Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εγγραφές

Ως εγγραφή νοείται η εγγραφή στο μητρώο του EUIPO, ήτοι στη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με όλα τα εμπορικά σήματα και σχέδια και υποδείγματα που καταχωρίζονται από τον EUIPO, γεγονός που συνεπάγεται την τροποποίηση ορισμένων πληροφοριών που περιέχονται στο μητρώο.

Κατωτέρω αναφέρονται οι εγγραφές στο μητρώο που μπορούν να κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Για να προβάλετε τις πληροφορίες που αφορούν κάθε εγγραφή, κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Μόνο οι εγγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 111 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 69 του κανονισμού για τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα μπορούν να καταχωριστούν στο μητρώο των σημάτων της ΕΕ και στο μητρώο των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

 • Ολική και μερική μεταβίβαση

  Ως ολική μεταβίβαση νοείται η αλλαγή της κυριότητας μιας αίτησης ή μιας καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος. Ως μερική μεταβίβαση νοείται η μεταβίβαση ορισμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών που σχετίζονται με αίτηση ή καταχώριση σήματος της ΕΕ. Η μερική μεταβίβαση δεν είναι δυνατή στην περίπτωση των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

  Για τις εγγραφές μεταβίβασης δεν είναι υποχρεωτική η αποστολή των αποδεικτικών εγγράφων της μεταβίβασης αυτής (π.χ. της πράξης εκχώρησης) εάν ο αντιπρόσωπος που υπογράφει την αίτηση επιλέξει την ένδειξη Αντιπρόσωπος για αμφότερα τα μέρη. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να υπογράψει το αίτημα εξ ονόματος και των δύο μερών μόνο όταν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του αρχικού δικαιούχου στη βάση δεδομένων και έχει επίσης οριστεί ως αντιπρόσωπος του νέου κατόχου/δικαιούχου.

  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η αίτηση εγγραφής στο μητρώο πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση που έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη, από αποδεικτικά στοιχεία της μεταβίβασης, κλπ.

  Αιτήσεις εγγραφής μεταβιβάσεων μπορούν να υποβάλλονται και για σήματα της ΕΕ ή καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της αίτησης. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

  Στην περίπτωση αιτήματος ολικής ή μερικής μεταβίβασης, οι τελικοί δικαιούχοι των δικαιωμάτων θα είναι εκείνοι που προστίθενται από τον χρήστη στο τμήμα «Εκδοχέας ή δικαιούχος δικαιωμάτων» του επιγραμμικού εντύπου. Για παράδειγμα:

  Εάν ένα σήμα έχει τους δύο δικαιούχους Α και Β, και σε περίπτωση που ο δικαιούχος Α επιθυμεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στον μελλοντικό δικαιούχο Γ αλλά ο δικαιούχος Β επιθυμεί να διατηρήσει τα δικαιώματά του, τότε ο χρήστης οφείλει να προσθέσει τους Β και Γ στο τμήμα «Εκδοχέας ή δικαιούχος δικαιωμάτων».

 • Διαίρεση

  Ένα εμπορικό σήμα ή μια αίτηση εμπορικού σήματος μπορεί να «διαιρεθεί» κατόπιν αιτήματος του καταθέτη/κατόχου του εμπορικού σήματος. Η διαίρεση της καταχώρισης ή της αίτησης εμπορικού σήματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την απομόνωση ενός αμφισβητούμενου εμπορικού σήματος όσον αφορά ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες και για τη διατήρηση της καταχώρισης του υπολοίπου. Ενώ οι μερικές μεταβιβάσεις, οι οποίες συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας, πραγματοποιούνται δωρεάν, η αίτηση διαίρεσης ενός σήματος της ΕΕ που θα παραμείνει στην κυριότητα του ίδιου κατόχου προϋποθέτει την καταβολή τέλους.

  Αίτηση διαίρεσης είναι αδύνατο να υποβληθεί:

  • πριν από τον καθορισμό ημερομηνίας κατάθεσης
  • κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου που έπεται της δημοσίευσης της αίτησης σήματος της ΕΕ
  • εάν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας ανακοπής ή ακύρωσης

  Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν σε περίπτωση που εκκρεμεί μια ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας ενώπιον δικαστηρίου σημάτων της ΕΕ.

  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πρόκειται να διαιρεθούν πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα και δεν πρέπει να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών που παραμένουν στην αρχική αίτηση ή καταχώριση και των προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις νέες αιτήσεις ή εγγραφές.

