Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα

Παραδείγματα αιτήσεων σχεδίων ή υποδειγμάτων

Ηλεκτρική σκούπα, παράδειγμα αίτησης σχεδίου ή υποδείγματος

Ηλεκτρική σκούπα

Αριθμός σχεδίου ή υποδείγματος: 003305929-0002

Αποθήκη κήπου, παράδειγμα αίτησης σχεδίου ή υποδείγματος

Αποθήκες κήπου

Αριθμός σχεδίου ή υποδείγματος: 002068585-0003


Προτού καταθέσετε αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τρεις παράγοντες.


Μπορεί να καταχωριστεί το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας;

Το σχέδιο ή το υπόδειγμα προστατεύει την εμφάνιση του προϊόντος και συνδέεται αναπόσπαστα μαζί του. Εάν δεν υπάρχει προϊόν, δεν μπορεί να υπάρξει προστασία.

Ως προϊόν νοείται κάθε βιομηχανικό αντικείμενο ή χειροτέχνημα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της συσκευασίας, των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών στοιχείων, καθώς και των εξαρτημάτων προϊόντων που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να επανασυναρμολογηθούν.

Ενδεικτικά, τα χρωματικά σήματα αφ' εαυτού, τα μεμονωμένα λεκτικά στοιχεία και οι ήχοι δεν μπορούν να νοηθούν ως προϊόντα, καθώς δεν συνθέτουν την εμφάνιση του προϊόντος. Μπορούν, όμως, να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας σήματος.

Για τον ίδιο λόγο, οι ζωντανοί οργανισμοί και οι αφηρημένες έννοιες δεν μπορούν να νοηθούν ως προϊόντα και ούτε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας σήματος.

Επιπλέον, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας πρέπει να σέβεται τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Απορρίπτονται τα σχέδια ή υποδείγματα που απεικονίζουν ή προάγουν τη βία ή τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι νέο;

Σύμφωνα με τον κανονισμό περί σχεδίων και υποδειγμάτων, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας, είτε πρόκειται για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) είτε για μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΜΚΚΣΥ), πρέπει να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα.

Νεωτερισμός

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα σε προγενέστερη χρονική στιγμή. Δύο σχέδια ή υποδείγματα λογίζονται ως ταυτόσημα ακόμη κι αν διαφέρουν μόνο σε επουσιώδεις λεπτομέρειες.

Ατομικός χαρακτήρας

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι παρουσιάζει ατομικό χαρακτήρα εάν η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλούν στον εν λόγω καταναλωτή σχέδια ή υποδείγματα που έχουν γνωστοποιηθεί στο κοινό σε προγενέστερη χρονική στιγμή.

Η αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας είναι ορθή και ακριβής;

Σκοπός της γραφικής αναπαράστασης είναι να απεικονίζει όλα τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή του υποδείγματος για το οποίο αιτείστε προστασία. Η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη απεικόνιση των χαρακτηριστικών του σχεδίου ή του υποδείγματός σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επομένως, είναι σημαντικό να προετοιμάζετε την αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά και ολοκληρωμένα. Η ποιότητα της αναπαράστασης είναι υψίστης σημασίας για την προστασία του σχεδίου ή του υποδείγματός σας.

Συγκεκριμένα, η ποιότητα της γραφικής αναπαράστασης πρέπει να επιτρέπει τη σμίκρυνση ή τη μεγέθυνση του σχεδίου ή υποδείγματός σας σε διάσταση όχι μεγαλύτερη από 8Χ16 εκατοστά, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή στο μητρώο κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων και η δημοσίευση στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Όψεις

Μπορείτε να καταθέσετε έως δέκα διαφορετικές όψεις του σχεδίου ή υποδείγματός σας: επτά προστατευμένες όψεις και τρεις μη προστατευμένες όψεις. Οι διάφορες όψεις, όπως απλές απεικονίσεις, απεικονίσεις καθ' ύψος, εγκάρσιες απεικονίσεις, προοπτικές απεικονίσεις ή ανεπτυγμένες απεικονίσεις, μπορούν να αναφορτωθούν. Η εφαρμογή μας για τα σχέδια και τα υποδείγματα σάς επιτρέπει να αναφορτώνετε στατικές και τρισδιάστατες εικόνες μέσω της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop). Βεβαιωθείτε ότι οι όψεις αφορούν το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα και ότι αναπαριστούν ορατό τμήμα του.

Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση για σύνθετο προϊόν, ήτοι για προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά δυνάμενα να αντικατασταθούν, επιτρέποντας την αποσυναρμολόγηση και την επανασυναρμολόγηση του προϊόντος, μία τουλάχιστον από τις όψεις πρέπει να απεικονίζει το σύνθετο προϊόν συναρμολογημένο. Το ίδιο ισχύει και για σετ προϊόντων, όπως π.χ. μια σκακιέρα και τα πιόνια της ή ένα σετ μαχαιροπίρουνα.

Χρώματα

Οι όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματος που θα καταθέσετε μπορεί να είναι είτε ασπρόμαυρες είτε έγχρωμες. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη των δύο αυτών κατηγοριών χρωματικής απεικόνισης. Με άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται να καταθέσετε για το ίδιο σχέδιο ή υπόδειγμα τρεις ασπρόμαυρες όψεις και τέσσερις έγχρωμες.

Ιστορικό

Η όψη του σχεδίου ή του υποδείγματός σας πρέπει να αναπαράγεται σε ουδέτερο φόντο, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ευκρινής διαχωρισμός του σχεδίου ή του υποδείγματος από τα στοιχεία που το περιβάλλουν.

Αναγνωριστικά

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιο από τα ακόλουθα βοηθητικά στοιχεία αναγνώρισης σε περίπτωση που θέλετε να τονίσετε ορισμένα στοιχεία του σχεδίου ή του υποδείγματος, είτε για να καταδείξετε ότι αιτείστε προστασία μόνο για ένα συγκεκριμένο στοιχείο, είτε για να καταδείξετε ρητώς ότι δεν αιτείστε προστασία για συγκεκριμένο στοιχείο του σχεδίου ή του υποδείγματος.

  • Διακεκομμένες γραμμές για να καταδεικνύετε τα στοιχεία για τα οποία δεν αιτείστε προστασία
  • Πλαίσια για να καταδεικνύετε τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή υποδείγματος για τα οποία αιτείστε προστασία
  • Χρωματικές αποχρώσεις και θολά περιγράμματα για να αποκλείετε διάφορα χαρακτηριστικά από την προστασία που αιτείστε
  • Διαχωριστικά για να καταδεικνύετε ότι δεν αιτείστε προστασία για συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου ή του υποδείγματος

Οι όψεις του σχεδίου ή του υποδείγματος δεν πρέπει να περιλαμβάνουν επεξηγηματικό κείμενο, λέξεις ή πρόσθετα σύμβολα.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.