Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Taotlus- ja registreerimismenetlus

 

Taotluse võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik ükskõik millisest maailma riigist.
Lisateave


ELi kaubamärgi taotlusi saab esitada ainult EUIPO-le. Taotluse võib EUIPO-le esitada järgmiselt:
 • elektrooniline taotlus User Area (kasutajapiirkonna) kaudu;
 • post;
 • erikuller.


Ei. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt (sh EUIPO veebivahendeid kasutades, vt küsimus „Kuidas Euroopa Liidu kaubamärki taotleda?“), tavaposti või kulleriga. E-posti teel saadetud konkreetse toimikuga seotud dokumente ei aktsepteerita.


ELi kaubamärgi taotluse võib esitada ühes ELi 23 keelest, mis loetakse taotluse esimeseks keeleks.
Peale selle tuleb valida teine keel EUIPO viiest töökeelest: hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keel. Teine keel ei tohi kokku langeda valitud esimese keelega ning seda kasutatakse võimalikus vaidlustamis- ja/või tühistamismenetluses.


Taotluse esitamise kuupäev on sel juhul hilisem kuupäevast, mil EUIPO taotluse tegelikult kätte sai, või see lükatakse üldse tagasi. EUIPO saadab puuduste kirja, andes taotlejale võimaluse täitmata nõuded 2 kuu jooksul täita. Tähtaega ei saa pikendada. Kui taotleja täidab nõuded, on taotluse esitamise kuupäev see kuupäev, mil kogu kohustuslik teave tervikuna esitati, sealhulgas tasutud lõiv. Kui nõuded ei ole täidetud (vt taotlustele kehtivad tingimused ELi kaubamärgi määruse artiklis 31 või suuniste B osa „Kontrollimine“ 2. jaotise „Vorminõuded“ punktis 4), ei menetleta taotlust ELi kaubamärgi taotlusena (see loetakse mitteesitatuks) ning kõik juba makstud lõivud hüvitatakse.


Meie veebilehel „Vormid ja taotlused“ on kõik elektroonilised vormid, samuti nende teenuste PDF-vormid, mille jaoks veel veebilahendust ei ole.
Kõik konkreetse toimikuga seotud kirjad või dokumendid tuleb alati esitada allpool loetletud viisidel: Märkige alati toimiku number.
* Isiklik kättetoimetamine – palun täitke ja esitage dokumendi kättetoimetamise kviitung kahes eksemplaris iga toimiku kohta, mida soovite esitada. NB! Alates 1. oktoobrist 2017 ei loeta ELi kaubamärgiga seotud mis tahes dokumentide isiklikku kättetoimetamist enam vastuvõetavaks. Selliseid isiklikult kätte toimetatud dokumente ei loeta vastuvõetuks.
Kui käesoleva väljaande ingliskeelse versiooni ja muude keeleversioonide vahel on erinevusi, on ülimuslik ingliskeelne versioon.
Lisateave on ELi kaubamärgi uue määruse korduvate küsimuste jaotises.


Igas ELi kaubamärgi taotluses peab esitamiskuupäeva määramise eeltingimusena sisalduma kaupade ja teenuste loetelu. Loetelu peab olema klassifitseeritud kooskõlas Nizza kokkuleppega. Nizza klassifikatsioonis on kaupade klassid 1–34 ja teenuste klassid 35–45. Iga klassi päises on klassi kaupade või teenuste üldteave.
Äriühingu kaupadele ja teenustele vastavate klasside lisamine taotlusesse on väga oluline, sest sellest oleneb teie ELi kaubamärgi kaitstuse ulatus.
Nizza klassifikatsiooni lisateave on Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) veebilehel http://www.wipo.int.


Kui taotlus esitatakse elektrooniliselt, saab kaupade ja teenuste loetelu koostada heakskiidetud nimetustest. Need nimetused on pärit ühtlustatud andmebaasist ja kiidetakse klassifitseerimise jaoks heaks automaatselt. Heakskiidetud nimetuste kasutamine kiirendab kaubamärkide registreerimist. Ühtlustatud andmebaasis on nimetused, mida kasutatakse klassifitseerimiseks kõikides ELi asutustes.
Enne taotluse esitamist saavad taotlejad:


Jah, ELi kaubamärgina saab registreerida kõiki tähiseid, mis vastavad ELi kaubamärgi määruse nõuetele. Äriühingu nime ja/või logo registreerimine ELi kaubamärgina aitab teil oma tootemarki ja mainet paremini kaitsta. Registreering aitab vältida seda, et kolmandad isikud kasutavad või registreerivad teie äriühingu kaubamärkidega identseid või segadust tekitavalt sarnaseid kaubamärke.
 


