Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εγγραφή

 

Το μητρώο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει στοιχεία σχετικά με όλες τις αιτήσεις και τις καταχωρίσεις σημάτων της ΕΕ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 111 του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ).
Το μητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων περιέχει στοιχεία σχετικά με την καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.
Το μητρώο ενημερώνεται συνεχώς ώστε να καταγράφονται οι αλλαγές που σημειώνονται στις πληροφορίες για τα σήματα της ΕΕ και τα καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα και που απαιτούνται βάσει του μητρώου, όπως τα στοιχεία κυριότητας, η χορήγηση άδειας χρήσης ή εμπράγματου δικαιώματος και οι διεκδικήσεις αρχαιότητας.
Το Γραφείο δημοσιεύει δελτίο σημάτων της ΕΕ και δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι εγγραφές καθώς και άλλα στοιχεία του μητρώου που είναι στη διάθεση του κοινού για έρευνα.
Για την καλύτερη κατανόηση των δελτίων, το Γραφείο διαθέτει επίσης Οδηγούς, στους οποίους επεξηγούνται τα θέματα που δημοσιεύονται στα δελτία.
Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι Οδηγοί: ένας για τα σήματα της ΕΕ και ένας για τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

Σύνδεσμος προς τα Δελτία (Οδηγός).


Η καταχώριση στα μητρώα είναι μια εγγραφή στην οποία προβαίνει το Γραφείο.
Οι εγγραφές αφορούν την τροποποίηση των πληροφοριών που υπάρχουν στο μητρώο – επικαιροποίηση ή τροποποίηση πληροφοριών που έχουν καταχωριστεί προγενέστερα στους φακέλους των αιτήσεων ή των καταχωρίσεων σημάτων της ΕΕ και κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.
Οι συνηθέστερες εγγραφές αφορούν: μεταβιβάσεις/αλλαγές κυριότητας, διορισμό αντιπροσώπου, αλλαγές στο όνομα και/ή στη διεύθυνση του δικαιούχου, διεκδικήσεις αρχαιότητας, άδειες χρήσης κ.λπ.
Όλες αυτές οι εγγραφές παρατίθενται: Η καταχώριση στα μητρώα είναι μια εγγραφή στην οποία προβαίνει το Γραφείο. Αφορά κυρίως αλλαγές στα στοιχεία, στις άδειες χρήσης και στα εμπράγματα δικαιώματα του δικαιούχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του σχεδίου ή υποδείγματός σας και την επικαιροποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο μητρώο διατίθενται στην καρτέλα «Κυριότητα» της ενότητας «Διαχείριση» του δικτυακού τόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα το EUIPO ηλεκτρονικά μέσω της User Area. Μπείτε, απλώς, στην User Area και χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών για να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες μητρώου, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E Εργασίες μητρώου, Τμήμα 1 Αλλαγές σε καταχώριση.


Οι αιτήσεις μεταβίβασης αποτελούν την εξαίρεση, καθώς συνεπάγονται την καταβολή τέλους. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τη μεταβίβαση άδειας χρήσης (βλέπε κωδικό τέλους F‑023).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.


Αυτό εξαρτάται από το αν η εθνική νομοθεσία που διέπει τη νομική οντότητα θεωρεί την αλλαγή εταιρικού καθεστώτος ως αλλαγή στην ταυτότητα της εταιρείας (περίπτωση στην οποία καταγράφεται ως μεταβίβαση) ή όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E Εργασίες μητρώου, Τμήμα 3 Σήματα της ΕΕ και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1 Μεταβίβαση.


Όταν η συγχώνευση συνεπάγεται αλλαγή στην ταυτότητα των εμπλεκόμενων νομικών οντοτήτων, καταγράφεται ως μεταβίβαση. Όταν ο κάτοχος του σήματος της ΕΕ ή της αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ επιτελεί συγχώνευση με άλλη εταιρεία με απορρόφηση, και δεν υφίσταται θέμα αλλαγής ταυτότητας όσον αφορά τον κάτοχο, δεν θα πρέπει να καταγράφεται μεταβίβαση κυριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E Εργασίες μητρώου, Τμήμα 3 Σήματα της ΕΕ και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1 Μεταβίβαση.


