Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

SME Fund 2022

Το Ταμείο MμΕ 2022 έχει πλέον κλείσει. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να ζητήσετε την αποζημίωση για τα ενεργά κουπόνια.

Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε το Ταμείο MμΕ για το 2023. Εγγραφείτε για να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες.

 

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της ΕΕ για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικήςδιανοητικής ιδιοκτησίας τους (ΠΙΔΙ). Οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κουπόνια που θα παρέχουν πρόσβαση σε μερική επιστροφή εξόδων. Η προσφορά είναι ευρεία:
 
 • 90% επιστροφή εξόδων για τις υπηρεσίες προδιάγνωσης πνευματικήςδιανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan). 
 • 75 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε επίπεδο ΕΕ. 
 • 75 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 • 50 % επιστροφή εξόδων για τα βασικά τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, τέλη προσδιορισμού και τέλη μεταγενέστερου προσδιορισμού εκτός της ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης. 
 • 50 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (π.χ. κατάθεση, έρευνα και εξέταση), χορήγησης και δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. 
Το μέγιστο επιστρεφόμενο ποσό ανά ΜΜΕ είναι:
 
750 ΕΥΡΩEUR για δραστηριότητες που σχετίζονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 1. 500 ΕΥΡΩEUR για τις άλλες δραστηριότητες.


Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Δεκεμβρίου 2022. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ 2022 διαθέτει περιορισμένα κονδύλια. Εάν εξαντληθούν τα κονδύλια, οι αιτήσεις θα κλείσουν πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία.


Όλες οι ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση. Οι ιδιοκτήτες, οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Ως εκπρόσωπος ορίζεται κάθε τρίτο μέρος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από τη ΜΜΕ να την εκπροσωπεί νομίμως. Όλες οι επιστροφές εξόδων για τις επιχορηγήσεις κατατίθενται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΜΕ που υποδεικνύεται στην αίτηση.


Η εταιρεία σας πρέπει να είναι μια έγκυρη ΜΜΕ εγκατεστημένη εντός της ΕΕ. Ελέγξτε τον επίσημο ορισμό της ΕΕ για τις ΜΜΕ, για να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας είναι επιλέξιμη. Γενικά, οι ΜΜΕ της ΕΕ κατηγοριοποιούνται ως εξής:
 
Κατηγορία επιχείρησης Αριθμός απασχολούμενων Ετήσιος κύκλος εργασιών Σύνολο ετήσιου ισολογισμού
Μεσαία <250 ≤ 50 εκατ. € ≤ 43 εκατ. €
Μικρή <50 ≤ 10 εκατ. € ≤ 10 εκατ. €
Μεγάλη <10 ≤ 2 εκατ. € ≤ 2 εκατ. €


Όχι, εκτός εάν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον ορισμό της ΜΜΕ που έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 
Ναι, αλλά μόνο η ΜΜΕ μπορεί να επωφεληθεί από την επιχορήγηση εφόσον χορηγηθεί.
 
Εάν η ΜΜΕ σας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εκπροσώπου ή είστε εκπρόσωπος που ενεργεί εξ ονόματος μιας ΜΜΕ, πρέπει να συμπληρώσετε το έγγραφο «Υπεύθυνη Δήλωση» (υπόδειγμα). Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο μέλος της ΜΜΕ και να αποθηκευτεί ως αρχείο PDF. Θα χρειαστεί να το τηλεφορτώσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για τον διορισμό από μια ΜΜΕ κάποιας νομικής οντότητας ως εκπροσώπου της στο Ταμείο για τις ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του φυσικού προσώπου που ανήκει στην εν λόγω οντότητα θα περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση.


Ναι, ένας εκπρόσωπος μπορεί να εγγραφεί και να πληρώσει εκ μέρους της ΜΜΕ σας τέλη αίτησης για σήματα, σχέδια, υποδείγματα και τέλη αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο εν λόγω εκπρόσωπος μπορεί επίσης να υποβάλει «αίτηση επιστροφής εξόδων». Ωστόσο, η επιστροφή εξόδων θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΜΕ ως δικαιούχου της απόφασης επιχορήγησης.


Ναι. Ακόμη και αν σας έχει ήδη χορηγηθεί επιχορήγηση για δραστηριότητα ΔΙ από το Ταμείο για τις ΜΜΕ 2021, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση από το Ταμείο για τις ΜΜΕ 2022, ανεξάρτητα από το αν έχετε ήδη ξεκινήσει μια υπηρεσία ή έχετε ήδη αποζημιωθεί. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι ΜΜΕ της ΕΕ μπορούν να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση στο Ταμείο για τις ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ακόμη και αν έχουν υποβάλει αιτήσεις που έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί σε προηγούμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Κατά το στάδιο της αίτησης, οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να δηλώνουν εάν υπέβαλαν αίτηση ή έλαβαν άλλη χρηματοδότηση από την ΕΕ κατά το ίδιο οικονομικό έτος για τις ίδιες δραστηριότητες.


Διαβάστε προσεκτικά τον ακόλουθο κατάλογο ελέγχου προτού υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τηλεφόρτωση.
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 


Οι επιχορηγήσεις διανέμονται με τη μορφή κουπονιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες ΠΙ.
 
