Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Οδηγός για τα σήματα
της ΕΕ

Στρατηγική

Από την προστασία που σας παρέχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και προάσπισης της επωνυμίας σας, καθώς και πρόσβασης σε πολλές από τις δυνατότητες που προσφέρει η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε τις δυνατότητες αυτές: όσο πιο πολύ τις αξιοποιείτε τόσο πιο πολύ κερδίζετε.

 

Η στρατηγική που υιοθετείτε για το σήμα σας θα είναι μοναδική. Θα αντικατοπτρίζει τα ευρύτερα συμφέροντα και το χαρτοφυλάκιο διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησής σας. Στο πλαίσιο της επιδίωξης των εν λόγω συμφερόντων, θα πρέπει να εξετάζετε τρία ζητήματα κυρίως:

 

Χρήση του σήματός σας

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Το δικαίωμα που σας χορηγήθηκε είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε την επωνυμία σας ευρύτερα αναγνωρίσιμη στην αγορά. Ωστόσο, το μονοπώλιο που έχετε αποκτήσει θα πρέπει να εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, αλλιώς θα σας αφαιρεθεί. Σκοπός του σήματός σας είναι να διακρίνει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών σας στην αγορά. Επομένως, το σήμα σας πρέπει να χρησιμοποιείται. Εάν δεν το χρησιμοποιείτε, μπορεί να αμφισβητηθεί από τρίτους λόγω μη χρήσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώρισή του.

Το σήμα σας μπορεί επίσης να ακυρωθεί εάν λόγω της χρήσης που κάνετε καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας ή εάν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί.

Προστασία του σήματός σας

Το γεγονός ότι είστε κάτοχος ενός σήματος δεν σημαίνει ότι το σήμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τρίτους. Ουσιαστικά, στα τρίτα πρόσωπα που δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες υποβολής παρατηρήσεων ή άσκησης ανακοπής παρέχεται και δεύτερη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επιτύχουν την ακύρωση του δικαιώματός σας.

Πιθανώς να θεωρήσετε ότι αυτό είναι άδικο, όμως, εάν αντιστρέφονταν οι όροι, θα το βλέπατε ενδεχομένως διαφορετικά: φανταστείτε να ήσασταν εσείς αυτός που έχασε την προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά του σήματος κάποιου ανταγωνιστή σας.

Με την υποβολή αίτησης ακύρωσης ξεκινά μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας γίνεται ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελικά συμφωνία, επί της υπόθεσης αποφαίνεται το Γραφείο.

Το κόστος της αίτησης ακύρωσης ανέρχεται στα 630 ευρώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικά έντυπα: το έντυπο της αίτησης ακυρότητας και το έντυπο της αίτησης έκπτωσης. Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι η ακυρότητα καθιστά άκυρο το σήμα με αναδρομική ισχύ (το αποσύρει στο σύνολό του από το Μητρώο των σημάτων), ενώ η έκπτωση ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Γραφείο.

Ανάπτυξη της επωνυμίας σας

Η στρατηγική που έχετε υιοθετήσει σε θέματα ΔΙ θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και, μαζί με αυτήν, η ανάγκη σας για επέκταση. Εάν οι φιλοδοξίες σας εκτείνονται και εκτός ΕΕ, θα πρέπει να επιδιώξετε την επέκταση του σήματός σας πέραν της ΕΕ,

επιλέγοντας κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε να καταθέσετε επιμέρους αιτήσεις απευθείας σε κάθε γραφείο ΔΙ εκτός ΕΕ ή μπορείτε να καταθέσετε διεθνής αίτηση μέσω του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.

