Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Esindamine ametis

 

ELi kaubamärgi (EUTM) ning ühenduse registreeritud disainilahenduse (RCD) taotluse saab esitada igaüks. Kui ELi kaubamärgi taotlus on esitatud, peab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) välise asukohariigiga või EMP-välise peamise tegevuskohaga mis tahes taotleja või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte siiski ametisse määrama vastava esindaja ning seda kas enne või pärast ametis esindaja puudumist käsitleva kirja laekumist.

Kutselise esindaja leidmiseks kasutage ameti tasuta veebipõhist andmebaasi eSearch plus.

Lisateabe saamiseks vt suuniste A osa (üldeeskirjad) jaotist 5 (kutseline esindaja).


Euroopa Majanduspiirkond (EMP) hõlmab ELi liikmesriike ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) kolme liikmesriiki: Island, Liechtenstein ja Norra. EEA eesmärk on laiendada ELi siseturgu EFTA riikidesse.
 
Lisateave ja EMP riikide loetelu.


Jah, EMPst pärit EUIPO kutseline esindaja võib EUIPOs tegutseda ELi kaubamärgi ning samuti ühenduse disainilahenduste / ühenduse registreeritud disainilahenduse (RCD) kontekstis. Esindajaid on võimalik otsida ameti veebipõhise vahendi kaudu.
Lisateabe saamiseks vt vormide ja dokumentide jaotist.

Lisateabe saamiseks vt suuniste A osa (üldeeskirjad) jaotist 5 (kutseline esindaja).


Tegeliku ja toimiva tööstus- või kaubandusettevõtte väljend on pärit Pariisi konventsiooni artiklist 3. Leiti, et esialgne säte, milles viidati lihtsalt ettevõttele, oli liiga avar ja vajas piiramist. Prantsuskeelse terminiga „sérieux“ (eesti keeles „tegelik“) sooviti välistada petturlikud või fiktiivsed ettevõtted.
Termin „toimiv“ näitab, et kuigi ettevõttes peab toimuma teatav tööstus- või kaubandustegevus (erinevalt pelgalt laohoonest), ei pea see olema peamine tegevuskoht. Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) sellist ettevõtet omavat füüsilist või juriidilist isikut võib EUIPOga suhtlemisel esindada töötaja.


Juriidiliste isikute töötajad võivad esindada teist juriidilist isikut, kui neil on teineteisega majandussidemed. Majandussidemed on olemas juhul, kui need kaks juriidilist isikut on teineteisest majanduslikult sõltuvad – menetlusosaline sõltub asjaomase töötaja tööandjast või vastupidi. Selline majandusside võib esineda järgmistel põhjustel:
  • mõlemad juriidilised isikud kuuluvad samasse kontserni või
  • juhtimismehhanismide kohaselt kontrollib üks kõnealune juriidiline isik teist (otsus kohtuasjas T-512/15, punkt 33 et seq).
Majandussidemete olemasolu tuvastamiseks ei piisa aga järgmisest:
  • kaubamärgi litsentsilepingust tulenev seos,
  • kahe ettevõtja lepinguline suhe, mille eesmärk on vastastikune esindamine või õigusabi pakkumine,
  • ainult tarnija ja kliendi suhe, mille alus on näiteks ainuõiguslik turustus- või frantsiisileping.
Kui töötajast esindaja soovib tugineda majandussidemetele, peab ta tähistama ametlikul vormil asjaomase märkeruudu ning esitama oma nime ning tööandja nime ja aadressi. On soovitatav viidata majandussideme laadile, välja arvatud juhul, kui see selgub esitatud dokumentide põhjal.

Majandussidemete kohta üksikasjalikuma ja lisateabe saamiseks vt suuniste A osa (üldeeskirjad) jaotise 5 (kutseline esindaja) lõiget 2.4.2 – majandussidemetega juriidilise isiku esindamine töötajate poolt.
 


Kõik füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele tingimustele:
  • isik on EMP (Euroopa Majanduspiirkond) liikmesriigi kodanik; tema tegevus- või töökoht asub EMPs; tal on õigus EMP liikmesriigi tööstusomandi keskametis esindada füüsilisi või juriidilisi isikuid kaubamärke/disainilahendusi käsitlevates küsimustes. Märkus: see tööstusomandi keskasutus ei pea vastama tegevus- või töökohale, kuid peab siiski asuma EMPs.


Kutseliste esindajate loetellu kandmiseks tuleb täita, allkirjastada ja kuupäevastada taotlusvorm ning saata see meile. Peate lisama riikliku ameti väljastatud tõendi või viitama ühistõendile, kus olete loetletud kutsenõuetele vastava esindajana.

Disainilahenduste küsimustes kutseliste esindajate kohta lisateabe saamiseks vt kutseliste esindajate eriloetellu kandmise taotlusvormi käsitlevaid märkuseid.

Kutseliste esindajate kohta lisateabe saamiseks vt suuniste A osa (üldeeskirjad) jaotist 5, (kutseline esindaja).EMP (Euroopa Majanduspiirkond) piires asuvaid esindajaid võite otsida meie avalikust andmebaasist eSearch plus. Andmebaas tagab lihtsa juurdepääsu igat liiki esindajaid (liidud, töötajad, juristid või EUIPO kutselised esindajad) käsitlevale teabele ja seda ajakohastatakse iga päev.


Kui nimetatakse uus esindaja, võib ta ametit kirjalikult teavitada, et eelmine esindaja ei esinda enam klienti. Volitusi ei ole vaja, välja arvatud juhul, kui uus esindaja on töötaja. Amet kinnitab vahetuse kirjalikult ja seejärel vahetus avaldatakse.

Lisateave ühenduse registreeritud disainilahenduse haldamise kohta.

Lisateave ELi kaubamärgi haldamise kohta.

Lisateave omanike isikuandmete muutmise kohta.

Teise variandina vt suuniste A osa (üldeeskirjad) jaotist 5 (kutseline esindaja).Identifitseerimisnumber on number, mis määratakse igale esindajale, kes EUIPO-le taotluse esitab.
Kõik taotlused kantakse andmebaasi eSearch plus.
EUIPO ei teavita oma kliente sellest numbrist automaatselt (välja arvatud juhul, kui see käsitleb kutseliste esindajate nimekirja kandmise otsust), vaid teeb seda nõudmisel.
Numbri leiate ka kõikidest oma failidest andmebaasis eSearch plus. Et amet saaks teid kiiresti kliendina tuvastada, kasutage EUIPOga suheldes alati oma identifitseerimisnumbrit.
Pange tähele, et kasutaja alasse sisenemisel saate luua veebikonto. Kui see on tehtud, saate täpsemat vormi kasutades esitada taotluse järgmisel aadressil.
Kui taotlus on kinnitatud, määrab süsteem teile identifitseerimisnumbri.


Siin lehel olevad küsimused ja vastused on üksnes teabeks ning ei ole õiguslik alus. Üksikasjalik teave on jaotistes „Euroopa Liidu kaubamärgi määrused“ ja „Ühenduse disainilahenduse määrused“ või „Kaubamärgijuhendid“ ja „Disainilahenduste juhendid“.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta EUIPOs on andmekaitseteates.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.