Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσφυγή

 

Συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δικόγραφο της προσφυγής. Αυτό πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης που επιθυμείτε να προσβάλετε (δηλ. την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης).
Επισημαίνεται επίσης ότι το δικόγραφο της προσφυγής θα πρέπει να κατατεθεί στη γλώσσα της διαδικασίας (δηλ. στη γλώσσα της προσβαλλόμενης απόφασης).

Η προσφυγή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα «υπόμνημα που εκθέτει τους λόγους προσφυγής», στο οποίο παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους πιστεύετε ότι η αρχική απόφαση ήταν εσφαλμένη. Αυτό δεν χρειάζεται να κατατεθεί μαζί με το δικόγραφο της προσφυγής, αλλά πρέπει να κατατεθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης.

Μπορείτε αν θέλετε να δοκιμάσετε το νέο εργαλείο eAppeal που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταθέτουν το δικόγραφο της προσφυγής ηλεκτρονικά. Το νέο εργαλείο παρέχει στους χρήστες σαφή καθοδήγηση, βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας φιλικό προς τον χρήστη και μειώνει τον κίνδυνο λαθών.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής.
Για περισσότερες πληροφορίες, εισέλθετε στην περιοχή χρήστη (User Area).
Για συμπληρωματικές πληροφορίες, ανατρέξτε στις σημειώσεις σχετικά με το έντυπο προσφυγής.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα τέλη προσφυγής για σήματα και για σχέδια ή υποδείγματα της ΕΕ.


Όχι.


Το δικόγραφο της προσφυγής κατατίθεται στη γλώσσα της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.


Όχι. Οι προθεσμίες αυτές καθορίζονται βάσει νομοθεσίας (δηλ. βάσει του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ), όπως έχει συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το τμήμα προσφυγών δεν μπορεί να τις τροποποιήσει.
Η μοναδική εναλλακτική επιλογή είναι να υποβληθεί στο Γραφείο αίτηση restitutio in integrum (λατινικός όρος για την «επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση»), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση των δικαιωμάτων που έχετε απολέσει. Οι προϋποθέσεις είναι αρκετά αυστηρές —για παράδειγμα, πρέπει να αποδείξετε ότι επιδείξατε τη δέουσα επιμέλεια για την τήρηση των νομίμων προθεσμιών. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Α, Γενικοί Κανόνες, Τμήμα 8, Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum), μεταξύ των οποίων και η καταβολή τέλους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 104 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποίηση) καθώς και στον δικτυακό τόπο του Γραφείου, στην ενότητα Law & practice, Νέος κανονισμός για το σήμα της ΕΕ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Ναι. Το πρόσωπο που ασκεί την προσφυγή είναι ο «προσφεύγων», ενώ ο έτερος διάδικος καλείται «καθ' ου η προσφυγή». Ο καθ' ου η προσφυγή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το υπόμνημα του προσφεύγοντος στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής, εντός 2 μηνών από την κοινοποίησή του.
Εάν ο καθ' ου η προσφυγή υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις, ο προσφεύγων μπορεί, σε εξαιρετική περίπτωση κατόπιν αιτήματος του τμήματος προσφυγών, να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα για να απαντήσει σε αυτές. Μετά την υποβολή αυτής της απάντησης, ο καθ' ου η προσφυγή μπορεί με τη σειρά του να υποβάλει υπόμνημα ανταπάντησης.


Εξαρτάται. Για παράδειγμα, οι προθεσμίες που καθορίζονται βάσει του κανονισμού, επί των οποίων το τμήμα προσφυγών δεν έχει διακριτική ευχέρεια (όπως η προθεσμία για την κατάθεση του δικογράφου προσφυγής ή του υπομνήματος που εκθέτει τους λόγους προσφυγής) δεν μπορούν να παραταθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μοναδική εναλλακτική επιλογή είναι η υποβολή αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.
Αντιθέτως, μπορούν να παραταθούν οι προθεσμίες που καθορίζονται από το τμήμα προσφυγών και εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό και για τις οποίες παρέχεται κάποια διακριτική ευχέρεια (για παράδειγμα, χρονική παράταση για την κατάθεση αιτήσεων, εγγράφων ή παρατηρήσεων).
Ωστόσο, ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί και παραληφθεί πριν από την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας. Οι διάδικοι πρέπει να αιτιολογήσουν και να τεκμηριώσουν κάθε αίτημα παράτασης. Ελλείψει οποιασδήποτε αιτιολόγησης ή τεκμηρίωσης της αιτούμενης παράτασης, το αίτημα θα απορρίπτεται. Εάν το αίτημα υποβάλλεται από κοινού από τους διαδίκους, θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο.
Γενικά, αιτήματα πολλαπλών παρατάσεων της ίδιας προθεσμίας θα απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που τεκμηριώνονται με αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογούν την περαιτέρω παράταση.


Ναι. Το πρόσωπο που ασκεί την προσφυγή είναι ο «προσφεύγων», ενώ ο έτερος διάδικος καλείται «καθ' ου η προσφυγή». Ο καθ' ου η προσφυγή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το υπόμνημα του προσφεύγοντος στο οποίο εκθέτει τους λόγους της προσφυγής. Το τμήμα προσφυγών συνήθως τάσσει προς τούτο σχετική προθεσμία 2 μηνών μετά την κοινοποίηση του υπομνήματος που εκθέτει τους λόγους προσφυγής.
Εάν ο καθ' ου η προσφυγή υποβάλει σχετικές παρατηρήσεις, ο προσφεύγων μπορεί, σε εξαιρετική περίπτωση, να κληθεί να απαντήσει (και πάλι εντός 2  μηνών από την κοινοποίηση της απάντησης). Ο καθ' ου η προσφυγή μπορεί να υποβάλει υπόμνημα ανταπάντησης.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα Προστατεύστε τα δικαιώματά σας.


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσφυγής μπορεί να δικαιολογείται η εφαρμογή ταχείας διαδικασίας προσφυγής όταν ο επείγων χαρακτήρας του θέματος είναι τέτοιος ώστε οιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να εγείρει σοβαρό κίνδυνο ζημίας. Στις ταχείες προσφυγές ακολουθείται επισπευσμένη διαδικασία, η εξέταση γίνεται κατά προτεραιότητα (δηλ. όχι βάσει χρονολογικής σειράς) και οι διάδικοι περιορίζονται κατ' αρχήν σε μία μόνο υποβολή παρατηρήσεων έκαστος.
Εάν ένας διάδικος επιθυμεί να ζητήσει ταχεία εξέταση, θα πρέπει να το πράξει καταθέτοντας το αίτημα με χωριστό έγγραφο. Το αίτημα πρέπει να περιέχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να αιτιολογούν τον επείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης.


Ναι. Αυτό ονομάζεται «αντίθετη προσφυγή» και πρέπει να ασκείται εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των παρατηρήσεων αντίκρουσης του υπομνήματος που εκθέτει τους λόγους προσφυγής. Η αντίθετη προσφυγή πρέπει να ασκείται με χωριστό δικόγραφο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις ακυρότητας μπορείτε να βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτήσεων ακυρότητας σχεδίων ή υποδειγμάτων.


Μία ημέρα μετά την κοινοποίησή της στους διαδίκους, κάθε απόφαση τίθεται στη διάθεση του κοινού, στη γλωσσική έκδοση του πρωτοτύπου, στη βάση δεδομένων eSearch Case Law. Περίπου έναν μήνα μετά, αναφορτώνεται στη βάση δεδομένων και μια ανεπίσημη μετάφραση στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα που αφορά τα Τμήματα Προσφυγών.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.