.

Συγκεκριμένα, η ποιότητα της γραφικής αναπαράστασης πρέπει να επιτρέπει τη σμίκρυνση ή τη μεγέθυνση του σχεδίου ή υποδείγματός σας σε διάσταση όχι μεγαλύτερη από 8Χ16 εκατοστά, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή στο μητρώο κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων και η δημοσίευση στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Όψεις

Μπορείτε να καταθέσετε έως δέκα διαφορετικές όψεις του σχεδίου ή υποδείγματός σας: επτά προστατευμένες όψεις και τρεις μη προστατευμένες όψεις. Οι διάφορες όψεις, όπως απλές απεικονίσεις, απεικονίσεις καθ' ύψος, εγκάρσιες απεικονίσεις, προοπτικές απεικονίσεις ή ανεπτυγμένες απεικονίσεις, μπορούν να αναφορτωθούν. Η εφαρμογή μας για τα σχέδια και τα υποδείγματα σάς επιτρέπει να αναφορτώνετε στατικές και τρισδιάστατες εικόνες μέσω της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop). Βεβαιωθείτε ότι οι όψεις αφορούν το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα και ότι αναπαριστούν ορατό τμήμα του.

Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση για σύνθετο προϊόν, ήτοι για προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά δυνάμενα να αντικατασταθούν, επιτρέποντας την αποσυναρμολόγηση και την επανασυναρμολόγηση του προϊόντος, μία τουλάχιστον από τις όψεις πρέπει να απεικονίζει το σύνθετο προϊόν συναρμολογημένο. Το ίδιο ισχύει και για σετ προϊόντων, όπως π.χ. μια σκακιέρα και τα πιόνια της ή ένα σετ μαχαιροπίρουνα.

Χρώματα

Οι όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματος που θα καταθέσετε μπορεί να είναι είτε ασπρόμαυρες είτε έγχρωμες. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη των δύο αυτών κατηγοριών χρωματικής απεικόνισης. Με άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται να καταθέσετε για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα τρεις ασπρόμαυρες όψεις και τέσσερις έγχρωμες.

Ιστορικό

Η όψη του σχεδίου ή του υποδείγματός σας πρέπει να αναπαράγεται σε ουδέτερο φόντο, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ευκρινής διαχωρισμός του σχεδίου ή του υποδείγματος από τα στοιχεία που το περιβάλλουν.

Αναγνωριστικά

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιο από τα ακόλουθα βοηθητικά στοιχεία αναγνώρισης σε περίπτωση που θέλετε να τονίσετε ορισμένα στοιχεία του σχεδίου ή του υποδείγματος, είτε για να καταδείξετε ότι αιτείστε προστασία μόνο για ένα συγκεκριμένο στοιχείο, είτε για να καταδείξετε ρητώς ότι δεν αιτείστε προστασία για συγκεκριμένο στοιχείο του σχεδίου ή του υποδείγματος.

 • Διακεκομμένες γραμμές για να καταδεικνύετε τα στοιχεία για τα οποία δεν αιτείστε προστασία
 • Πλαίσια για να καταδεικνύετε τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή υποδείγματος για τα οποία αιτείστε προστασία
 • Χρωματικές αποχρώσεις και θολά περιγράμματα για να αποκλείετε διάφορα χαρακτηριστικά από την προστασία που αιτείστε
 • Διαχωριστικά για να καταδεικνύετε ότι δεν αιτείστε προστασία για συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου ή του υποδείγματος

Οι όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματος δεν πρέπει να περιλαμβάνουν επεξηγηματικό κείμενο, λέξεις ή πρόσθετα σύμβολα.

Ορισμός σχεδίου και υποδείγματος

Η προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες όλων των μεγεθών και όχι μόνο για τις μεγαλύτερες.

Έρευνα του EUIPO δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που είναι κάτοχοι σχεδίων και υποδειγμάτων έχουν κατά 17% υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ οι οποίες δεν κατέχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα σχέδια και υποδείγματα είναι σαφώς καθορισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Σχέδιο ή υπόδειγμα είναι «η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει».