 1. Το κουπόνι 1 (1.500 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για IP Scan καθώς και για την καταχώριση σημάτων ή/και σχεδίων ή υποδειγμάτων. 
 2. Το κουπόνι 2 (750 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
Ελέγξτε τον κατάλογο των τελών που καλύπτονται.
 
Ως εκ τούτου, η ΜΜΕ σας μπορεί να είναι επιλέξιμη να λάβει έως 2.250 ΕΥΡΩ.


Η ΜΜΕ σας μπορεί να ζητήσει επιστροφή εξόδων ως δικαιούχος της επιχορήγησης ή εκπρόσωπος για λογαριασμό της ΜΜΕ σας. Οι επιστροφές εξόδων θα καταβάλλονται πάντοτε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΜΕ σας.


Όχι, η ΜΜΕ σας πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση και να περιμένει την απάντηση του EUIPO σχετικά με την απόφαση επιχορήγησης.


Όχι, πρέπει να περιμένετε να λάβετε θετική απόφαση επιχορήγησης και το αντίστοιχο κουπόνι ή κουπόνια.


Ναι, το Ταμείο για τις ΜΜΕ διαθέτει 25 εκατ. ΕΥΡΩ για IP Scan και αιτήσεις για σήματα, σχέδια και υποδείγματα και 1 εκατ. ΕΥΡΩ για καταχωρίσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, ενώ τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας έως ότου χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.Εξαρτάται από τις ανάγκες της ΜΜΕ. Να υποβάλετε αίτηση για IP Scan για περισσότερες πληροφορίες.
 
Πρώτον, πρέπει να προσδιορίσετε πού επιθυμείτε να γίνει πώληση, διανομή, λειτουργία ή αδειοδότηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Η επιχείρησή σας ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα ή περιορίζεται σε μία περιφέρεια ή χώρα; Δραστηριοποιείστε στο διαδίκτυο; Λάβετε υπόψη ότι τα καταχωρισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι εδαφικά περιορισμένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταχωρίσετε τα δικαιώματά σας σε μια συγκεκριμένη επικράτεια. Μπορείτε να καταχωρίσετε τα δικαιώματά σας σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο.
 
Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε επίσης να επιλέξετε να καταχωρίσετε το σήμα, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας σε διάφορα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, αν δραστηριοποιείστε σε δύο χώρες, μπορείτε να καταχωρίσετε τα δικαιώματά σας και στις δύο αυτές χώρες μέσω δύο διαφορετικών διαδικασιών.
 
Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία σας πρόκειται να πωληθεί, διανεμηθεί, χρησιμοποιηθεί ή αδειοδοτηθεί σε πολλά κράτη μέλη, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αναζητήσετε προστασία σε επίπεδο ΕΕ, χρησιμοποιώντας το σύστημα ΣΕΕ ή  ΚΚΣΥ.
 
Επιπλέον, εάν πρέπει να δηλώσετε χώρα εκτός της ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα της Μαδρίτης ή της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που είναι διαθέσιμα μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ).
 
Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία pro bono ή/και την υπηρεσία IP Scan.


Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ideas Powered for business SME Fund» μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να ανατρέξετε στις Συχνές ερωτήσεις ή να συνομιλήσετε μαζί μας διαδικτυακά στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Είμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 έως τις 18.30 (GMT+1).

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε το ερώτημά σας μέσω email σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στη διεύθυνση information@euipo.europa.eu.


 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

 

Υπηρεσία προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan)


 
Η υπηρεσία προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan) αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της στρατηγικής διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ. Οι ορισθέντες εμπειρογνώμονες ΠΙ από τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας αναλύουν το επιχειρηματικό μοντέλο, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των ΜΜΕ για τη σχεδίαση μιας στρατηγικής ΠΙ προσαρμοσμένης στις ανάγκες της ΜΜΕ σας.
 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε για ποια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα υποβάλετε αίτηση, πώς να αναπτύξετε το χαρτοφυλάκιο ΠΙ της εταιρείας σας και τα μελλοντικά σας σχέδια σε περίπτωση που έχετε ήδη καταχωρίσει δικαιώματα ΠΙ.
 
Οι ΜΜΕ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για υπηρεσία προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan) πρέπει να είναι εγκατεστημένες στη χώρα όπου ένας επιλέξιμος πάροχος υπηρεσιών προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας είναι διαθέσιμος, όπως δημοσιεύεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
 
Το IP Scan δεν είναι νομική υπηρεσία, ούτε αποτελεί προκαταχώριση, αναζήτηση καινοτομίας ή αναζήτηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία IP Scan και τα οφέλη της, επισκεφθείτε τη σελίδα IP Scan.


Η υπηρεσία προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan) καλύπτει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΙ): διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα, σχέδια, υποδείγματα χρησιμότητας, φυτικές ποικιλίες, γεωγραφικές ενδείξεις και μη καταχωρισμένα/μη καταχωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού, όπως εμπορικά μυστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μη καταχωρισμένα σχέδια και ονόματα εταιρειών, ονόματα τομέα κλπ.


Στο πλαίσιο του Ταμείου για τις ΜΜΕ, η υπηρεσία IP Scan δεν προσφέρεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για να ελέγξετε αν η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται στη χώρα σας, είτε από το εθνικό γραφείο ΠΙ είτε από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό εταίρο, συμβουλευτείτε τον ακόλουθο κατάλογο.
 
