Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα τέλη και η πληρωμή τους

 

Για την καταχώριση σήματος της ΕΕ, απαιτείται η κατάθεση αίτησης. Για κάθε αίτηση καταβάλλεται ένα και μοναδικό τέλος.
Το ποσό των τελών εξαρτάται από τα εξής:
  • αν η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά·
  • αν πρόκειται για ατομικό σήμα της ΕΕ, για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή για σήμα πιστοποίησης της ΕΕ·
  • πόσες κλάσεις προϊόντων και/ή υπηρεσιών καλύπτονται από την αίτησή σας (συνήθως πρέπει να λάβετε υπόψη δύο τέλη: το βασικό τέλος και το τέλος κλάσης).
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τη διάρθρωση των τελών στην ενότητα Τέλη και όροι καταβολής του δικτυακού τόπου. Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε το ακριβές τέλος ανάλογα με τον αριθμό κλάσεων και τη μέθοδο κατάθεσης της αίτησής σας, με τη βοήθεια του εργαλείου υπολογισμού τελών.
Το βασικό τέλος και, κατά περίπτωση, τα τέλη κλάσης, πρέπει να καταβληθούν εντός 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης, προκειμένου να διατηρήσετε την προσωρινή ημερομηνία κατάθεσης. Εάν το τέλος δεν καταβληθεί εντός 1 μηνός, η ημερομηνία κατάθεσης ακυρώνεται.


Η ημερομηνία κατάθεσης κατοχυρώνεται εφόσον η αίτηση πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • το τέλος υποβολής αίτησης έχει καταβληθεί·
  • η αίτηση συνιστά αίτημα καταχώρισης σήματος της ΕΕ·
  • η αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία για την ταυτοποίηση του καταθέτη·
  • η αίτηση περιλαμβάνει αναπαράσταση του σήματος·
  • η αίτηση περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων/υπηρεσιών.
Εάν δεν πληρούται οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αποστέλλεται επιστολή γνωστοποίησης ελλείψεων, στην οποία ζητείται από τον καταθέτη να αποκαταστήσει την έλλειψη εντός προθεσμίας 2 μηνών από την παραλαβή της επιστολής γνωστοποίησης ελλείψεων. Η προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί. Η ημερομηνία κατάθεσης θα αλλάξει και θα είναι η ημερομηνία στην οποία έχει παρασχεθεί το σύνολο των υποχρεωτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του τέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 3, Καταβολή τελών, εξόδων και χρεώσεων.


Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα τραπεζικά εμβάσματα, οι χρεώσεις των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούνται στο Γραφείο και (μόνο για ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες) οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα συνιστάται ως η καλύτερη λύση για τους περισσότερους χρήστες, εκτός εάν πρόκειται για τακτικούς ή συχνούς χρήστες του συστήματος χορήγησης σήματος της ΕΕ, στην οποία περίπτωση συνιστάται το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού.
Εάν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρησιμοποιήστε τον κωδικό τραπεζικής συναλλαγής που αναγράφεται στο αποδεικτικό. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έτοιμο έντυπο που προορίζεται για την τράπεζά σας.
Μπορείτε να δείτε τις μεθόδους πληρωμής στην ενότητα Τέλη και όροι καταβολής του δικτυακού τόπου του EUIPO.


Μπορείτε να ανοίξετε τρεχούμενο λογαριασμό ηλεκτρονικά, μεταφορτώνοντας και συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης 1 000 EUR. Διαβάστε τα πλεονεκτήματα της εγγραφής στο Key User Programme (πρόγραμμα κύριου χρήστη) και μεταβείτε στην ενότητα User Area για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες.
 
Βλέπε επίσης την απόφαση αριθ. EX‑21-5 του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου, της 18/9/2017, σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής τελών και επιβαρύνσεων και τον προσδιορισμό των αμελητέων ποσών τελών και επιβαρύνσεων.


Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος τρεχούμενου λογαριασμού είναι ότι σας παρέχει τη δυνατότητα να καταθέτετε αιτήσεις και αιτήματα για τα οποία ισχύουν προθεσμίες, όπως ανακοπές ή προσφυγές, την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Κατά συνέπεια, και εφόσον ο τρεχούμενος λογαριασμός διαθέτει επαρκές υπόλοιπο, η πληρωμή θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη ημέρα.
Κατά γενικό κανόνα, ως ημερομηνία πληρωμής θα θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος χρέωσης, ακόμη και αν η χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.
Το Γραφείο συνιστά θερμά στους συχνούς χρήστες να ανοίξουν λογαριασμό στο EUIPO.

Διαβάστε τα πλεονεκτήματα της εγγραφής στο Key User Programme (πρόγραμμα κύριου χρήστη).


Βάσει προεπιλογής, εάν διαθέτετε τρεχούμενο λογαριασμό χρήστη, ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί αμέσως, μέσω της επιλογής «Χρέωση τώρα». Εάν επιθυμείτε να καταβάλετε το ποσό κατά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας του 1 μηνός, θα πρέπει να επιλέξετε το τετραγωνίδιο «Χρέωση αργότερα». Εάν έχετε ήδη υποβάλει την αίτησή σας, χρησιμοποιήστε την ενέργεια «Αίτημα για άμεση χρέωση» (μόνο για κατόχους τρεχούμενου λογαριασμού) στις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις, αναφέροντας τον αριθμό της αίτησης και ζητώντας την άμεση χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού σας.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Όχι, αλλά ως ημερομηνία κατάθεσης δεν θα θεωρείται πλέον η ημερομηνία παραλαβής της αίτησής σας, αλλά η ημερομηνία εξόφλησης του τέλους.


Όχι, ο φάκελος θα κλείσει και θα πρέπει να υποβάλετε εξαρχής νέα αίτηση.


Όχι, το τέλος αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ καθίσταται απαιτητό ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης και, ως εκ τούτου, δεν επιστρέφεται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή των τελών, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A, Γενικοί κανόνες, Τμήμα 3, Καταβολή τελών, εξόδων και χρεώσεων.


Εάν συμπεριλάβετε πρόσθετο κατάλογο, είτε ως συνημμένο στην ηλεκτρονική αίτηση είτε με αποστολή την ίδια ημέρα με φαξ, θα λάβετε έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή του τέλους για την έντυπη αίτηση (+150 EUR). Ως εκ τούτου, ο πρόσθετος κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών θα θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί έως ότου καταβληθεί το «τέλος για την έντυπη αίτηση». Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους καταθέτες που δεν επιλέγουν ή που δεν περιλαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες στην ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς ενδέχεται να ακυρωθεί η ημερομηνία κατάθεσης του σήματός τους εξ ολοκλήρου.
Εάν η πληρωμή του τέλους για την έντυπη αίτηση (+150 EUR) πραγματοποιηθεί εντός 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης, θα διατηρηθεί η αρχική ημερομηνία κατάθεσης. Εάν, ωστόσο, η πληρωμή αυτή πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά εντός της δίμηνης προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση, η ημερομηνία κατάθεσης θα αλλάξει και θα είναι η ημερομηνία καταβολής του πλήρους τέλους.
Το EUIPO συνιστά θερμά στους καταθέτες να συμπεριλαμβάνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο ειδικό πεδίο του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετο κόστος και η έλλειψη που θα διαπιστωθεί θα επιβραδύνει την επεξεργασία του σήματός σας. Μπορεί επίσης να επιφέρει αλλαγή στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να σας βοηθήσει στη δημιουργία του καταλόγου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη σήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Τέλη και όροι καταβολής.


Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.