Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Disainilahendused Euroopa Liidus

Looge disainilahenduse kaitsmise strateegia

Kujutage ette, et olete loonud uue disainilahenduse. Soovite reklaamida ja müüa toodet Euroopa Liidu (EL) turul, kuid arvate, et teie äsja loodud disainilahendust võidakse kopeerida. Seepärast on parim disainilahendust kaitsta.

 
 

Registreeritud või registreerimata kaitse?

Võimalusi on kaks: kaitsta disainilahendust Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) enne kaubanduslikku kasutamist kui Euroopa Liidu registreeritud disainilahendust või kasutada disainilahendust kaubanduslikult ilma registreerimata, tuginedes Euroopa Liidu registreerimata disainilahenduse õigustele.

Valik oleneb teie disainilahenduste strateegiast.

 

Euroopa Liidu registreeritud või registreerimata disainilahendus?

Mõlemad variandid annavad järgmise kaitse

 • Kaitstud disainilahendust sisaldava (või kasutava) toote tootmine ilma omaniku loata on ebaseaduslik.
 • Kaitstud disainilahendust sisaldava (või kasutava) toote turule viimine ilma omaniku loata on ebaseaduslik.
 • Kaitstud disainilahendust sisaldava toote müük ilma omaniku loata on ebaseaduslik.
 • Kaitstud disainilahendust sisaldava toote turustamine ilma omaniku loata on ebaseaduslik.
 • Kaitstud disainilahendust sisaldava toote importimine/eksportimine ilma omaniku loata on ebaseaduslik.

Kaitse ulatus ja kestus on Euroopa Liidu registreeritud ja registreerimata disainilahendusel samas küllaltki erinev.

Kaitse kestuse erinevus

Euroopa Liidu registreeritud disainilahendus

Euroopa Liidu registreeritud disainilahendus kehtib esialgu 5 aastat alates esitamiskuupäevast ja seda saab pikendada 5 aasta kaupa kuni 25 aastaks.

Euroopa Liidu registreerimata disainilahendus

Euroopa Liidu registreerimata disainilahendus tagab kaitse 3 aastaks alates disainilahenduse esmakordsest Euroopa Liidu territooriumil avalikustamisest. Pärast 3 aasta möödumist ei saa kaitset pikendada.

 

Üldsusele kättesaadavaks tegemist nimetatakse avalikustamiseks. Disainilahenduse avalikustamine ja selle tõestamise suutlikkus on disainilahenduse kaitsmiseks esmatähtsad.

Kaitse ulatuse erinevus

Euroopa Liidu registreeritud disainilahendus

Euroopa Liidu registreeritud disainilahendused on kaitstud sarnaste disainilahenduste eest isegi siis, kui õigusi rikkuv disainilahendus on töötatud välja heas usus, st varasema disainilahenduse olemasolu teadmata.

Euroopa Liidu registreerimata disainilahendus

Euroopa Liidu registreerimata disainilahendus annab õiguse takistada sarnase disainilahenduse kaubanduslikku kasutamist üksnes juhul, kui see on kaitstud disainilahenduse tahtlik koopia, mis on esitatud pahauskselt, st varasema disainilahenduse olemasolu teades.

 

Registreeritud disainilahenduse õiguslik kaitse on tugevam ja selgem. Samas ei ole alati lihtne tõestada, et olete disainilahenduse Euroopa Liidus (EL) teatud ajal avalikustanud. Raske võib olla ka tõestada, et teie disainilahendust on tahtlikult kopeeritud ja rikkuja oleks pidanud olema teie disainilahendusest teadlik. Disainilahenduse registreerimise korral aga saate tunnistuse, mille alusel on omandiõigust lihtne tõestada.

Neid kahte olulist aspekti arvesse võttes saate hakata välja töötama disainilahenduse kaitse strateegiat.

 

Kui olete disainilahenduse avalikustanud ja otsustate seejärel taotleda selle registreerimist (kas soovi tõttu saada täielikku kaitset või intellektuaalomandistrateegia kaalutlusel), saate disaini registreerida aasta jooksul pärast avalikustamist. Seda nimetatakse üleminekuajaks. Kui registreerite disainilahenduse hiljem, võidakse see vaidlustada.

Kas riiklik või üleeuroopaline kaitse?

Kui olete otsustanud disainilahenduse registreerida, peate järgmiseks otsustama, kus te selle registreerite. Otsus sõltub teie kaubandus- ja intellektuaalomandistrateegiast.

Kui tegutsete ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, võite soovida registreerida disainilahenduse seal. Te saate ainuõigused selles liikmesriigis, kuid te ei saa takistada disainilahenduse kopeerimist teistes liikmesriikides.

Kui tegutsete mitmes liikmesriigis, on soovitatav saada õigused, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus: selleks tuleb taotleda Euroopa Liidu registreeritud disainilahendust. Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduse korral on võimalusi kaks: see kehtib kas kõigis liikmesriikides või ei taotle te seda üldse.

 

Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduse eelised

Praktilised eelised

 • Euroopa Liidu registreeritud disainilahendusi reguleeritakse ühtse õigussüsteemiga, millega tagatakse kindel ja ühetaoline kaitse kogu Euroopa Liidus.
 • Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduse registreerimine on lihtne. Esitada tuleb üks taotlus ühes keeles ühe toimikuna.
 • Võimalik on esitada ka koondtaotlus (milles esitatakse samas taotluses mitu disainilahendust, nt ühe disainilahenduse eri versioonid).

Rahalised eelised

 • Disainilahenduse registreerimine ja avaldamine maksab 350 eurot ning see tagab kaitse viieks aastaks.
 • Euroopa Liidu registreeritud disainilahendusega säästate tõlke- ja halduskulusid.
 • Disainilahenduste süsteem pakub mitme disainilahenduse korraga taotlemisel soodustust. Koondtaotluse korral kehtib 2.–10. disainilahenduse registreerimisel 50% soodustus ning alates 11. disainilahendusest on lõiv ainult 25% põhilõivust.

EUIPO või WIPO?

Euroopa Liidu disainilahenduse registreerimise taotlemiseks on kaks võimalust.

Võite esitada taotluse otse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) või Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) rahvusvahelise büroo kaudu. Viimasel juhul peate märkima, et taotlus hõlmab Euroopa Liitu.

Olenemata taotluse esitamise kohast kontrollib seda EUIPO.

EUIPO peab Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduste avalikku registrit. Registri kvaliteet tagatakse kolmeastmelise süsteemiga:

Kontrollimine

Kontrollime kõiki taotlusi, et need oleksid täidetud nõuetekohaselt.

Otsustamine

Lahendame Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduse ulatuse või kehtivuse vaidlusi.

Haldamine

Kui müüte või litsentsite disainilahenduse, registreerime tehingu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.