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα εθνικά γραφεία ΠΙ μπορεί να προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan) εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου για τις ΜΜΕ. Εάν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία IP Scan, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό γραφείο ΠΙ της χώρας σας για περισσότερες πληροφορίες.
 
Για να ελέγξετε εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα προσφέρεται στη χώρα σας και εάν καλύπτεται ή όχι από το Ταμείο για τις ΜΜΕ, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.
 
Εθνικά γραφεία ΠΙ που προσφέρουν την υπηρεσία IP Scan που καλύπτεται από το Ταμείο για τις ΜΜΕ Εθνικά γραφεία ΠΙ που προσφέρουν δραστηριότητα παρόμοια με την υπηρεσία IP Scan που δεν καλύπτεται από το Ταμείο ΜΜΕ
Βέλγιο Αυστρία
Βουλγαρία Δανία
Σουηδία Γαλλία
Κύπρος Ουγγαρία
Δημοκρατία της Τσεχίας Λουξεμβούργο 1
Φινλανδία Λουξεμβούργο 2
Γερμανία Πολωνία
Ιρλανδία Σλοβακία
Λετονία Σλοβενία
Λιθουανία Κροατία
Πορτογαλία Ισπανία
   
   

 
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τι παρέχεται σε συγκεκριμένες χώρες, επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του Ταμείου για τις ΜΜΕ και επιλέξτε χώρα από τον «επιλογέα χώρας».


Το εθνικό γραφείο ΔΙ στη χώρα σας θα σας παραπέμψει σε έναν εμπειρογνώμονα ΔΙ. Πρώτα, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε μια έρευνα αυτοαξιολόγησης. Στη συνέχεια, ο εμπειρογνώμονας ΔΙ θα συσκεφθεί μαζί σας για να καθορίσει την καταλληλότερη επιχειρηματική στρατηγική ΔΙ για την εταιρεία σας. Κατόπιν, η έκθεση που συντάχθηκε από τον εμπειρογνώμονα ΔΙ θα υποβληθεί σε «έλεγχο ποιότητας» από το εθνικό γραφείο ΔΙ στη χώρα σας. Σας αποστέλλεται έγγραφο με την «απόδειξη πληρωμής» από το εθνικό γραφείο ΔΙ της χώρας σας, ώστε να μπορέσετε να ζητήσετε την επιστροφή τελών από την περιοχή λογαριασμού που τηρείτε στο Ταμείο για τις ΜΜΕ.
 
Λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη διενέργεια IP Scan θα διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση κάθε επιχείρησης. Μπορεί να χρειαστούν από μερικές εβδομάδες έως αρκετοί μήνες για ολοκλήρωση της υπηρεσίας.


Αφού λάβετε επιχορήγηση και το αντίστοιχο κουπόνι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό γραφείο ΔΙ στη χώρα σας και να αιτηθείτε IP Scan.
 
Η υπηρεσία IP Scan δεν προσφέρεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου για τις ΜΜΕ. Ορισμένα εθνικά γραφεία ΔΙ προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan) εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου για τις ΜΜΕ. Για να ελέγξετε αν η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στη χώρα σας, ανατρέξτε στην ερώτηση «Ποιος διεξάγει IP Scan;».


 

Καταχώριση σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων


 
Όχι, τα τέλη ανανέωσης δεν επιστρέφονται.


Η ΜΜΕ σας μπορεί να αιτηθεί:
 
 • 75 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 • 50 % επιστροφή εξόδων για τα βασικά τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, τέλη προσδιορισμού και τέλη μεταγενέστερου προσδιορισμού εκτός της ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης. 
 • 50 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (π.χ. κατάθεση, έρευνα και εξέταση), χορήγησης και δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. 
Ελέγξτε τα όρια και τον κατάλογο των τελών που καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
 
Το χωρικό επίπεδο προστασίας που θα επιλεγεί θα εξαρτηθεί από την επιχειρηματική στρατηγική και τα σχέδια ανάπτυξης της ΜΜΕ. Εάν η ΜΜΕ δεν είναι βέβαιη για το τι θα αφορά η αίτηση που θα υποβάλει ή το πού θα την υποβάλει, η υπηρεσία προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan) θα μπορούσε να τη βοηθήσει να λάβει την κατάλληλη απόφαση.
 
Παρέχεται επίσης υπηρεσία pro bono (δωρεάν διαβούλευση) για τις ΜΜΕ που χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.


Ναι είναι, αλλά προτού υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αριθμό μητρώου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).


Όχι, τα τέλη για την καταχώριση υποδείγματος χρησιμότητας δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιστροφή τελών που αφορούν την καταχώριση σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως διευκρινίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.


Όχι, το Ταμείο για τις ΜΜΕ δεν καλύπτει τις αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT) .


Όχι. Για να είστε επιλέξιμοι για επιστροφή τελών, πρέπει να καταχωρίσετε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Όχι, το Ταμείο για τις ΜΜΕ δεν καλύπτει τις καταχωρίσεις στο ΕΓΔΕ.


Το Ταμείο για τις ΜΜΕ 2022 επιστρέφει μόνο τις αμοιβές και τα τέλη αναζήτησης που αποτελούν μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι αμοιβές και τα τέλη έρευνας που πραγματοποιούνται πριν από τη διαδικασία υποβολής αίτησης εξαιρούνται και αποκλείονται από την επιστροφή εξόδων.


Όχι, το Ταμείο για τις ΜΜΕ δεν καλύπτει τα τέλη των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (PCT) ή τις αιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Για να λάβετε μερική επιστροφή εξόδων, πρέπει να υποβάλετε αίτηση χορήγησης εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ. Τα τέλη κατάθεσης διεθνούς αίτησης δεν επιστρέφονται.


Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (σήματα, σχέδια και υποδείγματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας) που μπορεί να αιτηθεί η ΜΜΕ σας. Ωστόσο, το συνολικό ποσό για ενδεχόμενη επιχορήγηση περιορίζεται σε 2.250 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο.
 
 • 1.500 ΕΥΡΩ για τη μερική κάλυψη IP Scan, καθώς και δαπάνες για τέλη σήματος και σχεδίου ή υποδείγματος.
 • 750 ΕΥΡΩ για τη μερική κάλυψη των δαπανών για τα εθνικά τέλη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
Ελέγξτε τα όρια και τον κατάλογο των τελών που καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.


Εθνικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα μπορούν να καταχωριστούν σε οποιοδήποτε από τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (που προσφέρουν εθνική προστασία), στο γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (που παρέχει περιφερειακή προστασία στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο) ή στο Γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO, το οποίο παρέχει προστασία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).
 
Εκτός της ΕΕ, τα σήματα, σχέδια και υποδείγματα μπορούν να καταχωριστούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ).
 
Οι αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε από τα εθνικά γραφεία ΠΙ της ΕΕ.


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας εφαρμόζει δύο λύσεις για την ηλεκτρονική καταχώριση σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων. Για τα σήματα, μπορείτε να ανατρέξετε στις συχνές ερωτήσεις του συστήματος της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση εμπορικών σημάτων. Για σχέδια ή υποδείγματα, συμβουλευθείτε τις συχνές ερωτήσεις του συστήματος της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.


Τα τέλη που υπόκεινται σε επιστροφή είναι εκείνα που χρεώνονται για τις αιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των βασικών τελών, των τελών προσδιορισμού και των επακόλουθων τελών προσδιορισμού) στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος σημάτων (σύστημα Μαδρίτης) και του διεθνούς συστήματος σχεδίων και υποδειγμάτων (σύστημα Χάγης). Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού των χωρών της ΕΕ. Εξαιρούνται επίσης τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης.


Όχι, το Ταμείο για τις ΜΜΕ δεν επιστρέφει τα εν λόγω τέλη.


Τα τέλη επέκτασης της προστασίας καταβάλλονται όταν η προστασία επεκτείνεται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος. Χρεώνονται από τη χώρα στην οποία ζητείται η διεθνής προστασία.
 
Τα τέλη μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας χρησιμοποιούνται για την προσθήκη επιπλέον χωρών/περιοχών στην υφιστάμενη διεθνή καταχώριση του σήματός σας (ήτοι, επέκταση της γεωγραφικής έκτασης της προστασίας του).
 
Ναι, τα τέλη επέκτασης της προστασίας και μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας είναι επιλέξιμα τέλη που δύνανται να επιστραφούν.
 


Όχι, δεν περιλαμβάνεται επέκταση της προστασίας σε χώρες της ΕΕ. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε εθνικό ή περιφερειακό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο EUIPO εάν επιθυμείτε προστασία του σήματος ή του σχεδίου ή υποδείγματός σας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Όχι, δεν περιλαμβάνεται επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο EUIPO εάν επιθυμείτε προστασία του σήματος ή του σχεδίου ή υποδείγματός σας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


 
Η διαδικασία υποβολής αίτησης επιχορήγησης περιγράφεται παρακάτω. Προϋποθέτει ότι ο ιδιοκτήτης ΜΜΕ, εργοδότης ή εκπρόσωπος έχει διαβάσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του ταμείου.
 
ΒΗΜΑ 1
 
Αρχικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Ταμείο για τις ΜΜΕ και να συνδεθείτε. Θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού βεβαιώσεως ΦΠΑ, απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (εάν είστε εκπρόσωπος). Συμπληρώστε και υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης επιχορήγησης. Κατά την υποβολή του εντύπου, μπορείτε να ζητήσετε δύο κουπόνια ανάλογα με τις δραστηριότητες που επιλέγετε:
 
Το κουπόνι 1 (1.500 ΕΥΡΩ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για IP Scan καθώς και για την καταχώριση σημάτων ή/και σχεδίων ή υποδειγμάτων. 
Το κουπόνι 2 (750 ΕΥΡΩ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
Για τη λήψη απόφασης επιχορήγησης μπορεί να χρειαστούν έως και 15 εργάσιμες ημέρες. Όταν φτάσει, υπογράφεται από το EUIPO μαζί με το κουπόνι ή τα κουπόνια που θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε για τις αναφερόμενες δραστηριότητες ΠΙ. Μην υποβάλετε αίτηση για δραστηριότητες πριν από τη λήψη της θετικής απόφασης επιχορήγησης· διαφορετικά, τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται. Έχετε στη διάθεσή σας έως 4 μήνες για να αιτηθείτε δραστηριότητες, αν και αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον μήνες, εάν ζητηθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών της αρχικής περιόδου των 4 μηνών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του κουπονιού».
 
ΒΗΜΑ 2
 
Αίτηση και πληρωμή για τις δραστηριότητες που χρειάζεστε:
 
90% επιστροφή εξόδων για τις υπηρεσίες προδιάγνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Scan). 
75 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε επίπεδο ΕΕ. 
75 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
50 % επιστροφή εξόδων για τα βασικά τέλη αίτησης για σήματα ή/και σχέδια και υποδείγματα, τέλη προσδιορισμού και τέλη μεταγενέστερου προσδιορισμού εκτός της ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης. 
50 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (π.χ. κατάθεση, έρευνα και εξέταση), χορήγησης και δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. 
Ελέγξτε τα όρια και τον κατάλογο των τελών που καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
 
 
ΒΗΜΑ 3
 
Αφού πληρώσετε για τις δραστηριότητές σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, συμπληρώστε και υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο «αίτηση επιστροφής εξόδων». Εάν εγκριθεί, το πλήρες ποσό της επιστροφής εξόδων θα αφαιρεθεί από το κουπόνι ή τα κουπόνια σας. Η πληρωμή από το EUIPO θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός και θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που υποδεικνύεται στην αίτησή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του κουπονιού» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης, τις περιόδους εφαρμογής και περισσότερα.


Η περιοχή λογαριασμού για το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι το σημείο στο οποίο μπορούν να μεταβούν οι χρήστες για τα εξής:
 • υποβολή αίτησης για ειδικές δραστηριότητες που καλύπτονται από το Ταμείο για τις ΜΜΕ του 2022 με τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης
 • συμπλήρωση του εντύπου επιστροφής εξόδων για την αίτηση μερικής επιστροφής των εξοφληθεισών δραστηριοτήτων
 • έλεγχος του υπολοίπου των κουπονιών σας
 • έλεγχος όρων ενεργοποίησης και εφαρμογής των κουπονιών


Είναι πολύ σημαντικό η επωνυμία στο πεδίο «Εταιρεία» να είναι ακριβώς η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας που εμφανίζεται στο έγγραφο ΦΠΑ/ΑΦΜ και στο απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες συμφωνούν.
 
Θα πρέπει να φροντίσετε να υποδείξετε τον πλήρη αριθμό IBAN για τον τραπεζικό σας λογαριασμό, όπως ακριβώς εμφανίζεται στο απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας).
 
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Εάν πρέπει να σαρώσετε ένα φυσικό έγγραφο, χρησιμοποιήστε σαρωτή και αποθηκεύστε το ως αρχείο PDF. Φωτογραφίες εγγράφων με τη χρήση έξυπνου τηλεφώνου ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής δεν επιτρέπονται.


Μπορείτε και πρέπει να δηλώσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Εάν δεν λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ομάδα του Ταμείου για τις ΜΜΕ λίγο μετά την υποβολή της αίτησής σας, ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή επικοινωνήσετε με το EUIPO.


 Πρέπει να αναφέρετε την επωνυμία της εταιρείας όπως ακριβώς εμφανίζεται στο πιστοποιητικό ΦΠΑ/ΑΦΜ της ΜΜΕ σας και στο απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού.


Συμβουλευτείτε το αυτό το έγγραφο για να δείτε τον σωστό μορφότυπο του αριθμού ΦΠΑ για τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας.
 
Για τους αιτούντες που θεωρούνται απαλλασσόμενοι από τον φόρο από την αρμόδια εθνική αρχή τους και διαθέτουν ισοδύναμο αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εν λόγω αρχή, το οποίο αποδεικνύει τη νομική υπόσταση της εταιρείας σας. Εάν η δομή του αριθμού φορολογικού μητρώου διαφέρει από τη δομή του αριθμού ΦΠΑ, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την καταχώριση των στοιχείων.
 
 • Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων αλλά λείπει ο κωδικός χώρας, ο τελευταίος πρέπει να προστεθεί μπροστά από τον αριθμό φορολογικού μητρώου.Παράδειγμα: η δομή του αριθμού ΦΠΑ είναι η ΕΕ12345678 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι 12345678. Οι αιτούντες πρέπει να προσθέσουν ΕΕ12345678.
 • Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας αλλά δεν έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων, πρέπει ακολούθως να προστεθεί το γράμμα «X» έως ότου επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψηφίων.Παράδειγμα: η δομή του αριθμού ΦΠΑ είναι η ΕΕ12345678 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι ΕΕ123456. Οι αιτούντες πρέπει να προσθέσουν ΕΕ123456XX.
 • Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας και δεν έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων, πρέπει να προηγείται ο κωδικός χώρας, και ακολούθως να προστεθεί το γράμμα «X» έως ότου επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψηφίων.Παράδειγμα: η δομή του αριθμού ΦΠΑ είναι η ΕΕ12345678 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι 123456. Οι αιτούντες πρέπει να προσθέσουν ΕΕ123456XX.


Το απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή το πιστοποιητικό τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας πρέπει να αναφέρει τον κάτοχο του λογαριασμού (πρέπει να είναι ο ίδιος με την επωνυμία της εταιρείας), την επωνυμία της τράπεζας, τον πλήρη αριθμό του λογαριασμού IBAN (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας) και τον κωδικό BIC/SWIFT. Δεν απαιτείται σφραγίδα της τράπεζας και υπογραφή του εκπροσώπου της τράπεζας (βλ. παράδειγμα εδώ).