Άρθρο 3 του κανονισμού για τα σχέδια και υποδείγματα

 

Παραδείγματα σχεδίων και υποδειγμάτων

Σχεδόν όλα τα βιομηχανικά αντικείμενα ή χειροτεχνήματα μπορούν να είναι επιλέξιμα για προστασία σχεδίου ή υποδείγματος (εξαιρούνται τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή)

Αναζήτηση παραδείγματος συσκευασίας προϊόντων

Συσκευασία προϊόντων

ΚΚΣΥ 002710731-0001
Αναζήτηση παραδείγματος προϊόντος/σετ προϊόντων

Ένα προϊόν/σετ προϊόντων

ΚΚΣΥ 002490193-0001
Αναζήτηση παραδείγματος σύνθετων προϊόντων

Σύνθετα προϊόντα

ΚΚΣΥ 000408166-0001
Αναζήτηση παραδείγματος μέρους προϊόντων

Μέρη προϊόντων

ΚΚΣΥ 229752-0001
 
Αναζήτηση παραδείγματος λογότυπων

Λογότυπα

ΚΚΣΥ 000754098-0001
Αναζήτηση παραδείγματος εικόνων για ηλεκτρονικό υπολογιστή

Εικόνες για ηλεκτρονικό υπολογιστή

ΚΚΣΥ 003001494-0002
Αναζήτηση παραδείγματος τυπογραφικών στοιχείων

Τυπογραφικά στοιχεία

ΚΚΣΥ 004007441-0016
Αναζήτηση παραδείγματος ζωγραφικών σχεδίων και καλλιτεχνικών έργων

Γραφική αναπαράσταση σχεδίου και υποδείγματος

ΚΚΣΥ 004547370-0002
 
Αναζήτηση παραδείγματος παρουσίασης

Παρουσίαση

ΚΚΣΥ 002213793-0001
Αναζήτηση παραδείγματος διακόσμησης

Διακόσμηση

ΚΚΣΥ 001446066-0009
Αναζήτηση παραδείγματος σχεδιασμού ιστοσελίδας

Σχεδιασμός ιστοσελίδας

ΚΚΣΥ 003465632-0001
Αναζήτηση παραδείγματος χαρτών

Χάρτες

003567155-0001
 

Λίγη θεωρία

Διανοητική ιδιοκτησία

Η έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι απλή και υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Η διανοητική ιδιοκτησία υπάρχει παντού γύρω μας.

Οι σκέψεις και οι ιδέες από μόνες τους δεν αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία. Η διανοητική ιδιοκτησία προσδιορίζει και προστατεύει τις καινοτομίες και τα δημιουργήματα των ανθρώπων

Η διανοητική ιδιοκτησία επιβραβεύει όσους καινοτομούν και δίνει στον καθένα μας τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τα επιτεύγματά τους.

 

Ο «χάρτης μετρό» της διανοητικής ιδιοκτησίας: οι σχεδιαστές συχνά ανασκευάζουν τις ιδέες για να δημιουργήσουν κάτι νέο, χρήσιμο και μοναδικό στο είδος του. Μεταφορτώστε αυτόν τον χάρτη – θα σας βοηθήσει να καταχωρίσετε τα δικαιώματά σας.


Χρησιμοποιώντας το σχέδιο ενός χάρτη μετρό, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων διαδικασιών για την κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας

 

Περισσότερες πηγές σχετικά με την διανοητική ιδιοκτησία

 

Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης

Με την καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος, τόσο ο ίδιος ο κάτοχος όσο και οι ανταγωνιστές του αποκτούν σαφή εικόνα του τι έχει αποτελέσει αντικείμενο σχεδίου ή υποδείγματος και πότε. Το δικαίωμα δύναται να ανανεωθεί έως 25 έτη συνολικά, και μπορεί να αποτελέσει εμβληματικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας. Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι η υπογραφή σας σε επίπεδο διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Το καλό σχέδιο προσδίδει αξία. Τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα μπορούν να κάνουν τους στόχους σας πραγματικότητα.

