Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Έναρξη ισχύος 21 μήνες μετά τη δημοσίευση του τροποποιητικού κανονισμού (1η Οκτωβρίου 2017)

Ο τροποποιητικός κανονισμός περιέχει μια σειρά διατάξεων οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μόλις 21 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, καθώς θα πρέπει να αναπτυχθούν με τη θέσπιση παράγωγου δικαίου: μιας κατ' εξουσιοδότησης πράξης και μιας εκτελεστικής πράξης.

Σε γενικές γραμμές, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη καλύπτει τους διαδικαστικούς κανόνες που σχετίζονται με: ανακοπές, αγωγές έκπτωσης και ακυρότητας, προσφυγές στο τμήμα προσφυγών, την οργάνωση των τμημάτων προσφυγών, κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις του Γραφείου, προθεσμίες και αναστολές, ορισμένες διαδικασίες σχετικά με τις διεθνείς καταχωρίσεις.

Η εκτελεστική πράξη καλύπτει θέματα όπως: το περιεχόμενο της αίτησης για ΣΕΕ, η αναπαράσταση των ΣΕΕ, γλωσσικά και μεταφραστικά ζητήματα, η προτεραιότητα και η αρχαιότητα, οι μεταβιβάσεις και οι παραιτήσεις, τα συλλογικά σήματα και τα σήματα πιστοποίησης της ΕΕ, ορισμένες διαδικασίες σχετικά με τις διεθνείς καταχωρίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια και των δύο πράξεων για δημόσια διαβούλευση:

 • στο σχέδιο του εκτελεστικού κανονισμού
 • στο σχέδιο του κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Το Γραφείο δεσμεύεται να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον αντίκτυπο των εν λόγω αλλαγών στην πρακτική που ακολουθεί, προτού αυτές τεθούν σε ισχύ. Το Γραφείο θα επικαιροποιήσει επίσης εγκαίρως τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση ώστε να αντικατοπτρίζουν την πρακτική εξέτασης που εφαρμόζει υπό το πρίσμα των αλλαγών αυτών ενόψει της έναρξης ισχύος τους.

 

 • Ο τροποποιητικός κανονισμός καταργεί την απαίτηση της γραφικής αναπαράστασης. Αυτό σημαίνει ότι, από την 01-10-2017, τα διακριτικά σημεία μπορούν να αναπαρίστανται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή με τη χρήση γενικώς διαθέσιμης τεχνολογίας, εφόσον η αναπαράσταση είναι σαφής, ακριβής, αυτοτελής, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, χρονικά σταθερή και αντικειμενική.
 • Πριν από την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης του τροποποιητικού κανονισμού, το Γραφείο θα παράσχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τα εναλλακτικά μέσα και τις μορφές που θεωρούνται ότι συνάδουν με τη νέα διάταξη.
 • Τα σήματα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελούν ένα νέο είδος σήματος σε επίπεδο ΕΕ, παρότι υπάρχουν ήδη σε μερικά εθνικά συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Τα σήματα πιστοποίησης παρέχουν τη δυνατότητα σε ίδρυμα ή οργανισμό πιστοποίησης να επιτρέπει στους συμμετέχοντες στο σύστημα πιστοποίησης να χρησιμοποιούν το σήμα ως σημείο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης.
 • Διατάξεις για την επιγραμμική τεκμηρίωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακοπών και ακυρώσεων με βάση επιγραμμικές πηγές αναγνωρισμένες από το Γραφείο.
 • Διακριτικός χαρακτήρας ο οποίος αποκτήθηκε ως επικουρική απαίτηση, ο οποίος επιτρέπει, πρακτικά στον αιτούντα να εξαντλήσει το δικαίωμα προσφυγής σχετικά με τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα προτού χρειαστεί να αποδείξει τον αποκτηθέντα διακριτικό χαρακτήρα
 • Κωδικοποίηση της πρακτικής του EUIPO (όπως εξηγείται στις κατευθυντήριες γραμμές του) σχετικά με την τεκμηρίωση και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
 • Σημαντική απλοποίηση των μεταφραστικών απαιτήσεων
 • Μεταβίβαση ΣΕΕ ως ένδικο μέσο σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Τυπικές απαιτήσεις σχετικά με τη δομή και τη μορφή των γραπτών αποδεικτικών στοιχείων σε όλες τις διαδικασίες (προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία σε παραρτήματα)
 • Το Γραφείο δεν θα κάνει πλέον δεκτές ιδιόχειρες επιδόσεις και καταθέσεις στην ταχυδρομική θυρίδα.
 • Τόσο ο εκτελεστικός κανονισμός όσο και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός για το ΣΕΕ περιέχουν μεταβατικές διατάξεις που καθορίζουν πλήρως πότε τίθενται σε ισχύ οι νέοι διαδικαστικοί κανόνες.

 

Έναρξη ισχύος στις 23 Μαρτίου 2016

Ο τροποποιητικός κανονισμός επέφερε ορισμένες αλλαγές στους τομείς των διαδικασιών εξέτασης, των απόλυτων λόγων απαραδέκτου, των σχετικών λόγων απαραδέκτου, των προϊόντων και των υπηρεσιών, των διαδικασιών ανακοπής, ακύρωσης και προσφυγών.

 

Στον τομέα των διαδικασιών εξέτασης, οι κύριες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

 • Ο τροποποιητικός κανονισμός καταργεί τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων σήματος της ΕΕ μέσω των εθνικών γραφείων.
 • Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν κατά πόσον επιθυμούν να λαμβάνουν εκθέσεις έρευνας της ΕΕ και επιστολές παρακολούθησης.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός αποσαφηνίζει τις συνέπειες της έκπτωσης του δικαιούχου προγενέστερου σήματος στο οποίο βασίζεται διεκδίκηση αρχαιότητας, η οποία θα εξαρτάται πλέον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός ενσωματώνει στο κείμενο του κανονισμού την τρέχουσα πρακτική όσον αφορά την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων τρίτων. Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανακοπής ή, εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά του σήματος, πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης επί της ανακοπής.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός προβλέπει επίσης ρητώς το δικαίωμα του Γραφείου να αρχίσει την εκ νέου εξέταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου ιδία πρωτοβουλία ανά πάσα στιγμή πριν από την καταχώριση.

Στον τομέα των απόλυτων λόγων απαραδέκτου, οι κύριες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

 • Τα λειτουργικά σημεία (π.χ. χρώμα ή ήχος) θα υπόκεινται πλέον στις ίδιες απαγορεύσεις που ισχύουν για τα σήματα που αναπαριστούν σχήματα.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός αποσαφηνίζει τις απαγορεύσεις που σχετίζονται με τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και άλλους τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Καταργήθηκε η δυνατότητα υποβολής δήλωσης για παραίτηση από αποκλειστικά δικαιώματα επί μη διακριτικού χαρακτήρα στοιχείων των σημάτων, με σκοπό να μην υφίστανται αμφιβολίες ως προς την έκταση της προστασίας.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός κωδικοποιεί την ισχύουσα πρακτική όσον αφορά τη διαδικασία ακυρότητας η οποία βασίζεται σε απόλυτους λόγους απαραδέκτου, περιορίζοντας την εξέτασή της στα επιχειρήματα και στους λόγους που προβάλλουν οι διάδικοι.

Όσον αφορά τη διαδικασία ανακοπής και ακύρωσης, οι κύριες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

 • Αλλαγές στην ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας ανακοπής κατά διεθνών καταχωρίσεων που επεκτείνονται στην ΕΕ. Η προθεσμία θα ξεκινά πλέον έναν μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός θεσπίζει μερικές αλλαγές όσον αφορά τις παρεμπίπτουσες αγωγές ενώπιον δικαστηρίων σημάτων της ΕΕ. Συναφώς, τα δικαστήρια σημάτων της ΕΕ δεν θα προβαίνουν σε εξέταση παρεμπιπτούσας αγωγής έως ότου είτε το ενδιαφερόμενο μέρος είτε το δικαστήριο ενημερώσει το Γραφείο για την ημερομηνία άσκησης της παρεμπιπτούσας αγωγής.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός επιβάλλει στο Γραφείο την υποχρέωση να ενημερώνει το δικαστήριο σημάτων της ΕΕ σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση έκπτωσης του δικαιούχου ή κήρυξης της ακυρότητας του σήματος της ΕΕ η οποία έχει κατατεθεί στο Γραφείο.

