Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Tέλη και όροι καταβολής

 

Μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των τελών στην ενότητα Τέλη και όροι καταβολής του δικτυακού τόπου. Στη σελίδα αυτή υπάρχει επίσης ένα εργαλείο υπολογισμού τελών, με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε τα τέλη ανάλογα με τον αριθμό των σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και εάν υποβάλετε αίτημα για αναστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τους όρους καταβολής, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 3, Καταβολή τελών, εξόδων και χρεώσεων.


Η πληρωμή των τελών που προβλέπονται για την καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή χρέωσης τρεχούμενου λογαριασμού. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, διατίθεται επιπλέον η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τους όρους καταβολής.


Το τέλος καταχώρισης και το τέλος δημοσίευσης καταβάλλονται ταυτόχρονα κατά την κατάθεση της αίτησης.
Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει αίτημα αναστολής, το τέλος δημοσίευσης αντικαθίσταται από το τέλος αναστολής. Πρέπει να καταβάλετε το τέλος αυτό με το πέρας της περιόδου αναστολής. Εάν ο δικαιούχος ζητήσει να γίνει νωρίτερα η δημοσίευση, το τέλος πρέπει να καταβληθεί πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

Το EUIPO δεν αποστέλλει αιτήματα πληρωμής. Εάν χρειάζεστε απόδειξη πληρωμής, μπορείτε να τη ζητήσετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση information@euipo.europa.eu.

Εάν έχει χορηγηθεί ημερομηνία κατάθεσης, τα τέλη δεν επιστρέφονται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες το ύψος των τελών που έχει καταβάλει ο καταθέτης δεν επαρκεί για την κάλυψη των τελών που απαιτούνται για την καταχώριση και τη δημοσίευση (ή την αναστολή, κατά περίπτωση) του σχεδίου ή του υποδείγματος, ή για ένα τουλάχιστον σχέδιο ή υπόδειγμα πολλαπλής αίτησης.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.