Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Korduvad küsimused

Üldised küsimused

1. Mis saab minu kaubamärgist?

2. Kas minu ja ameti suhe muutub?

3. Kust saab teavet, kuidas muutmismäärus mõjutab kaubamärgitava?

Lõivud

4. Mida teha, kui saan tundmatu arve?

5. Mille poolest erineb uus kaubamärgi lõivude süsteem vanast?

6. Kui seoses lõivude süsteemi muutustega on tehtud ülemääraseid makseid, kas need makstakse tagasi?

7. Kas uue esitamise korral pean maksma vana või uue lõivu?

Avaldus vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõikele 8

8. Kes saab esitada ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohase avalduse?

9. Millal saab esitada ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohase avalduse?

10. Mis vormi tuleks ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohase avalduse esitamisel kasutada?

Pikendamine

11. Mis kuupäev on kaubamärgi pikendamisel kohaldatava lõivu arvutamise aluseks?

12. Kas kaubamärgi korral, millele kohaldatakse pikendamise vana lõivu, võib omanik maksega viivitada ja maksta kuuekuulise üleminekuaja jooksul uue vähendatud lõivu?

13. Kas pikendamise põhiperiood lõpeb kuu lõpus või kindlal kuupäeval?Üldised küsimused

1. Mis saab minu kaubamärgist?

Muutmismääruse jõustumisel saavad senistest ühenduse kaubamärkidest ja ühenduse kaubamärgi taotlustest automaatselt Euroopa Liidu kaubamärgid ja Euroopa Liidu kaubamärgi taotlused. Kasutajad ei pea selleks midagi tegema.

2. Kas minu ja ameti suhe muutub?

Ei. Kõiki meie veebirakendusi ajakohastatakse ja muutmismääruse jõustumise päeval on need kasutusvalmis. Lõivude uus struktuur on esitatud meie kaubamärgitaotluste veebis esitamise rakenduses ja kõikides muudes meie veebilehe kaudu kasutatavates rakendustes. Muutmismääruse jõustumise päeval ajakohastatakse koos lõivude struktuuriga meie lõivukalkulaatorit ja kõigi lõivude loetelu

3. Kust saab teavet, kuidas muutmismäärus mõjutab kaubamärgitava?

Muutmismääruse jõustumise kuupäeval, 23. märtsil 2016, jõustub ka hindamissuuniste ajakohastatud versioon, mis kajastab ameti kaubamärkide hindamistavade muudatusi. See teave avaldatakse meie praeguse kaubamärgitava lehel. Lisateave avaldatakse ka ameti uudiskirjas Alicante News, milles antakse intellektuaalomandi ja ametiga seotud küsimuste kohta ajakohast teavet.

 

Lõivud

4. Mida teha, kui saan tundmatu arve?

Kirja või arve saamisel kontrollige väga hoolikalt, mida teile pakutakse ja kas ettevõte on ametlik. Kahtluse korral küsige nõu õigusnõustajalt või teatage meile. Valearvete lisateave on siin.

5. Mille poolest erineb uus kaubamärgi lõivude süsteem vanast?

23. märtsil 2016 jõustuv muutmismäärus vähendab kõiki ametile makstavaid kaubamärkidega seotud lõivusid ning hakkab kehtima uus taotlemis- ja pikendamislõivude süsteem, mille kohaselt ühe klassi eest tasutakse üks lõiv. Uued lõivud ja muu teave, sh ELi kaubamärgi taotluse, pikendamise vaidlustamise, tühistamise ja kaebuste menetlemise vanade ja uute lõivude võrdlustabelid on muutmismääruse I lisas veebis.

6. Kui seoses lõivusüsteemi muutustega on tehtud ülemääraseid makseid, kas need makstakse tagasi?

Jah. Ameti juhataja avaldas 29. jaanuaril plaani pikendamise eest makstud ülemääraste maksete tagasimaksmise kohta. Tagasimaksmismeetod sõltub kasutatud maksemeetodist. Lugege lähemalt veebis ilmunud uudiskirjast, kus selgitatakse üksikasjalikult lõivudega seotud tagasimaksmist.

7. Kas uue esitamise korral pean maksma vana või uue lõivu?

ELi kaubamärgi taotluse, vastulause, kehtetuks tunnistamise või kaubamärgi või otsuse tühistamise avalduse või (teiste ELi kaubamärkide kohta) kaebuse esitamise kuupäevast sõltub, kas lõiv tuleb tasuda vana või uue süsteemi alusel.

Kui esitamiskuupäev on enne uue määruse jõustumist (enne 23. märtsi 2016), kohaldatakse vana süsteemi, isegi kui makse tehakse pärast uue määruse jõustumist. See kehtib ka makse hilinemisest tulenevate mis tahes lisatasude kohta. Kui esitamiskuupäev on pärast uue määruse jõustumist (23. märtsil 2016 või hiljem), kehtib tasu suhtes uus lõivusüsteem. See tuleneb põhimõttest, et esitamine, mille eest on makstud, hakkab kehtima alates esitamiskuupäevast ja loetakse sellest hetkest esitatuks.