Το πρωτόκολλο της Μαδρίτης είναι ένα σημαντικό εργαλείο που παρέχει προστασία σήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για σύστημα διεθνούς καταχώρισης το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) με έδρα τη Γενεύη και το οποίο έχει επικυρωθεί από πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ άλλων, από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Κίνα, τη Ρωσία και, τον Οκτώβριο του 2004, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βασική απαίτηση του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης είναι να υπάρχει ένα βασικό σήμα, το οποίο επεκτείνεται στη συνέχεια σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ή/και το πρωτόκολλο της Μαδρίτης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, από νομικής άποψης, δεν χρειάζεται να περιμένετε να ολοκληρωθεί η καταχώριση της αίτησης ΣΕΕ σας για να υποβάλετε την αίτηση για «επέκτασή» του εκτός ΕΕ. Υφίσταται, ωστόσο, μια περίοδος εξάρτησης πέντε ετών μεταξύ της καταχώρισης ΣΕΕ και της διεθνούς καταχώρισης. Συνεπώς, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η καταχώριση της αίτησής σας για ΣΕΕ, η διεθνής καταχώριση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η διεθνής αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Ο κάτοχος/αιτών σήματος της ΕΕ, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το EUIPO ως γραφείο προέλευσης, πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή να έχει πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν όλοι οι κάτοχοι/αιτούντες σήματος της ΕΕ να καταθέσουν αίτηση διεθνούς καταχώρισης βάσει σήματος της ΕΕ.

Για την κατάθεση διεθνούς αίτησης, είναι υποχρεωτική η χρήση των επίσημων εντύπων: Οι αιτούντες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα έντυπα ή να αλλάζουν το περιεχόμενο ή τη διάταξη των εντύπων.

 • Το EUIPO παρέχει ένα εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής, διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες το οποίο έχει την ίδια μορφή με το EUIPO EM 2. Το EUIPO συνιστά θερμά τη χρήση του εργαλείου ηλεκτρονικής υποβολής, στον βαθμό που καθοδηγεί τον αιτούντα, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό πιθανών ελλείψεων και επισπεύδοντας την εξέταση των αιτήσεων. Το εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως να υποδείξετε και μία από τις γλώσσες του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (γαλλικά, αγγλικά ή ισπανικά), διότι η αίτησή σας θα διαβιβαστεί στον ΠΟΔΙ στη γλώσσα που θα επιλέξετε.
   
 • Η έντυπη μορφή του EUIPO EM 2 (η προσαρμογή του εντύπου MM2 του ΠΟΔΙ από το EUIPO) είναι διαθέσιμη και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
   
 • Έντυπο ΠΟΔΙ MM2 στα αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά

Μαζί με την κατάθεση της αίτησης διεθνούς καταχώρισης, θα πρέπει να καταβάλετε στο EUIPO τέλος εξέτασης ύψους 300 ευρώ. Τα τέλη που αφορούν τις διεθνείς αιτήσεις πρέπει να καταβάλλονται απευθείας στον ΠΟΔΙ. Το EUIPO επιστρέφει στους καταθέτες τα ποσά των πληρωμών που λαμβάνει και τα οποία πρέπει κανονικά να καταβληθούν στον ΠΟΔΙ.

Αφού ελέγξει το περιεχόμενο και την πληρότητα της αίτησης, το EUIPO προωθεί τη διεθνή αίτηση στον ΠΟΔΙ. Το EUIPO οφείλει να ενημερώνει τον ΠΟΔΙ για κάθε σχετική αλλαγή που επηρεάζει το σήμα της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου εξάρτησης (πέντε χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης).

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες χώρες στη διεθνή καταχώρισή σας μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρισή της στον ΠΟΔΙ. Η διαδικασία αυτή μπορεί μεν να γίνει μέσω του EUIPO ως γραφείου προέλευσης, είναι όμως απλούστερο να καταθέσετε πρόσθετες επεκτάσεις προστασίας απευθείας στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ.

Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως σήμα της ΕΕ

Το σήμα της ΕΕ μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από ήχους.

Την 1η Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με τον τροποποιητικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424, καταργείται η απαίτηση «γραφικής παράστασης».

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εφόσον το σήμα σας εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες σημάτων τα οποία είναι αποδεκτά από το Γραφείο και μπορούν να αναπαρίστανται με αποδεκτούς μορφότυπους, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το σήμα χωρίς να πρέπει να υποβάλετε γραφική παράσταση.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Τι είδους σήμα θέλετε να προστατεύσετε;

Ανάλογα με το τι θέλετε να προστατεύσετε (μια λέξη, ένα σχήμα, ένα χρώμα κ.λπ.), έχετε διαφορετικές επιλογές σήματος. Δείτε τις επιλογές σας.

Τα σημεία που συνθέτουν ένα σήμα είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Για να είναι επιλέξιμο για καταχώριση, το σήμα σας πρέπει να είναι διακριτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε.

 
 

Το σήμα σας πρέπει να είναι διακριτικού χαρακτήρα

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το διακριτικό σημείο σας για αυτό που είναι, για παράδειγμα ως ένδειξη προέλευσης. Θα πρέπει να σας διακρίνει από άλλες επιχειρήσεις στην αγορά ώστε να μπορείτε να προστατεύετε και να αναπτύσσετε την ταυτότητα και την αξία της επωνυμίας σας.

Το σήμα σας δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε

Το σήμα σας δεν θα πρέπει να μονοπωλεί ένα διακριτικό σημείο που απλώς περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Τέτοια σημεία πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα για τον καθένα: για εσάς και για τους ανταγωνιστές σας.

 

Χρειάζεστε περισσότερες εξηγήσεις; Το ακόλουθο παράδειγμα θα σας βοηθήσει να διαλύσετε κάθε αμφιβολία σας

Στερείται διακριτικού χαρακτήρα
Ο καταναλωτής δεν θα δει αυτή τη φιάλη, όπως απεικονίζεται εδώ, ως διακριτικό σημείο ικανό να διακρίνει μια επιχείρηση από μια άλλη. Το σημείο θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμο για όλες τις επιχειρήσεις.

Κρασί

Είναι υπερβολικά περιγραφικό
Σε αυτήν την περίπτωση, οι καταναλωτές δεν θα δουν τη φιάλη ως έχουσα διακριτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η λέξη «κρασί» περιγράφει απλώς το περιεχόμενο της φιάλης. Θα τη δουν ως περιγραφή προϊόντος.

Παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι το σήμα σας: να έχει μεν διακριτικό χαρακτήρα, αλλά να μην είναι υπερβολικά περιγραφικό

Joe
Bloggs

Σήμα κατάλληλο να καταχωριστεί
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πάντως, παρότι αυτή καθαυτή η φιάλη μπορεί να μην έχει διακριτικό χαρακτήρα, η προσθήκη διακριτικής ονομασίας στην ετικέτα έχει ως αποτέλεσμα να τη δουν οι καταναλωτές ως σήμα που παραπέμπει σε μία συγκεκριμένη επωνυμία.

 

Το EUIPO θα απορρίψει την αίτηση σήματός σας σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν πληροί τις προαναφερθείσες και ορισμένες άλλες απαιτήσεις. Εάν θέλετε, μπορείτε να δείτε και άλλους τέτοιους λόγους γιατί μπορεί να απορριφθεί το σήμα σας (είναι οι λεγόμενοι «απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου»).

Εάν έχετε αμφιβολίες, θα πρέπει να αναζητήσετε επαγγελματική καθοδήγηση. Το EUIPO δεν παρέχει τέτοιου είδους συμβουλές.

 

Τι είδους σήματα μπορώ να καταχωρίσω;

Μπορείτε να καταχωρίσετε τρία  είδη σημάτων: ατομικά σήματα, σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα.

Το ατομικό σήμα διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης εταιρείας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλης εταιρείας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ατομικό σήμα πρέπει να ανήκει σε ένα και μόνο πρόσωπο: τα ατομικά σήματα μπορούν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες.

Το βασικό τέλος για την αίτηση ατομικού σήματος ξεκινά από 850 ευρώ (ηλεκτρονικά μέσα).

Τα συλλογικά σήματα διακρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ομίλου εταιρειών ή μελών ένωσης από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών τους. Τα συλλογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρέχονται με το συλλογικό σήμα. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προϊόντων που έχουν κοινό ένα ορισμένο χαρακτηριστικό.

Αίτηση για συλλογικό σήμα μπορούν να καταθέσουν μόνον ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το τέλος της αίτησης καταχώρισης συλλογικού σήματος είναι 1 500 ευρώ (ηλεκτρονικά μέσα).

Τα σήματα πιστοποίησης καθιερώνονται στο EUIPO από την 1η Οκτωβρίου του 2017. Τα σήματα πιστοποίησης είναι ένα νέο είδος σήματος σε επίπεδο ΕΕ, παρότι υπάρχουν ήδη στα εθνικά συστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Τα σήματα πιστοποίησης δηλώνουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης ενός ιδρύματος ή οργανισμού πιστοποίησης· αποτελούν σημεία ελεγχόμενης ποιότητας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δικαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για σήματα πιστοποίησης της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

Το τέλος της αίτησης καταχώρισης σήματος πιστοποίησης είναι 1 500 ευρώ (ηλεκτρονικά μέσα).

Πλήρης κατάλογος τελών σήματος 

 

 

Παραδείγματα σημάτων

Λεκτικό σήμα

 

 

Εικονιστικό σήμα

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Εικονιστικό σήμα με λεκτικά στοιχεία *

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος με λεκτικά στοιχεία*

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Σήμα θέσης

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα μοτίβου

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα (μεμονωμένου) χρώματος

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα (συνδυασμού) χρωμάτων

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Ηχητικό σήμα

Με την κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης από την 1η Οκτωβρίου 2017, οι αιτήσεις ΣΕΕ για ηχητικά σήματα υποβάλλονται μόνο μέσω αρχείου ήχου στο οποίο αναπαράγεται ο ήχος ή μέσω της ακριβούς αναπαράστασης του ήχου με μουσική σημειογραφία.

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, MP3 (μέγ. 2 Mb)

 

Σήμα κίνησης

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: MP4 (βίντεο), JPEG (για σειρά διαδοχικών σταθερών εικόνων).

 

Πολυμεσικό σήμα

Πρόκειται για νέα κατηγορία σήματος (από την 1η Οκτωβρίου 2017).

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: MP4 (μέγ. 20 Mb)

 

Ολογραφικό σήμα

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, MP4 (μέγ. 20 Mb)

 

*Σημείωση: Οι τύποι σημάτων με αστερίσκο δεν αποτελούν χωριστές κατηγορίες σημάτων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Διαφοροποιούνται, ωστόσο, στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους.


 

Προϊόντα και υπηρεσίες

Η αίτησή σας για καταχώριση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περιέχει αναπαράσταση του σήματος που επιθυμείτε να καταχωρίσετε και κατάλογο των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που θα καλύπτει το σήμα.

Για την παρουσίαση του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών ισχύουν ορισμένοι κανόνες:

 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
 • Θα πρέπει να είναι ταξινομημένα σε μία από τις κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έχει υιοθετήσει την ταξινόμηση της Νίκαιας για την ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η ταξινόμηση της Νίκαιας κατατάσσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε 45 κατηγορίες (ή κλάσεις).

Με την καταβολή του τέλους κατάθεσης ύψους 850 EUR, μπορείτε να επιλέξετε μία κλάση. Καταβάλλοντας πρόσθετο τέλος 50 EUR, μπορείτε να προσθέσετε μία δεύτερη κλάση και για τρεις ή περισσότερες κλάσεις θα χρειαστεί να καταβάλετε 150 EUR για κάθε κλάση.

 

Εντοπίστε και ταξινομήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας

Όταν υποβάλλετε αίτηση για καταχώριση σήματος χρησιμοποιώντας ένα από τα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης του Γραφείου, το έντυπο αίτησης σε πέντε βήματα ή το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες, έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε και να περιηγηθείτε σε κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, ο οποίος είναι γνωστός ως εναρμονισμένη βάση δεδομένων.

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει όρους που έχουν ήδη γίνει δεκτοί από το EUIPO και από όλα τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ταχύτερος τρόπος να δημοσιεύσετε το σήμα σας

Η επιλογή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας από την εναρμονισμένη αυτή βάση δεδομένων επιτρέπει την ομαλότερη διεκπεραίωση της αίτησής σας. Επίσης, η αίτησή σας ενδεχομένως πληροί τα κριτήρια για να εξεταστεί με βάση τη διαδικασία Fast Track, την εσπευσμένη διαδικασία του EUIPO για την ταχύτερη δημοσίευση της αίτησής σας.

Για να ετοιμάσετε τον κατάλογό σας πριν από την κατάθεση της αίτησης μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τον Δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών. Ο οδηγός αυτός συνιστάται για επαγγελματίες αντιπροσώπους που ορισμένες φορές καλούνται να υποβάλουν πολλαπλές αιτήσεις ταυτόχρονα.

Η γραπτή περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης συνιστά ουσιαστικά πράξη στάθμισης.

Θέστε μεγαλόπνοους στόχους

Εσείς, ως επιχείρηση, είναι πιθανό να παρέχετε στην πραγματικότητα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες από όσα νομίζετε. Ακόμα κι αν γνωρίζετε με βεβαιότητα σε ποια αγορά δραστηριοποιείστε σήμερα, σκεφτείτε με ποιον τρόπο θα θέλατε να αναπτύξετε το σήμα σας μελλοντικά. Για παράδειγμα, εάν παράγετε σήμερα καραμέλες, μπορεί σε δύο ή πέντε χρόνια να θελήσετε να διαθέσετε στην αγορά περισσότερα προϊόντα (όπως π.χ. παγωτά).

Σκεφτείτε ρεαλιστικά.

Καίτοι είναι πράγματι δελεαστικό να διεκδικήσετε δικαιώματα επί πολλών και διαφορετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, πρέπει πάντα να έχετε υπόψη εντούτοις ότι εάν δεν χρησιμοποιείτε το σήμα σας για όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία έχετε καταθέσει αίτηση, τότε το σήμα της ΕΕ που έχετε καταχωρίσει θα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις.

Περιορίζοντας την περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, περιορίζετε ταυτόχρονα τον κίνδυνο να έρθει το σήμα σας σε σύγκρουση με άλλα σήματα.

Ισορροπία πάνω σε πέτρα· Η ισορροπία πάνω σε πέτρα αντιπροσωπεύει την προσπάθειά στάθμισης στην οποία προβαίνετε κατά την επιλογή των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα καλύπτει το σήμα σας

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι οι εκτενείς κατάλογοι προϊόντων και/ή υπηρεσιών μπορεί να ενέχουν ορισμένα μειονεκτήματα, συγκεκριμένα:

 • μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ελλείψεων ως προς την ταξινόμηση
 • καθυστερήσεις στη δημοσίευση και καταχώριση του ΣΕΕ
 • αυξημένο κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα σήματα (ανακοπές)
 • αυξημένο κίνδυνο ενδεχόμενης ακύρωσης σήματος λόγω ομοιότητας με προγενέστερο σήμα ή λόγω μη χρήσης όλων των καταχωρισμένων προϊόντων και/ή υπηρεσιών.

Μην ξεχνάτε: Μετά την κατάθεση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε προσθήκες στην περιγραφή σας. Επομένως, επιδείξτε προσοχή στην επιλογή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Κυριότητα

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης θα πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία σας.

 • Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα χρησιμοποιηθούν για τη σαφή ταυτοποίησή σας ως μοναδικού δικαιούχου του σήματος.
 • Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, να μας κρατάτε ενήμερους για κάθε αλλαγή που επέρχεται στα προσωπικά σας στοιχεία, όπως νέος αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.

Τι πληροφορίες πρέπει να μας δώσετε;

Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταθέσει αίτηση στο παρελθόν, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό που σας έχει δοθεί. Με τη βοήθεια του αριθμού αυτού, εμείς ανακτούμε τα στοιχεία σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να τα πληκτρολογήσετε εκ νέου.

Μπορείτε να βρείτε τον αναγνωριστικό σας αριθμό που σας έχει δοθεί είτε σε παλαιότερη αλληλογραφία είτε μέσω της εφαρμογής eSearch

Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση για πρώτη φορά, πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας, τα οποία εμείς θα φυλάξουμε σε αρχείο για κάθε μελλοντική επικοινωνία.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε εάν καταθέτετε αίτηση ως επιχείρηση ή ως ιδιώτης

Εικονίδιο που χρησιμοποιείται όταν ο κάτοχος είναι επιχείρηση, αποτελούμενο από πρόσωπο και κτίριο

Επιχείρηση

Σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία

 • Πλήρη επωνυμία και νομική μορφή
 • Χώρα καταχώρισης
 • Διεύθυνση
Εικονίδιο που χρησιμοποιείται όταν ο κάτοχος είναι ιδιώτης, αποτελούμενο από ένα πρόσωπο

Ιδιώτης

Σε περίπτωση που είστε ιδιώτης, πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία

 • Ονοματεπώνυμο
 • Εθνικότητα
 • Διεύθυνση

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, είναι πολύ σημαντικό να μας δώσετε επίσης διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και φαξ (εάν έχετε), ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα μαζί σας.

Πώς θα επικοινωνήσει μαζί σας το EUIPO;

Ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος να επικοινωνείτε μαζί μας είναι μέσω της ηλεκτρονικής User Area.

