Διαδικαστικές αλλαγές

Διαδικαστικές αλλαγές

Από την 1η Οκτωβρίου 2017 τίθενται σε ισχύ ορισμένες διαδικαστικές αλλαγές.

Οι αλλαγές αυτές θα ληφθούν υπόψη στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές. Οι κυριότερες αλλαγές παρουσιάζονται συνοπτικά σε αυτήν τη σελίδα, αλλά υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός. Επισημαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου παραμένουν το κύριο σημείο αναφοράς για τους χρήστες του συστήματος σημάτων της ΕΕ και τους επαγγελματίες συμβούλους που θέλουν να είναι σίγουροι ότι διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εξέτασης του EUIPO.

Είδος της αλλαγής
Προτεραιότητα Εμφάνιση Απόκρυψη

Επισκόπηση

Η αίτηση για διεκδίκηση προτεραιότητας πρέπει να κατατίθεται μαζί με την αίτηση ΣΕΕ (έως σήμερα η διεκδίκηση αυτή μπορούσε να κατατεθεί και μετά την κατάθεση της αίτησης ΣΕΕ)· Τα δικαιολογητικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται η διεκδίκηση προτεραιότητας κατατίθενται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης (έως σήμερα εντός τριμήνου από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης προτεραιότητας). Αν τα έγγραφα δεν είναι σε μία από τις γλώσσες του Γραφείου, είναι εφεξής προαιρετική η απαίτηση του Γραφείου για μετάφραση των εγγράφων αυτών.

Μια ακόμη αλλαγή στην πρακτική του Γραφείου είναι ότι η διεκδίκηση προτεραιότητας δεν εξετάζεται πλέον στην ουσία της. Η αίτηση παραμένει «απλή» έως ότου υπάρξει επίκληση προτεραιότητας, οπότε και πρέπει να επικυρωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Επικουρικό αίτημα για απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα Εμφάνιση Απόκρυψη

Επισκόπηση

Οι καταθέτες θα έχουν τη δυνατότητα επίκλησης του άρθρου 7 παράγραφος 3 για αιτήματα κύριου ή επικουρικού χαρακτήρα, είτε στην αρχή της διαδικασίας υποβολής της αίτησης είτε αργότερα. Το πλεονέκτημα ενός επικουρικού αιτήματος συνίσταται στο ότι το αίτημα εξετάζεται μόνο μετά την έκδοση αρνητικής τελικής απόφασης για τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα. Αυτό επιτρέπει στον αιτούντα να αναλώσει το δικαίωμα προσφυγής για τον εγγενή διακριτικό χαρακτήρα, προτού του ζητηθεί να αποδείξει την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τα έξοδα συλλογής και υποβολής αποδεικτικών στοιχείων για τη χρήση, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Διαδικασία ανακοπής/ακύρωσης Εμφάνιση Απόκρυψη

Επισκόπηση

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού και τεκμηρίωσης των προσφυγών για σχετικούς λόγους απαραδέκτου αναδιατάχθηκαν για μεγαλύτερη σαφήνεια και για να ληφθεί υπόψη ο ειδικός λόγος της γεωγραφικής ένδειξης που προστέθηκε στο άρθρο 8 παράγραφος 6 του ΚΣΕΕ. Οι διατάξεις για τη διαδικασία ακύρωσης ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις για τη διαδικασία ανακοπής, εκτός εάν οι διαφορές δικαιολογούνται από τη διαφορετική φύση των διαδικασιών. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για το ΣΕΕ (KEKΣEE) εισάγει κανόνες πλαίσιο σχετικά με τα εκπρόθεσμα αποδεικτικά στοιχεία και κωδικοποιεί τις πρακτικές του Γραφείου σχετικά με την αναστολή των παραιτήσεων και την ολοκλήρωση/συνέχιση των διαδικασιών έκπτωσης ή ακυρότητας που εκκρεμούν.

Ηλεκτρονική τεκμηρίωση Εμφάνιση Απόκρυψη

Επισκόπηση

Ένα σαφές παράδειγμα της προσαρμογής στην εποχή του διαδικτύου είναι ότι όταν τα αποδεικτικά στοιχεία για προγενέστερα δικαιώματα που είναι «καταχωρισμένα» (π.χ. καταχωρισμένα σήματα, ορισμένα σημεία που χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλαγές ή τις γεωγραφικές ενδείξεις) ή αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτυακής πηγής αναγνωρισμένης από το Γραφείο, ο ανακόπτων ή ο καταθέτης δύναται να υποβάλει τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία παραπέμποντας στην εν λόγω πηγή.

