Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έρευνα

Αίτηση για έρευνα μπορεί να υποβάλλει ο καταθέτης/κάτοχος σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), ο καταθέτης/κάτοχος καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (ΚΚΣΥ) ή αντιπρόσωπος αυτών οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία καταχώρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα.

Οποιοδήποτε τρίτο μέρος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την έρευνα φακέλου, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • τα έγγραφα του φακέλου που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας δεν αφορούν τον αποκλεισμό ή την εξαίρεση μέλους του προσωπικού του EUIPO από τη διαδικασία εκδίκασης μιας υπόθεσης
  • τα έγγραφα του φακέλου που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας δεν χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία αποφάσεων ή γνωμών
  • τα έγγραφα του φακέλου που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας δεν φέρουν την επισήμανση «απόρρητο». Σε περίπτωση που φέρουν την εν λόγω επισήμανση, ο καταθέτης της αίτησης έρευνας πρέπει να αποδείξει ότι έχει έννομο και υπερισχύον συμφέρον να συμβουλευθεί τον φάκελο.
  • η αίτηση ΣΕΕ έχει δημοσιευθεί στο μέρος Α του δελτίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η δημοσίευση του ΚΚΣΥ δεν έχει ανασταλεί. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η αίτηση ΣΕΕ ή η δημοσίευση της αίτησης ΚΚΣΥ έχει ανασταλεί, ο καταθέτης της αίτησης έρευνας δύναται ωστόσο να συμβουλευθεί τον φάκελο, εάν αποδείξει ότι:
    1. ο καταθέτης του ΣΕΕ ή του ΚΚΣΥ έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την έρευνα
    2. ο καταθέτης του ΣΕΕ ή του ΚΚΣΥ έχει δηλώσει ότι μετά την καταχώριση του σήματος ή του σχεδίου ή υποδείγματος θα επικαλεστεί τα απορρέοντα από την καταχώριση δικαιώματα έναντι του αιτούντος την έρευνα.
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.