Domeeninimega seotud vaidluste korral saab abi WIPO alternatiivsest vaidluste lahendamise menetlusest.


Ei. Algses ELi kaubamärgi taotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelu saab üksnes piirata, mitte laiendada. Teisisõnu ei saa te kaupu ega klasse algselt esitatud taotlusele lisada, kui te just ei esita sama kaubamärgi kohta uut taotlust, mis sisaldab täiendavaid klasse.


Taotlemise põhilõivus sisaldub ainult üks klass. Kui soovite lisada mitu klassi kaupu või teenuseid, peate iga täiendava klassi kohta tasuma lõivu. Lisateave.
Kui soovite pärast ELi kaubamärgi taotluse registreerimist lisada uusi kaupu ja/või teenuseid, peate lisatavate klasside jaoks esitama ELi kaubamärgi uue taotluse.
Kaupade ja/või teenuste klasside lisateave.


Teha võib üksnes väikesi muudatusi, mis kaubamärki ennast oluliselt ei muuda.
Ameti tava märgi kujutise muudatuste suhtes on väga range. Lisateave: vt suuniste B osa (kontrollimine) jaotise 2 (vorminõuded) ptk 15.


Taotluse kiireks läbivaatamiseks tehke järgmist.
 • Tehke ettemakse – kui maksate arvelduskonto kaudu, peate nõustuma selle kohese debiteerimisega. Kui maksate pangaülekandega, peate selle tegema kohe pärast taotluse esitamist. Kasutage kinnitusteates olevat tehingu pangakoodi.
 • Kasutage pangale esitamiseks eelkoostatud vormi (see on kinnitusteatel, mille saate pärast taotluse esitamist).
 • Täitke kiirmenetluse tingimused*, valides asjakohased kaubad ja teenused (lisateave: vt ühtlustatud andmebaas).

* Kui läbivaatamisel ei ole vastuväiteid, töödeldakse teie faili kiiremini.

Siin on lisateave kogu registreerimismenetluse kohta kuni avaldamiseni.

 


Võib küll. Kui esitate taotluse väljaspool EMPd (Euroopa Majanduspiirkond), annab EUIPO teile teada, mis tähtaja jooksul peate esindaja määrama.
Lisateave:


Kui kaubamärk ei vasta teatud nõuetele, mida nimetatakse ka absoluutseteks keeldumispõhjusteks, lükkab EUIPO taotluse tagasi.

Absoluutsed keeldumispõhjused on loetletud ELi kaubamärgi määruse artiklis 7. Kaubamärgi registreerimistaotlused, mida selles etapis tagasi ei lükata, avaldatakse. Vt täielikku registreerimise töövoogu siin.

Absoluutseid keeldumispõhjuseid tuleb eristada suhtelistest keeldumispõhjustest, mida kontrollitakse üksnes juhul, kui pärast ELi kaubamärgi taotluse avaldamist esitab mis tahes kolmas isik ühe või mitu vastulauset, toetudes ühele või mitmele vastuolus olevale varasemale õigusele, näiteks varasemale kaubamärgile.

EUIPO ei kontrolli enda algatusel suhtelisi keeldumispõhjusi. Nende kontrollimist saavad taotleda ainult kolmandad isikud vastulause- või tühistamismenetluses pärast ELi kaubamärgi registreerimist. Registreerimisprotsessi lehel vahekaardil „Vaidlustamine“ saate täpsemat teavet vastavate lõivude ja erinevuste kohta.


Jah. EUIPO keeldub ELi kaubamärgi registreerimistaotlust rahuldamast, kui keeldumise põhjus esineb ainult kindlas ELi osas. Kui kaubamärk hõlmab näiteks toote nimetust ühes ELi liikmesriigi ametlikus keeles, keeldub EUIPO ELi kaubamärgi registreerimistaotlust rahuldamast.
ELi kaubamärgi registreerimist takistavad varasemad õigused, mis esitatakse registreerimistaotluse vastulauses või kehtetuks tunnistamise taotluses, isegi kui need õigused esinevad ainult ühes liikmesriigis. Juhtumid, kus taotlus tuleb jätta rahuldamata, sest märk hõlmab eristusvõimeta või kirjeldavat või üldist terminit ainult ühes Euroopa Liidu keeles (aga mitte üheski ülemaailmselt kaubandusringkondades kasutatavas keeles), ei ole aga kuigi sagedased. EUIPO vaidlustamis- või kehtetuks tunnistamise menetlus annab sellistel juhtudel piisava võimaluse sõbraliku lahenduse leidmiseks.

Lisateave teie ELi kaubamärgi kasutamise ja kaitse kohta


Kui ELi kaubamärgi registreerimistaotlust ei rahuldata või kui ELi kaubamärk tunnistatakse kehtetuks või tühistatakse, võib sellise registreerimistaotluse igal ajal muuta riikliku kaubamärgi registreerimistaotluseks, mis esitatakse nendes ELi liikmesriikides, kus keeldumise põhjus ei kehti. Asjaomase riikliku kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev on sel juhul sama mis ELi kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev.


Muutmine on menetlus, mida saab kohaldada Euroopa Liidu kaubamärgile ja rahvusvahelistele registreeringutele.

Kui ELi kaubamärk kaotab kehtivuse, võib selle muuta teatud liikmesriikides kehtivaks kaubamärgiks. Muutmine on eriti kasulik ELi kaubamärgi ühtsusega seotud võimalike probleemide lahendamiseks.

Näiteks kui ELi kaubamärki ei saa registreerida ühes või mitmes riigis absoluutsetel keeldumispõhjustel või ühes või mitmes riigis kehtivast varasemast õigusest tuleneva vaidlustamise tõttu, saab ELi kaubamärgi taotleja taotleda ELi kaubamärgi muutmist riiklikuks üksikkaubamärgitaotluseks riikides, kus nimetatud põhjused ei kehti.

Rahvusvahelisi registreeringuid saab muuta ELi liikmesriikide riiklikeks kaubamärgitaotlusteks ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Madridi kokkuleppe või Madridi protokolli osalisriiki nimetavaks registreeringuks.

Lisateave on suuniste E osa „Registritoimingud” 2. jaotises „Muutmine”.


ELi nimetavate rahvusvaheliste registreeringute muutmist (conversion) ei tohi segi ajada Madridi protokollis sätestatud muutmisega (transformation), mis on Madridi kokkuleppe kohase 5aastase sõltuvusperioodi tagajärgede leevendamiseks ette nähtud õiguslik meede.
Madridi protokolli kohane muutmine võimaldab muuta n-ö keskrünnaku all oleva märgi ELi kaubamärgi taotluseks, kuid ei võimalda ELi nimetava registreeringu muutmist riiklikuks taotluseks.
Lisateave muutmisega seotud põhimõtete ja vorminõuete kohta on suuniste E osa „Registritoimingud“ 2. jaotises „Muutmine“ ja M osas „Rahvusvahelised märgid“.


Kui soovite, et teie taotlust menetletaks kiirmenetlusega Fast Track, peate tasuma lõivud taotluse esitamise ajal või pangaülekande korral kohe pärast taotluse esitamist (vt pangaülekannete lisateave ja kiirmenetluse Fast Track tingimused). Peate klassifitseerimiseks kasutama ka EUIPO heakskiidetud nimetusi (ühtlustatud andmebaas).
 


Kiirmenetluse Fast Track jaoks on välja töötatud viieetapiline vorm, mis sisaldab kohustuslikke välju ja vaikevalikuid – need tagavad taotluse võimalikult kiire menetlemise.

Üksikasjalik vorm annab teada, kas teie taotlus sobib menetlemiseks Fast Trackiga või mitte. Kui taotlus ei vasta mõnele kiirmenetluse Fast Track tingimusele, annab vorm sellest märku. Sel juhul võite otsustada, kas teha vormil märgitud parandused või esitada taotlus tavakorras. Tavakorras menetletavad taotlused avaldatakse üldjuhul 8–11 nädalat pärast lõivu tasumist.

Kui teie kaubamärgi taotlus vastab kiirmenetluse Fast Track tingimustele, ilmub rakenduses eSearch plus teie kaubamärgi ajajoone kohale Fast Tracki logo.


