Κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης

Γραφική αναπαράσταση - Είδη σημάτων

Από την 1η Οκτωβρίου 2017, η απαίτηση γραφικής αναπαράστασης δεν ισχύει πλέον για την υποβολή αίτησης σήματος. Αυτό σημαίνει ότι, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα σημεία μπορούν να αναπαριστώνται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας, εφόσον η αναπαράσταση είναι σαφής, ακριβής, αυτοτελής, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, χρονικά σταθερή και αντικειμενική.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που βασίζεται στην αρχή «αυτό που φαίνεται, αυτό είναι», το οποίο αποσκοπεί να βελτιώσει τη σαφήνεια, την προσβασιμότητα και την ευκολία αναζήτησης των καταχωρίσεων σημάτων στο μητρώο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού για το σήμα της ΕΕ (ΕΚΣΕΕ) θεσπίζονται ειδικοί κανόνες και απαιτήσεις για την αναπαράσταση μερικών από τα πλέον δημοφιλή είδη σημάτων, περιλαμβανομένων ορισμένων τεχνικών απαιτήσεων, σύμφωνα με την ειδικότερη φύση και τις ιδιότητες του υπό εξέταση σήματος.

Ο στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας δικαίου για τους χρήστες και η μείωση του ποσοστού ενστάσεων λόγω διατυπώσεων.

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνεται κατάλογος με τα πλέον δημοφιλή είδη σημάτων, την αναπαράστασή τους, το αν απαιτείται περιγραφή, καθώς και τον αποδεκτό από το EUIPO μορφότυπο για την κατάθεση αίτησης σήματος από την 1η Οκτωβρίου 2017 και μετά.

Είδος σήματος Απαιτείται περιγραφή; Απαιτούμενος μορφότυπος
Λεκτικό σήμα Όχι Άνευ αντικειμένου Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από λέξεις ή γράμματα, αριθμούς, άλλους κανονικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες ή συνδυασμό των παραπάνω...»

Αναπαράσταση

Απεικόνιση του σήματος με τυποποιημένη γραμματοσειρά και διάταξη, χωρίς κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώμα.

Εικονιστικό σήμα Όχι JPEG Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα όπου χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένοι χαρακτήρες, τρόπος απεικόνισης ή διάταξη, ή κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που συνίστανται αποκλειστικά από εικονιστικά στοιχεία ή από συνδυασμό λεκτικών και εικονιστικών στοιχείων...»

Αναπαράσταση

Αλλαγή της πρακτικής του EUIPO — η διεκδίκηση χρώματος δεν είναι πλέον εφικτή, η αναπαράσταση πρέπει να περιλαμβάνει τα χρώματα, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και όλα τα στοιχεία του σήματος.

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος Όχι JPEG OBJ STL X3D Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«…σήμα που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, τρισδιάστατο σχήμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού ή της όψης τους…». Ο όρος «εκτείνεται σε» σημαίνει ότι το σήμα ενδέχεται να καλύπτει όχι μόνο τα σχήματα αυτά καθαυτά, αλλά και σχήματα που περιέχουν λεκτικά ή εικονιστικά στοιχεία, ετικέτες, κ.λπ.

Αναπαράσταση

«…γραφική απεικόνιση του σχήματος, μεταξύ άλλων μέσω εικόνων που έχουν παραχθεί από υπολογιστή, είτε φωτογραφική απεικόνιση». Η γραφική ή φωτογραφική απεικόνιση μπορεί να περιέχει διάφορες προοπτικές, έως έξι όταν δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά…» Εάν η ηλεκτρονική αναπαράσταση δεν συνίσταται σε εικόνα που έχει παραχθεί από υπολογιστή, μπορεί να περιλαμβάνει έως και έξι προοπτικές που πρέπει να υποβάλλονται σε ένα μοναδικό αρχείο JPEG.

Σήμα θέσης Προαιρετική (προηγουμένως υποχρεωτική) JPEG Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται από τον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στο προϊόν...»

Αναπαράσταση

«...απεικόνιση με την οποία προσδιορίζονται καταλλήλως η θέση του σήματος και το μέγεθος ή η αναλογία του προς τα σχετικά προϊόντα».
Τα στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος του αντικειμένου της καταχώρισης «διαφοροποιούνται οπτικά, κατά προτίμηση με διακεκομμένες ή διάστικτες γραμμές».