 • Αρχαιότητα/ακύρωση διεκδίκησης αρχαιότητας

  Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος καταχωρισμένου σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου σήματος καταχωρισμένου υπό καθεστώς διεθνούς καταχώρισης με ισχύ σε ένα κράτος μέλος, ο οποίος κατέχει πανομοιότυπο σήμα της ΕΕ για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα με εκείνα ή που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ εκείνων για τα οποία έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, μπορεί να διεκδικήσει για το εμπορικό σήμα της ΕΕ την αρχαιότητα του προγενέστερου σήματος στο κράτος μέλος στο οποίο ή για το οποίο έχει καταχωρισθεί.

  Η διεκδίκηση της αρχαιότητας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή μετά την καταχώριση του σήματος της ΕΕ.

  Αξίωση αρχαιότητας μπορεί να προβάλλεται μόνο για προγενέστερη καταχώριση και όχι για προγενέστερη αίτηση. Η ημερομηνία του προγενέστερου εμπορικού σήματος πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης ή, εάν υπάρχει, της ημερομηνίας προτεραιότητας του σήματος της ΕΕ.

  Πάντως, το προγενέστερο δικαίωμα πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει. Η διεκδίκηση της αρχαιότητας δεν γίνεται δεκτή εάν το προγενέστερο δικαίωμα έχει λήξει. Εάν η προγενέστερη καταχώριση είχε ήδη αποσβεσθεί τη στιγμή της αξίωσης, δεν είναι εφικτή η αξίωση αρχαιότητας, ακόμη και αν η οικεία εθνική νομοθεσία για το κοινοτικό σήμα προβλέπει εξάμηνη περίοδο χάριτος για ανανέωση.

  Επιπλέον, ο καταθέτης υποχρεούται να διασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων όσον αφορά την τριπλή ταύτιση (ίδιος δικαιούχος, ίδιο σήμα, ίδια προϊόντα και υπηρεσίες).

  Κατά κανόνα, το EUIPO εξετάζει μόνο κατά πόσον τα σήματα είναι πανομοιότυπα και δεν εξετάζει την ταύτιση των δικαιούχων, των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών.

  Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. EX-05-5, ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο της καταχώρισης εάν το EUIPO διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του δικτυακού τόπου του οικείου εθνικού γραφείου. Εάν δεν υποβληθεί αντίγραφο της καταχώρισης, το EUIPO θα αναζητήσει πρώτα τις απαραίτητες πληροφορίες στον οικείο δικτυακό τόπο και μόνον εάν οι πληροφορίες δεν διατίθενται εκεί θα ζητήσει αντίγραφο από τον δικαιούχο.

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. EX-05-5, το αντίγραφο της σχετικής καταχώρισης πρέπει να συνίσταται σε αντίγραφο (αρκούν απλά φωτοαντίγραφα) της καταχώρισης ή του πιστοποιητικού ανανέωσης ή αποσπάσματος από το μητρώο, ή αποσπάσματος από την οικεία εθνική εφημερίδα της κυβερνήσεως, ή αποσπάσματος ή εκτύπωσης από επίσημη βάση δεδομένων.

  Ακύρωση αρχαιότητας

  Ο δικαιούχος του σήματος της ΕΕ δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την ακύρωση της διεκδίκησης αρχαιότητας από το μητρώο με δική του πρωτοβουλία.

  Οι διεκδικήσεις αρχαιότητας δύνανται επίσης να ακυρωθούν μέσω απόφασης εθνικού δικαστηρίου (βλ. οδηγία 2008/95/EΚ).

  Η ακύρωση της διεκδίκησης αρχαιότητας δημοσιεύεται στο δελτίο σημάτων της ΕΕ. Το άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η ακύρωση της αρχαιότητας θα καταχωρίζεται μαζί με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Εμπράγματα δικαιώματα/ακύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων

  Το εμπράγματο δικαίωμα συνιστά περιορισμένο δικαίωμα ιδιοκτησίας και απόλυτο δικαίωμα. Το εμπράγματο δικαίωμα αναφέρεται σε έννομη ενέργεια που αφορά ιδιοκτησία και όχι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, παρέχει δε στον κάτοχο του δικαιώματος τη δυνατότητα να ανακτήσει, να αποκτήσει ή να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να ισχύουν για σήματα ή σχέδια. Μπορεί να συνιστούν, μεταξύ άλλων, δικαιώματα χρήσης, επικαρπίας ή ενέχυρα. Το εμπράγματο δικαίωμα διαφέρει από το ενοχικό δικαίωμα, το οποίο αφορά συγκεκριμένο άτομο. Τα συνηθέστερα εμπράγματα δικαιώματα για σήματα ή σχέδια είναι οι επικαρπίες ή τα χρεόγραφα.

