Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία καταχώρισης

Μόλις καταθέσατε αίτηση για καταχώριση σήματος. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο;

Αφού καταθέσετε την αίτησή σας, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) επεξεργάζεται το σήμα σας προκειμένου να ελέγξει ότι μπορεί πράγματι να καταχωριστεί. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια:

την «περίοδο εξέτασης», την «περίοδο ανακοπής» και, τέλος, την καταχώριση. Η περίοδος εξέτασης αρχίζει με την παραλαβή της αίτησης από το EUIPO και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευσή της. Η περίοδος ανακοπής αρχίζει με τη δημοσίευση της αίτησης και ολοκληρώνεται με τη λήξη της προθεσμίας ανακοπής. Ακολουθεί η καταχώριση. Στη συνέχεια, το καταχωρισμένο σήμα δημοσιεύεται.

Περίοδος εξέτασης

Περίοδος ανακοπής

Καταχώριση

  • Παραλαβή της αίτησης από το EUIPO

  • Δημοσίευση της αίτησης

  • Λήξη περιόδου ανακοπής

  • Δημοσίευση του καταχωρισμένου σήματος

 

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης

Η ακόλουθη ροή εργασιών θα σας δώσει μια συνοπτική εικόνα των ενεργειών στις οποίες προβαίνει το EUIPO κατά την περίοδο εξέτασης. Οι ενέργειες αυτές γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της αίτησής σας ηλεκτρονικά μέσω του eSearch ή μέσω της δικής σαςUser Area.

Τα ακόλουθα αφορούν αιτήσεις που κατατίθενται απευθείας στο EUIPO. Μάθετε για τη διαδικασία καταχώρισης διεθνών αιτήσεων με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η διαδικασία αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: «ημερομηνία κατάθεσης», «ταξινόμηση», «διατυπώσεις», «απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου», «μετάφραση» και «έρευνα». Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά. Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα στάδια, το σήμα δημοσιεύεται.

Περίοδος ανακοπής

 
 

Σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποιο σφάλμα ή πρέπει να σας ενημερώσουμε για πιθανή υποβολή αντιρρήσεων, σας στέλνουμε επίσημη κοινοποίηση στη δική σας User Area στην οποία αναφέρουμε αναλυτικά τα ευρήματά μας. Εσείς έχετε δύο μήνες από την αποστολή της ειδοποίησης για να διορθώσετε τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και να απαντήσετε. Μπορείτε να ζητήσετε μια πρώτη παράταση δύο μηνών για να προετοιμάσετε την απάντησή σας. Η πρώτη παράταση δίδεται κατά κανόνα αυτομάτως, για τη δεύτερη όμως απαιτείται αιτιολόγηση.

Σε ορισμένες διαδικασίες, οι εξεταστές μας επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους αιτούντες (ή τους αντιπροσώπους τους) για τη διόρθωση απλών ελλείψεων.

Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι η απάντησή σας δεν μας καλύπτει πλήρως, ή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε, εκδίδουμε τελική απόφαση με την οποία απορρίπτουμε εν μέρει ή εν όλω την αίτησή σας ή τη διεκδίκηση που διατυπώνετε σε αυτήν (π.χ. διεκδίκηση προτεραιότητας). Εναλλακτικά, μπορούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία της αίτησής σας εφόσον απαιτείται (π.χ. διαγράφοντας την περιγραφή ή προσθέτοντας μια διεκδίκηση χρώματος). Να θυμάστε ότι εάν δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα ή εάν πιστεύετε ότι έχει γίνει λάθος, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτησή σας, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να μετατρέψετε (γέφυρα ΔΙ) την αίτησή σας για σήμα της ΕΕ σε εθνικές καταχωρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν στοιχειοθετείται καμία σύγκρουση.

Εάν δεν προβληθεί καμία ένσταση, δημοσιεύουμε το σήμα σας και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δημοσιοποιούμε το γεγονός ότι έχετε καταθέσει αίτηση για αυτό το συγκεκριμένο σήμα για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου ανακοπής;

Από την ημερομηνία δημοσίευσης και μετά, κάθε τρίτο πρόσωπο που πιστεύει ότι το σήμα σας δεν πρέπει να καταχωριστεί έχει προθεσμία τριών μηνών να προβάλει τις αντιρρήσεις του.

Δύο είναι οι λόγοι αντίρρησης οι οποίοι προβάλλονται συνήθως:

Το τρίτο πρόσωπο έχει ένα ή περισσότερα προγενέστερα δικαιώματα και πιστεύει ότι το σήμα σας, εφόσον καταχωριστεί, θα έρχεται σε σύγκρουση με το ή τα δικαιώματά του.

Για να εμποδίσει την καταχώριση του σήματός σας, πρέπει να ασκήσει ανακοπή κατά του σήματός σας υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο και καταβάλλοντας τέλος ύψους 320 EUR. Σε περίπτωση άσκησης ανακοπής, το σήμα σας υποβάλλεται σε διαδικασία ανακοπής. Ανακοπή μπορεί να ασκηθεί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του σήματος.
 