Για τον σκοπό αυτό, το Γραφείο «αναγνωρίζει» όλες τις βάσεις δεδομένων των εθνικών και περιφερειακών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, και η βάση δεδομένων TMview είναι αποδεκτή ως πύλη μέσω της οποίας είναι δυνατή η πρόσβαση στα εθνικά γραφεία.

Γλώσσες και μετάφραση Εμφάνιση Απόκρυψη

Επισκόπηση

Από την 1η Οκτωβρίου 2017, τα περισσότερα είδη αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να συνεχίσουν να κατατίθενται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Σε περίπτωση που η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης (με εξαίρεση τα πιστοποιητικά κατάθεσης, καταχώρισης και ανανέωσης ή τις διατάξεις συναφούς νομοθεσίας) δεν είναι η γλώσσα της διαδικασίας, εφεξής η υποβολή μετάφρασης θα απαιτείται μόνο εφόσον ζητηθεί από το Γραφείο – αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του έτερου μέρους. Τα αποδεικτικά στοιχεία κτήσης διακριτικού χαρακτήρα ή φήμης εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.

Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης (πιστοποιητικά κατάθεσης, καταχώρισης και ανανέωσης ή διατάξεις συναφούς δικαίου) εξακολουθούν να πρέπει να υποβάλλονται στη γλώσσα της διαδικασίας (ή να μεταφράζονται σε αυτήν τη γλώσσα) εντός της προθεσμίας που καθορίζεται για την τεκμηρίωση.

Επιπλέον, το «πρότυπο μετάφρασης» βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού ΕΚΣΕΕ είναι λιγότερο απαιτητικό σε σχέση με το παρελθόν. Όταν ένα εκ των εμπλεκομένων στη διαδικασία μερών έχει υποδείξει ότι τμήματα μόνο του εγγράφου είναι συναφή, μπορούν να μεταφράζονται μόνο τα εν λόγω τμήματα.

Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν πραγματικά οφέλη για τους χρήστες του συστήματος σήματος της ΕΕ. Ευνοούν την απλούστευση και τη μείωση του κόστους γενικότερα.

Μεταβίβαση ΣΕΕ ως ένδικο μέσο Προβολή Απόκρυψη

Επισκόπηση

Όταν ένας πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος καταχωρίζει ΣΕΕ χωρίς την άδεια του δικαιούχου, ο δικαιούχος δικαιούται πλέον να ζητεί τη μεταβίβαση του ΣΕΕ (εκτός εάν ο εν λόγω πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος αιτιολογήσει την πράξη του). Μέχρι σήμερα, η ένδικη προστασία για τον δικαιούχο, στο πλαίσιο του ΚΣΕΕ, ήταν η ακύρωση του ΣΕΕ.

Αυτή η νέα διαδικασία μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΣΕΕ θα ακολουθεί την ίδια διαδικαστική οδό όπως και οι διαδικασίες ακυρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 60 του ΚΣΕΕ. Για τις ενέργειες που αρχίζουν από την 1η Οκτωβρίου 2017 και μετά, η μεταβίβαση θα αποτελεί ένα εναλλακτικό ένδικο βοήθημα για την ακυρότητα σήματος. Για τέτοιου είδους ενέργειες, ο αιτών την ακυρότητα θα μπορεί στην ίδια αγωγή ακυρότητας να ζητεί τη μεταβίβαση σήματος, υποβάλλοντας αίτηση ακυρότητας για άλλους λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές, το Γραφείο θα εξετάζει πρώτα την αίτηση μεταβίβασης (εκτός εάν υπάρχει έγκυρος απόλυτος λόγος ακυρότητας δυνάμει του άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΣΕΕ, οπότε ο λόγος αυτός θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα).

Επικοινωνία με το Γραφείο Εμφάνιση Απόκρυψη

Επισκόπηση

Τα μέσα επικοινωνίας από και με το Γραφείο έχουν αλλάξει προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Ειδικότερα:

 • Δεν χρησιμοποιούνται πλέον παρωχημένες μορφές επικοινωνίας, δηλαδή παράδοση ιδιοχείρως και κατάθεση σε ταχυδρομική θυρίδα στο Γραφείο·
 • Ο ορισμός του όρου «ηλεκτρονικά μέσα» είναι ευρύς. Η απόφαση αριθ. EX-17-4 του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα καθορίζει σε ποιον βαθμό και υπό ποιους τεχνικούς όρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω μέσα.
 • Η υπηρεσία ταχυμεταφοράς προστέθηκε ειδικότερα ως μέσο επικοινωνίας από και με το Γραφείο μαζί με την επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου.
 • Η θέση σε ισχύ της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή αριθ. EX 20 9 έφερε σημαντικές αλλαγές στα επίσημα μέσα επικοινωνίας του Γραφείου. Από την 1η Μαρτίου 2021 η τηλεομοιοτυπία δεν αποτελεί πλέον μέσο επικοινωνίας με το EUIPO. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι η τηλεομοιοτυπία δεν αποτελεί πλέον αξιόπιστο μέσο από τεχνική άποψη καθώς και στο ότι στόχος είναι η παροχή προηγμένων εργαλείων επικοινωνίας στους χρήστες μας.
Τμήματα Προσφυγών Εμφάνιση Απόκρυψη

