Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα

Όπως ισχύει και για τα ατομικά σήματα, στο EUIPO μπορούν να καταχωριστούν δύο ακόμη κατηγορίες σημάτων: τα σήματα πιστοποίησης και τα συλλογικά σήματα. Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τις δύο αυτές κατηγορίες σημάτων, καθώς και πόρους που θα σας βοηθήσουν να υποβάλετε τις σχετικές αιτήσεις.

Το συλλογικό σήμα της ΕΕ υποδεικνύει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προστατεύονται από αυτό προέρχονται από μέλη ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από αυτά.

Το συλλογικό σήμα της ΕΕ, ωστόσο, αποτελεί ένδειξη ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως ορίζονται στους κανονισμούς χρήσης

Η αφίσα Confetti του Toulouse-Lautrec, παράδειγμα εξέλιξης ενός σήματος σε έργο τέχνης
 

Σήματα πιστοποίησης:

Τα σήματα πιστοποίησης της ΕΕ είναι μια νέα κατηγορία σημάτων στο σύστημα ΣΕΕ. Πρόκειται για σημεία τα οποία αποσκοπούν στο να πιστοποιήσουν ορισμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών (για παράδειγμα την ποιότητά τους), η δε υποβολή αίτησης για την καταχώρισή τους επιτρέπεται από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ, ως σήμα πιστοποίησης της ΕΕ ορίζεται το σήμα που «είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση.» (Άρθρο 83 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ).

Τα ατομικά σήματα και τα σήματα πιστοποίησης της ΕΕ διαφέρουν ως προς τη λειτουργία τους, αλλά και ως προς ορισμένες άλλες, πιο τυπικές πτυχές. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ ατομικού σήματος και σήματος πιστοποίησης είναι ότι ο κάτοχος σήματος πιστοποίησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμός, αρχές και φορείς δημοσίου δικαίου) δεν μπορεί να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που να αφορά την παροχή του είδους των προϊόντων και υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

Σήματα πιστοποίησης της ΕΕ: υποχρέωση ουδετερότητας

Εάν είστε κάτοχος σήματος πιστοποίησης της ΕΕ, μπορείτε μεν να πιστοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιούν άλλοι στην επιχείρησή τους, αλλά δεν μπορείτε να πιστοποιείτε τα δικά σας προϊόντα ή τις δικές σας υπηρεσίες και να χρησιμοποιείτε οι ίδιοι το σήμα. Ο κάτοχος του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ υπέχει υποχρέωση ουδετερότητας έναντι των συμφερόντων των παραγωγών των προϊόντων ή των παρόχων των υπηρεσιών που πιστοποιεί.

Σήματα πιστοποίησης της ΕΕ: εξαιρείται η γεωγραφική προέλευση

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης προϊόντων και υπηρεσιών. Το σημείο, οι κανονισμοί χρήσης και ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών καλύπτονται από τη συγκεκριμένη απαγόρευση.

Ουσιαστικά, το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ σχετίζεται με την εγγύηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Όταν υποβάλετε αίτηση για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ, θα πρέπει να θυμάστε τέσσερα πράγματα:

:

 • Όπως ισχύει και για το ατομικό σήμα, το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ πρέπει να μπορεί να αναπαριστάνεται στο μητρώο σημάτων της ΕΕ. Επιπλέον, το εν λόγω σημείο θα πρέπει να είναι ικανό να διακρίνει τα πιστοποιημένα προϊόντα ή τις πιστοποιημένες υπηρεσίες από άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες που δεν φέρουν πιστοποίηση.
 • Όταν υποβάλετε αίτηση για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ, πρέπει να το προσδιορίζετε με απόλυτη σαφήνεια (μέσω σαφούς ένδειξης του είδους του σήματος στην αίτηση).
 • Για να αποκτήσετε το δικό σας σήμα πιστοποίησής της ΕΕ σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πρόκειται να πιστοποιήσετε ως κάτοχος του σήματος, οφείλετε να υποβάλετε αίτηση (προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών").
 • Πρέπει ακόμη να συμπεριλάβετε τους κανονισμούς χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ για το οποίο υποβάλετε αίτηση. Οι κανονισμοί χρήσης είναι η πεμπτουσία του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ. Πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και να περιλαμβάνουν ειδικότερα:
  • τη δήλωση του καταθέτη ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή ανάλογου του προς πιστοποίηση είδους προϊόντων ή υπηρεσιών,
  • τα χαρακτηριστικά των προς πιστοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών,
  • τους όρους χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ,
  • τις δοκιμές και τα μέτρα εποπτείας που πρόκειται να εφαρμόσετε ως κάτοχος του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ.

