Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοπές

Η ηλεκτρονική κατάθεση ανακοπής σάς παρέχει τη δυνατότητα να καταθέσετε αίτηση ανακοπής κατά σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης, να αποστείλετε τα σχετικά συνημμένα και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρωμή μέσω του δικτυακού τόπου του EUIPO.

Με την υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου, αποδίδεται στην αίτησή σας ένας αριθμός ανακοπής.

Το σύστημα διενεργεί αυτομάτως προκαταρκτικό έλεγχο της αίτησης ανακοπής σας στο πλαίσιο του ελέγχου παραδεκτού προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις στις παρεχόμενες πληροφορίες. Οι εξεταστές του EUIPO, πάντως, διενεργούν πλήρη έλεγχο των ανακοπών για τις οποίες δεν είναι εφικτός ο αυτόματος έλεγχος του παραδεκτού.

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις Κατευθυντήριες γραμμές μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του παραδεκτού. 

 

Βήματα για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης ανακοπής στο πλαίσιο κατ᾽ αντιμωλίαν διαδικασίας:

 • Γενικές πληροφορίες

  Η διαδικτυακή εκδοχή της αίτησης ανακοπής χωρίζεται στα εξής τμήματα:

  • Αριθμός αναφοράς
  • Είδος ενέργειας
  • Ανακόπτων(-οντες)
  • Αντιπρόσωποι
  • Προσβαλλόμενη οντότητα
  • Λόγοι και βάση της ανακοπής
  • Επιχειρήματα και αποδείξεις
  • Πληρωμή τελών
  • Υπογραφή

  Το σύστημα επιτρέπει την υποβολή της αίτησης ανακοπής μόνον εάν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο *.

  Πληκτρολογήστε τον αριθμό αναφοράς σας.

  Το παρόν πεδίο είναι προαιρετικό.

  Ο ανακόπτων ή ο αντιπρόσωπος που ενεργεί εξ ονόματος του ανακόπτοντος μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του αριθμό αναφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες και μπορεί να είναι συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών ή/και συμβόλων. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει κενά.

  Επιλέξτε το είδος ενέργειας

 • Ανακόπτων

  Το παρόν πεδίο είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να δώσετε λεπτομερή στοιχεία για τουλάχιστον έναν ανακόπτοντα.

  Αν ο ανακόπτων έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την καταχώριση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδίου ή υποδείγματος ή αίτησης ανακοπής στο EUIPO, διαθέτει ήδη αναγνωριστικό αριθμό EUIPO. Αν γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό, συμπληρώστε τον στο πεδίο κειμένου, επιλέξτε τον από τον κατάλογο αυτόματης συμπλήρωσης και πατήστε «Εισαγωγή»· τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα.

  Αν ο ανακόπτων δεν διαθέτει αναγνωριστικό αριθμό EUIPO, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του ανακόπτοντος επιλέγοντας πρώτα το είδος του ανακόπτοντος από το αναπτυσσόμενο μενού, κάτω από την ένδειξη «Δημιουργία νέου ανακόπτοντος». Ο ανακόπτων μπορεί να είναι είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο. Τα υποχρεωτικά πεδία που παρατίθενται στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθούν:

  Για τα φυσικά πρόσωπα (όταν ο ανακόπτων είναι φυσικό(ά) πρόσωπο(α))

  • Όνομα
  • Επίθετο
  • Εθνικότητα
  • Χώρα
  • Διεύθυνση
  • Πόλη

  Για τα νομικά πρόσωπα (όταν ο ανακόπτων είναι εταιρεία/επιχείρηση)

  • Εταιρική επωνυμία
  • Νομική μορφή
  • Χώρα καταχώρισης
  • Χώρα
  • Διεύθυνση
  • Πόλη

  Νομικό πρόσωπο
  Όταν ο ανακόπτων είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναφέρεται η επίσημη ονομασία του, συμπεριλαμβανομένης της νομικής μορφής, π.χ. «Incorporated», «Sociedad Anónima», «Aktiengesellschaft» κ.λπ. Η νομική μορφή μπορεί να αναφέρεται με τη συνηθισμένη σύντμησή της, π.χ. «Inc.», «S.A.», «AG» κ.λπ. Πρέπει επίσης να προσδιορίζεται η χώρα στην οποία εδρεύει το νομικό πρόσωπο.

  Φυσικό πρόσωπο
  Όταν ο ανακόπτων είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η ιθαγένειά του.

  Συνιστάται ιδιαιτέρως η επαρκής συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας (ταχυδρομικός κώδικας, αριθμοί τηλεφώνου).

  Αν η ανακοπή ασκείται από περισσότερους του ενός ανακόπτοντες, μπορείτε να προσθέσετε τους υπόλοιπους ανακόπτοντες επιλέγοντας το είδος του ανακόπτοντος από το ίδιο αναπτυσσόμενο μενού. Μετά τη δημιουργία των ανακοπτόντων, είναι εφικτή η προβολή, η επεξεργασία και η διαγραφή τους κάνοντας κλικ στις αντίστοιχες ενέργειες στον πίνακα ανακοπτόντων.

  Μην παραλείψετε να πατήσετε το πλήκτρο «+Προσθήκη» για να συμπεριλάβετε στο έντυπο της αίτησής σας τον ανακόπτοντα που επιλέξατε ή μόλις δημιουργήσατε.

 • Αντιπρόσωπος

  Αν κανένας από τους ανακόπτοντες δεν διαθέτει κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό εμπορική εγκατάσταση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), οι ανακόπτοντες πρέπει να εκπροσωπούνται από εγκεκριμένο πληρεξούσιο σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον του EUIPO.

  Ο κατάλογος αντιπροσώπων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του EUIPO.

  Ο ανακόπτων μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο ακόμη και αν διαθέτει κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό εμπορική εγκατάσταση εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

  Αν ο αντιπρόσωπος διαθέτει ήδη αναγνωριστικό αριθμό EUIPO, συμπληρώστε τον αριθμό στο πεδίο κειμένου, επιλέξτε τον από τον κατάλογο αυτόματης συμπλήρωσης και πατήστε «Εισαγωγή»· τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα.

  Αν ο αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αναγνωριστικό αριθμό EUIPO, όλα τα πεδία θα πρέπει να πληκτρολογηθούν. Για την εισαγωγή νέου αντιπροσώπου πρέπει να επιλέξετε το είδος του αντιπροσώπου από το αναπτυσσόμενο μενού, κάτω από την ένδειξη «Δημιουργία νέου». Ένας νέος αντιπρόσωπος μπορεί να είναι δικηγόρος ή πληρεξούσιος υπάλληλος.

  Δικηγόρος
  Όταν ο αντιπρόσωπος είναι δικηγόρος, πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του. Ο δικηγόρος μπορεί εναλλακτικά να είναι μέλος μιας υφιστάμενης ένωσης αντιπροσώπων. Αν γνωρίζετε ήδη τον αναγνωριστικό αριθμό της ένωσης, συμπληρώστε τον στο πεδίο κειμένου, επιλέξτε τον από τον κατάλογο αυτόματης συμπλήρωσης και πατήστε «+Προσθήκη». Το όνομα της ένωσης θα μεταφορτωθεί στο έντυπο. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία στο πεδίο «Ονομασία της ένωσης». Μπορείτε να αναζητήσετε τον αναγνωριστικό αριθμό μιας ένωσης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Συμβουλευθείτε το eSearch plus».

  Πληρεξούσιος υπάλληλος
  Αν ο πληρεξούσιος υπάλληλος προσελήφθη απευθείας από τον ανακόπτοντα, αρκεί η αναφορά του ονοματεπώνυμού του. Αν ο πληρεξούσιος υπάλληλος εργάζεται σε επιχείρηση (με πραγματική και ενεργό εγκατάσταση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) η οποία συνδέεται οικονομικά με τον ανακόπτοντα, πρέπει να προσδιοριστούν η επωνυμία της επιχείρησης και η φύση της οικονομικής σύνδεσης.

  Συνιστάται ιδιαιτέρως η παροχή επαρκών στοιχείων επικοινωνίας, περιλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας αντιπροσώπου για την εκπροσώπηση ενώπιον του EUIPO. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από την προσθήκη του στον κατάλογο εγκεκριμένων πληρεξουσίων του EUIPO, εμφανίζεται μήνυμα το οποίο ενημερώνει σχετικά με την περαιτέρω εξέταση που θα πραγματοποιηθεί από το EUIPO.

  Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του αντιπροσώπου, πατήστε «+Προσθήκη» για να τον συμπεριλάβετε στην αίτησή σας.

 • Προσβαλλόμενη οντότητα

  Πρέπει να προσδιορίσετε αν η ανακοπή σας στρέφεται κατά αίτησης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή διεθνούς καταχώρισης (ΔΚ).

  Πληκτρολογήστε τον αριθμό της αίτησης σήματος της ΕΕ ή της διεθνούς καταχώρισης κατά της οποίας στρέφεστε και κάντε κλικ στο πλήκτρο «Εισαγωγή οντότητας». Αν η αίτηση σήματος της ΕΕ ή η διεθνής καταχώριση είναι «ανοικτή σε ανακοπή», τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα. Αν η αίτηση σήματος της ΕΕ ή η διεθνής καταχώριση δεν είναι «ανοικτή σε ανακοπή», εμφανίζεται μήνυμα και η δημιουργία ανακοπής δεν είναι εφικτή.

  Η γλώσσα της διαδικασίας ανακοπής πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 146 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι μία από τις δύο γλώσσες της προσβαλλόμενης αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μία από τις πέντε επίσημες γλώσσες του EUIPO. Αφού επιλέξετε την αίτηση σήματος της ΕΕ, εμφανίζονται οι αποδεκτές γλώσσες για την υποβολή της ανακοπής (αν η πρώτη γλώσσα δεν συγκαταλέγεται στις πέντε επίσημες γλώσσες του EUIPO, δεν εμφανίζεται ως επιλογή).

  Το πεδίο «Έκταση της ανακοπής» αναφέρεται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή. Ως προεπιλογή εμφανίζεται το πεδίο «Κατά του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών».

  Αν η ανακοπή στρέφεται κατά μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών της αίτησης σήματος της ΕΕ ή της διεθνούς καταχώρισης, επιλέξτε το δεύτερο πεδίο «Κατά μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών της αίτησης, συγκεκριμένα:», και προσδιορίστε τα προσβαλλόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρες κλάσεις ή/και όρους από μία κλάση. Για να διαγράψετε μια ολόκληρη κλάση, κάντε κλικ στο σύμβολο Χ επάνω αριστερά από την κλάση. Για να διαγράψετε μέρος μιας κλάσης, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε κάνοντας κλικ επάνω τους ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης με το ποντίκι. Εμφανίζεται ένα νέο πλήκτρο («Διαγραφή επιλεγμένων λέξεων»), το οποίο πρέπει να πατήσετε για να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία της κλάσης. Για να επιστρέψετε στην αρχική εκδοχή, πατήστε «Επαναφορά».

 • Λόγοι ανακοπής

  Κατά την επιλογή του αντικειμένου κάτω από το οποίο θα προστεθούν οι λόγοι, εμφανίζεται ένα κουμπί επιλογής για την προσθήκη της βάσης της ανακοπής.

  Μια αίτηση ανακοπής πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία «βάση ανακοπής».

  Στον πίνακα που ακολουθεί απαριθμούνται οι λόγοι στους οποίους μπορεί να θεμελιωθεί η ανακοπή:

  Λόγος

  Βάση ανακοπής

  Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)
  Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)

  Αίτηση σήματος της ΕΕ, καταχώριση/αίτηση εθνικού σήματος, διεθνής καταχώριση, διεθνής αίτηση, παγκοίνως γνωστό σήμα (άρθρο 6α της σύμβασης των Παρισίων)

  Άρθρο 8 παράγραφος 5

  Αίτηση σήματος της ΕΕ, καταχώριση/αίτηση εθνικού σήματος, διεθνής καταχώριση, διεθνής αίτηση

  Άρθρο 8 παράγραφος 3

  Αίτηση σήματος της ΕΕ, καταχώριση/αίτηση εθνικού σήματος, καταχώριση/αίτηση εθνικού σήματος εκτός ΕΕ, διεθνής καταχώριση, διεθνής αίτηση, παγκοίνως γνωστό σήμα (άρθρο 6α της σύμβασης των Παρισίων), μη καταχωρισμένο σήμα

  Άρθρο 8 παράγραφος 4

  Μη καταχωρισμένο σήμα, άλλο χρησιμοποιούμενο στις συναλλαγές σημείο

  Λόγος

  Είδος αναπαράστασης

  Άρθρο 8 παράγραφος 6

  Λέξη

  Αφού επιλέξετε την κατάλληλη βάση της ανακοπής, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά και να πατήσετε «+Αποθήκευση».

  Οι πληροφορίες που συμπληρώσατε θα εμφανιστούν σε πίνακα, όπως αυτός που ακολουθεί. Μπορείτε να διαγράψετε μια βάση ανακοπής κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Διαγραφή», το οποίο αναπαρίσταται με το σύμβολο Χ στον πίνακα ακριβώς δίπλα στο στοιχείο που επιθυμείτε να διαγράψετε. Μπορείτε να συμπεριλάβετε στην ίδια αίτηση ανακοπής περισσότερες από μία βάσεις ανακοπής. Για προσθήκη, πατήστε το πλήκτρο «+» στον πίνακα ακριβώς δίπλα στο στοιχείο για το οποίο επιθυμείτε να συμπεριλάβετε κι άλλη βάση ανακοπής.

 • Επιχειρήματα και αποδείξεις

  .

 • Υπογραφή

  Το παρόν πεδίο είναι υποχρεωτικό.

  Πρέπει να «υπογράψετε» την ηλεκτρονική αίτηση ανακοπής πριν από την τελική υποβολή συμπληρώνοντας το όνομα, το επώνυμο και την ιδιότητά σας στα αντίστοιχα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου.

  Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και δεύτερο υπογράφοντα επιλέγοντας «Προσθήκη δεύτερου υπογράφοντος». Επιτρέπονται δύο υπογραφές κατ' ανώτατο όριο. Παρέχοντας τις πληροφορίες υπογραφής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ελέγξει τα στοιχεία και επιθυμείτε να υπογράψετε και να υποβάλετε το έντυπο αίτησης.

 • Πληρωμή τελών

  Το παρόν πεδίο είναι υποχρεωτικό.

  Το τέλος ανακοπής πρέπει να εισπραχθεί από το EUIPO εντός της προθεσμίας ανακοπής.

  Εάν το τέλος ανακοπής εισπραχθεί μετά την εκπνοή της προθεσμίας ανακοπής αλλά η εντολή τραπεζικού εμβάσματος είχε δοθεί εντός των 10 τελευταίων ημερών της προθεσμίας ανακοπής, δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού για τα τέλη σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανακοπή μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη εφόσον:

  • ο ανακόπτων προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έδωσε εντολή τραπεζικού εμβάσματος εντός των τελευταίων 10 ημερών της προθεσμίας ανακοπής, ΚΑΙ
  • ο ανακόπτων καταβάλει προσαύξηση 10% επί του τέλους ανακοπής (διπλή προϋπόθεση).