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


 
 1. Μπορεί να χρειαστούν έως και 60 λεπτά για να λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 2. Εάν δεν λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 60 λεπτών, ελέγξτε αν έχετε δηλώσει τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνιστούμε να δηλώσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την υποβολή της αίτησης. 
 3. Ελέγξτε τον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας. Συνιστούμε να προσθέσετε τα μηνύματά μας στον κατάλογο ασφαλών αποστολέων για να αποφευχθεί αυτό το ζήτημα στο μέλλον. 
 4. Εάν, αφού ελέγξετε τα ανωτέρω, εξακολουθείτε να μην έχετε λάβει επιβεβαίωση, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση information@euipo.europa.eu για βοήθεια. 

Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη έγκρισης της αίτησης, παρά μόνο ως επιβεβαίωση υποβολής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ο καθένας χωριστά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.


Το EUIPO εξετάζει όλες τις αιτήσεις. Εάν η επιτροπή χρειάζεται διευκρινίσεις για τυχόν έγγραφα ή πληροφορίες που παρέχονται, θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Εάν, μετά την υποβολή της αίτησής σας, αποφασίσετε να ΜΗΝ συνεχίσετε τη διαδικασία, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση grants.smefund@euipo.europa.eu, επισυνάπτοντας την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναφέροντας: «Θα ήθελα να αποσύρω την αίτησή μου για την επιχορήγηση από το Ταμείο για τις ΜΜΕ».


Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε στο οποίο ζητούνται οι διευκρινίσεις. Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες και επισυνάψτε τα απαραίτητα έγγραφα, εφόσον απαιτείται. Θα επικαιροποιήσουμε αναλόγως την αίτησή σας.


 
Μετά την εξέταση της αίτησής σας, η επιτροπή αξιολόγησης θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα που μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: έγκριση της επιχορήγησης, αίτηση για περαιτέρω πληροφορίες ή απόρριψη. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε κοινοποιήσεις σχετικά με τη λήξη του(των) κουπονιού(-ών) σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS.


 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ


 
Μόλις λάβετε την απόφαση επιχορήγησης και τα αντίστοιχα κουπόνια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση και να εξοφλήσετε το κόστος για τουλάχιστον μία δραστηριότητα πριν από τη λήξη του κουπονιού ή των κουπονιών (τα κουπόνια ισχύουν για 4 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, αν και αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον μήνες, εάν ζητηθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών της αρχικής περιόδου των 4 μηνών.).
 
Αφού λάβετε την επιχορήγηση, εξοφλήσετε το ποσό για τουλάχιστον μία από τις επιλεγείσες δραστηριότητές σας και υποβάλετε το έντυπο επιστροφής εξόδων (επισυνάπτοντας την απαιτούμενη απόδειξη πληρωμής), τα κουπόνια σας θα ενεργοποιηθούν. Μετά την ενεργοποίηση, θα έχετε στη διάθεσή σας:
 
 • Για το κουπόνι 1: περίοδο εφαρμογής 6 μηνών από τη στιγμή της ενεργοποίησης του κουπονιού, για να εξοφλήσετε και να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για τα πρόσθετα τέλη που καλύπτονται από το κουπόνι 1 (μπορεί να πρόκειται για μεταγενέστερα τέλη ή νέα ΔΠΙ). 
 • Για το κουπόνι 2: περίοδο εφαρμογής 12 μηνών από τη στιγμή της ενεργοποίησης του κουπονιού, για να εξοφλήσετε και να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για τα πρόσθετα τέλη που συνδέονται με δραστηριότητες που είχαν ζητηθεί προηγουμένως. Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρόσθετες δραστηριότητες, να εξοφλήσετε τα αντίστοιχα τέλη και να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων. 
Οι αιτούντες έχουν επίσης περίοδο χάριτος 30 ημερών για να ζητήσουν επιστροφή εξόδων για τα τέλη που κατέβαλαν μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής.


Ναι, τα κουπόνια ισχύουν για 4 μήνες, αν και αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον μήνες, εάν ζητηθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών της αρχικής περιόδου των 4 μηνών. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για μία τουλάχιστον δραστηριότητα και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας εντός της συγκεκριμένης περιόδου ισχύος, διαφορετικά το κουπόνι θα λήξει και δεν θα δικαιούστε επιστροφή εξόδων.


Εάν ο δικαιούχος της επιχορήγησης δεν χρησιμοποιήσει το κουπόνι, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αποδεσμεύεται και τα κεφάλαια αυτά διατίθενται σε νέους αιτούντες.


Όχι, κάθε κουπόνι χορηγείται μόνο μία φορά ετησίως στον ίδιο συμμετέχοντα. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τη μετέπειτα χρήση (ή λήξη) του κουπονιού. Ωστόσο, θα μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση το 2023.


Αρχικά, τα κουπόνια έχουν περίοδο ισχύος 4 μηνών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες, εάν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να τα χρησιμοποιήσετε. Για να παρατείνετε την ισχύ ενός κουπονιού, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον λογαριασμό σας στο Ταμείο για τις ΜΜΕ για να ζητήσετε παράταση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά τις τελευταίες 30 ημέρες της αρχικής περιόδου των 4 μηνών.


Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται μόνο μία απόφαση επιχορήγησης ανά κουπόνι ετησίως. Εάν το κουπόνι σας έχει λήξει, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το ίδιο κουπόνι κατά τη διάρκεια του Ταμείου για τις ΜΜΕ 2022. Ωστόσο, θα μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση το 2023.


Όχι, εντός των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε δραστηριότητες και την αντίστοιχη επιστροφή εξόδων. Ανατρέξτε στις σχετικές Συχνές Ερωτήσεις ανωτέρω.


Τα κουπόνια 1 και 2 είναι ανεξάρτητα και μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές εντός του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου για τις ΜΜΕ του 2022 (μεταξύ 10 Ιανουαρίου 2022 και 16 Δεκεμβρίου 2022). Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για το κάθε κουπόνι μόνο μία φορά.


Θα σας επιστραφούν τα έξοδα. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ επιτυχημένων και ανεπιτυχών αιτήσεων όσον αφορά τη διαδικασία επιχορήγησης.


Το γραφείο σας για τη διανοητική (πνευματική) ιδιοκτησία θα ενημερώσει το EUIPO ότι η ΜΜΕ σας έχει ξεκινήσει τη λειτουργία ΔΙ Scan. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται το κουπόνι. Θα λάβετε ειδοποίηση που θα επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του κουπονιού.


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ


 

Μόλις υποβληθεί ένα αίτημα πληρωμής, το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργεί την αξιολόγησή του, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν (για να εξακριβωθεί αν αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και περιγράφονται στην απόφαση επιχορήγησης)·
 • αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δηλωμένων τελών, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των δικαιολογητικών εγγράφων.

Είναι, συνεπώς, σημαντικό να υποβληθούν ακριβείς πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα κατά την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής (όπως επεξηγείται πιο πάνω).

Εάν το αίτημα είναι ελλιπές ή απαιτούνται διευκρινίσεις, το EUIPO επικοινωνεί με τον δικαιούχο και ενημερώνει σχετικά με όσα πρέπει να κατατεθούν για την ολοκλήρωση του αιτήματος.

Μετά την έγκριση του αιτήματος πληρωμής και των συνοδευτικών εγγράφων, το οφειλόμενο ποσό θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου (που αναγράφεται στην αίτηση για το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή που τροποποιήθηκε στο αίτημα για πληρωμή). Το Γραφείο θα ειδοποιήσει τον δικαιούχο ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που παρέχεται στην αίτηση στο Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καθορίστηκε στην απόφαση επιχορήγησης) ότι η πληρωμή έχει καταβληθεί. Αν η πληρωμή περιλαμβάνει έξοδα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή εξόδων, οι λόγοι θα επεξηγηθούν δεόντως στην αντίστοιχη ειδοποίηση.Αρχικά, επισκεφτείτε τη σελίδα του Ταμείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund) και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Ταμείο για τις ΜΜΕ με τα στοιχεία σύνδεσής σας για το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Στη συνέχεια, στο μενού στα αριστερά, πατήστε στο «Έντυπο επιστροφής εξόδων» για τα κουπόνια που σας έχουν χορηγηθεί και επιλέξτε τον αριθμό αναφοράς του κουπονιού για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα.

Τέλος, επιλέξτε όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες επιθυμείτε επιστροφή εξόδων και συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία. • Για επιστροφή εξόδων σχετικά με υπηρεσίες IP Scan:

Πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία κατά την οποία αιτηθήκατε τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας («IP Scan») από το εθνικό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας, το ποσό που κατεβλήθη και την ημερομηνία πληρωμής.

Πρέπει επίσης να υποβάλετε την «απόδειξη πληρωμής για την έκθεση IP Scan» - η οποία θα σας δοθεί από το εθνικό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας και θα πιστοποιεί ότι η υπηρεσία έχει εκτελεστεί, αναφέροντας επίσης το ποσό που κατεβλήθη και την ημερομηνία πληρωμής.

 • Για επιστροφή εξόδων σχετικά με καταχωρίσεις σημάτων της ΕΕ ή/και σχεδίων και υποδειγμάτων:

Πρέπει να συμπληρώσετε στην αίτηση τον αριθμό καταχώρισης, την ημερομηνία κατάθεσης (ημερομηνία αίτησης) και την κατανομή των τελών (βασικών και λοιπών τελών) σχετικών με την καταχώριση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Προσθήκη άλλου» για κάθε αιτούμενη καταχώριση.

Δεν απαιτείται να τηλεφορτώσετε κανένα έγγραφο καθώς οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Εργαλείο IP του EUIPO.

 • Για επιστροφή εξόδων σχετικά με καταχωρίσεις ή αιτήσεις εθνικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων ή/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας:

Πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση για τον αριθμό καταχώρισης, τον αριθμό αίτησης και την κατανομή των τελών (βασικών και λοιπών τελών) σχετικών με την καταχώριση.

Πρέπει να υποβάλετε επίσης το έγγραφο που παρέχεται από το εθνικό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας και επιβεβαιώνει την εκτέλεση της πληρωμής, το ποσό που κατεβλήθη και την κατανομή των τελών (βασικών και λοιπών τελών) σχετικά με την αίτηση για την καταχώριση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Προσθήκη άλλου» για κάθε αιτούμενη καταχώριση.

