Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία υποβολής αίτησης και καταχώρισης

 

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να καταθέσετε αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Ωστόσο, μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας μέσω φαξ ή ταχυδρομικά, αλλά και αυτοπροσώπως στο γραφείο υποδοχής του EUIPO κατά τις ώρες λειτουργίας.
Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης μέσω φαξ, σας επισημαίνουμε ότι η ποιότητα της απεικόνισης του σχεδίου ή του υποδείγματος ενδέχεται να είναι κακή (ιδίως αν χρησιμοποιούνται φωτογραφίες), καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι κατάλληλη για την αποστολή εικόνων.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγεται εν γένει η κατάθεση αίτησης μέσω φαξ. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να καταθέσετε την αίτησή σας με τον τρόπο αυτό, πρέπει να φροντίσετε να αποστείλετε στο EUIPO αντίγραφο της απεικόνισης σε έντυπη μορφή εντός 1 μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του φαξ. Ο εξεταστής θα περιμένει πρώτα να εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία του 1 μηνός για την παραλαβή του αντιγράφου επιβεβαίωσης, προτού προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης.
Ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης πρέπει να γίνει και η καταβολή των απαιτούμενων τελών.
Ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης (διατίθεται στον δικτυακό τόπο του EUIPO) και να συμπεριλάβει σαφή απεικόνιση του σχεδίου ή του υποδείγματος. Η απεικόνιση μπορεί να είναι σκίτσο ή φωτογραφία.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την πληρωμή των απαιτούμενων τελών. Το ύψος των τελών διαφέρει ανάλογα με το αίτημα, π.χ. αν ζητείται ή όχι αναστολή δημοσίευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάθεσης αίτησης, ανατρέξτε στις


Αίτηση μπορεί να καταθέσει κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
Πρόσθετες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα του δικτυακού μας τόπου που αφορά την κυριότητα.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 2.


Η ταξινόμηση του Λοκάρνο είναι το διεθνές σύστημα ταξινόμησης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων το οποίο διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έχει καταρτίσει έναν κατάλογο προϊόντων, ο οποίος είναι γνωστός ως κατάλογος Eurolocarno και βασίζεται στην ταξινόμηση του Λοκάρνο, για την ταξινόμηση προϊόντων που αναφέρονται τόσο σε καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΚΚΣΥ) όσο και σε αιτήσεις ΚΚΣΥ.
Συνιστάται ιδιαιτέρως στους καταθέτες όταν αναφέρουν προϊόντα σε μια αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος, να χρησιμοποιούν τους όρους που αναφέρονται στην ταξινόμηση του Λοκάρνο ή του EuroLocarno, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις που διαφορετικά θα προκύψουν στη διαδικασία καταχώρισης λόγω της ανάγκης μετάφρασης των υποβληθέντων όρων.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση του Λοκάρνο (σχέδια και υποδείγματα).


Όταν κατατίθεται αίτηση για συγκεκριμένο σχέδιο ή υπόδειγμα για πρώτη φορά, χορηγείται στον κάτοχο προθεσμία 6 μηνών από την ημερομηνία πρώτης κατάθεσης, εντός της οποίας ο κάτοχος μπορεί να διεκδικήσει προτεραιότητα για την αίτησή του για κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ενώπιον του Γραφείου. Εάν διεκδικήσετε προτεραιότητα και κάποιος άλλος καταθέσει αίτηση έπειτα από εσάς, η αίτησή σας υπερισχύει της δικής του.


Ναι. Προτεραιότητα μπορούν να διεκδικήσουν όλοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος σε οποιοδήποτε από τα κράτη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η κατάθεση μεταγενέστερης αίτησης στο EUIPO πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από την πρώτη αίτηση. Στα έγγραφα που αφορούν το διεκδικούμενο δικαίωμα προτεραιότητας πρέπει να περιλαμβάνεται απεικόνιση του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος.
Ακόμη και αν η καταχώριση ενός κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος απορριφθεί, είναι δυνατή η κατάθεση μεταγενέστερης αίτησης στο EUIPO για τη διεκδίκηση της προτεραιότητας της προγενέστερης αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος που απορρίφθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές κατάθεσης σχεδίων και υποδειγμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός ως προς τη συνήθη κατάθεση αίτησης: ο αιτών μπορεί να καταθέσει όσα σχέδια ή υποδείγματα επιθυμεί σε μία πολλαπλή αίτηση, υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα ανήκουν στην ίδια κλάση προϊόντων της ταξινόμησης του Λοκάρνο, δηλαδή εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει όταν η αίτηση αφορά διακοσμητικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ή υπόδειγμα και το ή τα προϊόντα του ανατρέξτε στον δικτυακό μας τόπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Πρέπει να καταθέσετε τουλάχιστον μία όψη του σχεδίου ή του υποδείγματος. Επιτρέπεται, ωστόσο, η υποβολή έως επτά όψεων ανά σχέδιο ή υπόδειγμα, συν επιπλέον τριών μη προστατευόμενων όψεων. Το ίδιο ισχύει και για τις πολλαπλές αιτήσεις. Μπορείτε να καταθέσετε έως επτά όψεις για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην αίτησή σας. Εάν υποβληθούν περισσότερες από επτά όψεις, το Γραφείο θα αρνηθεί την καταχώριση και δημοσίευση οποιασδήποτε από τις πλεονάζουσες όψεις. Το Γραφείο λαμβάνει τις όψεις με τη συνεχόμενη αριθμητική σειρά στην οποία έχουν τοποθετηθεί από τον αιτούντα (άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές κατάθεσης σχεδίων και υποδειγμάτων.
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα Υποβάλετε αίτηση τώρα.