 

Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται τρεις σημαντικές πληροφορίες

 • Κυριότητα - κάτοχος καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επιχείρηση. Τα σχετικά στοιχεία δημοσιοποιούνται και πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ποιος είναι ο κάτοχος του εκάστοτε σχεδίου ή υποδείγματος
 • Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα - η γραφική αναπαράσταση πρέπει να είναι σαφής
 • Το σχέδιο ή υπόδειγμα και το ή τα προϊόντα του - πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας την ορολογία της διεθνώς αποδεκτής ταξινόμησης προϊόντων του Λοκάρνο. Εάν η μνεία προϊόντος δεν μπορεί να εντοπιστεί στην ταξινόμηση του Λοκάρνο, ο εξεταστής του Γραφείου μπορεί να σας ζητήσει είτε να προσδιορίσετε τη φύση και τον σκοπό του καθορισμένου προϊόντος είτε να αλλάξετε τη μνεία του.


Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα με 350 ευρώ

Καταχωρίστε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας
Γρήγορα και εύκολα

Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση 

* Το Γραφείο σάς συνιστά θερμά να υποβάλλετε την αίτησή σας για σχέδιο ή υπόδειγμα ηλεκτρονικά, μέσω του εργαλείου ηλεκτρονικής κατάθεσης ΚΚΣΥ. Το ηλεκτρονικό εργαλείο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Το Γραφείο δεν συνιστά την κατάθεση αίτησης μέσω τηλεομοιοτυπίας διότι η ποιότητα της αναπαράστασης του ή των σχεδίων ή υποδειγμάτων μπορεί να υποβαθμιστεί κατά την αποστολή στο Γραφείο ή κατά τη λήψη της τηλεομοιοτυπίας από το Γραφείο.
Έχετε υπόψη σας ακόμη ότι η επεξεργασία αιτήσεων που έχουν σταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας διαρκεί έως και έναν μήνα παραπάνω. Αυτό συμβαίνει διότι το Γραφείο περιμένει έως έναν μήνα (από την ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας) για το αντίγραφο επιβεβαίωσης προτού προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης. Μόλις εκπνεύσει η εν λόγω προθεσμία, το Γραφείο προχωρεί στην εξέταση του φακέλου βάσει των εγγράφων που περιέχονται σε αυτόν.

Μπορείτε να επωφεληθείτε των εκπτώσεων που προσφέρει το Γραφείο σε περίπτωση που καταθέσετε περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα σε μία αίτηση για τον ίδιο ή παρόμοιο τύπο προϊόντων.

Υποβάλετε αίτηση τώρα

Ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΣΥ) σάς παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία και μόνη ηλεκτρονική καταχώριση. Ισχύει για περίοδο 5 ετών και μπορεί να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, για μέγιστη περίοδο 25 ετών.

Πριν από την υποβολή αίτησης, ανατρέξτε στις συμβουλές και τις βέλτιστες πρακτικές κατάθεσης σχεδίων ή υποδειγμάτων του Γραφείου για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα στην αίτησή σας.

 

Υποβολή αίτησης χωρίς σφάλματα

Οι συστάσεις του Γραφείου για την αποφυγή προβλημάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη.

 

Υποβάλετε αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης τεσσάρων βημάτων

Δυνατότητα ταχείας διαδικασίας (Fast Track) για την καταχώριση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας

Λογότυπο της εφαρμογής Fast Track
 
 
 • Δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από 10 λεπτά για τη δημιουργία και υποβολή της αίτησής σας.
 • Θα σας καθοδηγούμε βήμα προς βήμα καθ' όλη τη διαδικασία της αίτησης.
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ταχεία διαδικασία (Fast Track)
 • Η πληρωμή είναι δυνατή μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας ή τρεχούμενου λογαριασμού. Δεν γίνονται δεκτά τραπεζικά εμβάσματα.