  Ακολουθούν παραδείγματα της συναφούς ορολογίας σε άλλες γλώσσες: DE: Pfand, Hypothek· EN: guarantees, warranties, bails and sureties· ES: prenda, hipoteca· FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution· IT: pegno, ipoteca.

  Υπάρχουν δύο είδη εμπράγματων δικαιωμάτων που ο καταθέτης μπορεί να ζητήσει να σημειωθούν στον φάκελο ή να καταχωρισθούν στο μητρώο:

  • εμπράγματα δικαιώματα που χρησιμεύουν ως εγγύηση χρεογράφων (ενέχυρα, επιβαρύνσεις, κλπ)
  • εμπράγματα δικαιώματα που δεν χρησιμεύουν ως εγγύηση (π.χ. επικαρπία)

  Πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • ο αριθμός καταχώρισης του οικείου σήματος της ΕΕ/ καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος· Εάν το αίτημα αφορά περισσότερα του ενός σήματα της ΕΕ/καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός του κάθε σήματος / σχεδίου και υποδείγματος
  • το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του κατόχου του δικαιώματος και η εθνικότητα/το κράτος στο οποίο κατοικεί·
  • εάν ο ενεχυρούχος ορίσει αντιπρόσωπο, το ονοματεπώνυμο και η επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου του δικαιούχου
  • απόδειξη του εμπράγματου δικαιώματος. Επαρκής απόδειξη του εμπράγματου δικαιώματος υπάρχει όταν το αίτημα καταχώρισής του συνοδεύεται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία: 1) δήλωση, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο του σήματος της ΕΕ / καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος, ότι συμφωνεί με την καταχώριση του εμπράγματου δικαιώματος· 2)  αίτημα που υποβάλλουν από κοινού ο δικαιούχος του σήματος της ΕΕ / καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος και ο ενεχυρούχος ή μόνον ο ενεχυρούχος και υπογράφουν αμφότερα τα μέρη.

  Αιτήσεις εγγραφής εμπράγματων δικαιωμάτων μπορούν να υποβάλλονται και για σήματα της ΕΕ ή για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της αίτησης. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

  Ακύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων
  Η καταχώριση ενός εμπράγματου δικαιώματος ακυρώνεται ή τροποποιείται κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, ήτοι του καταθέτη ή δικαιούχου του σήματος της ΕΕ ή του καταχωρισμένου ενεχυρούχου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • ο αριθμός καταχώρησης του σήματος της ΕΕ ή του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος
  • τα στοιχεία του διαγραφόμενου εμπράγματος δικαιώματος (επισυνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης εγγραφής)
  • αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι το καταχωρισμένο δικαίωμα δεν υφίσταται πλέον ή δήλωση του κατόχου του δικαιώματος ότι συναινεί στην ακύρωση της καταχώρισης

  Αιτήσεις εγγραφής ακύρωσης εμπράγματων δικαιωμάτων μπορούν να υποβάλλονται και για σήματα της ΕΕ ή καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της αίτησης. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

 • Τροποποίηση σήματος

  Η αίτηση τροποποίησης σήματος, δηλαδή η αναπαράσταση του σήματος, πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως σε μία από τις πέντε γλώσσες του EUIPO και υπόκειται στην καταβολή τέλους. Οι κανονισμοί δεν προβλέπουν τη δυνατότητα τροποποίησης άλλων στοιχείων της καταχώρισης σήματος της ΕΕ.

  Το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει δυνατότητα τροποποίησης της αναπαράστασης του σήματος μόνο υπό κάποιες εξαιρετικά περιορισμένες προϋποθέσεις, ήτοι μόνον εάν:

  • το σήμα της ΕΕ περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του σήματος της ΕΕ, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αυτά τα στοιχεία, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά την ταυτότητα με την οποία είχε καταχωρισθεί αρχικά το σήμα
 • Αναγκαστική εκτέλεση

  Η αναγκαστική εκτέλεση είναι η πράξη μέσω της οποίας ένας δικαστικός επιμελητής κατάσχει την περιουσία ενός οφειλέτη μετά από έκδοση δικαστικής απόφασης περί κατοχής υπέρ του ενάγοντος. Με τον τρόπο αυτό ο πιστωτής μπορεί να ανακτήσει την αξίωσή του από όλα τα προϊόντα του οφειλέτη, ακόμα και από τα δικαιώματά του επί του σήματος.

  Καταχώριση αναγκαστικής εκτέλεσης δύναται να ζητηθεί από:

  • τον δικαιούχο του σήματος της ΕΕ
  • τον δικαιούχο της αναγκαστικής εκτέλεσης
  • δικαστήριο ή αρχή

  Οι τυπικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το αίτημα εξαρτώνται από το πρόσωπο που το υποβάλλει.

  Οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τις αιτήσεις καταχώρισης αναγκαστικής εκτέλεσης είναι:

  • ο αριθμός καταχώρισης του σήματος της ΕΕ ή του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος
  • το όνομα, η διεύθυνση, η ιθαγένεια του δικαιούχου και το κράτος στο οποίο διαμένει ή έχει την έδρα ή την εγκατάστασή του
  • εάν ο δικαιούχος διορίσει αντιπρόσωπο, το ονοματεπώνυμο και η επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή, εναλλακτικά, ο αριθμός μητρώου που αποδίδεται από το EUIPO

  Αιτήσεις εγγραφής αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να υποβάλλονται για σήματα της ΕΕ ή καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της αίτησης. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

 • Άδειες χρήσης

  Άδεια χρήσης εμπορικού σήματος είναι μια σύμβαση βάσει της οποίας ο δικαιούχος ή ο καταθέτης (εφεξής ο δικαιούχος) ενός σήματος (ο δικαιοπάροχος), ενώ διατηρεί την κυριότητά του, εξουσιοδοτεί ένα τρίτο πρόσωπο (τον κάτοχο αδείας) να χρησιμοποιεί το σήμα κατά τις συναλλαγές του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σύμβαση.

  Μια άδεια χρήσης αφορά μια κατάσταση όπου τα δικαιώματα του κατόχου αδείας επί του σήματος της ΕΕ προκύπτουν από συμβατική σχέση με τον δικαιούχο. Η συγκατάθεση του δικαιούχου ή η ανοχή του στη χρήση του σήματος από τρίτο μέρος δεν αποτελεί άδεια χρήσης.

  Προαιρετικό περιεχόμενο του αιτήματος:

  • Διευκρίνιση του αποκλειστικού ή μη αποκλειστικού χαρακτήρα της άδειας χρήσης που πρόκειται να καταχωρισθεί. Εάν επιδιώκεται η καταχώριση αποκλειστικής άδειας χρήσης, αυτό πρέπει να διευκρινίζεται στο αίτημα καταχώρισης. Σε περίπτωση μη διευκρίνισης, η άδεια χρήσης θα θεωρείται μη αποκλειστική.
  • Εάν το αίτημα αφορά καταχώριση άδειας χρήσης η οποία περιορίζεται μόνο σε ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, πρέπει να προσδιορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία χορηγείται η άδεια.
  • Εάν το αίτημα αφορά την καταχώριση της άδειας χρήσης ως εδαφικά περιορισμένης άδειας, πρέπει να προσδιορίζεται το τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οποίο παραχωρείται η άδεια χρήσης. Ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες διοικητικές περιφέρειες ενός κράτους μέλους.
  • Εάν το αίτημα αφορά καταχώριση άδειας χρήσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης και, προαιρετικά, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας.
  • Όταν η άδεια χρήσης χορηγείται από κάτοχο αδείας, του οποίου η άδεια χρήσης έχει ήδη καταχωριστεί στο μητρώο σήματος της ΕΕ, ένδειξη ότι η αίτηση αφορά δευτερεύουσα άδεια χρήσης. Οι δευτερεύουσες άδειες χρήσης δύνανται να εγγράφονται μόνο μετά την εγγραφή της αρχικής άδειας χρήσης.

  Σημείωση: Όταν η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μόνο από τον κάτοχο αδείας, πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση το αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης ή άλλη απόδειξη ότι ο κάτοχος αδείας συμφωνεί με την εγγραφή της άδειας χρήσης.

  Ακύρωση άδειας χρήσης

  Η καταχώριση μιας άδειας χρήσης ακυρώνεται ή τροποποιείται κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, ήτοι του καταθέτη / δικαιούχου του σήματος της ΕΕ ή του καταχωρισμένου κατόχου αδείας.

  Το EUIPO απορρίπτει την ακύρωση, μεταβίβαση ή/και τροποποίηση μιας άδειας χρήσης ή δευτερεύουσας άδειας χρήσης όταν η κύρια άδεια χρήσης δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο.

  Εάν επιδιώκεται η εγγραφή της ακύρωσης μιας άδειας χρήσης / δευτερεύουσας άδειας χρήσης, πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • ο αριθμός καταχώρισης του σήματος της ΕΕ ή του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος
  • τα στοιχεία της διαγραφόμενης άδειας χρήσης
  • αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι το καταχωρισμένο δικαίωμα δεν υφίσταται πλέον ή δήλωση του κατόχου αδείας ότι συναινεί στην ακύρωση

  Αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής αδειών χρήσης μπορούν να υποβάλλονται και για σήματα της ΕΕ ή καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της αίτησης. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

  Για την κατάθεση αίτησης εγγραφής μιας άδειας χρήσης απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα, τα οποία μπορούν να αναφορτωθούν μέσω της ενότητας Άλλα συνημμένα του εντύπου της αίτησης.

 • Ολική και μερική παραίτηση

  Οποιαδήποτε στιγμή μετά την καταχώριση, το σήμα της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ολικής ή μερικής παραίτησης από τον δικαιούχο του. Η παραίτηση πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στο EUIPO.

  Ολική παραίτηση μπορεί επίσης να κατατεθεί για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

  Οι παραιτήσεις αποκτούν νομική ισχύ μόνο κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο σημάτων της ΕΕ.

  Ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται πριν από την παραίτηση, εάν τρίτα μέρη (όπως κάτοχοι αδείας, ενεχυρούχοι κ.λπ.) έχουν καταχωρίσει δικαιώματα επί του σχετικού σήματος της ΕΕ.

  Ωστόσο, αν ο δικαιούχος αποδείξει στο EUIPO ότι ο κάτοχος αδείας, ο ενεχυρούχος κ.λπ. έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την παραίτηση, η παραίτηση θα καταχωριστεί αμέσως μόλις ληφθεί η σχετική ειδοποίηση.

  Εάν ο δικαιούχος του σήματος της ΕΕ προσκομίσει απλώς στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενημέρωσε τον κάτοχο αδείας/ενεχυρούχο για την πρόθεσή του να παραιτηθεί, το EUIPO θα ενημερώσει τον δικαιούχο ότι η παραίτηση θα καταχωριστεί τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία το EUIPO έλαβε τα αποδεικτικά στοιχεία.

  Τα δικαιώματα του δικαιούχου στο καταχωρισμένο σήμα της ΕΕ, καθώς και τα δικαιώματα των κατόχων αδείας του και οιουδήποτε άλλου κατόχου δικαιωμάτων επί του σήματος, εκπνέουν με ισχύ ex nunc την ημερομηνία της καταχώρισης της παραίτησης στο μητρώο. Κατά συνέπεια, η παραίτηση δεν έχει αναδρομική ισχύ.

  Η παραίτηση έχει διαδικαστικά και ουσιαστικά αποτελέσματα.

  Από διαδικαστικής άποψης, όταν η παραίτηση εγγράφεται στο μητρώο, το σήμα της ΕΕ παύει να υφίσταται και τυχόν διαδικασίες που αφορούν το σήμα ενώπιον του EUIPO τερματίζονται. Τα ουσιαστικά αποτελέσματα της παραίτησης έναντι τρίτων περιλαμβάνουν την παραίτηση του δικαιούχου του σήματος της ΕΕ από οποιαδήποτε δικαιώματα ενδέχεται να προκύψουν από το σήμα στο μέλλον.

  Η παραίτηση από το σήμα της ΕΕ μπορεί να είναι μερική, ήτοι για ορισμένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωριστεί. Η μερική παραίτηση αποκτά νομική ισχύ μόνο κατά την ημερομηνία εγγραφής της στο μητρώο.

