Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus


Lehekülje sisu on olemas ainult järgmistes keeltes: English, Español, Deutsch, Français, Italiano.

Apellatsioonikojad

„Oleme pühendunud apellatsioonikodade rolli konsolideerimisele, et muuta need väga kvaliteetse, tõhusa, sidusa ja kaasaegse intellektuaalomandivaidluste lahendamise organiks.“
João Negrão, apellatsioonikodade eesistuja

Apellatsioonikojad teevad otsuseid kaebuste kohta, mis esitatakse Euroopa Liidu kaubamärke ja ühenduse registreeritud disainilahendusi käsitlevate EUIPO esimese astme otsuste vastu. Kodade otsused võib edasi kaevata üldkohtusse, mille otsuste õigusaspektide kohta võib omakorda esitada kaebuse Euroopa Liidu Kohtule. Apellatsioonikojad on sõltumatud ning juhtumi üle otsustamisel ei ole neil siduvaid juhiseid.

 

Määrus

Apellatsioonikodade tegevus lähtub ELi kaubamärgi delegeeritud määrusest. Seda kohaldatakse nii kaubamärgimääruse kui ka disainilahenduse määruse kohaste kaebuste menetlemisel.

 

Töökord

Töökord on ulatuslik menetlusnormide kogum, mida kohaldatakse apellatsioonikodades toimuvate kõigi kaebusmenetluste suhtes, nii seoses ELi kaubamärkide kui ka ühenduse registreeritud disainilahendustega.

 

Juhtorgan

Juhtorgan vastutab apellatsioonikodade töökorra ja korralduse eest, sealhulgas liikmete määramise eest konkreetsetesse kodadesse ja juhtumite kodadele määramise eeskirjade koostamise eest. Juhtorgan koosneb apellatsioonikodade eesistujast ning kodade esimeestest ja liikmetest, kelle valivad igaks kalendriaastaks kodade kõik liikmed (v.a apellatsioonikodade eesistuja ja esimehed).

Seda otsustab igal aastal juhtorgan. Apellatsioonikojad koosnevad praegu neljast kojast, mis menetlevad üksnes kaubamärgijuhtumeid, ja ühest kojast, mis menetleb disainilahendustega seotud juhtumeid. Lisaks võib suurkoda ära kuulata mis tahes juhtumi seoses kaubamärkide või disainilahendustega.

Juhtorgani otsused

 

Apellatsioonikodade liikmed

Apellatsioonikodade eesistuja määrab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu. Eesistujal on juhtimis- ja korralduspädevused ning ta tegutseb juhtorgani ja suurkoja esimehena. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ametisse ka apellatsioonikodade esimehed. Esimehed vastutavad oma kodade töö juhtimise ja korraldamise eest ning määravad ettekandja EUIPO otsust vaidlustavas apellatsioonimenetluses. Ameti haldusnõukogu nimetab ametisse apellatsioonikodade liikmed.

 

Apellatsioonikodade tegevuskava 2021–2026

Kvaliteetse kaubamärgi- ja disainiteenuse osutamine ettevõtetele, kes soovivad kaitsta oma investeeringutega innovatsiooni saavutatud tulemusi, on väga oluline. Selle poole püüdlebki Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Seoses vaidluste lahendamise sõltumatute, tõhusate ja professionaalsete vahendite pakkumisega on apellatsioonikodadel intellektuaalomandi süsteemis põhiroll.

Seoses sellega on apellatsioonikodade tegevuskava (2021–2026) asutusesisene tegevuskava, mis kehtestab kodade suuna lähiaastateks, kuidas nad käsitlevad tulevasi probleeme, ning eelkõige, kuidas nad osalevad strateegiakava 2025 koostamisel. Selles kontekstis on kava eesmärk arendada apellatsioonikodade tegevust, esitades algatusi, mida alustatakse järgmise viie aasta jooksul, et teostada apellatsioonikodade uuendatud visiooni tegutseda väga kvaliteetse, tõhusa, sidusa ja kaasaegse intellektuaalomandivaidluste lahendamise organina.

Tegevuskava eesmärk on järgmine.

  • Tagada, et apellatsioonikojad suudavad toime tulla keerukamate apellatsioonijuhtumite üha kasvava arvuga ning teha kvaliteetseid õigeaegseid otsuseid nende kasutajate hüvanguks.
  • Parandada kvaliteeti, töötades välja järjepidevama ja sidusama otsustustava, mis on veel enam kooskõlas Üldkohtu ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikaga, et tagada kasutajatele parem prognoositavus ja õiguskindlus EUIPO üldtegevuse suhtes.
  • Keskenduda väga kvaliteetsete otsuste õigeaegsele tegemisele, olles samas vastutav avaliku kontrolli tegemise eest. Seoses sellega on täiendav ülesanne seotud vajadusega suurendada läbipaistvust ja tagada vastutus apellatsioonikodade kõigis tegevustes.
  • Aidata kaasa vaidluste kohtuvälise lahendamise tõhustamisele ja laiendamisele EUIPOs, et pakkuda pooltele sobivaid mehhanisme ja vahendeid eksperdi- ja kiirlahenduste leidmiseks vaidluste varajases etapis, toetusvahendina ettevõtetele, eelkõige VKEdele.
  • Teha koostööd asutuseväliste partneritega, nt riikide intellektuaalomandiametite apellatsiooniorganite, Euroopa ja siseriiklike kohtute ning kasutajate ühendustega, et edendada oskusteabe ja teadmiste pidevat vahetamist ning täiendavalt laiendada ühiseid tavasid kaubamärkide ja disainilahenduste valdkonnas.

Nende eesmärkide kontekstis jaguneb tegevuskava 5 sihtvaldkonnaks ja 19 vastastikku seonduvaks põhialgatuseks seoses tegevustega, mida rakendatakse tihedas koostöös asutusesiseste ja -väliste partneritega.

 

 

 

Apellatsioonikodade produktiivsus

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave