Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδική δήλωση περί προστασίας δεδομένων/της ιδιωτικής ζωής σχετικά με τη διαδικασία άμεσης αναπληροφόρησης – Βοήθεια και Συχνές ερωτήσεις


Η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται υπό την ευθύνη του διευθυντή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
 
Η εν λόγω επεξεργασία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται δυνάμει των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.°45/2001.

1. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας;
Ο σκοπός αυτής της λειτουργίας άμεσης αναπληροφόρησης είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με το περιεχόμενο που παρέχεται στην ενότητα «Βοήθεια και Συχνές ερωτήσεις» στον δικτυακό τόπο του EUIPO. Στην παρούσα ενότητα, έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε κατά πόσον σας ικανοποιούν οι απαντήσεις που παρέχονται στην ενότητα «Βοήθεια και Συχνές ερωτήσεις». Εάν δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (δηλαδή ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).   Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παράσχετε ρητώς τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να έλθουμε σε επαφή μαζί σας για περαιτέρω διευκρινίσεις, το EUIPO θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι παρατηρήσεις σας.
 
2. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε;
Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:
  • Αξιολογήσεις ικανοποίησης χρηστών και σχόλια που υποβάλλονται στα ερωτηματολόγια
  • Δεδομένα σχετικά με τους χρήστες, τα οποία συλλέγονται αυτομάτως από τον δικτυακό τόπο του EUIPO κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (π.χ. γλώσσα, ημερομηνία και ώρα)
  • Σε περίπτωση σύνδεσης, δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που υπάρχουν ήδη στο σύστημά μας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·– προσωπικό αναγνωριστικό (PER ID), χώρα, είδος χρήστη και υποείδος χρήστη
  • Στοιχεία επικοινωνίας τα οποία παρέχονται ρητώς και κατόπιν σαφούς αιτήματος από από τους χρήστες για σκοπούς περαιτέρω επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου 

3. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα και σε ποιον κοινοποιούνται;
Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνον ειδικά εξουσιοδοτημένοι εσωτερικοί υπάλληλοι (που εργάζονται για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών) του EUIPO, οι οποίοι συμμετέχουν αυτοπροσώπως στην ανάλυση των δεδομένων αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για οποιουσδήποτε σκοπούς.
 
4. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας;
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τις διαδικασίες άμεσης αναπληροφόρησης αποθηκεύονται σε ασφαλή εργαλεία ΤΠ (ShareDox / Survey system) σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας του Γραφείου, καθώς και σε ειδικούς ηλεκτρονικούς φακέλους που είναι προσβάσιμοι μόνον από τους εξουσιοδοτημένους αποδέκτες.
 
Κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης χορηγούνται σε μεμονωμένη βάση μόνο στους προαναφερόμενους αποδέκτες. Η βάση δεδομένων προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης συστήματος ενιαίας πρόσβασης (single sign-on).
 
5. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα που σας αφορούν;
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13, 14, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, κλειδώματος και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μέσω της υποβολής γραπτού αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, διευθυντή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, με σαφή περιγραφή του αιτήματός σας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων;
Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό 45/2001 του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχεία α) και δ)
 
Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω γενικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική του EUIPO για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για οποιοδήποτε περαιτέρω ερώτημα ή αίτημα σχετικά με τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 
7. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διατηρηθούν μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία: τρία έτη για τα δημογραφικά στοιχεία (διότι θεωρούνται δεδομένα μητρώου), πέντε έτη για τα συνδεόμενα δεδομένα ικανοποίησης των χρηστών που συμμετέχουν στην έρευνα, επ’ αόριστον για τα ανώνυμα δεδομένα ικανοποίησης.
 
8. Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να τις απευθύνετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, διευθυντή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, στην ακόλουθη ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του EUIPO για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Προσφυγές:
Στις περιπτώσεις στις οποίες η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και/ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή αναφοράς στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων: edps@edps.europa.eu
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.