Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

VKEde fond „Ideas Powered for Business“

Osalemiskutse – GR/001/21 (VKEde fond „Ideas Powered for Business“)

Seda osalemiskutset toetavad Euroopa Komisjon ja EUIPO.

Teenus 1 – intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused (IP Scan): See teenus aitab teil otsustada, milliseid intellektuaalomandiõigusi taotleda, kuidas arendada oma intellektuaalomandi portfelli registreeritud õiguste olemasolu korral ja kuidas kavandada oma strateegiat tulevikuks;

Teenus 2 – kaubamärgi- ja disainilahenduse taotluse lõivud: Kui kaalute kaubamärgi või disainilahenduse registreerimist ELi, piirkondlikul (Beneluxis) või riiklikul tasandil.

 

Igal VKE-l on võimalik nende teenuste toetamise arvelt saada hüvitisena toetust maksimaalselt summas 1500 eurot.

See on EUIPO programmi „Ideas Powered for Business“ algatus, mida toetavad Euroopa Komisjon ja mida viiakse ellu koostöös ELi riiklike ja piirkondlike intellektuaalomandiametitega.

See veebileht võimaldab järgmist:

 

Osalemiskutse

Enne taotlusvormi saatmist soovitame tungivalt läbi lugeda osalemiskutset käsitleva ametliku teabe. Saate selle alla laadida allpool olevast kastist. Palun pidage meeles, et selle kava toetuste taotlemiseks peab teie ettevõte vastama ametlikule väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete definitsioonile.

Kahtluse korral kontrollige seda Euroopa Komisjoni VKEde määratlust käsitlevast teatmikust (kättesaadav kõigis ELi keeltes).

 

Download PDF

NB! Autoriteetne teabeallikas on ingliskeelne versioon. Kui tõlgitud versioonide ja ingliskeelse versiooni vahel on ebakõlasid, on ülemuslik ingliskeelne versioon.

 

PARANDUS 

Parandus on seotud uue taotlusperioodi lisamisega, mis toimub oktoobris ajavahemikus 01.10.2021–31.10.2021.

Paranduses on konkursikutse üksikasjalikud kohandused.

 

PDFi allalaadimine

NB! Autoriteetne teabeallikas on ingliskeelne versioon. Tõlgitud versioonide ja ingliskeelse versiooni lahknevuse korral on ülimuslik ingliskeelne versioon.

 

Samuti soovitame enne VKEde fondi taotlusprotsessiga alustamist tutvuda järgmiste dokumentidega:

 

 

Kirjalik kinnitus Näita Peida

See kinnitus tagab, et kõik toetusesaajad vastavad eeskirjadele ja ei ole olukorras, mis välistaks nende jaoks ELi toetuste saamise (nt pankrotis).

Download PDF

 

Mõlema teenuse fikseeritud summade/lõivude loetelu ELi riikide kaupa Näita Peida

See loend võib erinevates akendes erineda. Mis tahes uuendused loendis teatatakse siin, mistõttu on väga oluline, et taotlejad hoiaksid ennast regulaarselt loendiga kursis.

Download PDF

 

Toetusotsuse näidis Näita Peida

Toetused sõlmitakse ameti otsusel (toetusotsus), seega on taotlejatele kättesaadavaks tehtud mudelil teavitamise eesmärk.

Download PDF

 

 

Lisaks kui kavatsete esitada taotluse kolmandast isikust esindaja abil, laadige alla järgmine kinnitus, täitke see ja andke see esindajale, et ta saaks selle üles laadida koos taotlusega ja esitada teie nimel.

 

Kirjalik kinnitus – taotleja esindajad Näita Peida

Esindaja: Kes tahes kolmas isik (füüsiline või juriidiline), keda VKE nõuetekohaselt volitab teda käesolevas menetluses seaduslikult esindama ning kes täidab ja esitab e-vormi taotleja nimel.

Laadige alla PDF

 

 


Ajakava ja eeskirjad

Toetust saab taotleda ainult avatud taotlusperioodil, kasutades elektroonilist taotlusvormi (e-vorm). Taotlusi, mis on esitatud väljaspool viit kindlaks määratud ajaperioodi, ei võeta arvesse.

 

  1. TAOTLUSPERIOOD 2. TAOTLUSPERIOOD 3. TAOTLUSPERIOOD 4. TAOTLUSPERIOOD 5. TAOTLUSPERIOOD 6. TAOTLUSPERIOOD
Iga etapi eelarve LÕPETATUD LÕPETATUD LÕPETATUD LÕPETATUD LÕPETATUD LÕPETATUD
Taotlusperioodi algus 11.01.2021 01.03.2021 01.05.2021 01.07.2021 01.09.2021 01.10.2021
Taotluste esitamise tähtaeg 31.01.2021 31.03.2021 31.05.2021 31.07.2021 30.09.2021 31.10.2021

Taotlejad saavad tulemuste kohta kirjaliku teate ning toetuse saamise korral teate toetusotsuse kohta

Veebruar–märts 2021 Aprill–mai 2021 Juuni–juuli 2021 August–september 2021 Oktoober–november 2021 November 2021

 

Nagu on märgitud konkursikutse punktis 1.5, on taotlusperioodi kohta eraldatud esialgne eelarve. Kui kõiki konkreetsele taotlusperioodile eraldatud rahalisi vahendeid ei kasutata, võidakse need üle kanda hilisematele taotlusperioodidele.