 

Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες

Χρησιμοποιήστε το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες, εάν θέλετε να υποβάλετε τη δική σας ένδειξη προϊόντος, να διεκδικήσετε προτεραιότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να υποβάλετε τα έγγραφα προτεραιότητας σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή να προσθέσετε διεκδίκηση προτεραιότητας λόγω έκθεσης. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι το έντυπο αυτό δεν συνάδει με τη διαδικασία Fast Track.

Διαδικασία καταχώρισης

Μόλις καταθέσατε αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο; Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνετε;

Μόλις παραληφθεί από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η αίτησή σας θα ελεγχθεί από τους εξεταστές μας. Εάν καταθέσατε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας ηλεκτρονικά, η διαδικασία καταχώρισης είναι απλή. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές αιτήσεις καταχωρίζονται εντός ολίγων ημερών.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν αιτήσεις που κατατίθενται απευθείας στο EUIPO. Το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) διεξάγει τους περισσότερους ελέγχους διατυπώσεων σχετικά με τις αιτήσεις για διεθνείς καταχωρίσεις που κατατίθενται στον ΠΟΔΙ με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ.


Κριτήρια εξέτασης

Τυπικές προϋποθέσεις

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έλεγχο διατυπώσεων. Σε περίπτωση που ο εξεταστής εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, το γνωστοποιεί είτε σε εσάς είτε στον αντιπρόσωπό σας (εφόσον έχετε ορίσει) προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις. Έχετε κατά κανόνα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσετε στην ένσταση του εξεταστή (ή στην «επιστολή γνωστοποίησης παραλείψεων», όπως την αποκαλεί το EUIPO). Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή δεν επαρκεί, μπορείτε να ζητήσετε παράταση. Το EUIPO εγκρίνει κατά κανόνα αυτομάτως τα αιτήματα για πρώτη παράταση, ενώ τα αιτήματα για δεύτερη παράταση εγκρίνονται μόνο εφόσον είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένα.


Παραδείγματα προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν:

Λύση

Η αναπαράσταση που υποβάλατε δεν είναι κατάλληλη για αναπαραγωγή, ήτοι δεν είναι σαφές από την αναπαράσταση για τι ακριβώς αιτείστε προστασία. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να στείλετε (μέσω ταχυδρομείου) σαφή αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος για το οποίο αιτείστε προστασία. Ως ημερομηνία κατάθεσης καταγράφεται η ημερομηνία παραλαβής της αναπαράστασης από το EUIPO.

Οι όψεις που έχετε υποβάλει δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί:

 • να διαγράψετε την ή τις αναντίστοιχες όψεις από την αίτησή σας ή
 • να μετατρέψετε την αίτησή σας σε πολλαπλή αίτηση για διάφορα σχέδια ή υποδείγματα και να καταβάλετε τα αναλογούντα τέλη
Είστε επιχείρηση χωρίς έδρα ή πραγματική και ενεργό εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είστε ιδιώτης με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχετε ορίσει αντιπρόσωπο. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να ορίσετε αντιπρόσωπο.

Τα τέλη που καταβάλατε δεν καλύπτουν όλα τα σχέδια ή υποδείγματα για τα οποία υποβάλατε αίτηση. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να καταβάλετε τα ανεξόφλητα τέλη ή να αφαιρέσετε κάποια σχέδια ή υποδείγματα από την αίτησή σας.

Δεν προβήκατε σε μνεία προϊόντος ή η μνεία είναι εσφαλμένη. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να προβείτε σε μνεία προϊόντος ή να προσδιορίσετε τη φύση και τον σκοπό των προϊόντων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή ταξινόμηση. Το EUIPO σας συνιστά θερμά να χρησιμοποιείτε το εργαλείο ταξινόμησης Eurolocarno.


Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με την απάντησή σας, ο εξεταστής θα απορρίψει την αίτησή σας είτε εν όλω, είτε -σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης- εν μέρει, ήτοι για κάποια από τα σχέδια ή υποδείγματα. Ο εξεταστής θα εκδώσει απόφαση, κατά της οποίας μπορείτε να προσφύγετε σε περίπτωση που διαφωνείτε.

Τι εξετάζει το EUIPO

Η επί της ουσίας εξέταση του EUIPO περιορίζεται σε δύο ζητήματα:

 1. Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι πράγματι σχέδιο ή υπόδειγμα;
  Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας αντιπροσωπεύει την εμφάνιση ολόκληρου ή μέρους ενός προϊόντος; Σε περίπτωση που ο εξεταστής πιστεύει πως όχι, θα εκδώσει κοινοποίηση. Για παράδειγμα, θα εκδώσει κοινοποίηση για σχέδιο ή υπόδειγμα που αφορά ζωντανό φυτό.
 2. Το σχέδιο ή το υπόδειγμα περιέχει κάποιο στοιχείο που αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη;
  Οι έννοιες της δημόσιας τάξης και των χρηστών ηθών είναι πιθανό να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Λόγω, όμως, του ενιαίου χαρακτήρα του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, αρκεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα να αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ενός τουλάχιστον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απορριφθεί.

Σε περίπτωση που ο εξεταστής κρίνει ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας παραβιάζει έναν από τους δύο κανόνες, αποστέλλει επιστολή γνωστοποίησης παραλείψεων παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αποσύρετε ή να τροποποιήσετε την αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που υποβάλετε τροποποιημένη αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας, η τελευταία γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι «διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγματος». Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε τελείως διαφορετικό σχέδιο ή υπόδειγμα. Μπορείτε να διαγράψετε ή να παραιτηθείτε από αμελητέας σημασίας χαρακτηριστικά, ήτοι χαρακτηριστικά που θα περνούσαν πιθανώς απαρατήρητα από τον ενημερωμένο καταναλωτή.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε καθόλου ή δεν επιλύσετε το πρόβλημα που εντόπισε ο εξεταστής, ο τελευταίος θα σας αποστείλει κοινοποίηση περί απόρριψης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή και κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Τι δεν εξετάζει το EUIPO

Το EUIPO δεν εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία, εάν το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι νέο ή εάν έχει ατομικό χαρακτήρα. Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει αίτηση ακυρότητας του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Η διαδικασία ακυρότητας κατά σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού αυτό καταχωριστεί και όχι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισής του.

Απόδειξη καταχώρισης

Εφόσον δεν εντοπιστεί κανένα πρόβλημα ή εφόσον επιλύσετε τα ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει αναστολή της δημοσίευσης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας, δημοσιεύονται μόνο ο αριθμός σχεδίου ή υποδείγματος, η ημερομηνία κατάθεσης, οι ημερομηνίες καταχώρισης και τα ονόματα του αιτούντος και του αντιπροσώπου του. Δεν δημοσιεύεται η αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματος.

Πιστοποιητικό καταχώρισης εκδίδεται μετά την πλήρη δημοσίευση του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Μπορείτε να μεταφορτώσετε το πιστοποιητικό από την επομένη της δημοσίευσης. Το πιστοποιητικό καταχώρισης δεν εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Μπορείτε, πάντως, να ζητήσετε μη επικυρωμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταχώρισης.

Πώς μπορείτε να αμφισβητήσετε απόφαση του EUIPO

Οι διάδικοι που δεν δικαιώνονται από την τελική απόφαση του EUIPO μπορούν να ασκήσουν προσφυγή. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε προσφυγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη αίτησή μας. Εάν χρειάζεται, συμβουλευθείτε τις επεξηγηματικές σημειώσεις. Προσφυγή μπορείτε να ασκήσετε και ηλεκτρονικά, μέσω της User area σας.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.