Σήμα μοτίβου Προαιρετική JPEG Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από ένα σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο...»

Αναπαράσταση

Η αναπαράσταση απαιτεί «απεικόνιση στην οποία παρουσιάζεται το επαναλαμβανόμενο μοτίβο».

Χρώμα (μεμονωμένο) Όχι JPEG Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«…σήμα που συνίσταται αποκλειστικά σε μεμονωμένο χρώμα χωρίς περιγράμματα…»

Αναπαράσταση

«Απεικόνιση του χρώματος και μνεία του εν λόγω χρώματος μέσω παραπομπής σε γενικά αναγνωρισμένο χρωματικό κωδικό».
Αλλαγή πρακτικής — Έως την 1η Οκτωβρίου 2017, η χρήση χρωματικού κωδικού δεν ήταν υποχρεωτική. Μετά την 1η Οκτωβρίου 2017, ο χρωματικός κωδικός είναι υποχρεωτικός.

Χρώμα (συνδυασμός) Προαιρετική (προηγουμένως υποχρεωτική) JPEG Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από συνδυασμό χρωμάτων χωρίς περιγράμματα...»

Αναπαράσταση

Απεικόνιση του συνδυασμού χρωμάτων που «παρουσιάζει τη συστηματική διάταξη του συνδυασμού χρωμάτων κατά ομοιόμορφο και προκαθορισμένο τρόπο, και μνεία των εν λόγω χρωμάτων μέσω παραπομπής σε γενικά αναγνωρισμένο χρωματικό κωδικό».
Αλλαγή πρακτικής — Έως την 1η Οκτωβρίου 2017, η χρήση χρωματικού κωδικού δεν ήταν υποχρεωτική. Μετά την 1η Οκτωβρίου 2017, ο χρωματικός κωδικός είναι υποχρεωτικός.

Ηχητικό σήμα Όχι JPEG MP3 (μέγ. 2 Mb) Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται αποκλειστικά σε έναν ήχο ή συνδυασμό ήχων...»

Αναπαράσταση

Αναπαρίσταται «μέσω της υποβολής αρχείου ήχου στο οποίο αναπαράγεται ο ήχος ή μέσω της ακριβούς αναπαράστασης του ήχου με μουσική σημειογραφία».
Αλλαγή πρακτικής — Έως την 1η Οκτωβρίου, οι απαιτήσεις ήταν οι εξής: i) μουσική σημειογραφία (με προαιρετικό αρχείο ήχου) ή ii) ηχόγραμμα, το οποίο έπρεπε να συνοδεύεται από αρχείο ήχου.

Σήμα κίνησης Προαιρετική (προηγουμένως υποχρεωτική) JPEG MP4 (μέγ. 20 Mb) Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, μια κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων του σήματος...»

Αναπαράσταση

«Αρχείο βίντεο που αναπαριστά την κίνηση ή τη μεταβολή της θέσης, ή σειρά διαδοχικών σταθερών εικόνων που αναπαριστούν την κίνηση και οι οποίες μπορεί να είναι αριθμημένες». Σε περίπτωση χρήσης σταθερών εικόνων, αυτές μπορεί να είναι αριθμημένες ή να συνοδεύονται από επεξηγηματική περιγραφή της σεκάνς.

Πολυμεσικό σήμα Όχι MP4 (μέγ. 20 Mb) Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, συνδυασμό εικόνας και ήχου...»

Αναπαράσταση

«…οπτικοακουστικό αρχείο το οποίο περιέχει τον συνδυασμό εικόνας και ήχου».

Ολογραφικό σήμα Όχι JPEG MP4 (μέγ. 20 Mb) Εμφάνιση Απόκρυψη

Ορισμός

«...σήμα που συνίσταται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά...»

Αναπαράσταση

«...αρχείο βίντεο ή γραφική ή φωτογραφική απεικόνιση που περιέχει τις προοπτικές που απαιτούνται για τον επαρκή προσδιορισμό του ολογραφικού εφέ στην ολότητά του».

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής αποσκοπεί στη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικό.
Συνιστάται σε όλους τους χρήστες ή πιθανούς χρήστες να συμβουλεύονται τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2424, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου παραμένουν το κύριο σημείο αναφοράς για τους χρήστες του συστήματος σημάτων της ΕΕ και τους επαγγελματίες συμβούλους που θέλουν να είναι σίγουροι ότι διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εξέτασης του EUIPO.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016 διατίθενται εδώ.