Ο μέγιστος αριθμός όψεων που λαμβάνονται υπόψη σε μια αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος στο EUIPO είναι επτά. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αίτηση για το σχέδιο ή υπόδειγμα ως βάση για διεκδίκηση προτεραιότητας σε μεταγενέστερο αίτημα για σχέδιο ή υπόδειγμα σε άλλο σύστημα καταχώρισης, οι πλεονάζουσες όψεις θα αρχειοθετηθούν στον φάκελο αίτησης ΚΚΣΥ. Σε περίπτωση που ζητήσετε από το EUIPO επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης ΚΚΣΥ προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη διεκδίκηση προτεραιότητας, το εν λόγω αντίγραφο θα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αίτηση ΚΚΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των πλεοναζουσών όψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα Υποβάλετε αίτηση τώρα.


Οι αιτήσεις ελέγχονται κυρίως όσον αφορά τις διατυπώσεις. Δεν πραγματοποιείται ενδελεχής επί της ουσίας εξέταση, και ελέγχεται μόνον το ζήτημα αν η αίτηση αφορά πράγματι σχέδιο ή υπόδειγμα και αν το σχέδιο ή το υπόδειγμα αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη. Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης σημάτων της ΕΕ, δεν προβλέπεται διαδικασία ανακοπής.
Το EUIPO εξετάζει την αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος και, αν η αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, το σχέδιο ή το υπόδειγμα καταχωρίζεται και δημοσιεύεται αμέσως, ή μετά την πάροδο της περιόδου αναστολής (κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου ή του αντιπροσώπου του) εντός διαστήματος 27 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή από την ημερομηνία διεκδίκησης προτεραιότητας.
Εάν η αίτηση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, διατυπώνεται αντίρρηση (η οποία καλείται συνήθως «επιστολή γνωστοποίησης ελλείψεων» και περιλαμβάνει το ζήτημα που πρέπει να διορθωθεί καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας οφείλει να απαντήσει ο αιτών). Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση της αίτησης ή στην απόρριψή της σε περίπτωση που οι ελλείψεις που υποδεικνύονται στην ένσταση δεν αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά. Εάν ο αιτών δεν απαντήσει στην επιστολή γνωστοποίησης ελλείψεων εντός 2 μηνών, είναι πιθανό να απορριφθεί η αίτησή του, να διαγραφούν κάποιες όψεις ή να απολέσει το διεκδικούμενο δικαίωμα προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης.