Näiteks kui 3-kuuline vaidlustamisperiood on 1.2.2016–30.4.2016 ja vastulause esitatakse 1.3.2016, maksab vaidlustaja selle eest seni kehtinud 350 eurot. Kui aga sama vaidlustamisperioodi korral esitatakse vastulause 15.4.2016, peab vaidlustaja maksma uue korra kohase lõivu 320 eurot. Vaidlustaja ei saa esitada vastulauset 1. märtsil 2016 ja oodata 30. aprillini 2016, et maksta lõiv uue korra kohaselt, sest kuigi makse peab jääma 3-kuulisse vaidlustamisperioodi, on vaidlustamise esitamise (ja jõustumise) kuupäev enne uue määruse jõustumiskuupäeva.

 

Avaldus vastavalt ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõikele 8

8. Kes saab esitada ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohase avalduse?

Selliste ELi kaubamärkide või liitu nimetavate rahvusvaheliste registreeringute omanikud, mille (liidu nimetamise) taotlus esitati enne 22. juunit 2012 ja mis registreeriti enne 16. detsembri 2015. aasta määruse (EL) 2015/2424 (millega muudetakse nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta) jõustumist ning mis hõlmavad kogu Nizza klassipäist.

9. Millal saab esitada ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohase avalduse?

ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohased avaldused tuleb esitada alates 23. märtsist 2016 kuni 24. septembrini 2016 (kaasa arvatud).

10. Mis vormi tuleks ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohase avalduse esitamisel kasutada?

Amet koostas uue veebiregistreerimisvormi jaotise „ELi kaubamärgi registreerimine" alljaotises „Artikli 28 lõike 8 kohane avaldus". Vorm on kättesaadav alates 23. märtsist 2016 vormide ja avalduste jaotises. Veebiavalduse esitamiseks peavad kasutajad sisse logima. Omanikud/valdajad, kes soovivad esitada paberil avalduse, peavad kasutama tavalist registreerimisvormi. Iga ELi kaubamärgi kohta saab esitada ainult ühe vormi.
Üksikasjalik lisateave ELi kaubamärgi määruse artikli 28 lõike 8 kohaste avalduste kohta on korduvate küsimuste jaotises.

 

Pikendamine

11. Mis kuupäev on kaubamärgi pikendamisel kohaldatava lõivu arvutamise aluseks?

Kuupäev, mille põhjal arvutatakse makstav pikendamislõiv, on kaubamärgi kehtivuse lõppemise kuupäev. Kõik ELi kaubamärgid, mille kehtivus lõpeb enne 23. märtsi 2016, kuuluvad olenemata maksekuupäevast vana lõivusüsteemi alla. Kõik ELi kaubamärgid, mille kehtivus lõpeb 23. märtsil 2016 või pärast seda, kuuluvad uue lõivusüsteemi alla. Seda kinnitab ameti juhataja 20. jaanuari 2016 teatis nr 2/2016, lisateave on siin.

12. Kas kaubamärgi korral, millele kohaldatakse pikendamise vana lõivu, võib omanik maksega viivitada ja maksta kuuekuulise üleminekuaja jooksul uue vähendatud lõivu?

Ei. Kuupäev, mille põhjal arvutatakse makstav pikendamislõiv, on kaubamärgi kehtivuse lõppemise kuupäev ja see kehtib ka siis, kui kaubamärgi omanik otsustab oodata ja maksta hiljem, kuuekuulise üleminekuaja jooksul. Kui kaubamärgi kehtivuse lõppkuupäev on enne 23. märtsi 2016 ja isegi kui kaubamärgi omanik maksab tasu pärast muutmismääruse jõustumist, arvutatakse kõik hilinenud makse lisatasud (nimelt 25% hilinenud lõivust) lõivu põhjal, mis oleks tulnud maksta kaubamärgi kehtivuse lõppkuupäeval.

13. Kas pikendamise põhiperiood lõpeb kuu lõpus või kindlal kuupäeval?

Praeguse kaubamärgimääruse põhjal saab teha pikendamisavalduse ja maksta pikendamislõivu selle kuu lõpuni, mil registreeritud kaubamärgi kehtivus lõpeb, pikendamise kuuekuuline üleminekuaeg algab nimetatud kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

Muutmismääruses on seda artiklit muudetud ning pikendamistaotlus tuleb esitada ja lõiv maksta kuue kuu jooksul enne kaubamärgi registreeringu kehtivuse e kaubamärgi kehtivuse lõppkuupäeva ja täiendav kuuekuuline üleminekuaeg algab kehtivuskuupäevale järgnevast kuupäevast.

Amet on siiski kehtestanud üleminekukorraldused neile kaubamärkidele, mille pikendamise kuuekuuline põhiperiood algas enne muutmismääruse jõustumist 23. märtsil 2016. Nende märkide suhtes kohaldatakse arvutamise vana meetodit, isegi kui nende kehtivus lõpeb pärast 23. märtsi 2016. See tähendab, et pikendamise uut arvutamisskeemi rakendatakse täiel määral kaubamärkidele, mille kehtivus lõpeb 22. septembril 2016.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.