Στον τομέα των σχετικών λόγων απαραδέκτου, οι κύριες αλλαγές είναι οι εξής:

 • Θέσπιση αυτοτελούς ειδικού λόγου ανακοπής και ακύρωσης βάσει των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ).
 • Αλλαγές σε μία από τις ημερομηνίες για τον καθορισμό της υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικών στοιχείων και τον καθορισμό της σχετικής περιόδου. Η σχετική ημερομηνία θα είναι πλέον η ημερομηνία κατάθεσης ή η ημερομηνία προτεραιότητας της προσβαλλόμενης αίτησης σήματος της ΕΕ και όχι η ημερομηνία δημοσίευσής της.
 • Ορισμένες διευκρινίσεις σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική και νομολογία.

Οι κύριες αλλαγές που επέφερε ο τροποποιητικός κανονισμός όσον αφορά τη διαδικασία προσφυγής είναι οι εξής:

 • Κατάργηση της προδικαστικής αναθεώρησης σε κατ' αντιμωλία (inter partes) υποθέσεις, η οποία αναμένεται να συντομεύσει τη συνολική διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό συνάδει με τον στόχο του εξορθολογισμού των διαδικασιών ενώπιον του Γραφείου και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η προδικαστική αναθεώρηση των πρωτοβάθμιων αποφάσεων σε κατ' αντιμωλία (inter partes) υποθέσεις ήταν εφικτή μόνον σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις (καθώς απαιτούσε τη συμφωνία αμφοτέρων των διαδίκων).
 • Θέσπιση ορισμένων διατάξεων για την αποσαφήνιση και την κωδικοποίηση της ισχύουσας πρακτικής όσον αφορά τις επικουρικές προσφυγές και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αποφάσεων του Τμήματος Προσφυγών. Οι αποφάσεις του τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή, εφόσον ασκήθηκε προσφυγή κατά της αγωγής εντός της συγκεκριμένης περιόδου, μετά την απόρριψή της από το Γενικό Δικαστήριο ή, σε περίπτωση άσκησης αναίρεσης, από το Δικαστήριο.
 
 • Προϊόντα και υπηρεσίες Άρθρο 28 παράγραφος 8

  Ο τροποποιητικός κανονισμός κωδικοποίησε την πρακτική του Γραφείου για τα σήματα που κατατέθηκαν μετά την απόφαση του Δικαστηρίου αναφορικά με την υπόθεση C-307/10 «IP Translator» (παίρνεις ό,τι βλέπεις). Επέκτεινε την πρακτική αυτή στα σήματα που κατατέθηκαν πριν από την απόφαση, παρέχοντας στους δικαιούχους τους μεταβατική περίοδο έξι μηνών για να προσαρμόσουν τα χαρακτηριστικά των κατατεθέντων σημάτων τους σύμφωνα με την αρχική πρόθεσή τους.

  Από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, όλα τα σήματα που περιλαμβάνουν τίτλους των κλάσεων ερμηνεύονται με την κυριολεκτική τους έννοια, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατάθεσής τους. Δικαιούχοι σημάτων της ΕΕ για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση πριν από τις 22 Ιουνίου 2012 και καταχωρήθηκαν σε σχέση με ολόκληρο τον τίτλο κλάσης της Νίκαιας, μπορούν να δηλώσουν ότι η πρόθεσή τους, κατά την ημερομηνία κατάθεσης, ήταν να επιδιώξουν την προστασία προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν εκείνων που καλύπτονται από την κυριολεκτική έννοια του τίτλου της κλάσης αυτής.

  Η ανακοίνωση αριθ.1/2016 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 8 του τροποποιητικού κανονισμού του σήματος της ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο των διαδικασιών ενώπιον του Γραφείου για την υποβολή δήλωσης στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 8.

  Παρέχει ένα Παράρτημα που περιλαμβάνει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο παραδειγμάτων προϊόντων και υπηρεσιών που δεν καλύπτονται σαφώς από την κυριολεκτική έννοια των γενικών ενδείξεων των τίτλων των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας για καθεμία οπό τις εκδόσεις της οικείας ταξινόμησης της Νίκαιας (6η έως 10η έκδοση) με στόχο να συνδράμει τους χρήστες στην υποβολή των δηλώσεών τους.

  Το Γραφείο έχει καταρτίσει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο όρων οι οποίοι θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται με σαφήνεια από την κυριολεκτική έννοια των τίτλων της αντίστοιχης κλάσης για τους σκοπούς των δηλώσεων δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ. Ο κατάλογος προοριζόταν αποκλειστικά για την παροχή καθοδήγησης στους κατόχους σημάτων οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν δηλώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 8 του ΚΣΕΕ. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.