Είμαστε το EUIPO

Συχνές ερωτήσεις Αλλαγές με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Οκτωβρίου 2017

Το παρόν τμήμα συχνών ερωτήσεων έχει συνταχθεί με βάση τις ερωτήσεις που έχουν ήδη υποβάλει οι χρήστες μας στο κέντρο πληροφοριών μας.

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις στην παρούσα σελίδα χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες: πληροφορίες και πόροι, κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης, σήματα πιστοποίησης και διαδικαστικές αλλαγές.

Για πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, συνιστούμε στους χρήστες να συμβουλευτούν την κύρια ενότητα του δικτυακού τόπου μας.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου για τα σήματα θα επικαιροποιηθούν πλήρως προκειμένου να αποτυπωθούν οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας νομοθετικής μεταρρύθμισης.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου, επικοινωνήστε μαζί μας.

 • Πληροφορίες και πόροι

 • Πού μπορώ να βρω συνοπτική περιγραφή των κύριων αλλαγών που θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου 2017;

  Έχουμε δημιουργήσει στον διαδικτυακό μας τόπο μια ενότητα με πληροφορίες σχετικά με τις κύριες αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών αλλαγών, της κατάργησης της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης και των σημάτων πιστοποίησης ΕΕ), πρόσβαση στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ. Από την 1η Οκτωβρίου 2017, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στις κατευθυντήριες αρχές για την εξέταση, οι οποίες θα είναι πλήρως επικαιροποιημένες ώστε να αποτυπώνουν τις αλλαγές.

 • Πού μπορώ να βρω τα συναφή νομικά κείμενα;

 • Κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης και τύποι σήματος

 • Ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες από την κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης;

  Η κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης σημαίνει ότι γίνονται πλέον αποδεκτοί ορισμένοι τύποι σημάτων που μπορούν να αναπαριστώνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. σήματα πολυμέσων). Σημαίνει επίσης ότι τα σήματα της ΕΕ που δεν είναι οπτικά (π.χ. ηχητικά σήματα) ή περιλαμβάνουν κινούμενες εικόνες (σήματα κίνησης) μπορούν να κατατίθενται ευκολότερα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αναπαραγωγής αντί της γραφικής αναπαράστασης. Η αναπαράσταση ενός σήματος της ΕΕ εξακολουθεί να υπόκειται σε αρκετές απαιτήσεις. Η αναπαράσταση πρέπει να είναι σε μορφή που βασίζεται σε ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία και η οποία μπορεί να αναπαράγεται στο μητρώο κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, εύκολα προσβάσιμο, κατανοητό, χρονικά σταθερό και αντικειμενικό. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται δείγματα.

  Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, όσον αφορά τις οσμές, εάν η τεχνολογική πρόοδος επιτρέψει ποτέ την κατάθεση οσμών μέσω «ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας», για τα εν λόγω σήματα θα μπορούσε να χρησιμοποιείται η κατηγορία «άλλο». Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που είναι πιθανό να συμβεί στο εγγύς μέλλον. Κατά συνέπεια, η κατάργηση της γραφικής αναπαράστασης δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτού του είδους τις εφαρμογές.

 • Ποια είναι τα νέα «είδη» σημάτων;

  Στον εκτελεστικό κανονισμό για το σήμα της ΕΕ (ΕΚΣΕΕ) θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτήσεις για τα πλέον δημοφιλή είδη σημάτων, τα οποία είναι τα εξής:

  ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

  Λεκτικό σήμα

  Χρώμα
  (μονοχρωμία και συνδυασμός χρωμάτων)

  Εικονιστικό σήμα

  Ηχητικό σήμα

  Σχήμα

  Κίνηση

  Σήμα θέσης

  Πολυμέσα

  Μοτίβο

  Ολόγραμμα

  Το μόνο σήμα που είναι εντελώς νέο είναι το σήμα πολυμέσων, το οποίο ορίζεται ως «σήμα που συνίσταται, ή εκτείνεται, σε συνδυασμό εικόνας και ήχου». Μεταξύ των άλλων ειδών σημάτων που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνονται ορισμένα που υπήρχαν ως έχουν (π.χ. εικονιστικά σήματα και ηχητικά σήματα), ορισμένα τα οποία υπάγονταν στις ευρύτερες κατηγορίες (π.χ. σήματα μοτίβου), ενώ τα τρισδιάστατα σήματα αποκαλούνται πλέον «σήματα σχήματος».

  Τα είδη σημάτων και οι τεχνικές απαιτήσεις για την κατάθεσή τους (οι μορφές αρχείου) διατίθενται στον διαδικτυακό μας τόπο, ενώ από την 1η Οκτωβρίου, το εργαλείο ηλεκτρονικής κατάθεσης επικαιροποιείται προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα κατάθεσης όλων των ειδών σημάτων.

 • Μπορώ να διεκδικήσω χρώμα για εικονιστικό σήμα;

  Όχι. Από την 1η Οκτωβρίου 2017, το EUIPO δεν δέχεται καμία περιγραφή σήματος για εικονιστικά σήματα. Παρομοίως, οι αναφορές χρώματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη για εικονιστικά σήματα της ΕΕ και δεν διαδραματίζουν κανένα ρόλο στη διαδικασία αίτησης σήματος της ΕΕ. Η εν λόγω αλλαγή συνάδει με την αρχή «αυτό που φαίνεται, αυτό είναι» που διέπει την κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης, η οποία αποσκοπεί να βελτιώσει τη σαφήνεια, την προσβασιμότητα και την ευκολία αναζήτησης των καταχωρίσεων σημάτων στο μητρώο ΣΕΕ.

  Δεδομένου ότι ορισμένες χώρες απαιτούν τη γραπτή αναφορά των χρωμάτων για τους σκοπούς της διεκδίκησης προτεραιότητας, το EUIPO θα συμπεριλάβει στο έντυπο ηλεκτρονικής κατάθεσης προαιρετικό πεδίο αναφοράς χρωμάτων. Παρότι η εν λόγω περιγραφή θα εμφανίζεται στο έντυπο αίτησης σήματος της ΕΕ ούτως ώστε να μπορούν οι χρήστες να τη χρησιμοποιούν στις εν λόγω χώρες, ωστόσο δεν θα υπόκειται σε εξέταση από το EUIPO ούτε θα προστίθεται στο μητρώο σημάτων της ΕΕ.

 • Είναι η αναφορά κωδικού χρώματος για την αναπαράσταση σήματος χρώματος (μονοχρωμίας ή συνδυασμού χρωμάτων) υποχρεωτική;

  Ναι. Από την 1η Οκτωβρίου 2017, για σήμα που συνίσταται αποκλειστικά σε μονοχρωμία ή σε συνδυασμό χρωμάτων, απαιτείται η αναπαραγωγή του χρώματος και η αναφορά ευρέως αναγνωρισμένου κωδικού χρώματος, όπως οι Pantone, Hex, RAL, RGB ή CMYK.

 • Ποιος είναι ο ρόλος της περιγραφής στα σήματα συνδυασμού χρωμάτων;

  Για σήμα που συνίσταται αποκλειστικά σε συνδυασμό χρωμάτων (χωρίς περίγραμμα), απαιτείται η αναπαραγωγή του συνδυασμού χρωμάτων διά της οποίας καταδεικνύεται η συστηματική διάταξη του συνδυασμού χρωμάτων κατά τρόπο ομοιόμορφο και προκαθορισμένο. Μπορεί επίσης να παρέχεται αναλυτική περιγραφή της συστηματικής διάταξης των χρωμάτων. Η εν λόγω περιγραφή πρέπει, ωστόσο, να συνάδει με την αναπαράσταση και δεν πρέπει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της.

 • Με ποιον τρόπο πρέπει να αναπαρίσταται ένα ηχητικό σήμα μετά την 1η Οκτωβρίου 2017;

  Υπάρχουν δύο τρόποι: μέσω αρχείου ήχου στο οποίο αναπαράγεται ο ήχος ή μέσω ακριβούς αναπαράστασης του ήχου με μουσική σημειογραφία. Άλλα μέσα αναπαράστασης, περιλαμβανομένων των ηχογραμμάτων, της περιγραφής του ήχου με λέξεις ή ονοματοποιία, δεν θα γίνονται δεκτά. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις κατά την κατάθεση αίτησης ηχητικού σήματος διατίθενται εδώ.