Μεταβείτε στην User area, το εργαλείο διαχείρισης του EUIPO

Σας παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EUIPO ηλεκτρονικά.

Έχετε υπόψη σας ότι δεχόμαστε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για άτυπη επικοινωνία και όχι για επίσημες κοινοποιήσεις.

Είναι υποχρεωτικό να ορίσετε αντιπρόσωπο;

Οι αιτούντες δεν χρειάζεται καταρχήν να εκπροσωπούνται. Ωστόσο, εάν ο δικαιούχος του σήματος δεν έχει έδρα, πραγματική και ενεργό εγκατάσταση ή κατοικία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τότε πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο για όλες τις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, εξαιρουμένης της κατάθεσης της αίτησης. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι:

Δικηγόρος (ή άτομο με ισοδύναμη επαγγελματική ιδιότητα, αναλόγως της χώρας).

Δικηγόρος ο οποίος δικαιούται να ασκεί δικηγορία σε ένα από τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει έδρα επίσης στον ΕΟΧ. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να ενεργεί, στο συγκεκριμένο κράτος, ως πληρεξούσιος σε θέματα σημάτων ή/και σχεδίων και υποδειγμάτων.

Εγκεκριμένος πληρεξούσιος

Εγκεκριμένος πληρεξούσιος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα που τηρεί το EUIPO.

Υπάλληλος φυσικού ή νομικού προσώπου

Υπάλληλος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο οποίος έχει την κατοικία ή την έδρα του ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μπορεί να εκπροσωπεί άλλα νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο νομικά πρόσωπα συνδέονται οικονομικά μεταξύ τους

Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να υποβάλετε την αίτησή σας σε τρία εύκολα βήματα μέσω ενός εντύπου που καθοδηγεί τις ΜΜΕ και τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, χωρίς τη βοήθεια επαγγελματία του τομέα εμπορικών σημάτων.

Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται τρία σημαντικά στοιχεία:

 • Κυριότητα - κάτοχος σήματος της ΕΕ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επιχείρηση. Τα σχετικά στοιχεία δημοσιοποιούνται και πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ποιος είναι ο κάτοχος του εκάστοτε σήματος.
 • Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως σήμα της ΕΕ - το σήμα σας πρέπει να αναπαριστάται με σαφήνεια.
 • Προϊόντα και υπηρεσίες - πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια ώστε οι λοιποί εμπορικοί παράγοντες να γνωρίζουν ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες καλύπτει η αίτησή σας

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης σήματος της ΕΕ. Δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση της αίτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η προετοιμασία σας, πάντως, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.

Διαδικασία καταχώρισης

Μόλις καταθέσατε αίτηση για καταχώριση σήματος. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο;

Αφού καταθέσετε την αίτησή σας, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) επεξεργάζεται το σήμα σας προκειμένου να ελέγξει ότι μπορεί πράγματι να καταχωριστεί. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια:

την «περίοδο εξέτασης», την «περίοδο ανακοπής» και, τέλος, την καταχώριση. Η περίοδος εξέτασης αρχίζει με την παραλαβή της αίτησης από το EUIPO και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευσή της. Η περίοδος ανακοπής αρχίζει με τη δημοσίευση της αίτησης και ολοκληρώνεται με τη λήξη της προθεσμίας ανακοπής. Ακολουθεί η καταχώριση. Στη συνέχεια, το καταχωρισμένο σήμα δημοσιεύεται.

Περίοδος εξέτασης

Περίοδος ανακοπής

Καταχώριση

 • Παραλαβή της αίτησης από το EUIPO

 • Δημοσίευση της αίτησης

 • Λήξη περιόδου ανακοπής

 • Δημοσίευση του καταχωρισμένου σήματος

 

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης

Η ακόλουθη ροή εργασιών θα σας δώσει μια συνοπτική εικόνα των ενεργειών στις οποίες προβαίνει το EUIPO κατά την περίοδο εξέτασης. Οι ενέργειες αυτές γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της αίτησής σας ηλεκτρονικά μέσω του eSearch ή μέσω της δικής σαςUser Area.

Τα ακόλουθα αφορούν αιτήσεις που κατατίθενται απευθείας στο EUIPO. Μάθετε για τη διαδικασία καταχώρισης διεθνών αιτήσεων με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η διαδικασία αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: «ημερομηνία κατάθεσης», «ταξινόμηση», «διατυπώσεις», «απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου», «μετάφραση» και «έρευνα». Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά. Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα στάδια, το σήμα δημοσιεύεται.