Η διαδικασία ανακοπής:

Ανακοπή από τους κατόχους σημάτων τα οποία ήδη υπάρχουν στην αγορά ασκείται για μία από τις πέντε αιτήσεις καταχώρισης για σήματα της ΕΕ. Αποφαινόμαστε επί των διαφορών αυτών αφού πρώτα και οι δύο πλευρές, αιτών και ανακόπτων, υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήματα. Ο αιτών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ανακοπής εάν προβεί, προτού καταθέσει την αίτησή του, σε έρευνα για σήματα που έρχονται ενδεχομένως σε σύγκρουση με το δικό του.
 

Το ακόλουθο διάγραμμα παρέχει μια επισκόπηση των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας ανακοπής:

Η διαδικασία ξεκινά με τη δημοσίευση της αίτησης και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του καταχωρισμένου σήματος. Περιλαμβάνει δε τα ακόλουθα στάδια: «άσκηση ανακοπής», «έλεγχος του παραδεκτού», «περίοδος συνδιαλλαγής», «στάδιο εκατέρωθεν ακρόασης της διαδικασίας» και «περάτωση της διαδικασίας». Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά.

Περίοδος συνδιαλλαγής

Περίοδος εξέτασης

Καταχώριση


 

Όλες οι αποφάσεις ανακοπής δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του EUIPO και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που δεν δικαιώνονται έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή.

Σε περίπτωση που η ανακοπή έγινε δεκτή, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να μετατρέψετε (γέφυρα ΔΙ) την αίτησή σας για σήμα της ΕΕ σε εθνικές καταχωρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση.

Κάποιος τρίτος θεωρεί ότι το σήμα σας δεν πρέπει να γίνει παραδεκτό.

Μπορεί να επικαλεστεί οποιονδήποτε «απόλυτο λόγο απαράδεκτου» τον οποίο θεωρεί πρόσφορο. Οι απόλυτοι λόγοι είναι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το σήμα σας, δηλαδή να είναι διακριτικού χαρακτήρα, να μην περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε και να αναπαριστάται με σαφήνεια. Πρέπει να στείλει σχετική γνωστοποίηση στο EUIPO στην οποία θα παραθέτει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι το σήμα δεν πρέπει να καταχωριστεί. Είναι οι λεγόμενες «παρατηρήσεις τρίτων» και υποβάλλονται δωρεάν. Πρέπει, πάντως, να υποβάλλονται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος αμφισβήτησης του σήματος.

Αφού λάβει τις παρατηρήσεις, το EUIPO εκδίδει απόδειξη παραλαβής προς το τρίτο πρόσωπο που τις διατύπωσε (ο «υποβάλλων παρατηρήσεις»), και τις κοινοποιεί στον αιτούντα. Το EUIPO δεν στέλνει καμία άλλη ενημέρωση στον υποβάλλοντα παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα, το EUIPO δεν ενημερώνει τον υποβάλλοντα παρατηρήσεις για την έκβαση της ενδεχόμενης επανεξέτασης της αίτησης. Ωστόσο, οι υποβάλλοντες παρατηρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν για την τύχη της αίτησης σήματος της ΕΕ για την οποία υπέβαλαν παρατηρήσεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές με την κατάσταση της αίτησης πληροφορίες μέσω του εργαλείου eSearch.

Απόδειξη καταχώρισης

Εφόσον δεν ασκηθεί ανακοπή από κανέναν ούτε υποβληθούν παρατηρήσεις από τρίτους, το σήμα σας καταχωρίζεται και η καταχώριση δημοσιεύεται. Σκοπός της δημοσίευσης είναι οι κάτοχοι άλλων σημάτων και το ευρύ κοινό να μάθουν ότι το συγκεκριμένο σήμα είναι δικό σας.

Η δημοσίευση της καταχώρισης είναι δωρεάν και συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το πιστοποιητικό δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση. Το πιστοποιητικό καταχώρισης δεν εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Μπορείτε, πάντως, να ζητήσετε επικυρωμένα ή μη επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταχώρισης. Μπορεί να χρειάζονται σε περίπτωση που σκοπεύετε να διεκδικήσετε την προτεραιότητα του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε. Ορισμένες δικαιοδοτικές αρχές κάνουν δεκτή την απλή παραπομπή στη βάση δεδομένων μας (eSearch), ενώ άλλες ζητούν ένα πιο επίσημο έγγραφο, το οποίο μπορείτε να λάβετε υποβάλλοντας αίτηση για επιθεώρηση φακέλου.

Πώς μπορείτε να αμφισβητήσετε απόφαση του EUIPO

Οι διάδικοι που δεν δικαιώνονται από την τελική απόφαση του EUIPO μπορούν να ασκήσουν προσφυγή. Το εργαλείο eAppeal παρέχει μία ενιαία εφαρμογή για την ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής. Η άσκηση προσφυγής είναι τώρα ταχύτερη και ευκολότερη από ποτέ. Η πρόσβαση στο eAppeal γίνεται απευθείας μέσω της user area σας, στο τμήμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω της ενότητας Έντυπα και υποβολή αιτήσεων, καθώς και στην ενότητα «Ενέργειες και ανακοινώσεις», μετά την αναζήτηση και πρόσβαση στο αρχείο στο eSearch Plus.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.