Προς διευκόλυνση των χρηστών, το EUIPO έχει συντάξει ένα υπόδειγμα, το οποίο διατίθεται παρακάτω σε 23 γλώσσες, για την καθοδήγηση των αιτούντων σήματος πιστοποίησης της ΕΕ στη διαδικασία κατάρτισης των κανονισμών χρήσης.

Υπόδειγμα κανονισμών χρήσης: Σήματα πιστοποίησης της ΕΕ

 

 

Παραδείγματα σημάτων πιστοποίησης που έχουν καταχωριστεί στο EUIPO:

017321738
Σήμα χωρίς κείμενο

Κάτοχοι:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Κάτοχοι:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Κλάση: 35

Κάτοχοι:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Κλάσεις: 3, 29, 30, 31, 32, 33

Κάτοχοι:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Τα βασικά τέλη της αίτησης για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ ανέρχονται σε 1.800 ευρώ ή, εάν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, σε 1.500 ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη

 

 

Συλλογικά σήματα:

Το συλλογικό σήμα της EE προσδιορίζει την εμπορική προέλευση ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών, πληροφορώντας τον καταναλωτή ότι ο παραγωγός των προϊόντων ή ο πάροχος των υπηρεσιών είναι μέλος συγκεκριμένης ένωσης και ότι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ, ως συλλογικά σήματα ορίζονται τα σήματα που «είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου οργάνωσης τους σήματος από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.» (Άρθρο 74 του ΚΣΕΕ).

Τα συλλογικά σήματα της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρέχονται με το συλλογικό σήμα. Χρησιμοποιούνται συχνά για τον προσδιορισμό προϊόντων ή υπηρεσιών παραγωγών με παρόμοια συμφέροντα.

Συλλογικά σήματα της ΕΕ: ποιος μπορεί να καταθέσει αίτηση

Αίτηση για συλλογικό σήμα της ΕΕ μπορούν να καταθέσουν μόνον ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν οργάνωση που προσομοιάζει με την οργάνωση ενώσεων).

Συλλογικά σήματα της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση

Είναι δυνατή η καταχώριση συλλογικού σήματος της ΕΕ το οποίο δηλώνει τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτει. Οι κανονισμοί χρήσης πρέπει να επιτρέπουν ρητά σε κάθε πρόσωπο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του οποίου προέρχονται από την εν λόγω γεωγραφική περιοχή, να καθίσταται μέλος της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του σήματος (άρθρο 75 παράγραφος 2 του ΚΣΕΕ).

Οι κανονισμοί χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε συλλογικού σήματος. Πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και:

 • Θα πρέπει να αναφέρουν τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα και τους όρους συμμετοχής στην οργάνωση. Μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης τους όρους χρήσης του σήματος.
 • Αν το συλλογικό σήμα περιγράφει τη γεωγραφική ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτει, οι κανονισμοί χρήσης πρέπει να επιτρέπουν σε κάθε πρόσωπο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του οποίου προέρχονται από την εν λόγω γεωγραφική περιοχή να γίνεται μέλος της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του σήματος.

Προς διευκόλυνση των χρηστών, το EUIPO έχει συντάξει ένα υπόδειγμα, το οποίο διατίθεται παρακάτω σε 23 γλώσσες, για την καθοδήγηση των αιτούντων συλλογικού σήματος στη διαδικασία κατάρτισης των κανονισμών χρήσης.

Υπόδειγμα κανονισμών χρήσης: Συλλογικά σήματα της ΕΕ

 

Παραδείγματα συλλογικών σημάτων που έχουν καταχωριστεί στο EUIPO:

Παραδείγματα συλλογικών σημάτων που έχουν καταχωριστεί στο EUIPO:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Κλάση 30

Κάτοχοι:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Κλάση 31

Κάτοχοι:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Κλάση: 41 και 45

Κάτοχοι:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Κλάση: 42

Κάτοχοι:
Association NB-Rail

 

Τα βασικά τέλη της αίτησης για συλλογικό σήμα της EE ανέρχονται σε 1.800 ευρώ ή, εάν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, σε 1.500 ευρώ

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη

 

 

Πηγές πληροφόρησης

 

 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.