 • Για ποια είδη σημάτων απαιτείται περιγραφή;

  Η παροχή περιγραφής δεν είναι πλέον υποχρεωτική για κανένα είδος σήματος. Ωστόσο, η παροχή περιγραφής παραμένει προαιρετική για το σήμα θέσης, το σήμα μοτίβου, το σήμα χρώματος (συνδυασμός χρωμάτων) και το σήμα κίνησης. Η εν λόγω περιγραφή πρέπει να συνάδει με την αναπαράσταση και δεν πρέπει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της.


 • Σήματα πιστοποίησης της ΕΕ

 • Τι είναι το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ και ποιοι δικαιούνται να το καταχωρίζουν;

  Το σήμα πιστοποίησης είναι ένα τρίτο είδος σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε πρόσφατα με τον κανονισμό ΚΣΕΕ, ενώ τα άλλα δύο είναι το ατομικό σήμα και το συλλογικό σήμα.

  Ένα σήμα πιστοποίησης υποδεικνύει ότι κάποια προϊόντα και υπηρεσίες συμμορφώνονται με ορισμένα εποπτευόμενα πρότυπα ποιότητας τα οποία καθορίζονται σε έγγραφο που αποκαλείται «κανονισμός χρήσης» και το οποίο πρέπει να κατατίθεται μαζί με το σήμα.

  Το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ μπορεί να καταχωρίζεται από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που συμμορφώνεται με τον κανονισμό χρήσης. Ωστόσο, οι κάτοχοι αυτού του είδους σήματος δεν πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται από το σήμα και ο κάτοχος πρέπει να καταθέτει δήλωση συμμόρφωσης προς την εν λόγω απαίτηση.

  Το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ κοστίζει 1 500 EUR όταν η σχετική αίτηση υποβάλλεται επιγραμμικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σήματα πιστοποίησης της ΕΕ διατίθενται στην ειδική ιστοσελίδα μας.

 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συλλογικού σήματος της ΕΕ και σήματος πιστοποίησης της ΕΕ;

  Το συλλογικό σήμα της ΕΕ υποδεικνύει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προστατεύονται από αυτό προέρχονται από μέλη ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από αυτά.

  Το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ μπορεί, ωστόσο, να καταχωρίζεται από οποιοδήποτε υποκείμενο συμμορφώνεται προς τον κανονισμό χρήσης.

  Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι κύριες διαφορές μεταξύ των ατομικών, των συλλογικών σημάτων και των σημάτων πιστοποίησης.

   

  Πιστοποίηση

  Συλλογικό

  Ατομικό

  Διατυπώσεις

  Έχει υποβληθεί αίτηση στην οποία ζητείται ρητώς η καταχώριση αυτού του είδους σήματος

  Κανονισμός χρήσης

  Έχει υποβληθεί αίτηση στην οποία ζητείται ρητώς η καταχώριση αυτού του είδους σήματος

  Κανονισμός χρήσης

  Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση για καταχώρισηως σήματος πιστοποίησης/συλλογικού σήματος

  Δικαίωμα

  Φυσικά πρόσωπα

  Νομικά πρόσωπα

  Ο αιτών δεν επιτρέπεται να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται από το σήμα

  Ορισμένες ενώσεις

  Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα)

  Φυσικά πρόσωπα

  Νομικά πρόσωπα

  Απόλυτοι λόγοι εξέτασης

  Πρόσθετες απαιτήσεις

  Η γεωγραφική προέλευση δεν μπορεί να πιστοποιηθεί*

  Πρόσθετες απαιτήσεις

  Εξαίρεση γεωγραφικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

  Ολόκληρο το άρθρο 7

  Χρήση

  Ανήκει στον δικαιούχο

  Χρησιμοποιείται από πιστοποιημένες επιχειρήσεις και ιδιώτες

  Ανήκει σε ένωση

  Χρησιμοποιείται από τα μέλη

  Κανονικά ανήκει και χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο

  Λειτουργία

  Διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο από τα μη πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες

  Διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ένωσης μελών

  Υπόδειξη εμπορικής προέλευσης

  Τέλη

  1 500 EUR (επιγραμμική αίτηση) για την πρώτη κλάση, 50 EUR για τη δεύτερη κλάση και 150 EUR για κάθε επόμενη κλάση

  1 500 EUR (επιγραμμική αίτηση) για την πρώτη κλάση, 50 EUR για τη δεύτερη κλάση και 150 EUR για κάθε επόμενη κλάση

  850 EUR (επιγραμμική αίτηση) για την πρώτη κλάση, 50 EUR για τη δεύτερη κλάση και 150 EUR για κάθε επόμενη κλάση

  * Δυνάμει του άρθρου 83 του κανονισμού ΚΣΕΕ, το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ δεν παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται ως προς τη γεωγραφική προέλευσή τους

 • Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ;

  Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά τις 00:00, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CEST), την 1η Οκτωβρίου 2017.

 • Μπορώ να μετατρέψω συλλογικό σήμα σε σήμα πιστοποίησης;

  Όχι. Δεδομένου ότι ούτε ο κανονισμός ΚΣΕΕ ούτε το παράγωγο δίκαιο προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής συλλογικών σημάτων σε σήματα πιστοποίησης, εάν η ημερομηνία κατάθεσης του συλλογικού σήματος είναι πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017. Συνεπώς το Γραφείο δεν θα αποδέχεται κανένα αίτημα αλλαγής του είδους του σήματος.

 • Διαθέτετε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες απόκτησης προστασίας βάσει σήματος πιστοποίησης της ΕΕ;

  Στο άρθρο 17 του εκτελεστικού κανονισμού για το σήμα της ΕΕ καθορίζεται το περιεχόμενο του κανονισμού χρήσης των σημάτων πιστοποίησης της ΕΕ.


 • Διαδικαστικές αλλαγές

 • Πώς μπορώ να ζητήσω να αντιμετωπιστεί η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα ως επικουρική διεκδίκηση;

  Η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα ως επικουρική διεκδίκηση αποτελεί νέα διάταξη στο πλαίσιο του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΣΕΕ και αποσκοπεί στο να επιτρέπει στους αιτούντες να εξαντλούν το δικαίωμα προσφυγής αναφορικά με τον «εγγενή διακριτικό χαρακτήρα» προτού να κληθούν να αποδείξουν την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα. Από την 1η Οκτωβρίου 2017, αυτό μπορεί να γίνει είτε με την αίτηση σήματος της ΕΕ, ή, το αργότερο, ως απάντηση στην πρώτη αντίρρηση. Δεν μπορεί να γίνει για πρώτη φορά ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών. Το έντυπο ηλεκτρονικής κατάθεσης παρέχει τη δυνατότητα στους αιτούντες να επιλέγουν την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα ως επικουρική διεκδίκηση.

 • Πότε πρέπει να καταθέτω διεκδίκηση προτεραιότητας;

  Από την 1η Οκτωβρίου 2017, οι διεκδικήσεις προτεραιότητας πρέπει να κατατίθενται την ίδια ημερομηνία με την αίτηση σήματος της ΕΕ. Όποτε απαιτείται, τα δικαιολογητικά έγγραφα της διεκδίκησης πρέπει να κατατίθενται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης. Επιπλέον, εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι σε μία από τις γλώσσες του Γραφείου, εφεξής είναι προαιρετική η απαίτηση του Γραφείου για υποβολή μετάφρασης. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν επίσης υπόψη ότι από την 1η Οκτωβρίου 2017, οι διεκδικήσεις προτεραιότητας δεν εξετάζονται επί της ουσίας κατά το στάδιο της κατάθεσης. Σε αυτό το στάδιο, το Γραφείο θα εξετάζει μόνο το κατά πόσον ικανοποιούνται όλες οι τυπικές απαιτήσεις, δηλαδή ο αριθμός, η ημερομηνία και η χώρα της δηλούμενης πρώτης κατάθεσης, καθώς και η διαθεσιμότητα των επίσημων επιγραμμικών πηγών για την επαλήθευση των δεδομένων προτεραιότητας (ή την υποβολή των εγγράφων προτεραιότητας και των μεταφράσεων).

  Η ισχύουσα απαίτηση για κατάθεση επικυρωμένου από την αρμόδια αρχή αντιγράφου της σχετικής καταχώρισης έχει καταργηθεί, το δε άρθρο 6 του κανονισμού EUTMIR απαιτεί πλέον μόνο την υποβολή «αντιγράφου» της σχετικής καταχώρισης. Ωστόσο, βάσει του άρθρου 39 του κανονισμού ΚΣΕΕ [πρώην άρθρο 34 του κανονισμού ΚΣΕΕ], ο εκτελεστικός διευθυντής έχει ήδη καταστήσει τις απαιτήσεις σχετικά με τα συναφή δικαιολογητικά πιο ελαστικές. Επομένως, στην πράξη δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά τις διεκδικήσεις αρχαιότητας.

 • Ποιες επιγραμμικές πηγές γίνονται δεκτές από το Γραφείο;

  Το Γραφείο αναγνωρίζει όλες τις βάσεις δεδομένων των εθνικών και περιφερειακών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ. Το TMview είναι αποδεκτό ως διαδικτυακή πύλη πρόσβασης στα εθνικά γραφεία. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, οι ανακόπτοντες και οι αιτούντες ακύρωση μπορούν πλέον να αξιοποιούν τις βάσεις δεδομένων της ΕΕ (π.χ. E-Bacchus, E-Spirits και E-Door). Οι γενικές αναφορές σε αυτού του είδους τις βάσεις δεδομένων και τις πηγές επαρκούν, ενώ η χρήση απευθείας υπερσυνδέσμου είναι προαιρετική.

 • Έχει αλλάξει το γλωσσικό καθεστώς του Γραφείου;

  Όχι. Οι αιτήσεις για σήμα της ΕΕ εξακολουθούν να μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ως πρώτη γλώσσα. Επιπλέον, πρέπει να υποδεικνύεται μια δεύτερη γλώσσα, από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, ήτοι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Το εν λόγω γλωσσικό καθεστώς εφαρμόζεται καθ' όλη της διάρκεια της διαδικασίας αίτησης και εξέτασης μέχρι την καταχώριση, με εξαίρεση τις ανακοπές και τα αιτήματα επικουρικής διεκδίκησης. Ανακοπή ή αίτημα ακύρωσης μπορεί να κατατίθεται:

  • κατά τη διακριτική ευχέρεια του ανακόπτοντος/αιτούντος ακύρωση, στην πρώτη ή τη δεύτερη γλώσσα της αίτησης σήματος της ΕΕ, εφόσον η πρώτη γλώσσα είναι μία εκ των πέντε γλωσσών του Γραφείου,
  • στη δεύτερη γλώσσα, εφόσον η πρώτη γλώσσα δεν είναι γλώσσα του Γραφείου.
 • Ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις και τα πρότυπα του Γραφείου;

  Από την 1η Οκτωβρίου 2017, τα περισσότερα είδη αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να συνεχίσουν να κατατίθενται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Σε περίπτωση που η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης (με εξαίρεση τα πιστοποιητικά κατάθεσης, καταχώρισης και ανανέωσης ή τις διατάξεις συναφούς νομοθεσίας) δεν είναι η γλώσσα της διαδικασίας, εφεξής η υποβολή μετάφρασης θα απαιτείται μόνο εφόσον ζητηθεί από το Γραφείο – αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του έτερου μέρους. Τα αποδεικτικά στοιχεία κτήσης διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.

  Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης (πιστοποιητικά κατάθεσης, καταχώρισης και ανανέωσης ή διατάξεις συναφούς δικαίου) εξακολουθούν να πρέπει να υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας (ή να μεταφράζονται σε αυτήν τη γλώσσα) εντός της προθεσμίας που καθορίζεται για την τεκμηρίωση.