Επισκόπηση

Ο ΚΕΚΣΕΕ ενοποιεί τις διατάξεις σχετικά με τα τμήματα προσφυγών που είναι διασκορπισμένες σε διάφορες πηγές, μεταξύ άλλων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/96 της Επιτροπής (κανονισμός διαδικασίας των τμημάτων προσφυγών). Οι κύριες διευκρινίσεις και αλλαγές αφορούν το περιεχόμενο του υπομνήματος όπου εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής, τις «αντίθετες προσφυγές», τους ισχυρισμούς, τα πραγματικά περιστατικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται για πρώτη φορά ενώπιον του τμήματος προσφυγών, τους νέους απόλυτους λόγους απαραδέκτου που εξετάζει το τμήμα προσφυγών, την ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων και την οργάνωση και τη δομή των τμημάτων προσφυγών.

Μεταβατικές διατάξεις Προβολή Απόκρυψη

Επισκόπηση

Αμφότεροι οι ΕΚΣΕΕ και ΚΕΚΣΕΕ ισχύουν από 1ης Οκτωβρίου 2017. Ωστόσο, συγκεκριμένες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν για ορισμένες διαδικασίες που είχαν κινηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και έως ότου ολοκληρωθούν οι εν λόγω διαδικασίες. Κατά συνέπεια, οι δύο κανονισμοί περιέχουν λεπτομερείς μεταβατικές διατάξεις που καθορίζουν πότε οι νέοι διαδικαστικοί κανόνες θα ισχύσουν και για τις διαδικασίες. Κατά κανόνα, οι δύο κανονισμοί εφαρμόζονται στις εν εξελίξει διαδικασίες από την 1 Οκτωβρίου 2017, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. Δείτε όλες τις μεταβατικές διατάξεις σε αυτόν τον πίνακα.

Η περίληψη που ακολουθεί μπορεί να σας φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη:

Νέοι κανόνες για:

Ισχύουν για:

 • Περιεχόμενο της αίτησης για ΣΕΕ
 • Αναπαράσταση ΣΕΕ
 • Είδη σήματος
 • Προτεραιότητα

Αιτήσεις για ΣΕΕ που καταχωρίστηκαν την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή

ΕΚΣΕΕ

 • Πιστοποιητικό καταχώρισης

ΣΕΕπου καταχωρίστηκαν την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή

ΕΚΣΕΕ

 • Γλώσσες και Μεταφράσεις

Δικαιολογητικά ή μεταφράσεις που καταχωρίστηκαν την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

ΕΚΣΕΕ

 • Τεκμηρίωση και εξέταση ανακοπών/κήρυξης ακυρότητας
 • Ηλεκτρονική τεκμηρίωση
 • Εκπρόθεσμα αποδεικτικά στοιχεία

Διαδικασίες για τις οποίες η εκατέρωθεν ακρόαση ξεκίνησε την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή

ΚΕΚΣΕΕ

 • Προσφυγές

Προσφυγές που καταχωρίστηκαν την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

ΚΕΚΣΕΕ

 • Δομή και παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων

Στην περίπτωση όπου το χρονικό διάστημα για την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ξεκίνησε την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

ΚΕΚΣΕΕ

 • Κοινοποιήσεις του Γραφείου και επικοινωνία με το Γραφείο

Κοινοποιήσεις και επικοινωνία που πραγματοποιήθηκαν την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή

ΚΕΚΣΕΕ

 • Αναστολή της διαδικασίας

Αναστολές που ζητήθηκαν ή επιβλήθηκαν από το Γραφείο την 01/10/2017 ή μετά την ημερομηνία αυτή.

ΚΕΚΣΕΕ

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής αποσκοπεί στη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικό.
Συνιστάται σε όλους τους χρήστες ή πιθανούς χρήστες να συμβουλεύονται τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2424, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου παραμένουν το κύριο σημείο αναφοράς για τους χρήστες του συστήματος σημάτων της ΕΕ και τους επαγγελματίες συμβούλους που θέλουν να είναι σίγουροι ότι διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εξέτασης του EUIPO.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016 διατίθενται εδώ.