Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τέλη

Το σύστημα που θα εφαρμόζεται για τα τέλη στο EUIPO θα είναι διαφορετικό από το σύστημα που εφαρμόζεται για τα τέλη στο ΓΕΕΑ. Δεν θα ισχύει πλέον ένα βασικό τέλος που θα καλύπτει έως και τρεις κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ένα σύστημα «πληρωμής ανά κλάση».

Σε ό,τι αφορά τα τέλη, ο τροποποιητικός κανονισμός εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές:

  • ένα νέο σύστημα «ενός τέλους ανά κλάση» για τα τέλη αίτησης και τα τέλη ανανέωσης;
  • γενική μείωση των τελών που καταβάλλονται στο Γραφείο;
  • την ενσωμάτωση των διατάξεων του κανονισμού για τα τέλη του κοινοτικού σήματος στον βασικό κανονισμό.
 

Πληρώστε μόνο για αυτό που χρειάζεστε

Ο κανονισμός για το κοινοτικό σήμα περιλάμβανε προστασία για τρεις κλάσεις και το κόστος ανερχόταν σε 900 EUR για την ηλεκτρονική αίτηση και σε 1 050 EUR για την έντυπη αίτηση. Στον τροποποιητικό κανονισμό το Γραφείο μεταβαίνει σε ένα σύστημα ενός τέλους ανά κλάση. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες θα καταβάλουν στην πράξη χαμηλότερο τέλος εάν υποβάλλουν αίτηση μόνο για μία κλάση, το ίδιο τέλος εάν υποβάλλουν αίτηση για δύο κλάσεις και υψηλότερο τέλος εάν υποβάλλουν αίτηση για τρεις ή περισσότερες κλάσεις. Τα τέλη ανανέωσης μειώνονται σημαντικά σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και ορίζονται στο ίδιο επίπεδο με τα τέλη κατάθεσης αίτησης, ενώ μειώνονται, επίσης, τα τέλη ανακοπής, ακύρωσης και προσφυγής.

 

Τέλη αίτησης (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης)

Κοινοτικό σήμα (παλαιό σύστημα) Τέλος ΣΕΕ (νέο σύστημα) Τέλος
Πρώτη κλάση 900 EUR για την κάλυψη έως και τριών κλάσεων Πρώτη κλάση 850 EUR
Δεύτερη κλάση Δεύτερη κλάση 50 EUR
Τρίτη κλάση Τρίτη κλάση 150 EUR
Τέταρτη κλάση καθώς και όλες οι επόμενες κλάσεις 150 EUR Τέταρτη κλάση καθώς και όλες οι επόμενες κλάσεις 150 EUR
 

Τέλη ανανέωσης (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης)

Κοινοτικό σήμα (παλαιό σύστημα) Τέλος ΣΕΕ (νέο σύστημα) Τέλος
Πρώτη κλάση 1 350 EUR για την κάλυψη έως και τριών κλάσεων Πρώτη κλάση 850 EUR
Δεύτερη κλάση Δεύτερη κλάση 50 EUR
Τρίτη κλάση Τρίτη κλάση 150 EUR
Τέταρτη κλάση καθώς και όλες οι επόμενες κλάσεις 400 EUR Τέταρτη κλάση καθώς και όλες οι επόμενες κλάσεις 150 EUR
 

Νέο σήμα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα σήματα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ισχύσουν έπειτα από περίοδο 21 μηνών. Με τα εν λόγω σήματα το ίδρυμα ή ο οργανισμός πιστοποίησης μπορεί να επιτρέπει στους συμμετέχοντες στο σύστημα πιστοποίησης να χρησιμοποιούν το σήμα ως σημείο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης (άρθρο 74β του ΚΣΕΕ). Το κόστος καταχώρισης ενός σήματος πιστοποίησης της ΕΕ θα είναι το ίδιο με το κόστος καταχώρισης ενός συλλογικού σήματος της ΕΕ, ήτοι 1 800 EUR (1 500 EUR για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης), 50 EUR για τη δεύτερη κλάση, 150 EUR για την τρίτη κλάση (και για όλες τις επόμενες κλάσεις).

 

Λοιπά τέλη

Όπως προαναφέρθηκε, θα μειωθούν συνολικά τα τέλη που καταβάλλονται στο Γραφείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Όσον αφορά τα σήματα της ΕΕ (ΣΕΕ) Τέλη (παλαιό σύστημα) ΣΕΕ (νέο σύστημα)
Ανακοπή 350 € 320 €
Ακύρωση 700 € 630 €
Προσφυγή 800 € 720 €
 

Νέες αιτήσεις

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για σήμα της ΕΕ, της αίτησης ανακοπής, έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας (ακύρωσης) ή της προσφυγής (σχετικά με σήματα της ΕΕ) θα καθορίσει το ύψος του τέλους που πρέπει να καταβληθεί (παλαιό ή νέο σύστημα).

Εάν η ημερομηνία κατάθεσης είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού (ήτοι πριν από τις 23/03/2016) ισχύει το παλαιό σύστημα τελών, ακόμη και εάν η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού. Επίσης, το παλαιό σύστημα ισχύει και για τον υπολογισμό τυχόν πρόσθετων τελών λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής. Εάν ή ημερομηνία κατάθεσης έπεται της έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού (23/03/2016 ή μετά την ημερομηνία αυτή) εφαρμόζεται το νέο σύστημα τελών. Αυτό απορρέει από την αρχή ότι η αίτηση, εφόσον καταβληθεί το τέλος, αρχίζει να ισχύει και θεωρείται κατατεθείσα από τη στιγμή της ημερομηνίας κατάθεσης.

Για παράδειγμα, εάν η τρίμηνη περίοδος ανακοπής ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2016 και λήγει στις 30 Απριλίου 2016 και κατατεθεί ανακοπή την 1η Μαρτίου 2016, ο ανακόπτων θα κληθεί να καταβάλει το παλαιό τέλος (350 ευρώ). Εντούτοις, εάν στο ίδιο παράδειγμα η ανακοπή κατατεθεί στις 15 Απριλίου 2016, ο ανακόπτων θα πρέπει να καταβάλει το νέο τέλος (320 ευρώ). Ο ανακόπτων δεν μπορεί να καταθέσει την ανακοπή την 1η Μαρτίου 2016 και να περιμένει έως τις 30 Απριλίου 2016 για να καταβάλει το νέο τέλος, διότι, παρότι η πληρωμή πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας των τριών μηνών της περιόδου ανακοπής, η ημερομηνία κατάθεσης της ανακοπής (και των αποτελεσμάτων της) είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.