Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συχνές ερωτήσεις

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τι πρόκειται να συμβεί με το σήμα μου;

2. Θα αλλάξει ο τρόπος συνεργασίας μου με το Γραφείο;

3. Από πού μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με την πρακτική που ισχύει για τα σήματα στο πλαίσιο του τροποποιητικού κανονισμού;

Τέλη

4. Πώς πρέπει να ενεργήσω εάν λάβω τιμολόγιο που δεν αναγνωρίζω;

5. Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στο παλαιό και το νέο σύστημα τελών για τα σήματα;

6. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ποσού μεγαλύτερου του κανονικού εν όψει των αλλαγών στο σύστημα τελών, θα επιστραφούν τα υπερβάλλοντα ποσά;

7. Νέες αιτήσεις – πρέπει να πληρώσω τα «παλαιά» ή τα «νέα» τέλη;

Δηλώσεις δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ

8. Ποιος μπορεί να υποβάλλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ;

9. Πότε μπορεί να υποβληθεί η δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ;

10. Ποιο έντυπο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να υποβάλω δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ;

Ανανέωση

11. Ποια ημερομηνία ισχύει για τον υπολογισμό των τελών ανανέωσης που επιβάλλονται σε ένα ΣΕΕ;

12. Στην περίπτωση σήματος για το οποίο απαιτείται η καταβολή του παλαιού τέλους ανανέωσης, μπορεί ο δικαιούχος να καθυστερήσει την πληρωμή και να καταβάλει το νέο μειωμένο τέλος εντός της εξάμηνης «περιόδου χάριτος»;

13. Η βασική περίοδος ανανέωσης λήγει στο τέλος του μήνα ή τη συγκεκριμένη ημερομηνία;Γενικά θέματα

1. Τι πρόκειται να συμβεί με το σήμα μου;

Τα υφιστάμενα κοινοτικά σήματα και οι αιτήσεις κοινοτικού σήματος θα μετατραπούν αυτομάτως σε σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αιτήσεις σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού. Οι χρήστες δεν θα χρειαστεί να προβούν σε καμία ενέργεια.

2. Θα αλλάξει ο τρόπος συνεργασίας μου με το Γραφείο;

Όχι. Όλες οι επιγραμμικές υπηρεσίες μας θα επικαιροποιηθούν και θα είναι έτοιμες για χρήση την ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού. Η νέα δομή των τελών θα αντικατοπτρίζεται στην αίτηση ηλεκτρονικής κατάθεσης σήματος καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Γραφείου. Το εργαλείο υπολογισμού τελών καθώς και ο πλήρης κατάλογος τελών του Γραφείου θα επικαιροποιηθούν με βάση τη νέα δομή των τελών την ημέρα έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού.

3. Από πού μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με την πρακτική που ισχύει για τα σήματα στο πλαίσιο του τροποποιητικού κανονισμού;

Στις 23.03.2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού, θα τεθεί επίσης σε ισχύ επικαιροποιημένη έκδοση των κατευθυντήριων αρχών για την εξέταση, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που θα επιφέρουν οι τροποποιήσεις στην πρακτική εξέτασης των σημάτων του Γραφείου. Η πληροφορία αυτή θα είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας για την ισχύουσα πρακτική σχετικά με τα σήματα. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν επίσης στο ενημερωτικό δελτίο Alicante News του Γραφείου, το οποίο παρέχει επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με θέματα ΔΙ και θέματα που αφορούν το Γραφείο.

 

Τέλη

4. Πώς πρέπει να ενεργήσω εάν λάβω τιμολόγιο που δεν αναγνωρίζω;

Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοια επιστολή ή τιμολόγιο, παρακαλείσθε να ελέγχετε πολύ προσεκτικά τι αναγράφεται σε αυτό και εάν η προέλευσή του είναι αυθεντική. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλείσθε να προβαίνετε στον σχετικό έλεγχο με τη βοήθεια των νομικών συμβούλων σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπλανητικά τιμολόγια υπάρχουν εδώ

5. Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στο παλαιό και το νέο σύστημα τελών για τα σήματα;

Ο τροποποιητικός κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23/03/2016, θεσπίζει τη γενική μείωση των τελών που καταβάλλονται στο Γραφείο σε υποθέσεις σημάτων καθώς και ένα νέο σύστημα ενός τέλους ανά κλάση για τα τέλη κατάθεσης αίτησης και τα τέλη ανανέωσης. Το σύνολο των τελών υπάρχει διαθέσιμο στο παράρτημα Ι του τροποποιητικού κανονισμού και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται επί γραμμής, μεταξύ άλλων ορισμένοι συγκριτικοί πίνακες των παλαιών και των νέων τελών για κατάθεση αίτησης, ανανέωση, ανακοπή, ακύρωση και προσφυγή ΣΕΕ.

6. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ποσού μεγαλύτερου του κανονικού εν όψει των αλλαγών στο σύστημα τελών, θα επιστραφούν τα υπερβάλλοντα ποσά;

Ναι. Στις 29 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος δημοσίευσε επί γραμμής το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των υπερβαλλόντων τελών που καταβλήθηκαν για ανανέωση. Η μέθοδος επιστροφής των τελών θα ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να συμβουλευθείτε την εν λόγω ηλεκτρονική έκδοση ειδήσεων καθώς εξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο επιστροφής των τελών.

7. Νέες αιτήσεις – πρέπει να πληρώσω τα «παλαιά» ή τα «νέα» τέλη;

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για σήμα της ΕΕ, της αίτησης ανακοπής, έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας (ακύρωσης) ή της προσφυγής (σχετικά με σήματα της ΕΕ) θα καθορίσει το ύψος του τέλους που πρέπει να καταβληθεί (παλαιό ή νέο σύστημα).

Εάν η ημερομηνία κατάθεσης είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού (ήτοι πριν από τις 23/03/2016) ισχύει το παλαιό σύστημα τελών, ακόμη και εάν η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού. Επίσης, το παλαιό σύστημα ισχύει και για τον υπολογισμό τυχόν πρόσθετων τελών λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής. Εάν ή ημερομηνία κατάθεσης έπεται της έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού (23/03/2016 ή μετά την ημερομηνία αυτή) εφαρμόζεται το νέο σύστημα τελών. Αυτό απορρέει από την αρχή ότι η αίτηση, εφόσον καταβληθεί το τέλος, αρχίζει να ισχύει και θεωρείται κατατεθείσα από τη στιγμή της ημερομηνίας κατάθεσης.

Για παράδειγμα, εάν η τρίμηνη περίοδος ανακοπής ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2016 και λήγει στις 30 Απριλίου 2016 και κατατεθεί ανακοπή την 1η Μαρτίου 2016, ο ανακόπτων θα κληθεί να καταβάλει το παλαιό τέλος (350 ευρώ). Εντούτοις, εάν στο ίδιο παράδειγμα η ανακοπή κατατεθεί στις 15 Απριλίου 2016, ο ανακόπτων θα πρέπει να καταβάλει το νέο τέλος (320 ευρώ). Ο ανακόπτων δεν μπορεί να καταθέσει την ανακοπή την 1η Μαρτίου 2016 και να περιμένει έως τις 30 Απριλίου 2016 για να καταβάλει το νέο τέλος, διότι, παρότι η πληρωμή πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας των τριών μηνών της περιόδου ανακοπής, η ημερομηνία κατάθεσης της ανακοπής (και των αποτελεσμάτων της) είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού.

 

Δηλώσεις δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ

8. Ποιος μπορεί να υποβάλλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ;

Οι δικαιούχοι σημάτων της ΕΕ, ή διεθνών καταχωρίσεων με προστασία που επεκτείνεται στην Ένωση, για τα/τις οποία/ες έχει υποβληθεί αίτηση πριν από τις 22/06/2012 και έχουν καταχωριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το σήμα της ΕΕ και περιλαμβάνουν ολόκληρο τον τίτλο κλάσης της Νίκαιας.

9. Πότε μπορεί να υποβληθεί η δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ;

Οι δηλώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ πρέπει να υποβληθούν από 23 Μαρτίου 2016 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2016.