Kuigi mõni taotlus võib esitamise ajal vastata kiirmenetluse Fast Track tingimustele, ei pruugi see hiljem enam neile vastata. See võib juhtuda näiteks siis, kui absoluutsete keeldumispõhjuste kontrollimisel on avastatud puudus, näiteks hilinenud makse, kaupade ja teenuste loetelu piiramise nõue või muud puudused, näiteks esindajaga seotud probleem.

Vt kiirmenetluse Fast Track tingimuste täielik loetelu.


Taotlejad või esindajad võivad taotlusvormi vastaval väljal märkida oma viitenumbri, mis ei tohi olla pikem kui 20 tähemärki, näiteks initsiaalid, teatud tähe- või numbrikombinatsiooni vms. See viitenumber võib aidata eristada esitatud taotlusi.

Tunnusnumber on EUIPO poolt taotlejate ja esindajate tuvastamiseks määratud number.

Kui EUIPO on määranud taotlejale või esindajale tunnusnumbri, piisab taotleja/esindaja tuvastamiseks edasistes taotlustes selle tunnusnumbri märkimisest koos taotleja/esindaja nimega.

Tunnusnumbri puudumisel tuleb täita kõik taotlejat/esindajat puudutavad väljad.


Tunnusnumbrid leiate, kui otsite oma kaubamärki EUIPO elektroonilises andmebaasis eSearch plus või TMview.


Taotluse esitamiseks võite:

Kui taotlus on kinnitatud, määrab süsteem teile ELi kaubamärgi taotluse numbri.
 Euroopa Liidu kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid, värvid, kaupade või nende pakendi kuju või helid, kui
 • selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest ja
 • selliseid tähiseid on võimalik esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha selgelt ja täpselt kindlaks kaitse sisu.
Tähised peavad olema esitatud üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutaval kujul, mida saab registris reprodutseerida viisil, mis on selge, täpne, sõltumatu, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne. Lisateave failivormingute kohta, mida EUIPO kaubamärgi taotluse esitamisel aktsepteerib Abi võib olla ka EUIPO tegevdirektori 22. septembri 2017. aasta otsusest nr EX-17-6 andmekandjatel esitatavate lisade tehnilise kirjelduse kohta.

Euroopa Liidu kaubamärgimääruse rakendusmääruses on sätestatud konkreetsed eeskirjad ja nõuded kõige levinumate kaubamärgiliikide kohta.

Rohkem näiteid kaubamärkide ja nende liikide kohta on meie veebilehel.


Taotluse kättesaamise kinnituses märgitakse ainult, et esitatud on kujutismärgi taotlus. Selle põhjus on, et mõiste „kujutismärk“ hõlmab kombineeritud või stiliseeritud märke ning sõnast ja logost koosnevaid märke jne (vt kujutismärkide näited meie veebilehel). Vastavalt EUIPO praktikale on märk kujutismärk, kui see koosneb järgmistest:
 • ainult kujutiselemendid,
 • sõnaliste ja kujutis- või muidu graafiliste elementide kombinatsioon,
 • ebatavalises kirjas sõnalised elemendid,
 • värvilised sõnalised elemendid,
 • sõnalised elemendid mitmel real,
 • muude keelte kui Euroopa Liidu ametlike keelte tähestiku tähed,
 • märgid, mida ei saa reprodutseerida klaviatuuriga,
 • eelmiste kombinatsioonid.
Taotlusvormile on lisatud valik „sõnaelementidega kujutismärk“, et taotleja saaks sisestada sõnaosad.
Lisateave ELi kaubamärki käsitlevate õigusaktide kohta


Ei. Kaitstud on teksti ja kujutise kombinatsioon sellisena, nagu see on märgil tervikuna esitatud. Näited on meie veebilehel.


Kujutismärk.


Enam ei ole võimalik märkida ELi kujutismärgil kasutatavaid värvitoone.


Ühegi ELi kaubamärgi liigi korral ei ole kirjelduse lisamine enam kohustuslik. Euroopa Liidu kaubamärgimääruse rakendusmääruse artikli 3 kohaselt on asendmärkide, musterkaubamärkide, värvitoonide kombinatsioonist koosnevate värvimärkide ja liikumismärkide kirjeldused valikulised. Kui nende kaubamärkide kujutisele lisatakse kirjeldus, peab kirjeldus vastama kujutisele ega tohi olla sellest laiem.


