Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεύρυνση της ΕΕ

 

Σε περίπτωση μελλοντικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία των σημάτων της ΕΕ και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων τα οποία καταχωρίστηκαν ή για τα οποία κατατέθηκε αίτηση πριν από την προσχώρηση των νέων χωρών θα επεκταθεί αυτομάτως στο ή στα νέα κράτη μέλη χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις ή τέλη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 9, Διεύρυνση.


Όχι. Δεν είναι δυνατή η προσβολή της εγκυρότητας σημάτων της ΕΕ που έχουν επεκταθεί (είτε πρόκειται για καταχωρισμένα σήματα της ΕΕ είτε για εκκρεμείς αιτήσεις καταχώρισης σημάτων της ΕΕ) για απόλυτους λόγους απαραδέκτου οι οποίοι κατέστησαν ισχυροί μόνον εξαιτίας της προσχώρησης νέων κρατών μελών. Σε περίπτωση, παραδείγματος χάριν, που ένα καταχωρισμένο σήμα της ΕΕ αποτελείται από μια λέξη η οποία έχει περιγραφικό χαρακτήρα στη γλώσσα νέου κράτους μέλους, αυτό δεν συνιστά λόγο ακυρότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Όχι. Τα σήματα της ΕΕ για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις καταχώρισης ή τα οποία καταχωρίστηκαν πριν από την προσχώρηση των νέων κρατών μελών δεν θα μεταφραστούν ούτε θα δημοσιευτούν στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι επίσημες γλώσσες των νέων κρατών μελών καθίστανται επίσημες γλώσσες της ΕΕ από την ημερομηνία προσχώρησης και, ως εκ τούτου, όλα τα σήματα της ΕΕ για τα οποία κατατίθενται αιτήσεις καταχώρισης κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά από αυτήν μεταφράζονται στις νέες επίσημες γλώσσες.


Ναι. Οι δικαιούχοι προγενέστερων εθνικών δικαιωμάτων μπορούν να απαγορεύσουν τη χρήση (μόνο) σημάτων της ΕΕ που έχουν επεκταθεί στο έδαφος νέου κράτους μέλους, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον εάν το προγενέστερο δικαίωμα έχει καταχωριστεί, ζητηθεί ή έχει αποκτηθεί στο νέο κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία προσχώρησής του και δεύτερον εάν το προγενέστερο δικαίωμα έχει αποκτηθεί καλόπιστα. Η διάταξη αυτή διασφαλίζει τον ενιαίο χαρακτήρα του συστήματος χορήγησης σήματος της ΕΕ, καθώς το σήμα της ΕΕ εξακολουθεί μεν να είναι έγκυρο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, απαγορεύεται όμως η χρήση του μόνο στο έδαφος του «νέου κράτους μέλους» όπου υφίσταται το προγενέστερο αντικρουόμενο δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε απόφαση αριθ. 2013-3 του προεδρείου των τμημάτων προσφυγών της 5/7/2013 σχετικά με τον φιλικό διακανονισμό διαφορών, «απόφαση για τη διαμεσολάβηση».


Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης που συνάφθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (διαβάστε όλη την επικαιρότητα εδώ), το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Η μεταβατική περίοδος –που είχε προβλεφθεί στην εν λόγω συμφωνία και κατά τη διάρκεια της οποίας το δίκαιο της ΕΕ (μεταξύ άλλων οι κανονισμοί για το σήμα της ΕΕ και για τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, καθώς και τα μέσα εφαρμογής τους) εξακολουθούσε να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου– έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε:


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νομικές αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.