Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Rahvusvaheline registreerimine

 

Haagi kokkulepe reguleerib tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise süsteemi. Seda haldab Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) rahvusvaheline büroo, mille peakorter on Genfis.
Süsteem võimaldab tööstusdisainilahenduse omanikul taotleda disainilahendusele kaitset kõigi kokkuleppe osalisriikide territooriumil. Selleks tuleb tal esitada WIPO rahvusvahelisele büroole üks taotlus ühes keeles ja tasuda korraga kõik lõivud samas vääringus (Šveitsi frankides).
Haagi kokkulepe koosneb kahest dokumendist: 1960. aasta Haagi kokkuleppest ja 1999. aasta Genfi redaktsioonist. Kumbki sisaldab eri sätteid. Põhimõtteliselt otsustab iga riik ise, kumma redaktsiooniga ta soovib ühineda. Rahvusvahelised valitsustevahelised organisatsioonid, nagu EUIPO, saavad ühineda siiski ainult Genfi redaktsiooniga. Genfi redaktsioon jõustus täielikult 1. aprillil 2004. Euroopa Liit ühines Genfi redaktsiooniga 24. septembril 2007 ning redaktsioon jõustus tema suhtes 1. jaanuaril 2008.

Lisateave on WIPO veebilehel jaotises „Genfi redaktsiooni osalisriigid“.


Euroopa Liidu ühinemine Genfi redaktsiooniga tähendab, et taotlejad, kellel on õigus esitada rahvusvahelisi taotlusi, sest nad on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või nende elukoht, tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte või peamine asukoht on Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil, võivad esitada tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse Haagi süsteemi alusel.
Veel tähendab see, et rahvusvahelises registreeringus võib nimetada Euroopa Liitu. Kui EUIPO sellist rahvusvahelist registreeringut tagasi ei lükka, on sellel Euroopa Liidu territooriumil sama mõju kui ühenduse disainilahendusel.


EUIPO-l puudub rahvusvahelise registreeringu esialgsel menetlemisel mis tahes roll. See tähendab, et rahvusvahelised registreerimistaotlused tuleb esitada otse WIPO-le, kes neid ka menetleb. Lisaks ei ole erinevalt Madridi protokollist vaja, et rahvusvaheline taotlus põhineks liikmesriigi või ühenduse taotlusel või registreeringul.
Kui rahvusvahelise registreerimise taotlus esitatakse ekslikult EUIPO-le, ei edasta EUIPO seda WIPO-le ega tagasta seda ka saatjale.


Rahvusvahelise registreerimise taotluse võib esitada Haagi kokkuleppe iga osalisriigi või kokkuleppes osaleva rahvusvahelise organisatsiooni liikmesriigi kodanik või isik, kelle elukoht, peamine asukoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte asub kokkuleppe osalisriigi territooriumil.


Rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamisel tuleb lisaks põhilõivule ja avaldamislõivule tasuda lõiv iga rahvusvahelises registreeringus nimetatud osalisriigi eest. Lõivu suurus sõltub konkreetsest osalisriigist. Kõik lõivud tuleb WIPO-le tasuda Šveitsi frankides. Lisateave on saadaval WIPO lõivukalkulaatoris.

Lisateave taotluse esitamise kohta on saadaval ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluste kontrollimise suunistes.


Ei. Taotleja võib rahvusvahelise taotluse otse esitada. Kuid taotleja võib määrata esindaja, kes tema nimel tegutseb.


Taotleja võib rahvusvahelise taotluse esitada omal valikul kas inglise, prantsuse või hispaania keeles (alates 1. aprillist 2010).
 
Lisateave taotluse esitamise kohta on saadaval ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluste kontrollimise suunistes.


Avaldamise edasilükkamine oleneb rahvusvahelises registreeringus nimetatud osalisriikidest. Mõni osalisriik on teatanud, et tema nimetamisel ei ole edasilükkamine lubatud või see kestab kuni 6 kuud. Genfi redaktsiooni kohaselt on maksimaalne edasilükkamisperiood 30 kuud taotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedi kuupäevast ehk sama periood, mida kasutatakse Euroopa Liidus. Edasilükkamise lisateave on WIPO veebilehel.

Lisateave taotluse esitamise kohta on saadaval ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluste kontrollimise suunistes.


Ei. WIPO avaldab Euroopa Liitu nimetavad rahvusvahelised registreeringud väljaandes Hague Express Bulletin.
See rahvusvaheline bülletään on WIPO veebilehel ja seda ajakohastatakse kord nädalas.


Ei, EUIPO rahvusvahelisi registreeringuid ei (taas-)avalda. Rahvusvahelisi registreeringuid avaldab ainult WIPO rahvusvahelises disainilahenduste bülletäänis, mis on WIPO veebilehel.


Jah, rahvusvahelise registreerimise taotluses võib esitada ühenduse disainilahenduse registreerimistaotlusega seotud prioriteedinõude ja vastupidi. Prioriteediperiood on 6 kuud.


Et tühistada või lõpetada rahvusvahelise registreeringu mõju ELi territooriumil, võivad kolmandad isikud algatada kehtetuks tunnistamise menetluse samade reeglite järgi, mida kohaldatakse ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistamisel. Kolmandad isikud võivad esitada EUIPO-le kehtetuks tunnistamise taotluse või esitada ühenduse disainilahenduste kohtule kehtetuks tunnistamise vastuhagi.


WIPO kontrollib ainult vorminõuete täitmist. Sisulist kontrolli teevad nimetatud osalisriikide ametid. Vormiliste puuduste korral antakse taotlejale nende parandamiseks aega 3 kuud.


Vastavalt ühenduse registreeritud disainilahenduse määruse artiklile 106d (lisatud muutmismäärusega (EÜ) nr 1891/2006) on Euroopa Liitu nimetaval rahvusvahelisel disainilahenduse registreeringul, kui keeldumisest ei teatata või kui keeldumisotsus tagasi võetakse, registreerimiskuupäevast alates sama mõju kui ühenduse registreeritud disainilahendusel.
 
Lisateaveregistreerimise kohta.


EUIPO kontrollib 6 kuu jooksul Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreerimise avaldamisest keeldumise põhjuseid, st kas rahvusvahelise registreerimise subjekt vastab disainilahenduse määratlusele kooskõlas avaliku korra või üldtunnustatud kõlblusnormidega, nagu on sätestatud ühenduse disainilahenduse määruse artiklis 9.
Kui EUIPO leiab põhjuseid registreerimisest keeldumiseks, saadab ta WIPO-le keeldumisteate, takistades sellega rahvusvahelise registreeringu jõustumist Euroopa Liidu territooriumil. WIPO edastab keeldumisteate rahvusvahelise registreeringu omanikule, kes võib vastuseks esitada oma seisukohad otse EUIPO-le.
Kui EUIPO leiab, et omaniku seisukohad kõrvaldavad keeldumispõhjused, võtab ta keeldumisotsuse tagasi ja teatab sellest WIPO-le. Sellisel juhul on rahvusvahelisel registreeringul Euroopa Liidu territooriumil samasugune mõju kui ühenduse registreeritud disainilahendusel.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs on andmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.