10. Ποιο έντυπο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να υποβάλω δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ;

Το Γραφείο έχει δημιουργήσει ένα νέο επιγραμμικό έντυπο αίτησης εγγραφής, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα ‘EUTM Recordal' (Εγγραφή ΣΕΕ), υποενότητα ‘Declaration under Art. 28(8)' (Δήλωση δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 8). Το έντυπο αυτό θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Μαρτίου 2016 στην ενότητα Έντυπα και υποβολή αιτήσεων Οι χρήστες πρέπει να συνδέονται στον λογαριασμό τους προτού προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Οι δικαιούχοι/κάτοχοι που επιθυμούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύνηθες έντυπο αίτησης εγγραφής. Πρέπει να υποβάλλεται μόνο ένα έντυπο ανά σήμα της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις λεπτομερείς συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ

 

Ανανέωση

11. Ποια ημερομηνία ισχύει για τον υπολογισμό των τελών ανανέωσης που επιβάλλονται σε ένα ΣΕΕ;

Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των τελών ανανέωσης που πρέπει να καταβληθούν είναι η «ημερομηνία λήξης του σήματος». Όλα τα ΣΕΕ με ημερομηνία λήξης προγενέστερη της 23ης Μαρτίου 2016 θα υπάγονται στο «παλαιό» σύστημα τελών ανεξάρτητα από την ημερομηνία πληρωμής τους. Όλα τα ΣΕΕ με ημερομηνία λήξης στις ή μετά τις 23 Μαρτίου 2016 θα υπάγονται στο νέο σύστημα τελών. Η μέθοδος αυτή επιβεβαιώθηκε στην ανακοίνωση αριθ. 2/16 του Προέδρου του Γραφείου της 20ής Ιανουαρίου 2016, και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες επί γραμμής εδώ.

12. Στην περίπτωση σήματος για το οποίο απαιτείται η καταβολή του παλαιού τέλους ανανέωσης, μπορεί ο δικαιούχος να καθυστερήσει την πληρωμή και να καταβάλει το νέο μειωμένο τέλος εντός της εξάμηνης «περιόδου χάριτος»;

Όχι. Η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των τελών ανανέωσης που πρέπει να καταβληθούν είναι η ημερομηνία λήξης του σήματος. Αυτός ο κανόνας εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και εάν ο δικαιούχος αποφασίσει να περιμένει και να πληρώσει αργότερα εντός της πρόσθετης εξάμηνης «περιόδου χάριτος». Στις περιπτώσεις που η ημερομηνία λήξης ενός σήματος είναι προγενέστερη της 23ης Μαρτίου 2016, ακόμη και εάν ο δικαιούχος πληρώσει το τέλος μετά την έναρξη ισχύος του νέου τροποποιητικού κανονισμού, ο υπολογισμός όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων για καθυστερημένη πληρωμή (συγκεκριμένα 25% του εκπρόθεσμου τέλους ανανέωσης) θα υπολογιστεί με βάσει το οφειλόμενο τέλος κατά την ημερομηνία λήξης του σήματος.

13. Η βασική περίοδος ανανέωσης λήγει στο τέλος του μήνα ή τη συγκεκριμένη ημερομηνία;

Δυνάμει του τρέχοντος κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, η υποβολή της αίτησης ανανέωσης και η καταβολή του τέλους ανανέωσης μπορούν να πραγματοποιούνται έως το τέλος του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένεται να λήξει η καταχώριση του σήματος, και η πρόσθετη εξάμηνη «περίοδος χάριτος» που προβλέπεται για την ανανέωση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά το τέλος του μήνα.

Δυνάμει του νέου τροποποιητικού κανονισμού, το παρόν άρθρο τροποποιείται ως εξής: η υποβολή της αίτησης ανανέωσης και η καταβολή του τέλους ανανέωσης πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της εξάμηνης περιόδου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης της καταχώρισης (με άλλα λόγια την «ημερομηνία λήξης» του σήματος), και η πρόσθετη εξάμηνη περίοδος χάριτος για την ανανέωση αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας λήξης.

Ωστόσο, το Γραφείο έχει θεσπίσει μεταβατικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τα σήματα για τα οποία η βασική εξάμηνη περίοδος ανανέωσης ξεκινούσε πριν από την έναρξη ισχύος του νέου τροποποιητικού κανονισμού στις 23/03/2016. Για τα εν λόγω σήματα, θα ισχύει η «παλαιά» μέθοδος υπολογισμού, ακόμη και εάν η ημερομηνία λήξης έπεται της 23ης Μαρτίου 2016. Αυτό σημαίνει, ότι το ΣΕΕ που λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 θα είναι το πρώτο για το οποίο θα ισχύσει πλήρως ο νέος υπολογισμός των περιόδων ανανέωσης.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.