Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κυριότητα

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης θα πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία σας.

  • Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα χρησιμοποιηθούν για τη σαφή ταυτοποίησή σας ως τον μοναδικό δικαιούχο του σχεδίου ή υποδείγματός σας
  • Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή που επέρχεται στα προσωπικά σας στοιχεία, όπως νέος αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.

Τι πληροφορίες θα πρέπει να μας δώσετε;

Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταθέσει αίτηση στο Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στο παρελθόν, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό που σας έχει δοθεί. Με τη βοήθεια του αριθμού αυτού, εμείς ανακτούμε τα στοιχεία σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να τα πληκτρολογήσετε εκ νέου.

Μπορείτε να βρείτε τον αναγνωριστικό σας αριθμό EUIPO είτε σε παλαιότερη αλληλογραφία του EUIPO είτε μέσω της εφαρμογής eSearch

Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση για πρώτη φορά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας, τα οποία εμείς θα φυλάξουμε σε ένα αρχείο για κάθε μελλοντική επικοινωνία.

Θα πρέπει να μας ενημερώσετε εάν καταθέτετε αίτηση ως επιχείρηση ή ως ιδιώτης

Εικονίδιο που χρησιμοποιείται όταν ο κάτοχος είναι επιχείρηση αποτελούμενη από πρόσωπο και κτίριο

Επιχείρηση

Σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα ακόλουθα στοιχεία

  • Πλήρες ονοματεπώνυμο και νομική μορφή
  • Χώρα καταχώρισης
  • Διεύθυνση
Εικονίδιο που χρησιμοποιείται όταν ο κάτοχος είναι ιδιώτης, ήτοι φυσικό πρόσωπο

Ιδιώτης

Σε περίπτωση που είστε ιδιώτης, θα πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία

  • Ονοματεπώνυμο
  • Εθνικότητα
  • Διεύθυνση

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, είναι πολύ σημαντικό να μας δώσετε επίσης διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (εάν έχετε), ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα μαζί σας.

Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αναφέρετε τον δημιουργό ή την ομάδα των δημιουργών του σχεδίου ή υποδείγματος. Εναλλακτικά, μπορείτε, εφόσον θέλετε, να δηλώσετε ότι ο δημιουργός ή η ομάδα των δημιουργών έχει/έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα ονομαστικής μνείας.

Πώς θα επικοινωνήσει μαζί σας το EUIPO;

Ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος να επικοινωνείτε μαζί μας είναι ηλεκτρονικά μέσω της User Area.

Μεταβείτε στην User Area, το εργαλείο διαχείρισης του EUIPO

Σας παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να επικοινωνείτε με το EUIPO ηλεκτρονικά.

Έχετε υπόψη σας ότι δεχόμαστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για άτυπη, μη επίσημη, επικοινωνία.


Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην επιλέξετε την User Area ως την προτιμώμενη μέθοδο επικοινωνίας, το EUIPO θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεομοιοτυπίας. Εάν δεν μας έχετε δώσει αριθμό τηλεομοιοτυπίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου.

Είναι υποχρεωτικό να ορίσω αντιπρόσωπο;

Οι αιτούντες δεν χρειάζεται καταρχήν να εκπροσωπούνται. Ωστόσο, εάν ο κάτοχος του σήματος δεν έχει έδρα, πραγματική και ενεργό εγκατάσταση ή κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τότε πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο για όλες τις διαδικασίες ενώπιον του ΓΕΕΑ, εξαιρουμένης της κατάθεσης της αίτησης.

Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί κάποιος από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Δικηγόρος (ή άτομο με ισοδύναμη επαγγελματική ιδιότητα, αναλόγως της χώρας)

Δικηγόρος ο οποίος δικαιούται να ασκεί δικηγορία στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ και εδρεύει στην Ένωση. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να ενεργεί, στο συγκεκριμένο κράτος, ως πληρεξούσιος σε θέματα σημάτων ή/και σχεδίων και υποδειγμάτων.

Εγκεκριμένος πληρεξούσιος

Εγκεκριμένος πληρεξούσιος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα που τηρεί το Γραφείο.

Υπάλληλος φυσικού ή νομικού προσώπου

Οι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία διαθέτουν κατοικία, έδρα ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός της Κοινότητας έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούν και άλλα νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο νομικά αυτά πρόσωπα συνδέονται οικονομικά μεταξύ τους.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.