Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

IP Scan Εικόνα λαμπτήρων

 

IP Scan

Προσδιορίστε τη διανοητική ιδιοκτησία σας και μάθετε πώς μπορείτε να ενσωματώσετε μια στρατηγική για τη διανοητική ιδιοκτησία στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας σας.

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας (ΔΙ) είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος να αποφύγετε την αθέμιτη αντιγραφή ή εκμετάλλευση των μοναδικών ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών σας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας IP Scan έρχεστε σε επαφή με εμπειρογνώμονα σε θέματα ΔΙ που έχει οριστεί από ένα εθνικό γραφείο ΔΙ και θα συνεργαστεί μαζί σας για τον έλεγχο του επιχειρηματικού μοντέλου, των προϊόντων/υπηρεσιών σας και των σχεδίων σας για ανάπτυξη.

Σε συνεργασία με τον/την εμπειρογνώμονα, θα διαπιστώσετε ποια άυλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να προστατεύσετε και με ποιον τρόπο η ΔΙ σας μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η IP Scan δεν αποτελεί νομική υπηρεσία. Στόχος της είναι να καθοδηγήσει την επιχείρησή σας σχετικά με την καταχώριση και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας της, στο παρόν και στο μέλλον.

Η υπηρεσία IP Scan προσφέρεται στα κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρονται παρακάτω.

«Αυτή η υπηρεσία ήταν πολύ χρήσιμη και σημαντική για εμάς. Γλίτωσα χρόνο, έλαβα βοήθεια από εμπειρογνώμονα, και πλέον έχουμε τα εμπορικά σήματα, οπότε αυξάνεται η αξία της εταιρείας μας».

- Laura Andelin, ONIT Sport (Φινλανδία)

Βασικές πληροφορίες για την IP Scan

Η υπηρεσία IP Scan μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη στρατηγική της εταιρείας σας σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει διάφορα περιουσιακά στοιχεία, καταχωρίσιμα και μη, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων και υποδειγμάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα καταχωρισμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν παρέχουν μόνο νομική προστασία. Σας προσφέρουν επίσης αποκλειστικότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Η ΔΙ υψηλής αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, όπως από συμφωνίες παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης, πωλήσεων ή από κοινού προώθησης εμπορικού σήματος. Όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης, η καταχωρισμένη ΔΙ θεωρείται ενδεικτική του ότι μια εταιρεία είναι ισχυρή και υγιής.

  • Ελέγξτε το επιχειρηματικό μοντέλο σας σε συνεργασία με εμπειρογνώμονα σε θέματα ΔΙ
  • Μάθετε ποια είναι πραγματικά τα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ της εταιρείας σας και πώς μπορείτε να τα καταχωρίσετε και να τα διαχειριστείτε
  • Προσδιορίστε τρόπους προστασίας της ΔΙ σας και αντιμετώπισης τυχόν παραβίασης των δικαιωμάτων σας
  • Ανακαλύψτε πώς θα αποτρέψετε συγκρούσεις σε θέματα ΔΙ με ανταγωνιστές ή δυνητικούς εταίρους
  • Σχεδιάστε μια σαφή στρατηγική ΔΙ για την εταιρεία σας — τι πρέπει να καταχωριστεί, πού πρέπει να γίνει η καταχώριση και πώς να αξιοποιήσετε τη ΔΙ σας μέσω αδειών εκμετάλλευσης, εταιρικών σχέσεων, διεθνοποίησης κ.λπ.

Η εταιρεία σας μπορεί να διαθέτει ένα ή περισσότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία χωρίς καν να το γνωρίζετε:

  1. Βασικά στοιχεία: Η επωνυμία της εταιρείας σας και το όνομα τομέα της στο διαδίκτυο
  2. Καταχωρίσιμη ΔΙ: εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και υποδείγματα, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, φυτικές ποικιλίες ή γεωγραφικές ενδείξεις
  3. Μη καταχωρίσιμη ΔΙ: εμπορικά απόρρητα και μη καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα
 

Η διαδικασία IP Scan

Η IP Scan είναι μια ολοκληρωμένη και συνεργατική διαδικασία. Αν λάβετε βοήθεια από εμπειρογνώμονες σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, θα εξετάσετε όλες τις πτυχές της ΔΙ της εταιρείας σας.

Κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να κατέχει η εταιρεία σας αξιολογείται κατά τη διάρκεια μιας IP Scan. Γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο εμπειρογνώμονας ΔΙ που σας εξυπηρετεί, διαθέτει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαδικασία απαιτεί από την εταιρεία σας δέσμευση χρόνου για να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, να περάσει από τη διαδικασία συνέντευξης και να συνεργαστεί με τον εμπειρογνώμονα ΔΙ. Η διαδικασία IP Scan χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

1. Προετοιμασία
Η φάση της προετοιμασίας, κατά την οποία η εταιρεία σας πρέπει να συμπληρώσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Αυτό εξετάζεται από τον εμπειρογνώμονα ΔΙ προκειμένου να κατανοηθεί η σχέση της εταιρείας σας με τη διανοητική ιδιοκτησία.
2. Ανάλυση
Η φάση της ανάλυσης, κατά την οποία μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων με εσάς, ο εμπειρογνώμονας διερευνά το επιχειρηματικό μοντέλο σας, αξιολογεί τη ΔΙ σας και προσδιορίζει την καταλληλότερη στρατηγική ΔΙ για την εταιρεία σας.
3. Έκθεση
Η φάση της έκθεσης, κατά την οποία ο εμπειρογνώμονας ΔΙ παρουσιάζει τα πορίσματα της ανάλυσης και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης μιας στρατηγικής ΔΙ στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας σας.

Έκθεση IP Scan

Η έκθεση του εμπειρογνώμονα ΔΙ περιέχει τα συνολικά πορίσματα της πρώτης και της δεύτερης φάσης και καλύπτει πέντε βασικά θέματα:

το επιχειρηματικό μοντέλο της ΜΜΕ και την εταιρική στρατηγική

Αναγνώριση και ανάλυση της υφιστάμενης ΔΙ και των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη ΔΙ

Χρήση αναζητήσεων ΔΙ

Διαχείριση και στρατηγική ΔΙ: πώς να διαχειρίζεστε καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας

Περίληψη και συστάσεις στρατηγικής

Η υπηρεσία IP Scan καλύπτεται από το Ταμείο για τις ΜΜΕ

Λάβετε επιστροφή 90% των δαπανών σας για την υπηρεσία IP Scan μέσω της επιχορήγησης του Ταμείου για τις ΜΜΕ.

Διατίθεται χρηματοδοτική ενίσχυση

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να καλύψουν τις δαπάνες καταχώρισης ΔΙ. Οι ΜΜΕ που προβαίνουν σε χρήση της IP Scan μπορούν να λάβουν επιστροφή του 90 % των δαπανών για την υπηρεσία, με την εξασφάλιση αρχικά επιχορήγησης από το Ταμείο για τις ΜΜΕ μέσω του EUIPO.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά σε ΜΜΕ της ΕΕ

Για να υποβάλετε αίτηση επιχορήγησης, η εταιρεία σας πρέπει να είναι ΜΜΕ εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελέγξτε τον επίσημη ορισμό της ΕΕ για τις ΜΜΕ για να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας είναι επιλέξιμη.

 

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης από το Ταμείο για τις ΜΜΕ δεν απαιτούνται πολλά έντυπα ή γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αρκεί μόνο να έχετε στη διάθεσή σας ορισμένες βασικές πληροφορίες, όπως το πιστοποιητικό ΦΠΑ της εταιρείας σας και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Το πρώτο βήμα είναι να υποβάλετε αίτηση προς το Ταμείο για τις ΜΜΕ και να λάβετε έγκριση για επιχορήγηση. Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι σύντομη και λαμβάνετε απάντηση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του Ταμείου για τις ΜΜΕ και επιλέξτε τη χώρα σας για λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά στην ενότητα των συχνών ερωτήσεων (FAQ) αν έχετε απορίες ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας μέσω διαδικτυακής συνομιλίας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το εθνικό σας γραφείο ΔΙ στους ανωτέρω συνδέσμους.

 

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 06-06-2022
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