Μετά την καταχώριση, η αίτηση δημοσιεύεται ή υπόκειται σε αναστολή δημοσίευσης για διάστημα έως και 30 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή από την ημερομηνία της προγενέστερης διεκδίκησης προτεραιότητας.
Το αίτημα αναστολής πρέπει να περιλαμβάνεται στο έντυπο της αρχικής αίτησης. Μεταγενέστερα αιτήματα αναστολής δεν γίνονται δεκτά.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σχέδιο ή το υπόδειγμα παραμένει απόρρητο παρέχει στον αιτούντα τη δυνατότητα να αναπτύξει περαιτέρω τη στρατηγική του σε θέματα μάρκετινγκ ή να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την παραγωγή κρατώντας κρυφό το σχέδιο ή το υπόδειγμά του από τους ανταγωνιστές του.
Με την καταχώριση της αίτησης δημοσιεύονται μόνο πολύ βασικές πληροφορίες. Η ουσία του σχεδίου ή του υποδείγματος (όψεις, ένδειξη προϊόντος και ταξινόμηση) παραμένει απόρρητη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κλάδους όπως η μόδα ή η αυτοκινητοβιομηχανία, στους οποίους κρίνεται απαραίτητη η προστασία σχεδίων ή υποδειγμάτων από τους ανταγωνιστές κατά τον προγραμματισμό της παραγωγής και τη μετατροπή του σχεδίου ή υποδείγματος σε τελικό προϊόν. Ο αιτών μπορεί να ακυρώσει την αναστολή οποιαδήποτε στιγμή εντός της περιόδου των 30 μηνών ζητώντας από το EUIPO να δημοσιεύσει το σχέδιο ή υπόδειγμα. Με τον τρόπο αυτό, οι δημιουργοί και οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τις δημιουργίες τους.
Στο τέλος της περιόδου αναστολής, εναπόκειται στον δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του να αιτηθούν την πλήρη δημοσίευση του σχεδίου ή υποδείγματος καταβάλλοντας τα τέλη δημοσίευσης. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον δικαιούχο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας (27 μήνες το αργότερο από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή από την ημερομηνία προτεραιότητας, εφόσον υπάρχει), το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν θα δημοσιευθεί και ο αιτών θα απολέσει το σχετικό δικαίωμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήματος αναστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Ναι, πρέπει να συνδεθείτε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής αίτησης. Εάν δεν διαθέτετε όνομα και κωδικό χρήστη, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή.


Ναι. Το έντυπο για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.


Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα βρείτε στην ενότητα Υποβολή αίτησης για σχέδιο ή υπόδειγμα του δικτυακού μας τόπου.


Δεν μπορείτε να υπογράψετε την αίτηση. Χρειάζεται μόνο να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο του προσώπου που εγκρίνει την πληρωμή των τελών κατάθεσης της αίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Ναι. Μπορείτε να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική αίτηση έγγραφα προς υποστήριξη της προτεραιότητας που διεκδικείτε. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι σε μορφότυπο PDF. Έγγραφα που επισυνάπτονται σε άλλους μορφότυπους θα θεωρούνται ως μη κατατεθέντα. Δεν επιτρέπεται η επισύναψη εγγράφων ή πληροφοριών πέραν των όψεων και των εγγράφων περί διεκδίκησης προτεραιότητας.


Το EUIPO δεν κάνει δεκτά υπολειπόμενα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να αποστείλετε με το κανονικό ταχυδρομείο τυχόν υπολειπόμενα έγγραφα που αφορούν την αίτησή σας, αναφέροντας τα στοιχεία σας και τον ηλεκτρονικό αριθμό που λάβατε μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το EUIPO σας συνιστά να αποφύγετε, ει δυνατόν, να επικοινωνήσετε μαζί του σχετικά με την ηλεκτρονική σας αίτηση προτού λάβετε την επιστολή βεβαίωσης παραλαβής στην οποία αναγράφεται ο αριθμός της αίτησης που καταθέσατε για την καταχώριση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Ναι. Μόλις το EUIPO παραλάβει την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα σας στείλει ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής. Η επιβεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμό αναφοράς (π.χ. e 0000000456982). Αυτός δεν είναι ο αριθμός της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Ο αριθμός της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος αναγράφεται στην επιστολή βεβαίωσης παραλαβής της αίτησης καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος η οποία θα σας αποσταλεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το τμήμα σχεδίων και υποδειγμάτων. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε και να φυλάξετε αντίγραφο της επιβεβαίωσης παραλαβής.

Εάν δεν λάβετε την ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, είναι πιθανό η αίτηση να μην έχει αποσταλεί σωστά ή να μην έχει παραληφθεί από το EUIPO. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κέντρο πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν.


Τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα (ΚΚΣΥ) ισχύουν για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Μπορείτε να ανανεώνετε τα ΚΚΣΥ σας κάθε 5 έτη με μέγιστο όριο συνολικά τα 25 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
Το τέλος ανανέωσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα για το οποίο ανανεώνεται το ΚΚΣΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη ανανέωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Τέλη και όροι καταβολής.

Η αίτηση ανανέωσης πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας 6 μηνών, η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η διάρκεια προστασίας. Τα τέλη πρέπει, επίσης, να καταβληθούν εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση και να καταβάλετε το σχετικό τέλος εντός περιόδου παράτασης 6 μηνών, η οποία ξεκινά την επομένη της τελευταίας ημέρας του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προστασία, εφόσον καταβάλετε και το προβλεπόμενο πρόσθετο τέλος εντός της εν λόγω περιόδου παράτασης.
Η ανανέωση καταχωρίζεται και τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημερομηνίας λήξης της υφιστάμενης καταχώρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση ανανέωσης πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του ΚΚΣΥ.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.