Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Έλεγχος διαθεσιμότητας

Τα σχέδια και τα υποδείγματα προστατεύονται βάσει της χρονολογικής σειράς κατάθεσής τους. Εάν το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας έχει ήδη καταχωριστεί ή γνωστοποιηθεί στο κοινό από κάποιον άλλον, τότε δεν είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα προβαίνοντας, προτού καταθέσετε την αίτησή σας, σε αναζήτηση σχεδίων ή υποδειγμάτων που έρχονται ενδεχομένως σε σύγκρουση με το δικό σας.

Δεν κοστίζει τίποτα να προβείτε στην προαναφερθείσα αναζήτηση και, επιπλέον, οι πληροφορίες που θα συλλέξετε θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αίτησή σας. Κάποιος που είναι ήδη κάτοχος σχεδίου ή υποδείγματος είναι πιθανό να θελήσει να αντιταχθεί στην αίτησή σας.

Είναι σημαντικό να μην περιορίζετε την αναζήτησή σας μόνο σε καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα. Απειλή μπορεί να αποτελούν για το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας όλα τα σχέδια ή υποδείγματα που έχουν γνωστοποιηθεί στο κοινό σε προγενέστερη χρονική στιγμή, είτε πρόκειται για μη καταχωρισμένα είτε για καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα που έχουν πάψει να ισχύουν πλέον.


Καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα

Μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων:

Μεταβείτε στο eSearch plus, βάση δεδομένων του OHMI

Μέσω του εργαλείου eSearch plus το EUIPO σας παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του, η οποία περιέχει καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα. Μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε εάν κάποιος έχει ήδη καταχωρίσει παρόμοιο σχέδιο ή υπόδειγμα σε εμάς.

Μεταβείτε στο Designview, βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Μέσω του εργαλείου Designview αποκτάτε πρόσβαση στη βάση δεδομένων σχεδίων και υποδειγμάτων του EUIPO καθώς και στις βάσεις δεδομένων άλλων εθνικών μητρώων. Σχέδια ή υποδείγματα για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρισης ή τα οποία έχουν καταχωριστεί σε εθνικό επίπεδο πριν από το δικό σας είναι πιθανό να αποτελούν απειλή για την αίτησή σας.


Μη καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα (ΜΚΚΣΥ)

Πραγματοποιήστε αναζητήσεις στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου. Συμβουλευθείτε την υφιστάμενη βιβλιογραφία, επισκεφθείτε εμπορικές εκθέσεις, πραγματοποιήστε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο κ.λπ.

Ως ειδικός στον τομέα σας, θα γνωρίζετε ασφαλώς τις τρέχουσες τάσεις σε θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων και τους τρόπους αξιοποίησης των σχετικών γνώσεων. Μην περιορίζετε την αναζήτησή σας στην επικράτεια της ΕΕ: θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κάθε σχέδιο και υπόδειγμα που έχει διατεθεί στο κοινό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον μπορεί ευλόγως να συναχθεί ότι κατέστη γνωστό κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέθοδοι αναζήτησης

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας δύο βασικούς παράγοντες: χρονολογική σειρά κατάθεσης και σχέδιο ή υπόδειγμα. Ο έλεγχος των προαναφερθεισών παραμέτρων δεν αποκλείει μεν τους κινδύνους, σε κάθε περίπτωση όμως τους ελαχιστοποιεί.

Προτεραιότητα

Τα δικαιώματα επί μη καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος αρχίζουν να ισχύουν από τη στιγμή που το σχέδιο ή το υπόδειγμα καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό: πρόκειται για τη «γνωστοποίηση».

Η προστασία των σχεδίων και των υποδειγμάτων αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή χορήγησης της νόμιμης ημερομηνίας κατάθεσης.

Εντούτοις, σε περίπτωση που πρέπει να προσδιοριστεί η προτεραιότητα, δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου ή υποδείγματος του πιθανού ανταγωνιστή. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και κάθε ημερομηνία προτεραιότητας, εφόσον υπάρχει.

Τι είναι το δικαίωμα προτεραιότητας;

Οποιοσδήποτε έχει καταθέσει αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος σε οποιαδήποτε χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Παρισίων περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή της Συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μπορεί να επικαλεστεί προτεραιότητα χρησιμοποιώντας την αίτησή του για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος ως βάση για αίτηση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Για να επωφεληθείτε του δικαιώματος προτεραιότητας, η αίτηση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος πρέπει να κατατεθεί εντός έξι μηνών από την προγενέστερη αίτηση σχεδίου ή υποδείγματος. Εάν το δικαίωμα προτεραιότητάς σας αναγνωριστεί και το σχέδιο ή υπόδειγμά σας καταχωριστεί, θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με άλλες αιτήσεις κατατεθείσες κατά την προαναφερθείσα εξάμηνη περίοδο.