Kui iga taotlusperioodi jaoks eraldatud hinnanguline eelarve ületatakse enne tähtaja lõppu, võidakse taotlusperiood lõpetada enne siin märgitud kuupäevi. Uuendame seda tabelit mis tahes muudatuste korral ja soovitame seda korrapäraselt vaadata.

 

OLULINE TEAVE: COVID-19 Esialgset ajakava ja eelarveprognoose võidakse muuta, kui selleks tekib COVID-19 puhanguga seotud valitsevate tingimuste tõttu vajadus.

 

Esitamiseeskirjad

Võite esitada ainult ühe taotluse taotlusperioodi kohta teenusele 1 (intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused) või teenusele 2 (kaubamärgi ja/või disainilahenduse registreerimine) või mõlema kombinatsioonile.

Kui saate teenust ühe taotlusperioodi ajal ning soovite järgmise taotlusperioodi alguses teist taotlust esitada, ei ole teil lubatud taotleda sama teenust teist korda. Seega, kui te saite eelnevalt teenust 1, saate te taotleda ainult teenust 2. Sama teenust ei ole võimalik kaks korda taotleda.

Kui teie taotlus on ühel taotlusperioodil tagasi lükatud, võite te järgmisel taotlusperioodil siiski taotluse esitada. Kui te esitate ühe taotlusperioodi jooksul rohkem kui ühe taotluse, võtame arvesse ainult teie taotluse esimest versiooni. Kõik ülejäänud saadetud versioonid loetakse automaatselt vastuvõetamatuks.

 

Küsimused ja vastused

Kui teil on jätkuvalt küsimusi taotluste esitamise protsessi, eeskirjade, ajakava või mõne muu antud kavaga seotud teema kohta, saate meiega ühendust võtta meie teabekeskuse kaudu.

Arvestage, et avalikustame kõik meile potentsiaalsete taotlejate poolt esitatud küsimuste vastused. Avalikustame need küsimused ja vastused, et tagada kõigi taotlejate võrdne kohtlemine, pakkudes neile juurdepääsu samale teabele.

 

Toetuse taotlemine

Soovitame tungivalt, et taotlejad ei ootaks meile vormi saatmisega viimase hetkeni, sest esimesena kätte saadud taotlusi menetletakse eelisjärjekorras.

 

  

 

 

Tulemused, teated ja kuidas esitada maksetaotlust

Teatame teile hindamisprotsessi tulemused individuaalselt pärast taotlusperioodi lepingu sõlmimise otsuste vastu võtmist.

Ametlik teade otsuse kohta saadetakse e-kirja teel e-vormil märgitud kontaktisikutele. Seetõttu on teil kohustus esitada oma kontaktisikute õige(d) e-posti aadress(id).

  • Kui teie taotlus ei olnud edukas, saadetakse teile teavituskirjas meie negatiivse otsuse põhjused.
  • Kui teie taotlus oli edukas, saate positiivse otsuse kinnituse ja manuse, mis sisaldab EUIPO nõuetekohaselt allkirjastatud toetusotsust.

Positiivse otsuse saamisel saab teist kava (VKEde fondi) toetusesaaja. Positiivne otsus jõustub kuupäeval, mil me teid sellest teavitame, ja selles on sätestatud kõik meie kohustused kava alusel.

 

Kui olete saanud heakskiitva otsuse teate, on teil 30 päeva aega, et teha järgmist.

  • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse taotlemine. Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused on kättesaadavad seda teenust pakkuvate riiklike ametite kaudu.
  • Kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemine ja lõivu tasumine. Kaubamärgi ja disainilahenduse registreerimise taotluse saab esitada riiklikus intellektuaalomandiametis (riigi tasand), Beneluxi intellektuaalomandiametis (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi; piirkonna tasand) või meie juures EUIPOs (hõlmab kõiki ELi liikmesriike).

 

Meilt maksete taotlemine

Teenus(t)e osutamise lõppemisel peavad toetusesaajad esitama elektroonilise maksetaotluse vormi, kasutades toetusotsuses toodud linki.

Makse, mille eeltingimuseks on taotluses esitatud teabe ja dokumentide heakskiitmine, tehakse ühe kuu jooksul ja toetusesaajaid teavitatakse e-posti teel vastavalt.

 

Kontroll-loend taotlejatele

Enne taotlemist veenduge, et saate vastata jaatavalt kõigile järgmistele küsimustele:

Jah Ei

Kas teie ettevõte on Euroopa Liidus asutatud väike või keskmise suurusega ettevõte?
 
Kas olete enne taotlusvormi täitmist läbi lugenud osalemiskutse?
 
Kas teate oma ettevõtte pangaandmeid ja kas teil on pangakonto väljavõte, (näidis), millel on toodud järgnevad andmed: ettevõtte nimi konto omanikuna; IBAN-number (näited) ja BIC-/SWIFT-kood?
 
Kas teil on ettevõtte käibemaksukohustuslase tõend?
 
Kas te teate, mis teenuseid te kavatsete taotleda (teenus 1/teenus 2 või mõlemad), nagu on välja toodud osalemiskutses?
 
Kas te teate, mis intellektuaalomandiõigusi (kaubamärke ja/või disainilahendusi) te kavatsete taotleda (teenus 2)?
 
Kas mõistate täielikult, et te ei saa neid teenuseid taotleda, kui te olete juba saanud riiklikku või ELi toetust samade teenuste või nende osa jaoks?
 

Kui saate kõigile neile küsimustele vastata jaatavalt, jätkake taotlusvormiga (taotlusperioodide raames):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.