Το μόνο που απαιτείται για την εγγραφή της μεταβίβασης κυριότητας στο μητρώο είναι απόδειξη ότι τα δύο μέρη συμφωνούν για την εγγραφή. Για τον σκοπό αυτό αρκεί η υποβολή σχετικού αιτήματος το οποίο φέρει την υπογραφή και των δύο μερών. Εάν τα μέρη ορίσουν κοινό εγκεκριμένο αντιπρόσωπο ενώπιον του Γραφείου, ο αντιπρόσωπος μπορεί να υπογράψει το αίτημα αυτό εξ ονόματος των μερών. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η υποβολή πρόσθετου αποδεικτικού της μεταβίβασης, π.χ. αντιγράφου της πράξης μεταβίβασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται η υποβολή αποδεικτικού της μεταβίβασης (π.χ. υπογεγραμμένο αντίγραφο της πράξης μεταβίβασης).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις για την εγγραφή μεταβίβασης κυριότητας διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E Εργασίες μητρώου, Τμήμα 3 Σήματα της ΕΕ και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1 Μεταβίβαση.


Ναι, μια αίτηση ή καταχώριση μπορεί να χωριστεί στις επιμέρους κλάσεις ως αποτέλεσμα διαίρεσης ή μερικής μεταβίβασης.
Η μερική μεταβίβαση πραγματοποιείται δωρεάν και αφορά αλλαγή κυριότητας του μεταβιβαζόμενου σήματος, ενώ για τη δήλωση διαίρεσης σήματος της ΕΕ απαιτείται η καταβολή τέλους και το σήμα που έχει διαιρεθεί εξακολουθεί να ανήκει στον ίδιο δικαιούχο. Εάν δεν καταβληθεί το τέλος, η δήλωση διαίρεσης θεωρείται ως μη κατατεθείσα.
Δεν είναι δυνατή η διαίρεση διεθνούς αίτησης με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ η οποία υποβάλλεται δυνάμει του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης. Το EUIPO δεν έχει την εξουσία να προβεί σε διαίρεση διεθνούς αίτησης με επέκταση προστασίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τέλος για τη δήλωση διαίρεσης σήματος της ΕΕ, ανατρέξτε στον κατάλογο των τελών που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις για την εγγραφή μερικής μεταβίβασης κυριότητας διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E Εργασίες μητρώου, Τμήμα 3 Σήματα της ΕΕ και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ως αντικείμενα κυριότητας, Κεφάλαιο 1 Μεταβίβαση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαιρέσεις διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E Εργασίες μητρώου, Τμήμα 1 Αλλαγές σε καταχώριση, παράγραφος 5 Διαίρεση.


Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Οι φάκελοι που αφορούν σήματα της ΕΕ είναι στη διάθεση του κοινού για έρευνα, κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης και καταβολής των σχετικών τελών. Οι φάκελοι περιέχουν επίσης στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο και τα οποία ενδέχεται να ενδιαφέρουν τρίτους, όπως σύντομη περιγραφή του σχεδίου ή υποδείγματος, εφόσον έχει παρασχεθεί από τον αιτούντα.

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί η αναστολή δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος, δεν επιτρέπεται η έρευνα του φακέλου μέχρι τη δημοσίευση, εκτός εάν ο κάτοχος δώσει τη συγκατάθεσή του ή εάν ισχύει κάποια από τις λοιπές περιορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί. Δεν προσφέρονται για δημόσια έρευνα σχέδια ή υποδείγματα που δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος E Εργασίες μητρώου, Τμήμα 5 Έρευνα φακέλων.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νομικές αναφορές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.