Περίοδος ανακοπής





 
 

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποιο σφάλμα ή πρέπει να σας ενημερώσουμε για πιθανή υποβολή αντιρρήσεων, σας στέλνουμε επίσημη κοινοποίηση στη δική σας User Area στην οποία αναφέρουμε αναλυτικά τα ευρήματά μας. Εσείς έχετε δύο μήνες από την αποστολή της ειδοποίησης για να διορθώσετε τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και να απαντήσετε. Μπορείτε να ζητήσετε μια πρώτη παράταση δύο μηνών για να προετοιμάσετε την απάντησή σας. Η πρώτη παράταση δίδεται κατά κανόνα αυτομάτως, για τη δεύτερη όμως απαιτείται αιτιολόγηση.

Σε ορισμένες διαδικασίες, οι εξεταστές μας επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους αιτούντες (ή τους αντιπροσώπους τους) για τη διόρθωση απλών ελλείψεων.

Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι η απάντησή σας δεν μας καλύπτει πλήρως, ή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε, εκδίδουμε τελική απόφαση με την οποία απορρίπτουμε εν μέρει ή εν όλω την αίτησή σας ή τη διεκδίκηση που διατυπώνετε σε αυτήν (π.χ. διεκδίκηση προτεραιότητας). Εναλλακτικά, μπορούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία της αίτησής σας εφόσον απαιτείται (π.χ. διαγράφοντας την περιγραφή ή προσθέτοντας μια διεκδίκηση χρώματος). Να θυμάστε ότι εάν δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα ή εάν πιστεύετε ότι έχει γίνει λάθος, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτησή σας, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να μετατρέψετε (γέφυρα ΔΙ) την αίτησή σας για σήμα της ΕΕ σε εθνικές καταχωρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν στοιχειοθετείται καμία σύγκρουση.

Εάν δεν προβληθεί καμία ένσταση, δημοσιεύουμε το σήμα σας και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δημοσιοποιούμε το γεγονός ότι έχετε καταθέσει αίτηση για αυτό το συγκεκριμένο σήμα για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοπής;

Από την ημερομηνία δημοσίευσης και μετά, κάθε τρίτο πρόσωπο που πιστεύει ότι το σήμα σας δεν πρέπει να καταχωριστεί έχει προθεσμία τριών μηνών να προβάλει τις αντιρρήσεις του.

Δύο είναι οι λόγοι αντίρρησης οι οποίοι προβάλλονται συνήθως:

Το τρίτο πρόσωπο έχει ένα ή περισσότερα προγενέστερα δικαιώματα και πιστεύει ότι το σήμα σας, εφόσον καταχωριστεί, θα έρχεται σε σύγκρουση με το ή τα δικαιώματά του.

Για να εμποδίσει την καταχώριση του σήματός σας, πρέπει να ασκήσει ανακοπή κατά του σήματός σας υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο και καταβάλλοντας τέλος ύψους 320 EUR. Σε περίπτωση άσκησης ανακοπής, το σήμα σας υποβάλλεται σε διαδικασία ανακοπής. Ανακοπή μπορεί να ασκηθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του σήματος.
 

Η διαδικασία ανακοπής:

Ανακοπή από τους κατόχους σημάτων τα οποία ήδη υπάρχουν στην αγορά ασκείται για μία από τις πέντε αιτήσεις καταχώρισης για σήματα της ΕΕ. Αποφαινόμαστε επί των διαφορών αυτών αφού πρώτα και οι δύο πλευρές, αιτών και ανακόπτων, υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήματα. Ο αιτών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ανακοπής εάν προβεί, προτού καταθέσει την αίτησή του, σε έρευνα για σήματα που έρχονται ενδεχομένως σε σύγκρουση με το δικό του.
 

Το ακόλουθο διάγραμμα παρέχει μια επισκόπηση των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας ανακοπής:

Η διαδικασία ξεκινά με τη δημοσίευση της αίτησης και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του καταχωρισμένου σήματος. Περιλαμβάνει δε τα ακόλουθα στάδια: «άσκηση ανακοπής», «έλεγχος του παραδεκτού», «περίοδος συνδιαλλαγής», «στάδιο εκατέρωθεν ακρόασης της διαδικασίας» και «περάτωση της διαδικασίας». Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά.