 • Για επιστροφή εξόδων σχετικά με καταχωρίσεις διεθνών σημάτων/σχεδίων/υποδειγμάτων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

Πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία αίτησης, τον αριθμό αίτησης, τις τρίτες χώρες στις οποίες επεκτείνεται η προστασία καθώς και τα τέλη (σε ελβετικά φράγκα) σχετικά με την αίτηση για καταχώριση.

Πρέπει επίσης να υποβάλετε το έγγραφο που παρέχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και επιβεβαιώνει την εκτέλεση της πληρωμής, το ποσό που κατεβλήθη, την ημερομηνία πληρωμής και την απόδειξη πληρωμής του.

Τα τέλη που υπόκεινται σε επιστροφή εξόδων είναι εκείνα που καταχωρίζονται με χρήση των συστημάτων που διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

 • το διεθνές σύστημα σημάτων (σύστημα της Μαδρίτης)
 • το διεθνές σύστημα σχεδίων και υποδειγμάτων (σύστημα της Χάγης)


Όχι, πρέπει να περιμένετε να λάβετε επιτυχή απόφαση επιχορήγησης και το κουπόνι ή τα κουπόνια σας. Οι ΜΜΕ πρέπει να περιμένουν την έκδοση κάποιας επιτυχούς απόφασης επιχορήγησης προτού ξεκινήσουν κάποια δραστηριότητα ΔΙ. Εάν κάποια δραστηριότητα ΔΙ ξεκινήσει πριν από την κοινοποίηση επιτυχούς απόφασης επιχορήγησης, δεν επιστρέφεται κανένα τέλος (συμπεριλαμβανομένων των επακόλουθων τελών).


Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου όπως αυτός αναφέρεται στην αίτηση ή όπως τροποποιείται στο αίτημα πληρωμής.

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στον δικαιούχο, δηλαδή στη μικρομεσαία επιχείρηση, και όχι σε κάποιον εκπρόσωπο.

Αν ο τραπεζικός λογαριασμός δεν είναι σωστός στην αίτηση για το/τα κουπόνι(α), ο δικαιούχος θα ενημερωθεί δεόντως στην κοινοποίηση του αποτελέσματος, καθώς και στις επιστολές και στο/στα κουπόνι/κουπόνια. Ως εκ τούτου, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει σωστό τραπεζικό λογαριασμό κατά την αίτηση για επιστροφή εξόδων. Διαφορετικά, το EUIPO δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει την πληρωμή.Η προθεσμία για καταβολή της πληρωμής από το EUIPO είναι 30 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος για επιστροφή εξόδων.

Το EUIPO αναστέλλει την περίοδο πληρωμής όταν έχει σταλεί αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών. Η αναστολή ισχύει από την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης από το EUIPO. Η υπολειπόμενη περίοδος πληρωμής αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής των αιτούμενων πληροφοριών ή των αναθεωρημένων εγγράφων.

Αν το αίτημα περιλαμβάνει τέλη σχετικά με την προστασία σημάτων και σχεδίων/υποδειγμάτων εκτός της ΕΕ, η προθεσμία των 30 ημερών ενδεχομένως να μην τηρηθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία που επαληθεύτηκαν κατά την αξιολόγηση πρέπει να επιβεβαιωθούν και μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.Ναι, αλλά μόνο εάν το κουπόνι σας δεν έχει ακόμη λήξει. Εάν το αίτημά σας για επιστροφή εξόδων γίνει δεκτό, το κουπόνι σας θα ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει η περίοδος εφαρμογής του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, είναι δυνατόν να ζητηθεί επιστροφή άλλων επιλέξιμων αμοιβών και τελών.


 • Έξοδα που καταβλήθηκαν προτού λάβει η ΜΜΕ την κοινοποίηση της επιχορήγησης.
 • Αμοιβή δικηγόρου (ή αντιπροσώπου).
 • Έξοδα ΦΠΑ όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4.5 της απόφασης επιχορήγησης (συγκεκριμένα όσα σχετίζονται με τις υπηρεσίες IP Scan).
 • Λάθος κουπόνι: έξοδα για δραστηριότητες σχετικά με το κουπόνι 1 δεν δύναται να επιστραφούν για το κουπόνι 2 και αντίστροφα (για παράδειγμα, δεν επιστρέφονται έξοδα για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν έχει χορηγηθεί μόνο το κουπόνι 2 για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).
 • Τέλη καταχώρισης που έχουν καταβληθεί στο γραφείο προέλευσης για αιτήσεις διεθνών σημάτων ή σχεδίων/υποδειγμάτων. Τα τέλη είναι επιλέξιμα μόνο όταν καταβάλλονται μέσω του εθνικού γραφείου ΔΙ, όχι μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (για παράδειγμα, δεν επιστρέφονται έξοδα για ιταλικό σήμα/σχέδιο/υπόδειγμα αν καταχωρίστηκε στον ΠΟΔΙ).
 • Διεθνείς καταχωρίσεις σήματος/σχεδίου/υποδείγματος που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα του ΠΟΔΙ. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο όταν υποβάλλονται μέσω των συστημάτων που διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όχι διαμέσου των γραφείων ΔΙ τρίτων χωρών (για παράδειγμα, δεν επιστρέφονται έξοδα για διεθνές σήμα/σχέδιο/υπόδειγμα στην Κολομβία αν καταχωρίστηκε μέσω του εθνικού γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Κολομβίας).
 • Τέλη υποδειγμάτων χρησιμότητας.


Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.