Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Institutsioonilised muudatused

Määruse reformi eesmärk on ühtlustada menetlusi ja suurendada õiguskindlust, samuti määratleda selgelt kõik ameti ülesanded, sealhulgas ameti ning Euroopa Liidu riiklike ja piirkondlike intellektuaalomandiametite koostöö ning tavade ühtlustamise raamistik.

 

Nimetuse muutumine

OHIMi logo
EUIPO logo
 

Enne 23. märtsi

Pärast 23. märtsi

 

Kohandamine Lissaboni lepinguga: nimetuse muutumine

Määruse terminoloogia on kohandatud Lissaboni lepinguga ja kõik viited ühendusele on asendatud viidetega Euroopa Liidule või teatud juhtudel liidule. See tähendab eelkõige, et nimetus„ühenduse kaubamärk“ on asendatud nimetusega „Euroopa Liidu kaubamärk“. Muutmismääruse jõustumisel said senistest ühenduse kaubamärkidest ja ühenduse kaubamärgi taotlustest seega automaatselt Euroopa Liidu kaubamärgid ja Euroopa Liidu kaubamärgi taotlused ning ühenduse kaubamärgi määrusest sai Euroopa Liidu kaubamärgi määrus.

 

Koostöö

Muutmismäärusega kehtestatakse ameti ja liikmesriikide ametite vahelise olemasoleva koostöö tugev õigusraamistik. Uue raamistiku puhul on tähtis ka, et see võimaldab kasutajate esindajatega konsulteerimist koostööprojektide osas, eelkõige projektide määratlemisel ja tulemuste hindamisel.

 

Koostöövaldkonnad

Muutmismääruses on ameti ja liikmesriikide ametite koostöö tegevusvaldkondade mittetäielik loetelu, milles on muu hulgas järgmised valdkonnad:

  • ühtsete standardite ja tavade kehtestamine;
  • ühiste andmebaaside ja portaalide loomine;
  • andmete ja teabe vahetamine ning tehnilise oskusteabe vahetamine ja abi;
  • teabe levitamine kaubamärkide süsteemi ja võltsimisvastase võitluse kohta.

Muud institutsioonilised muudatused on näiteks järgmised:

  • OHIMi juhatajast saab EUIPO tegevdirektor;
  • esmakordselt on haldusnõukogus ja eelarvekomitees Euroopa Parlamendi esindaja.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.