Περίοδος συνδιαλλαγής

Περίοδος εξέτασης

Καταχώριση


 

Όλες οι αποφάσεις ανακοπής δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του EUIPO και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που δεν δικαιώνονται έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή.

Σε περίπτωση που η ανακοπή έγινε δεκτή, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να μετατρέψετε (γέφυρα ΔΙ) την αίτησή σας για σήμα της ΕΕ σε εθνικές καταχωρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση.

Κάποιος τρίτος θεωρεί ότι το σήμα σας δεν πρέπει να γίνει παραδεκτό.

Μπορεί να επικαλεστεί οποιονδήποτε «απόλυτο λόγο απαράδεκτου» τον οποίο θεωρεί πρόσφορο. Οι απόλυτοι λόγοι είναι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το σήμα σας, δηλαδή να είναι διακριτικού χαρακτήρα, να μην περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε και να αναπαριστάται με σαφήνεια. Πρέπει να στείλει σχετική γνωστοποίηση στο EUIPO στην οποία θα παραθέτει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι το σήμα δεν πρέπει να καταχωριστεί. Είναι οι λεγόμενες «παρατηρήσεις τρίτων» και υποβάλλονται δωρεάν. Πρέπει, πάντως, να υποβάλλονται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος αμφισβήτησης του σήματος.

Αφού λάβει τις παρατηρήσεις, το EUIPO εκδίδει απόδειξη παραλαβής προς το τρίτο πρόσωπο που τις διατύπωσε (ο «υποβάλλων παρατηρήσεις»), και τις κοινοποιεί στον αιτούντα. Το EUIPO δεν στέλνει καμία άλλη ενημέρωση στον υποβάλλοντα παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα, το EUIPO δεν ενημερώνει τον υποβάλλοντα παρατηρήσεις για την έκβαση της ενδεχόμενης επανεξέτασης της αίτησης. Ωστόσο, οι υποβάλλοντες παρατηρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για την τύχη της αίτησης σήματος της ΕΕ για την οποία υπέβαλαν παρατηρήσεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές με την κατάσταση της αίτησης πληροφορίες μέσω του εργαλείου eSearch.

Απόδειξη καταχώρισης

Εφόσον δεν ασκηθεί ανακοπή από κανέναν ούτε υποβληθούν παρατηρήσεις από τρίτους, το σήμα σας καταχωρίζεται και η καταχώριση δημοσιεύεται. Σκοπός της δημοσίευσης είναι οι κάτοχοι άλλων σημάτων και το ευρύ κοινό να μάθουν ότι το συγκεκριμένο σήμα είναι δικό σας.

Η δημοσίευση της καταχώρισης είναι δωρεάν και συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το πιστοποιητικό δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση. Το πιστοποιητικό καταχώρισης δεν εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Μπορείτε, πάντως, να ζητήσετε επικυρωμένα ή μη επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταχώρισης. Μπορεί να χρειάζονται σε περίπτωση που σκοπεύετε να διεκδικήσετε την προτεραιότητα του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε. Ορισμένες δικαιοδοτικές αρχές κάνουν δεκτή την απλή παραπομπή στη βάση δεδομένων μας (eSearch), ενώ άλλες ζητούν ένα πιο επίσημο έγγραφο, το οποίο μπορείτε να λάβετε υποβάλλοντας αίτηση για επιθεώρηση φακέλου.

Πώς μπορείτε να αμφισβητήσετε απόφαση του EUIPO

Οι διάδικοι που δεν δικαιώνονται από την τελική απόφαση του EUIPO μπορούν να ασκήσουν προσφυγή. Το εργαλείο eAppeal παρέχει μία ενιαία εφαρμογή για την ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής. Η άσκηση προσφυγής είναι τώρα ταχύτερη και ευκολότερη από ποτέ. Η πρόσβαση στο eAppeal γίνεται απευθείας μέσω της user area σας, στο τμήμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω της ενότητας Έντυπα και υποβολή αιτήσεων, καθώς και στην ενότητα «Ενέργειες και ανακοινώσεις», μετά την αναζήτηση και πρόσβαση στο αρχείο στο eSearch Plus.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 02-03-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