Jah, taotluse saab alati tagasi võtta, kuid lõive (kui need on juba tasutud) ei tagastata, kui just tagasivõtmine ei toimu taotluse esitamisega samal päeval (GMT +1). Tagasivõtmise lisatasu puudub. Tagasivõtmist saab nõuda otse rakenduse eSearch plus kaudu, valides ELi kaubamärgi meetmete ja teabevahetuse jaotisest e-meetme liigi.Taotlus peab olema selge ja ühemõtteline, näiteks: „Soovin ELi kaubamärgi taotluse nr XYZ tagasi võtta.“
Et ametil puudub ELi kaubamärgi taotluse tagasivõtmise pabervorm, võite tagasivõtmise taotluse saata teatega kasutajapiirkonnast (User Area) või kirjaga (kuid mitte e-kirjaga).


ELi kaubamärke on kolme tüüpi: üksikkaubamärgid, kollektiivkaubamärgid ja sertifitseerimismärgid.


Kollektiivkaubamärk võib olla mis tahes märk (nt sõnamärk, kujutismärk, 3D-märk jms) tingimusel, et see kuulub avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või ühendusele ning et seda kasutatakse selle ühenduse liikmete kaupade ja teenuste eristamiseks teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest. ELi kollektiivkaubamärki võivad taotleda ainult kaupade tootjate, teenuseosutajate või kauplejate ühendused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.


Kollektiivkaubamärk ei tähenda, et märk kuulub mitmele isikule (kaastaotlejad/kaasomanikud) või hõlmab mitut riiki (ELi kaubamärgi süsteem katab automaatselt kõik ELi riigid).

Euroopa Liidu kaubamärgi määrus sisaldab kollektiivkaubamärkide kaitset käsitlevaid erisätteid. Kollektiivkaubamärgi registreerimist ei takista see, kui märk tähistab kaupade või teenuste geograafilist päritolu. Selle poolest erineb kollektiivkaubamärk ELi üksikkaubamärgist, sest viimase puhul ei saa geograafilist tähist registreerida.

Kollektiivkaubamärgi taotleja peab esitama selle kasutamist reguleerivad eeskirjad 2 kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast.
Lisateave on Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artiklites 74 ja 82 ning suuniste B osa „Kontrollimine“ 4. jaotise „Absoluutsed keeldumispõhjused“ 15. peatükis „Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgid“.


Jah, kui taotlete ELi kollektiivkaubamärki elektrooniliselt, on põhilõiv väiksem kui paberkandjal taotluse korral.

Lisateavet eri lõivude kohta saab otse EUIPO-le makstavate lõivude lehelt.


Prioriteeti saab nõuda ühe või mitme varasema kaubamärgitaotluse, nimelt riikliku (või Beneluxi) taotluse suhtes, mis esitati Pariisi konventsiooni osalisriigis, Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigis või riigis, millega seoses komisjon on kinnitanud vastastikkust, või mis esitati sellisele riigile, või ELi kaubamärgi taotluse suhtes.

Konventsiooniprioriteedi õigus on ajaliselt piiratud õigus, mis tekib kaubamärgitaotluse esimesel nõuetekohasel riigisisesel esitamisel. Nõuetekohane riigisisene taotlus on taotlus, mille alusel on võimalik kindlaks teha kuupäev, millal taotlus esitati vastavas riigis, sõltumata taotluse saatusest (Pariisi konventsiooni artikli 4 lõige 3). Konventsiooniprioriteeti saab nõuda 6 kuu jooksul alates esimese taotluse esitamise kuupäevast.

Prioriteedinõuded tuleb esitada koos ELi kaubamärgi taotlusega või eraldi toimikus, mis esitatakse ELi kaubamärgi taotlusega samal kuupäeval. Lisateave konventsiooniprioriteedi nõuetega seotud põhimõtete ja vorminõuete kohta on suuniste B osa „Kontrollimine” 2. jaotise „Vorminõuded” punktis 15 „(Konventsiooni-)Prioriteet“ ja õigusreformiga seotud korduvate küsimuste vastavas jaotises.


Prioriteedinõue tuleb esitada koos ELi kaubamärgi taotlusega ning see peab sisaldama varasema taotluse kuupäeva, numbrit ja riiki.