Μπορείτε να επικαλεστείτε προτεραιότητα κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης ΚΚΣΥ. Ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό του ποιος κατέθεσε πρώτος αίτηση λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης.

 


Περίοδος προτεραιότητας σχεδίου ή υποδείγματος

Οι δύο κατάλογοι που παρατίθενται ακολούθως διαβάζονται συμπληρωματικά. Το πρώτο στοιχείο του πρώτου καταλόγου συνδέεται με το πρώτο στοιχείο του δεύτερου καταλόγου, και ούτω καθ' εξής.

 • 01/07/2015
  Ημερομηνία κατάθεσης στις ΗΠΑ

 • 01/10/2015
  Ημερομηνία κατάθεσης στο EUIPO

 • 01/11/2015
  Ημερομηνία κατάθεσης στο EUIPO


Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος Β μπορεί να αιτηθεί την κήρυξη της ακυρότητας του σχεδίου ή του υποδείγματος Α, παρά το γεγονός ότι, από χρονολογικής άποψης, προηγείται η κατάθεση αίτησης για το σχέδιο ή το υπόδειγμα Α στην ΕΕ.

Σύγκριση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας με άλλα σχέδια ή υποδείγματα

Πρέπει να συγκρίνετε σφαιρικά την εμφάνιση προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος με την εμφάνιση του δικού σας σχεδίου ή υποδείγματος. Εάν εντοπίζετε στο προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα όλα τα συστατικά στοιχεία του δικού σας σχεδίου ή υποδείγματος, τότε τα δύο σχέδια ή υποδείγματα θεωρούνται ταυτόσημα και το δικό σας, κατά συνέπεια, δεν θεωρείται νέο.

Η σύγκριση καθίσταται δυσκολότερη όταν τα δύο σχέδια ή υποδείγματα έχουν μεν αρκετές διαφορές μεταξύ τους, αλλά εξακολουθούν να μοιάζουν πολύ στο σύνολο. Η ερώτηση που θα πρέπει να θέτετε στον εαυτό σας είναι η εξής:

«Το σχέδιο ή το υπόδειγμά μου θα προκαλέσει διαφορετική συνολική εντύπωση στον ενημερωμένο καταναλωτή σε σύγκριση με την εντύπωση που προκαλούν σχέδια ή υποδείγματα που έχουν ήδη διατεθεί στο κοινό;»

Οι δύο αυτές έννοιες χρήζουν αποσαφήνισης

 • Ενημερωμένος καταναλωτής: σκεφθείτε τον «ενημερωμένο καταναλωτή» ως άτομο που διαθέτει κάποιες γνώσεις σχετικά με τα σχέδια και τα υποδείγματα του οικείου κλάδου, χωρίς όμως να είναι απαραιτήτως δημιουργός, εμπειρογνώμονας σε τεχνικά θέματα, κατασκευαστής ή πωλητής
 • Συνολική εντύπωση: κατά τη σύγκριση των σχεδίων ή των υποδειγμάτων, μην δώσετε πολλή προσοχή σε χαρακτηριστικά που είναι λιγότερο εμφανή ή ορατά κατά τη χρήση του προϊόντος ή σε συνήθη χαρακτηριστικά του είδους του συγκεκριμένου προϊόντος. Αντ' αυτού, επικεντρώστε την προσοχή σας σε χαρακτηριστικά που είναι αυθαίρετα ή αποκλίνουν από τον κανόνα.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης

Σε περίπτωση που εντοπίσετε σχέδιο ή υπόδειγμα —καταχωρισμένο ή μη— που προκαλεί την ίδια συνολική εντύπωση με το δικό σας, έχετε τις εξής επιλογές

 • Διαπραγμάτευση: επικοινωνείτε με τον κάτοχο του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος προκειμένου να καταλήξετε σε συμφωνία (στην αγορά συνυπάρχουν εξάλλου πολλά ταυτόσημα ή ομοειδή σχέδια και υποδείγματα)
 • Καταχώριση με κίνδυνο: προβαίνετε στην κατάθεση της αίτησής σας και διακινδυνεύετε το ενδεχόμενο να υπάρξει υποβολή αίτησης ακυρότητας. Η απόφαση περί άσκησης ανακοπής κατά αίτησης καταχώρισης ΚΚΣΥ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη προγενέστερου καταχωρισμένου ή μη σχεδίου ή υποδείγματος δεν σας εμποδίζει να καταθέσετε τη δική σας αίτηση. Υποδηλώνει, όμως, ότι υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσετε τα δικαιώματα κάποιου άλλου και ότι είναι πιθανό να κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον σας.
 • Αμφισβήτηση: προβαίνετε σε αμφισβήτηση του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος
 • Παραίτηση: δεν προβαίνετε στην κατάθεση αίτησης καταχώρισης διότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των δύο σχεδίων ή υποδειγμάτων

Προτού αποφασίσετε σε ποια από τις ανωτέρω κινήσεις θα προβείτε, σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συνδρομή νομικού συμβούλου.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.