  Σε περίπτωση, πάντως, που ο ανακόπτων μπορέσει να αποδείξει ότι η εντολή τραπεζικού εμβάσματος δόθηκε νωρίτερα από 10 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, δεν θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση. Αν το τέλος ανακοπής δεν εισπραχθεί εντός της προθεσμίας ανακοπής, ή εάν δεν ισχύει η ανωτέρω περίπτωση, η ανακοπή θεωρείται μη ασκηθείσα.

  Το EUIPO δεν στέλνει αιτήματα πληρωμής.

  Επισημαίνεται ότι τα τέλη καταβάλλονται σε ευρώ.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προβλεπόμενα τέλη του EUIPO για τα σήματα και τους όρους καταβολής τους.

 • Υποβολή του εντύπου

  Το έντυπο της αίτησης ανακοπής σας υποβάλλεται σε έλεγχο για τυχόν ανωμαλίες στα δεδομένα ή ελλιπή στοιχεία· αν υπάρχουν προβλήματα εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

  Αν τα στοιχεία του εντύπου είναι έγκυρα, θα κατευθυνθείτε στη σελίδα επιβεβαίωσης η οποία περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της αίτησης που πρόκειται να υποβάλετε. Μπορείτε ακόμη να τροποποιήσετε τα δεδομένα προτού την υποβάλετε.

   

 • Αποθήκευση, εκτύπωση και επαναφορά

  Μπορείτε να επιλέξετε «Αποθήκευση» του εντύπου της αίτησης ανακοπής σας στην User Area. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε ήδη καταχωρίσει αποθηκεύοντας το έντυπό σας ως προσχέδιο. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση προσχεδίου» στη δεξιά στήλη του εντύπου. Η πρόσβαση στο προσχέδιο είναι εφικτή μέσω της ενότητας «Προσχέδια» στην User Area.

  Η επιλογή «Αποθήκευση δεδομένων εντύπου σε μορφή XML» σας επιτρέπει να εξαγάγετε τις πληροφορίες σε μορφότυπο XML και να τις χρησιμοποιήσετε εκ νέου αργότερα, επιλέγοντας «Εισαγωγή δεδομένων από το XML»

  Μπορείτε να επιλέξετε «Εκτύπωση» του εντύπου σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία υποβολής του. Συνιστάται ιδιαιτέρως να ελέγξετε την αίτηση ανακοπής σας πριν από την υποβολή της. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν έχετε υποβάλει ακόμη την αίτηση ανακοπής σας. Αυτή η εκτύπωση δεν θεωρείται, επομένως, αποδεικτικό υποβολής.

  «Επαναφορά» — Εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας από την αρχή, κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά εντύπου αίτησης». Θα εκκαθαριστούν όλα τα συμπληρωμένα πεδία και θα διαγραφούν οι συμπληρωμένες πληροφορίες.

  Για να υποβάλετε, τέλος, το έντυπο της αίτησης ανακοπής σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Επόμενο». Θα κατευθυνθείτε στην πλατφόρμα πληρωμής και, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία πληρωμής, θα λάβετε επιβεβαίωση ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θα εμφανιστεί ο αριθμός ανακοπής, τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ως αριθμό αναφοράς σε κάθε επόμενη επικοινωνία σας με το EUIPO, καθώς και η ημερομηνία και ώρα υποβολής (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Θα εμφανιστεί επίσης το πλήκτρο «Λήψη απόδειξης» με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο pdf με την απόδειξη παραλαβής της αίτησης, την εντολή τραπεζικού εμβάσματος, αν χρειάζεται, και την αίτηση ανακοπής.

  Συνιστάται ιδιαιτέρως να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την απόδειξη παραλαβής της αίτησης, καθώς το EUIPO δεν εκδίδει άλλα αντίγραφά της. Μόνον οι χρήστες του eCommunication θα λάβουν αντίγραφό της στα Εισερχόμενα (Inbox) των Ανακοινώσεων (Communications), στην προσωπική τους User Area.

  Συνιστάται επίσης να προβείτε σε έλεγχο προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των συνημμένων αρχείων ταυτίζεται με τον αριθμό των αρχείων που εσείς αναφορτώσατε.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.