NB! EUIPO loeb prioriteedinõude selle avaldamisel esitatuks, st prioriteedinõude kehtivust eraldi ei kinnitata.

Prioriteedi- või vanemusnõude toetuseks esitatavast tõendavast teabest (asjaomase varasema taotluse koopia, keel ja tähtajad) võib lugeda ameti presidendi 1. juuni 2005. aasta otsusest nr EX-05-5.

Lisateave on suuniste B osa „Kontrollimine” 2. jaotises „Vorminõuded”.
Täpsemat teavet selle kohta, kuidas lisada veebitaotlusele prioriteedinõuet, saate üksikasjalikust vormist.


Kui ELi kaubamärgi taotleja on esitlenud tooteid või teenuseid taotletava kaubamärgi all ametlikult tunnustatud näitusel, võib ta taotleda näituseprioriteeti 6 kuu jooksul pärast seda, kui tooteid või teenuseid sel viisil esimest korda esitleti. Esitada tuleb esitlemist tõendavad dokumendid.
Lisateave näituseprioriteedi nõuetega seotud põhimõtete ja vorminõuete kohta on suuniste B osa „Kontrollimine” 2. jaotise „Vorminõuded” punktis 16 „Näituseprioriteet“.


Kui ELi kaubamärgi taotlejal või omanikul on juba varasem identne riiklik või rahvusvaheline kaubamärgi registreering, mis kehtib identsete kaupade ja teenuste suhtes ühes või mitmes liikmesriigis, võib ta esitada märgi vanemusnõude koos ELi kaubamärgi registreerimistaotlusega 2 kuu jooksul pärast taotluse esitamist või ükskõik millal pärast ELi kaubamärgi registreerimist. Sel juhul säilitab ta oma varasemad õigused ka siis, kui ta varasemat märki ei pikenda.
Lisateave vanemusnõuetega seotud põhimõtete ja vorminõuete kohta on suuniste B osa „Kontrollimine” 2. jaotise „Vorminõuded” punktis 17 „Vanemus“.


Põhimõtteliselt tuleb vanemusnõuet tõendavad dokumendid esitada 3 kuu jooksul alates vanemuse nõude kuupäevast.
Lisateave tõendavate dokumentide kohta, mis tuleb esitada prioriteedi- või vanemusnõude toetuseks, on EUIPO tegevdirektori 1. juuni 2005. aasta otsuses nr EX-05-5.
Lisateave on suuniste B osa „Kontrollimine” 2. jaotises „Vorminõuded”.
Täpsemat teavet selle kohta, kuidas lisada veebitaotlusele vanemusnõuet, saate üksikasjalikust vormist.


Prioriteediõigus tähendab seda, et õiguste ülimuslikkuse kindlaksmääramisel käsitatakse ELi kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevana prioriteedikuupäeva.
ELi kaubamärgi määruse alusel kehtib vanemus ainus juhul, kui ELi kaubamärgi omanik loobub varasemast kaubamärgist või laseb sel aeguda; sel juhul on tal edasi samad õigused, nagu tal oleksid olnud siis, kui varasem kaubamärk oleks endiselt registreeritud.
NB! Vanemust võib taotleda ainult varasema registreeringu, mitte varasema taotluse suhtes.


See on kuupäev, mil ELi kaubamärk kantakse ELi kaubamärkide registrisse, enne kui registreering avaldatakse ELi kaubamärgibülletäänis. Registreerimistunnistusel on see kuupäev esimese lehekülje vasakus allnurgas sõna „registreeritud“ järel.
ELi kaubamärgi registreerimine annab kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse. ELi kaubamärgiga antud õigused jõustuvad kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil avaldatakse kaubamärgi registreering.

Lisateave ELi kaubamärgi registreerimise menetluse kohta on registreerimisprotsessi lehel.


Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimismenetlus koosneb kolmest põhietapist:
 1. taotluse läbivaatamine;
 2. vaidlustamine (ainult juhul, kui ELi kaubamärgi kohta on esitatud vastulause);
 3. registreerimine.


