Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Έγγραφο για τον προϋπολογισμό

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να ελέγχει αν τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και αν εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους. Κάθε χρόνο το Συνέδριο συντάσσει έκθεση ελέγχου για το EUIPO, η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες για την εμβέλεια του ελέγχου καθώς και για τις ευθύνες των ελεγκτών και των ελεγχομένων αποκτώντας πρόσβαση στην πλήρη έκθεση


PDF

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.