  Για την αποδοχή μιας μερικής παραίτησης, πρέπει να πληρούνται οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες:

  • η νέα διατύπωση δεν πρέπει να συνιστά επέκταση του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών
  • η μερική παραίτηση πρέπει να συνιστά έγκυρη περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αφερεγγυότητα

  Η διαδικασία αφερεγγυότητας στην οποία μπορεί να συμπεριληφθεί ένα σήμα της ΕΕ είναι εκείνη που κινήθηκε στο κράτος μέλος στην εδαφική περιοχή του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ασφαλιστική επιχείρηση ή πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζονται αντιστοίχως στις οδηγίες 2001/17/ΕΚ24 και 2001/24/EΚ25, η μόνη διαδικασία αφερεγγυότητας στην οποία μπορεί να συμπεριληφθεί ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκείνη που κινήθηκε στο κράτος μέλος στο οποίο έχει δοθεί άδεια λειτουργίας της οικείας επιχείρησης ή του οικείου ιδρύματος. Το «κέντρο των κύριων συμφερόντων» πρέπει να αντιστοιχεί στον τόπο στον οποίο ο οφειλέτης ασκεί τακτικά τη διαχείριση των συμφερόντων του και, ως εκ τούτου, μπορεί να εξακριβωθεί από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση κοινού δικαιώματος επί ενός σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται στο μερίδιο του συνδικαιούχου.

  Ως διαδικασία αφερεγγυότητας νοούνται οι συλλογικές διαδικασίες που συνεπάγονται τη μερική ή ολική πτωχευτική απαλλοτρίωση ενός οφειλέτη και τον διορισμό συνδίκου πτώχευσης. Ως σύνδικος πτώχευσης νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση ή την εκκαθάριση των στοιχείων ενεργητικού που έχουν απαλλοτριωθεί από τον οφειλέτη ή για την επίβλεψη της διαχείρισης των υποθέσεών του. Ως δικαστήριο νοείται η δικαστική αρχή ή άλλος αρμόδιος φορέας ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδιος για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας ή για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. Ο όρος «απόφαση» σε σχέση με την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας ή τον διορισμό συνδίκου θεωρείται ότι περιλαμβάνει την απόφαση οποιουδήποτε δικαστηρίου αρμόδιου για την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας ή τον διορισμό συνδίκου.

  Σε περίπτωση που ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβάνεται σε διαδικασία αφερεγγυότητας, η αρμόδια εθνική αρχή δύναται να ζητήσει την καταχώριση σχετικής σημείωσης στο μητρώο και τη δημοσίευσή της στο δελτίο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στο EUIPO. Δεν απαιτείται καταβολή τέλους.

 • Τροποποιήσεις κανονισμών για συλλογικά σήματα της ΕΕ

  Για συλλογικά σήματα της ΕΕ και σήματα πιστοποίησης της ΕΕ, πρέπει να υποβάλλονται κανονισμοί για τη χρήση του σήματος. Η εν λόγω ενέργεια σας επιτρέπει να τροποποιείτε τους κανονισμούς εφόσον ενδείκνυται.

  Η τροποποίηση δεν εγγράφεται στο μητρώο εάν ο τροποποιημένος κανονισμός δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 75 παράγραφος 2 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα συλλογικά σήματα, και το άρθρο 84 του κανονισμού για τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα σήματα πιστοποίησης, ή εάν υφίσταται κάποιος από τους λόγους απόρριψης της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 76 ή στο άρθρο 85 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχα.

  Εάν μια τροποποίηση του κανονισμού γίνει δεκτή, καταχωρίζεται και δημοσιεύεται.

 • Διορισμός, αντικατάσταση ή διαγραφή σχεδιαστή

  Οι αιτήσεις σχεδίων και υποδειγμάτων μπορεί να αναφέρουν τον σχεδιαστή ή την ομάδα των σχεδιαστών. Το δικαίωμα αναφοράς του σχεδιαστή δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς. Η εν λόγω ενέργεια σας επιτρέπει να τροποποιήσετε την αναφορά.

  Η εγγραφή μπορεί να ζητηθεί μόνο από τον δικαιούχο του σχεδίου ή υποδείγματος ή τον αντιπρόσωπο. Το σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να έχει δημοσιευθεί (καθεστώς Α1) ή η δημοσίευσή του να έχει ανασταλεί (καθεστώς Α2).

 • Άλλες εγγραφές

  Υπάρχουν και άλλοι τύποι εγγραφών οι οποίοι χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά, όπως οι δευτερεύουσες άδειες ή η τροποποίηση της αφερεγγυότητας.

  Συνήθως απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα για την υποστήριξη της αίτησής σας κατά την κατάθεση άλλων τύπων εγγραφών. Εάν σας ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα, τα σχετικά αρχεία μπορούν να αναφορτωθούν μέσω της ενότητας του εντύπου της αίτησης Άλλα συνημμένα.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.