Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συστάσεις σχετικά με τις πληρωμές

Για να διευθετηθούν γρήγορα οι πληρωμές και να επιταχυνθεί η διαδικασία καταχώρισης, ζητάμε από όλους τους χρήστες να ακολουθήσουν τις κάτωθι συμβουλές σχετικά με τα τραπεζικά εμβάσματα.

Έχετε υπόψη σας ότι η τράπεζά μας διαβιβάζει περιορισμένο μόνο αριθμό χαρακτήρων στα πεδία «Αποστολέας» και «Περιγραφή». Για τον λόγο αυτόν, παρακαλείσθε να εφαρμόζετε τις ακόλουθες οδηγίες.


Πεδία «Περιγραφή»

Παρακαλείσθε να τα συμπληρώνετε ως ακολούθως

 • Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες
  π.χ. EUTM αντί για ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 • Μην γράφετε τα μηδενικά που προηγούνται των αριθμών και μην χρησιμοποιείτε διαστήματα ή παύλες στους αριθμούς τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας, καθώς καταλαμβάνουν περιττό χώρο.

 • Εάν η πληρωμή αφορά περισσότερα από ένα σήματα ή σχέδια και υποδείγματα, προσδιορίστε μόνο το πρώτο και το τελευταίο και, ακολούθως, στείλτε μας μέσω τηλεομοιοτυπίας τα πλήρη στοιχεία των σημάτων ή σχεδίων και υποδειγμάτων στα οποία αφορά η πληρωμή σας
  π.χ. EUTM-3558961-3558969


Παραδείγματα

Παραδείγματα περιγραφής πληρωμής τελών.
Τύπος πληρωμής Παράδειγμα περιγραφής πληρωμής
Τέλος κατάθεσης (EUTM = σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) - ηλεκτρονική αίτηση EUTM-5104422 ονομασία του σήματος E-00031516-S REF. JSE06
Τέλος κατάθεσης (RCD = καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα) - ηλεκτρονική αίτηση RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Ανακοπή EUTM-4325047 OPP ονομασία του σήματος
Διεθνής καταχώριση EUTM-4325047 INT
Ανανέωση (Σήμα της ΕΕ) EUTM-509936 RENEW
Πληρωμή σε τρεχούμενο λογαριασμό αριθ. 1361 ACC-1361
Επικυρωμένα αντίγραφα EUTM-1820061 COPIES
Μεταβίβαση περισσότερων του ενός σχεδίων ή υποδειγμάτων (πρώτο 1420061 και τελευταίο 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Επίσημοι κωδικοί (κατά σειρά σπουδαιότητας)

Κατάλογος επίσημων κωδικών
Κωδικός Περιγραφή Παράδειγμα
ACC Πληρωμή σε τρεχούμενο λογαριασμό ACC-1361
OWN, REP Αναγνωριστικό κατόχου, αναγνωριστικό εκπροσώπου (εάν υπάρχει) REP-10711
EUTM, RCD Αριθμός σήματος ή σχεδίου και υποδείγματος EUTM-5104422
RCD-1698
  Ονομασία σήματος ή σχεδίου και υποδείγματος ονομασία του σήματος
REF Εσωτερικά στοιχεία αναφοράς αιτούντος REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Κωδικός διαδικασίας: Ανακοπή, Εγγραφή, Ανανέωση, Έλεγχος, Διεθνής καταχώριση, Μεταβίβαση, Ακυρότητα, Μετατροπή, Επικυρωμένα αντίγραφα, Προσφυγή OPP
INT
INV
APP
FAX Αριθμός τηλεομοιοτυπίας FAX(49)07511245574


Πεδίο «Αποστολέας»

Παρακαλείσθε να τα συμπληρώνετε ως ακολούθως

 • Χρησιμοποιείτε ένα όνομα που να μπορεί να ταυτοποιηθεί ως πληρωτής, αιτών (κάτοχος ή εκπρόσωπος), ανακόπτων ή αποστολέας

 • Για το όνομα πληρωτή, χρησιμοποιείτε μόνο το όνομα, χωρίς συντμήσεις όπως: DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE

 • Χρησιμοποιείτε τον ίδιο τρόπο ταυτοποίησης για μελλοντικές πληρωμές

 • Παραδείγματα διευθύνσεων
  Όνομα πληρωτή
  MARY MOCHAN
  Διεύθυνση πληρωτή
  7 LOCH LONG
  Ταχυδρομικός κώδικας και πόλη πληρωτή
  GLASGOW G742EL

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.