  Επιπλέον, το «πρότυπο μετάφρασης» βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού ΕΚΣΕΕ είναι λιγότερο απαιτητικό σε σχέση με το παρελθόν. Όταν ένα εκ των εμπλεκομένων στη διαδικασία μερών έχει υποδείξει ότι τμήματα μόνο του εγγράφου είναι συναφή, μπορούν να μεταφράζονται μόνο τα εν λόγω τμήματα.

  Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν πραγματικά οφέλη για τους χρήστες του συστήματος σήματος της ΕΕ. Ευνοούν την απλούστευση και τη μείωση του κόστους γενικότερα.

 • Πώς πρέπει να παρουσιάζω τα αποδεικτικά στοιχεία;

  Τα αποδεικτικά στοιχεία που επισυνάπτονται στις υποβολές πρέπει να ταυτοποιούνται, να ευρετηριάζονται με σαφήνεια και να συνοδεύονται από σαφή στοιχεία αναφοράς. Οι νέοι κανόνες σχετικά με τα παραρτήματα αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες του Γενικού Δικαστηρίου (C.2., κατάλογος παραρτημάτων και C.3., παραρτήματα).

 • Σε τι έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας με το Γραφείο;

  Τα μέσα επικοινωνίας με το Γραφείο έχουν αλλάξει ώστε να αποτυπώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών. Ειδικότερα:

  • Έχουν καταργηθεί οι παρωχημένοι τρόποι επικοινωνίας, δηλαδή η διά χειρός παράδοση και κατάθεση σε ταχυδρομική θυρίδα στο Γραφείο·
  • Ο ορισμός του όρου «ηλεκτρονικά μέσα» έχει πλέον διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει εφεξής την τηλεομοιοτυπία και πολλά άλλα πιθανά μέσα. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει τον βαθμό και τις τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται τα εν λόγω μέσα, ενώ οι χρήστες θα ενημερώνονται σε εύθετο χρόνο σχετικά με τυχόν αλλαγές·
  • Η ειδική αναφορά στην «τηλεομοιοτυπία και σε άλλα τεχνικά μέσα» επικοινωνίας καταργείται από το παράγωγο δίκαιο (βλ. προηγούμενο σημείο για τα «ηλεκτρονικά μέσα»)»·
  • Η «υπηρεσία ταχυμεταφοράς» έχει επίσης εισαχθεί ως μέσο επικοινωνίας με το Γραφείο, μαζί με τις ταχυδρομικές επικοινωνίες.
 • Μπορώ ακόμη να χρησιμοποιώ το φαξ;
  • Από την 1η Οκτωβρίου, στον ορισμό των «μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας» εκτός από την User Area (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης) θα συμπεριληφθεί και η τηλεομοιοτυπία. Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση τέλους που ισχύει για αιτήσεις ΣΕΕ και αιτήσεις ανανέωσης ΣΕΕ οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του ΚΣΕΕ, θα ισχύει και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας.
  • Ωστόσο, από την 1 Ιανουαρίου 2018, η τηλεομοιοτυπία δεν θα αποτελεί πλέον αποδεκτό μέσο υποβολής αιτήσεων ΣΕΕ ή αιτήσεων ανανέωσης ΣΕΕ, αλλά θα χρησιμοποιείται ως εφεδρικό μέσο σε περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργιών που καθιστούν αδύνατη την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Σε τέτοια περίπτωση, οι καταθέτες μπορούν να εξασφαλίσουν ημερομηνία κατάθεσης μέσω τηλεομοιοτυπίας εφόσον: (i) για αιτήσεις ΣΕΕ, υποβάλουν εκ νέου την ίδια αίτηση ηλεκτρονικά εντός τριών εργάσιμων ημερών, (ii) για αιτήσεις ανανέωσης ΣΕΕ, υποβάλουν την αίτηση ανανέωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας εντός των τριών τελευταίων εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης αρχικής ή της παραταθείσας προθεσμίας για ανανέωση. Τα παραπάνω ορίζονται στηνΑπόφαση αριθ. EX-17-4 του Εκτελεστικού Διευθυντή.