Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu


Lehekülje sisu on olemas ainult järgmistes keeltes: English, Español, Deutsch, Français, Italiano.

Apellatsioonikojad

„Oleme pühendunud apellatsioonikodade rolli konsolideerimisele, et muuta need väga kvaliteetse, tõhusa, sidusa ja kaasaegse intellektuaalomandivaidluste lahendamise organiks.“
João Negrão, apellatsioonikodade eesistuja

Apellatsioonikojad teevad otsuseid kaebuste kohta, mis esitatakse Euroopa Liidu kaubamärke ja ühenduse registreeritud disainilahendusi käsitlevate EUIPO esimese astme otsuste vastu. Kodade otsused võib edasi kaevata üldkohtusse, mille otsuste õigusaspektide kohta võib omakorda esitada kaebuse Euroopa Liidu Kohtule. Apellatsioonikojad on sõltumatud ning juhtumi üle otsustamisel ei ole neil siduvaid juhiseid.

 

Määrus

Apellatsioonikodade tegevus lähtub ELi kaubamärgi delegeeritud määrusest. Seda kohaldatakse nii kaubamärgimääruse kui ka disainilahenduse määruse kohaste kaebuste menetlemisel.

 

Juhtorgan

Juhtorgan vastutab apellatsioonikodade töökorra ja korralduse eest, sealhulgas liikmete määramise eest konkreetsetesse kodadesse ja juhtumite kodadele määramise eeskirjade koostamise eest. Juhtorgan koosneb apellatsioonikodade eesistujast ning kodade esimeestest ja liikmetest, kelle valivad igaks kalendriaastaks kodade kõik liikmed (v.a apellatsioonikodade eesistuja ja esimehed).

Seda otsustab igal aastal juhtorgan. Apellatsioonikojad koosnevad praegu neljast kojast, mis menetlevad üksnes kaubamärgijuhtumeid, ja ühest kojast, mis menetleb disainilahendustega seotud juhtumeid. Lisaks võib suurkoda ära kuulata mis tahes juhtumi seoses kaubamärkide või disainilahendustega.

Decisions of the Presidium

 

Apellatsioonikodade liikmed

Apellatsioonikodade eesistuja määrab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu. Eesistujal on juhtimis- ja korralduspädevused ning ta tegutseb juhtorgani ja suurkoja esimehena. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ametisse ka apellatsioonikodade esimehed. Esimehed vastutavad oma kodade töö juhtimise ja korraldamise eest ning määravad ettekandja EUIPO otsust vaidlustavas apellatsioonimenetluses. Ameti haldusnõukogu nimetab ametisse apellatsioonikodade liikmed.

 

Apellatsioonikodade tegevuskava 2021–2026

Kvaliteetse kaubamärgi- ja disainiteenuse osutamine ettevõtetele, kes soovivad kaitsta oma investeeringutega innovatsiooni saavutatud tulemusi, on väga oluline. Selle poole püüdlebki Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Seoses vaidluste lahendamise sõltumatute, tõhusate ja professionaalsete vahendite pakkumisega on apellatsioonikodadel intellektuaalomandi süsteemis põhiroll.

Seoses sellega on apellatsioonikodade tegevuskava (2021–2026) asutusesisene tegevuskava, mis kehtestab kodade suuna lähiaastateks, kuidas nad käsitlevad tulevasi probleeme, ning eelkõige, kuidas nad osalevad strateegiakava 2025 koostamisel. Selles kontekstis on kava eesmärk arendada apellatsioonikodade tegevust, esitades algatusi, mida alustatakse järgmise viie aasta jooksul, et teostada apellatsioonikodade uuendatud visiooni tegutseda väga kvaliteetse, tõhusa, sidusa ja kaasaegse intellektuaalomandivaidluste lahendamise organina.

Tegevuskava eesmärk on järgmine.

  • Tagada, et apellatsioonikojad suudavad toime tulla keerukamate apellatsioonijuhtumite üha kasvava arvuga ning teha kvaliteetseid õigeaegseid otsuseid nende kasutajate hüvanguks.
  • Parandada kvaliteeti, töötades välja järjepidevama ja sidusama otsustustava, mis on veel enam kooskõlas Üldkohtu ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga, et tagada kasutajatele parem prognoositavus ja õiguskindlus EUIPO üldtegevuse suhtes.
  • Keskenduda väga kvaliteetsete otsuste õigeaegsele tegemisele, olles samas vastutav avaliku kontrolli tegemise eest. Seoses sellega on täiendav ülesanne seotud vajadusega suurendada läbipaistvust ja tagada vastutus apellatsioonikodade kõigis tegevustes.
  • Aidata kaasa vaidluste kohtuvälise lahendamise tõhustamisele ja laiendamisele EUIPOs, et pakkuda pooltele sobivaid mehhanisme ja vahendeid eksperdi- ja kiirlahenduste leidmiseks vaidluste varajases etapis, toetusvahendina ettevõtetele, eelkõige VKEdele.
  • Teha koostööd asutuseväliste partneritega, nt riikide intellektuaalomandiametite apellatsiooniorganite, Euroopa ja siseriiklike kohtute ning kasutajate ühendustega, et edendada oskusteabe ja teadmiste pidevat vahetamist ning täiendavalt laiendada ühiseid tavasid kaubamärkide ja disainilahenduste valdkonnas.

Nende eesmärkide kontekstis jaguneb tegevuskava 5 sihtvaldkonnaks ja 19 vastastikku seonduvaks põhialgatuseks seoses tegevustega, mida rakendatakse tihedas koostöös asutusesiseste ja -väliste partneritega.

 

 

 
Apellatsioonikodade otsuste ülevaade Kuva Peida
 
Apellatsioonikodade uuringud * Kuva Peida


* Kõnealused uuringud kajastavad need koostanud ekspertide arvamust. Nende eesmärk on anda teavet ja lihtsustada arusaamist tegelikust turuolukorrast ning konkreetsetes küsimustes kehtivatest õigus- ja majanduseeskirjadest ja -tavadest liikmesriikides. Mingil juhul ei tuleks neid käsitada apellatsioonikodade arvamusena või apellatsioonikodadele mis tahes viisil siduvana.

 

 

 

 

Uuendamiskuupäev 30-06-2017
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave