Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανανεώσεις

Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον, για περίοδο 10 ετών κάθε φορά. Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) ισχύει για 5 χρόνια. Μπορεί να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, για μέγιστη περίοδο 25 ετών. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης του EUIPO.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

 
 • Ανανέωση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Διαδικασία ανανέωσης

  Πότε υποβάλλω αίτηση Έξι μήνες πριν λήξει η ισχύς της καταχώρισης, το EUIPO θα ενημερώσει γραπτώς τον κάτοχο, τον αντιπρόσωπο και κάθε δικαιούχο εγγεγραμμένο επ' αυτού δικαιώματος για την επικείμενη λήξη ισχύος της καταχώρισης.
  Πληρωμή Η υποβολή της αίτησης ανανέωσης και η καταβολή του τέλους ανανέωσης πραγματοποιούνται εντός του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης ισχύος της καταχώρισης. Η τελευταία δυνατή ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ανανέωσης και την καταβολή του τέλους είναι η ημερομηνία λήξης του σήματος. Την επομένη της ημερομηνίας λήξης ξεκινά συμπληρωματική περίοδος χάριτος έξι μηνών. Κατά την περίοδο αυτή χρεώνεται πρόσθετο τέλος προσαυξημένο κατά 25%.
  Εκπρόθεσμη ανανέωση Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα μεταγενέστερης ανανέωσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός συμπληρωματικής περιόδου έξι μηνών. Η μεταγενέστερη αίτηση ανανέωσης μαζί με την καταβολή τέλους ανανέωσης προσαυξημένου κατά 25%, πρέπει να υποβληθεί εντός αυτής της περιόδου χάριτος, η οποία άρχεται την ημέρα που έπεται της ημερομηνίας λήξης.
  Μη υποβολή αίτησης ανανέωσης Εάν δεν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης ή εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το EUIPO ενημερώνει τον κάτοχο του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) εγγράφως για την ακύρωση του ΣΕΕ και τη διαγραφή του από το Μητρώο, και δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στο Δελτίο.
   

  Μετατροπή ή ανανέωση;
  Εάν επιλέξτε να μην ανανεώσετε το σήμα σας της ΕΕ αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε τα δικαιώματά σας σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μετατροπή, η οποία υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της συμπληρωματικής περιόδου ανανέωσης.

  Πώς κάνω ανανέωση
  Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να υποβληθεί επιγραμμικά με τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης ανανέωσης. Τα τέλη υπολογίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

  Το EUIPO θα εκδώσει επίσημη γραπτή επιβεβαίωση της ανανέωσης στον κάτοχο του σήματος της ΕΕ ή τον αντιπρόσωπό του λίγες ημέρες μετά την πραγματική ημερομηνία λήξης του ΣΕΕ. Η ανανέωση θα αρχίσει να ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ισχύος της υφιστάμενης καταχώρισης. Το Μητρώο ΣΕΕ θα επικαιροποιηθεί και θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στο Δελτίο ΣΕΕ.

  Μερική ανανέωση σήματος της ΕΕ
  Μπορείτε να ανανεώνετε τα σήματα της ΕΕ εν όλω ή εν μέρει (αφαιρώντας ορισμένες κλάσεις).

  Κόστος
  Τα τέλη καταβάλλονται σε ευρώ. Συμβουλευθείτε τα τέλη για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

  Εάν σήμα της ΕΕ δεν ανανεωθεί
  Εάν κάποιο σήμα της ΕΕ δεν ανανεωθεί θα επισημανθεί ως λήξαν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της συμπληρωματικής περιόδου. Η ακύρωση, εντούτοις, θα αρχίσει να ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του ΣΕΕ. Το EUIPO θα ενημερώσει τον κάτοχο του ΣΕΕ εγγράφως και το ΣΕΕ θα διαγραφεί από το Μητρώο.

 • Ανανέωση καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

  Διαδικασία ανανέωσης

  Πότε υποβάλλω αίτηση Έξι μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της καταχώρισης, το EUIPO θα ενημερώσει γραπτώς τον κάτοχο, τον αντιπρόσωπο και κάθε δικαιούχο εγγεγραμμένο επ' αυτού δικαιώματος για την επικείμενη λήξη ισχύος της καταχώρισης.
  Πληρωμή Η υποβολή της αίτησης ανανέωσης και η καταβολή του τέλους ανανέωσης πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης, δηλ. έως και την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίον εκπνέει η προστασία.
  Εκπρόθεσμη ανανέωση Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης ανανέωσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός συμπληρωματικής περιόδου έξι μηνών. Η εκπρόθεσμη αίτηση ανανέωσης πρέπει να υποβάλλεται εντός της εν λόγω περιόδου χάριτος και να καταβάλλεται πρόσθετο τέλος ανανέωσης προσαυξημένο κατά 25 % εντός της περιόδου αυτής, η οποία αρχίζει την επομένη της τελευταίας ημέρας του μηνός κατά τον οποίο λήγει η καταχώριση του καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος (ΚΚΣΥ).
  Μη υποβολή αίτησης ανανέωσης Εάν δεν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης ή εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το EUIPO θα ενημερώσει τον κάτοχο του ΚΚΣΥ εγγράφως για την ακύρωση του ΚΚΣΥ και τη διαγραφή του από το Μητρώο, και θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στο Δελτίο ΚΚΣΥ.
   

  Πώς κάνω ανανέωση
  Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να υποβληθεί επιγραμμικά με τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης ανανέωσης. Τα τέλη υπολογίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

  Το EUIPO θα εκδώσει επίσημη γραπτή επιβεβαίωση της ανανέωσης στον κάτοχο του ΚΚΣΥ ή τον αντιπρόσωπό του λίγες ημέρες μετά την πραγματική ημερομηνία λήξης του ΚΚΣΥ. Η ανανέωση θα αρχίσει να ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ισχύος της υφιστάμενης καταχώρισης. Το μητρώο ΚΚΣΥ θα επικαιροποιηθεί και θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στο Δελτίο ΚΚΣΥ.

  Κόστος
  Τα τέλη καταβάλλονται σε ευρώ. Συμβουλευθείτε τα τέλη για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.