Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τέλη που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO

Κατάλογος τελών που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO
Κωδικός τέλους Περιγραφή τέλους Ποσό
D-001 Τέλος καταχώρισης (άρθρο 36 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 230 ευρώ
Πρόσθετο τέλος καταχώρισης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται σε πολλαπλή αίτηση (άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002):
D-002 Τέλος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα από το 2ο έως το 10ο 115 ευρώ
D-003 Τέλος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα από το 11ο και άνω 50 ευρώ
  Ατομικό τέλος προσδιορισμού για διεθνή καταχώριση (άρθρο 106γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 7 παράγραφος 2 της πράξης της Γενεύης — (ανά σχέδιο ή υπόδειγμα) πληροφορίες 62 ευρώ
D-011 Τέλος δημοσίευσης (άρθρο 36 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 120 ευρώ
Πρόσθετο τέλος δημοσίευσης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται σε πολλαπλή αίτηση (άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002):
D-012 Τέλος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα από το 2ο έως το 10ο 60 ευρώ
D-013 Τέλος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα από το 11ο και άνω 30 ευρώ
D-021 Τέλος αναστολής δημοσίευσης (άρθρο 36 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 40 ευρώ
Πρόσθετο τέλος αναστολής δημοσίευσης για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα που συμπεριλαμβάνεται σε πολλαπλή αίτηση και υπόκειται σε αναστολή δημοσίευσης (άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002):
D-022 Τέλος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα από το 2ο έως το 10ο 20 ευρώ
D-023 Τέλος για κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα από το 11ο και άνω 10 ευρώ
D-004 Τέλος εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους καταχώρισης (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 60 ευρώ
D-014 Τέλος εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους δημοσίευσης (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 10 παράγραφος 3 και άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 30 ευρώ
D-024 Τέλος εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους αναστολής δημοσίευσης (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 10 ευρώ
D-030 Τέλος εκπρόθεσμης καταβολής πρόσθετου τέλους για πολλαπλές αιτήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σημεία 2, 4 και 6 του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 10 παράγραφος 3 και άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 25 %
επί του πρόσθετου τέλους
Τέλος ανανέωσης (άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) ανά σχέδιο ή υπόδειγμα, που συμπεριλαμβάνεται ή όχι σε πολλαπλή καταχώριση:
D-041 Τέλος για την πρώτη περίοδο ανανέωσης 90 ευρώ
D-042 Τέλος για τη δεύτερη περίοδο ανανέωσης 120 ευρώ
D-043 Τέλος για την τρίτη περίοδο ανανέωσης 150 ευρώ
D-044 Τέλος για την τέταρτη περίοδο ανανέωσης 180 ευρώ
D-045 Τέλος εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους ανανέωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ανανέωσης (άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 25 %
επί του πρόσθετου τέλους
Ατομικό τέλος ανανέωσης για διεθνή καταχώριση (άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 106γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) ανά σχέδιο ή υπόδειγμα: πληροφορίες
  Τέλος για την πρώτη περίοδο ανανέωσης — (ανά σχέδιο ή υπόδειγμα) 31 ευρώ
  Τέλος για τη δεύτερη περίοδο ανανέωσης — (ανά σχέδιο ή υπόδειγμα) 31 ευρώ
  Τέλος για την τρίτη περίοδο ανανέωσης — (ανά σχέδιο ή υπόδειγμα) 31 ευρώ
  Τέλος για την τέταρτη περίοδο ανανέωσης — (ανά σχέδιο ή υπόδειγμα) 31 ευρώ
D-050 Τέλος κατάθεσης αίτησης ακυρότητας (άρθρο 52 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 350 ευρώ
D-052 Τέλος προσφυγής (άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 800 ευρώ
D-054 Τέλος επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) (άρθρο 67 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002) 200 ευρώ
D-060 Τέλος εγγραφής της μεταβίβασης αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (άρθρο 34 παράγραφος 2 και άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 23 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 200 ευρώ
ανά σχέδιο ή υπόδειγμα πληροφορίες
D-061 Τέλος καταχώρισης της μεταβίβασης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 200 ευρώ
ανά σχέδιο ή υπόδειγμα πληροφορίες
D-062 Τέλος καταχώρισης άδειας εκμετάλλευσης ή άλλου δικαιώματος σχετικά με καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 23 παράγραφος 3 και άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) ή αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (άρθρο 34 παράγραφος 2 και άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 23 παράγραφος 3, άρθρο 24 παράγραφος 1 και άρθρο 24 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002):
α) παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης·
β) μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης·
γ) σύσταση εμπράγματου δικαιώματος·
δ) μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος·
ε) αναγκαστική εκτέλεση
200 ευρώ
ανά σχέδιο ή υπόδειγμα πληροφορίες
D-063 Τέλος ακύρωσης της καταχώρισης άδειας εκμετάλλευσης ή άλλου δικαιώματος (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 200 ευρώ
ανά σχέδιο ή υπόδειγμα πληροφορίες
Τέλος έκδοσης αντιγράφου της αίτησης για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 74 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002), αντιγράφου του πιστοποιητικού καταχώρισης (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002), ή αποσπάσματος από το μητρώο (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 69 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002):
D-070 Μη επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 10 ευρώ
D-071 Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 30 ευρώ
D-072 Τέλος μελέτης των φακέλων (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 74 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 30 ευρώ
Τέλος έκδοσης αντιγράφων των εγγράφων του φακέλου (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 74 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002):
D-073 Μη επικυρωμένο αντίγραφο 10 ευρώ
D-074 Επικυρωμένο αντίγραφο 30 ευρώ
  Πρόσθετη επιβάρυνση ανά σελίδα, άνω των 10 1 ευρώ
D-075 Τέλος κοινοποίησης πληροφοριών που περιέχονται σε φάκελο (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 10 ευρώ
  Πρόσθετη επιβάρυνση ανά σελίδα, άνω των 10 1 ευρώ
D-080 Τέλος επαναπροσδιορισμού των αποδοτέων εξόδων διαδικασίας (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002, άρθρο 79 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2245/2002) 100 ευρώ
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.