Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χρονικά όρια και προθεσμίες

 

Οι προθεσμίες που αφορούν το Γραφείο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
  • στις προθεσμίες που προβλέπονται στον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ (ΚΣΕΕ) και στον ΕΚΣΕΕ ή στον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και στον κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, οι οποίες είναι υποχρεωτικές·
  • στις προθεσμίες που ορίζονται από το Γραφείο και οι οποίες μπορούν να παραταθούν υπό ορισμένες συνθήκες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες που αφορούν το σήμα της ΕΕ, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A Γενικοί κανόνες, Τμήμα 1 Μέσα επικοινωνίας, προθεσμίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες που αφορούν το σήμα της ΕΕ, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A Γενικοί κανόνες, Τμήμα 1 Μέσα επικοινωνίας, προθεσμίες.

Εξαιρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται ρητά στον ΚΣΕΕ ή τον ΕΚΣΕΕ, οι προθεσμίες που ορίζονται από το Γραφείο, όταν το σχετικό μέρος έχει την κατοικία ή την έδρα του ή εγκατάσταση εντός του ΕΟΧ, κυμαίνονται από 1 έως 6 μήνες. Όταν το σχετικό μέρος δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του ή εγκατάσταση εντός του ΕΟΧ, οι προθεσμίες κυμαίνονται από 2 έως 6 μήνες. Η συνήθης πρακτική είναι η χορήγηση προθεσμίας 2 μηνών.
Εξαιρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται ρητά στον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και στον κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, οι προθεσμίες που ορίζονται από το Γραφείο, όταν το σχετικό μέρος έχει την κατοικία ή την έδρα του ή εγκατάσταση εντός του ΕΟΧ, κυμαίνονται από 1 έως 6 μήνες. Όταν το σχετικό μέρος δεν έχει την κατοικία ή την έδρα του ή εγκατάσταση εντός του ΕΟΧ, οι προθεσμίες κυμαίνονται από 2 έως 6 μήνες. Η συνήθης πρακτική είναι η χορήγηση προθεσμίας 2 μηνών.

Στις διαδικασίες ex parte, καθώς και στις κατ' αντιμωλία διαδικασίες (όπου εμπλέκονται δύο ή περισσότερα μέρη) τα αιτήματα παράτασης πρέπει να υποβάλλονται πριν από την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σήματα της ΕΕ όσον αφορά τις κατ’ αντιμωλία διαδικασίες και την παράταση των προθεσμιών, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 1 Διαδικαστικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα όσον αφορά το θέμα αυτό, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Εξέταση αιτήσεων ακυρότητας σχεδίων ή υποδειγμάτων, παράγραφος 4.1.6.

Εάν η προθεσμία εκπνεύσει, το μέρος που έχασε την προθεσμία εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή του δύο πιθανές εναλλακτικές. Μπορεί να ζητήσει:
  • συνέχιση της διαδικασίας (δυνάμει του άρθρου 105 του ΚΣΕΕ), για την οποία απαιτείται μόνο η εκπλήρωση ορισμένων τυπικών προϋποθέσεων·
  • επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) (δυνάμει του άρθρου 104 του ΚΣΕΕ όσον αφορά τα σήματα της ΕΕ και δυνάμει του άρθρου 67 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα όσον αφορά τα σχέδια και υποδείγματα), για την οποία απαιτείται η εκπλήρωση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων (όπως η επίδειξη όλης της επιμέλειας που επιβάλλουν οι περιστάσεις).
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A Γενικοί κανόνες, Τμήμα  8 Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (Restitutio in integrum).

Η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της αίτησης σήματος της ΕΕ στο Μέρος Α του δελτίου σημάτων της ΕΕ.

Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης, και οι λόγοι της προσφυγής πρέπει να υποβληθούν εντός 4 μηνών από την εν λόγω ημερομηνία κοινοποίησης.

Εάν η αίτηση σήματος της ΕΕ απορριφθεί με απόφαση του Γραφείου ή εάν το σήμα της ΕΕ παύσει να παράγει αποτελέσματα λόγω απόφασης του Γραφείου ή απόφασης δικαστηρίου σημάτων της ΕΕ, η αίτηση μετατροπής πρέπει να κατατεθεί εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη.

Η αίτηση μετατροπής πρέπει να κατατεθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ανακλήθηκε η αίτηση σήματος της ΕΕ ή κατά την οποία το σήμα της ΕΕ παύει να παράγει αποτελέσματα.

Όταν η αίτηση σήματος της ΕΕ ή η αίτηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ ή του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, το Γραφείο ζητεί από τον καταθέτη να αποκαταστήσει τις ελλείψεις ή να εξοφλήσει το ποσό που εκκρεμεί εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της έλλειψης.

Δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης έκπτωσης ή κήρυξης ακυρότητας σήματος της ΕΕ.

Τι προθεσμία προβλέπεται για την κατάθεση αίτησης για ακυρότητα κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος;

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