Euroopa Liidu kaubamärk kehtib 10 aastat. Kehtivust saab pikendada ükskõik mitu korda, 10 aasta kaupa. Kuus kuud enne registreeringu aegumist teatab EUIPO ELi kaubamärgi omanikule, tema esindajale või mis tahes muule registreeritud õiguse omanikule kirjaga, et registreeringut tuleb pikendada. Kui nimetatud teavet ei edastata, ei vastuta amet selle eest ning see ei mõjuta registreeringu kehtivuse lõppemist.
Pikendamistaotluse saab esitada veebis pikendamistaotluse vormil.

ELi kaubamärkide kehtivuse pikendamise lisateavet saab järgmistest allikatest:


Omandatud eristatavus on nõue, mille saab esitada, kui registreeritakse kaubamärk, mis iseenesest ei ole eristatav, kuid on muutunud eristatavaks selle kasutamise tõttu turul.
 
Registreerimiseks peab kaubamärk olema olemuslikult eristatav, st eristatav, mittekirjeldav ning see ei tohiks koosneda sõnadest või tähistest, mis on igapäevases keelekasutuses tavapärased. Erandina sellest reeglist saab kaubamärgi siiski registreerida, kui taotleja esitab kasutamise teel omandatud eristatavuse tõendi. Sel juhul tuleb tõendada, et vähemalt oluline osa asjaomasest elanikkonnast peab tähist kaubamärgiks (st nad seostavad taotluses märgitud kaupu ja teenuseid teatud ettevõttega).
 
Amet uurib kaubamärgi omandatud eristatavust üksnes siis, kui taotleja seda sõnaselgelt nõuab, mitte mingil juhul omal algatusel. Omandatud eristatavuse nõue tuleb esitada kas täiendava nõudena või põhinõudena.
 
Lisateave on kaubamärgijuhendites.


Kui esitate põhinõude, otsustab amet, kas tähisel on eristatavus ja samal ajal kasutamise teel omandatud eristatavus. Avaldatakse üks otsus, mis hõlmab mõlemaid aspekte. Selle otsuse võib edasi kaevata.
 
Kui esitasite täiendava nõude, siis toimub taotluse läbivaatamine kahes etapis. Esiteks otsustab amet üksnes tähise enda eripära üle ning kui see otsus muutub lõplikuks, siis käsitleb amet üksnes omandatud eristatavuse nõuet ja võtab selle aspekti kohta vastu ametliku otsuse. Iga otsuse saab edasi kaevata ka iseseisvalt ning vastavalt sellele määratud tähtajale.
 
Taotleja peab ise otsustama, millist liiki nõue esitada. See sõltub tema huvidest, näiteks registreerimismenetluse kiirusest, raskustest tõendite kogumisel kasutamise teel omandatud eristatavuse väite toetuseks või isegi kaubamärgi olemusliku eristatavuse kohta lõpliku otsuse tegemise tähtsusest.
 
Lisateave on kaubamärgijuhendites.


Amet hindab kaubamärgi väidetavalt omandatud eristatavust üksnes juhul, kui taotleja on esitanud selgesõnalise nõude.
 
Nõudeid saab esitada registreerimistaotluses või kui ajavahemik märkuste esitamiseks ameti esimesele vastuväite kirjale ei ole lõppenud.
 
Nõue üksi ei ole piisav, see peab olema selgelt ja täpselt määratletud kui põhinõue või täiendav nõue. Kui nõude liik ei ole selge, väljastab amet puuduste kirja ja annab taotlejale selgitamiseks tähtaja.
 
Lisateave on kaubamärgijuhendites.


Kui nõue esitati koos taotlusega ja amet esitab märgile vastuväite, kutsutakse taotlejat üles esitama konkreetse tähtaja jooksul asjaomased tõendid ja oma tähelepanekud vastuväite kohta.
 
Kui taotleja esitab esimese vastuväite kirja alusel põhinõude, kuid ei esita samal ajal tõendeid, väljastab amet teatise, milles palub taotlejal esitada tõendid 2 kuu jooksul.


Kui esitasite täiendava nõude, siis toimub taotluse läbivaatamine kahes etapis. Kui esimene etapp on suletud, tähendab see, et olemusliku eristatavuse otsus on lõplik, ning kõiki edasikaebamise võimalusi arvesse võttes alustab amet teise etapi käigus märgi omandatud eristatavuse hindamist, teavitades taotluse esitajat menetluse taasalustamisest ning seades tõendite esitamise tähtaja.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs on andmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.