Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Lõivud

EUIPO lõivusüsteem muutub, võrreldes OHIMi kohaldatud lõivusüsteemiga. Varasema süsteemi järgi kehtis põhilõiv, mis kattis kuni kolm kaupade ja teenuste klassi. Uue süsteemiga kehtestatakse süsteem, mille kohaselt ühe klassi eest tasutakse üks lõiv.

Lõivude valdkonnas kehtestatakse muutmismäärusega järgmised muudatused:

  • taotlemis- ja pikendamislõivude uus süsteem, mille kohaselt ühe klassi eest tasutakse üks lõiv;
  • ametile makstavate lõivude üldine vähenemine;
  • ühenduse kaubamärgi lõivude määruse sätete lisamine alusmäärusesse.
 

Tasuge selle eest, mida vajate

Ühenduse kaubamärk pakkus kaitset kolme klassi eest maksumusega 900 € elektroonilise taotluse ja 1050 € pabertaotluse korral. Muutmismäärusega kehtestab amet süsteemi, mille kohaselt ühe klassi eest tasutakse üks lõiv. See tähendab, et tegelikkuses maksavad taotlejad väiksemat lõivu, kui nad taotlevad kaitset ainult ühele klassile, sama suurt lõivu, kui taotlevad kahele klassile, ja suuremat lõivu, kui taotlevad kolmele või enamale klassile. Pikendamislõive vähendatakse oluliselt kõikidel juhtudel samale tasemele taotlemislõivudega ning samuti vähendatakse vastulause esitamise, tühistamise ja kaebuse esitamise lõive.

 

Taotlemislõivud (e-taotlus)

Ühenduse kaubamärk (vana süsteem) Lõiv ELi kaubamärk (uus süsteem) Lõiv
Esimene klass 900 € katab kuni kolm klassi Esimene klass 850 €
Teine klass Teine klass 50 €
Kolmas klass Kolmas klass 150 €
Neljas ja kõik järgnevad klassid 150 € Neljas ja kõik järgnevad klassid 150 €
 

Pikendamislõivud (e-taotlus)

Ühenduse kaubamärk (vana süsteem) Lõiv ELi kaubamärk (uus süsteem) Lõiv
Esimene klass 1350 € katab kuni kolm klassi Esimene klass 850 €
Teine klass Teine klass 50 €
Kolmas klass Kolmas klass 150 €
Neljas ja kõik järgnevad klassid 400 € Neljas ja kõik järgnevad klassid 150 €
 

Uus Euroopa Liidu sertifitseerimismärk

Euroopa Liidu sertifitseerimismärk kehtestatakse 21 kuu pärast. Sertifitseerimismärgid võimaldavad sertifitseerival asutusel või organisatsioonil lubada sertifitseerimissüsteemi osalistel kasutada märki selliste kaupade või teenuste tähisena, mis vastavad sertifitseerimisnõuetele (ELKMi määruse artikkel 74b). ELi sertifitseerimismärgi registreerimistasu on sama mis ELi kollektiivkaubamärgil, st 1800 € (e-taotlus 1500 €); 50 € teise klassi eest, 150 € kolmanda (ja kõikide järgnevate) klasside eest.

 

Muud lõivud

Nagu varem märgitud, vähendatakse kõiki ametile makstavaid lõive. Mõni näide:

ELi kaubamärgiga seotud lõivud Lõiv (vana süsteem) ELi kaubamärk (uus süsteem)
Vastulause 350 € 320 €
Tühistamine 700 € 630 €
Kaebus 800 € 720 €
 

Uus esitamine

ELi kaubamärgi taotluse, vastulause, kehtetuks tunnistamise või kaubamärgi või otsuse tühistamise avalduse või (teiste ELi kaubamärkide kohta) kaebuse esitamise kuupäevast sõltub, kas lõiv tuleb tasuda vana või uue süsteemi alusel.

Kui esitamiskuupäev on enne uue määruse jõustumist (enne 23. märtsi 2016), kohaldatakse vana süsteemi, isegi kui makse tehakse pärast uue määruse jõustumist. See kehtib ka makse hilinemisest tulenevate mis tahes lisatasude kohta. Kui esitamiskuupäev on pärast uue määruse jõustumist (23. märtsil 2016 või hiljem), kehtib tasu suhtes uus lõivusüsteem. See tuleneb põhimõttest, et esitamine, mille eest on makstud, hakkab kehtima alates esitamiskuupäevast ja loetakse sellest hetkest esitatuks.

Näiteks kui vaidlustamisperiood on 1.2.2016–30.4.2016 ja vastulause esitatakse 1.3.2016, maksab vaidlustaja selle eest seni kehtinud 350 eurot. Kui aga sama vaidlustamisperioodi korral esitatakse vastulause 15.4.2016, peab vaidlustaja maksma uue korra kohase lõivu 320 eurot. Vaidlustaja ei saa esitada vastulauset 1. märtsil 2016 ja oodata 30. aprillini 2016, et maksta lõiv uue korra kohaselt, sest kuigi makse peab jääma 3-kuulisse vaidlustamisperioodi, on vaidlustamise esitamise kuupäev enne uue määruse jõustumiskuupäeva.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.