Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund on Euroopa Komisjoni algatus, mida viib ellu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Algatuse eesmärk on toetada rahaliselt Euroopa väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid) intellektuaalomandi vautšeritega, et aidata neil kaitsta oma intellektuaalomandiõigusi, täpsemalt kaubamärke ja disainilahendusi. Algatusega eraldatakse toetusteks 20 miljonit eurot, mis jagatakse välja kuuest taotlusperioodil 2021. aasta jaanuarist detsembrini.
 
Õiguste kasutajatele hüvitatakse osaliselt intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuste (IP Scan) ning kaubamärgi ja disainilahenduse taotlemise kulud.
 
Teenus 1: 75% soodustus intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustelt (IP Scan), mida pakuvad algatuses osalevad riiklikud intellektuaalomandi ametid. 

Teenus 2: 50% soodustus riiklike, piirkondlike ja ELi kaubamärkide ja disainilahenduste taotlemise põhilõivudelt. 

Igal VKE-l on õigus saada hüvitist kuni 1500 eurot.


Ei. VKE peab kõigepealt taotlema toetust (intellektuaalomandi vautšer) ja ootama ära toetusotsuse. Pärast toetusotsuse saamist võib VKE taotleda toetuse taotluse vormil (eForm1) märgitud teenuseid (kaubamärgi ja/või disainilahenduse ja/või intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan)  või nende kombinatsiooni). Viimase etapina võib VKE taotleda vastavat hüvitamist.


Algatusest Ideas Powered for Business SME Fund toetuse saamiseks võib taotluse esitada nii ELi VKE volitatud töötaja kui ka tegevjuht.
 
Intellektuaalomandi vautšeri kujul olevat toetust võivad taotleda kõik ELis asutatud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd). VKEd, mis soovivad taotleda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan), peavad olema asutatud riigis, kus on kättesaadav nõuetele vastav intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse osutaja, nagu on avaldatud osalemiskutses.
 
Oma ettevõtte toetuse taotlemise tingimustele vastavust saate kontrollida ELi ametlikust VKE määratlusest.


VKE peab olema asutatud Euroopa Liidus.
 
Allpool on esitatud tegurid, mille alusel tehakse kindlaks, kas ettevõte on VKE vastavalt ELi soovituses 2003/361 esitatud määratlusele.Ei, v.a kui nad tegelevad majandustegevusega. Vt VKEde määratlus, mille on koostanud Euroopa Komisjon.


Jah, aga kui taotlus rahuldatakse, võib toetust saada ainult VKE.


Esimene kuuest taotlusperioodist algab 11. jaanuaril 2021 vastavalt järgmisele ajakavale:VKE saab intellektuaalomandi vautšeri kujul toetust taotleda avatud taotlusperioodi ajal ja ainult selleks ettenähtud veebivormil. Taotlusi, mis on esitatud muul ajal kui ühel kuuest määratud ajavahemikul, arvesse ei võeta.

 


Jah. Kui VKE taotleb üht teenust ühel taotlusperioodil, võib see taotleda teist teenust mõnel järgneval taotlusperioodil.


Igale VKE-le hüvitatakse teenuse 1 või teenuse 2 või mõlema teenuse kombinatsiooni eest maksimaalselt 1500 eurot järgmiselt.
 
Teenus 1: 75% soodustus intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustelt (IP Scan), mida pakuvad algatuses osalevad riiklikud intellektuaalomandi ametid.
Teenus 2: 50% soodustus riiklike, piirkondlike ja ELi kaubamärkide ja disainilahenduste taotlemise põhilõivudelt. 

1. näide. Teenus 1: VKE peab esmalt tasuma intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) kogumaksumuse. Kui see maksab 1000 eurot, oleks 75% suurune hüvitis 750 eurot. Sellisel juhul hüvitatakse VKE-le 750 eurot.2. näide. Teenus 2: VKE peab kõigepealt tasuma kaubamärkide ja disainilahenduste taotlemise põhilõivude kogumaksumuse. Kui VKE soovib registreerida kaks riiklikku disainilahendust, mis maksavad kumbki 250 eurot, ja soovib samal ajal registreerida kaks ELi kaubamärki, mis mõlemad maksavad 850 eurot, on kõigi taotluste kogumaksumus 2200 eurot. 50% hüvitise suurus oleks sel juhul 1100 eurot. Sellisel juhul maksab VKE 2200 eurot ja talle hüvitatakse 1100 eurot.3. näide. Teenuse 1 ja teenuse 2 kombinatsioon: kui VKE soovib nii näites 1 kui ka näites 2 nimetatud teenuseid, oleks teenuse 1 maksumus 1000 eurot ja teenuse 2 maksumus 2200 eurot ning kogumaksumus 3200 eurot. Sellisel juhul hüvitatakse VKE-le toetuse maksimaalne summa, milleks on 1500 eurot.

Igale VKE-le hüvitatakse teenuse 2 või teenuse 1 ja teenuse 2 kombinatsiooni eest maksimaalselt 1500 eurot: Kui taotlete teenust 1, on 75% rahastamiskõlblike kulude hüvitise maksimummäär järgmine:


Teenuse 1 või 2 või mõlema kombinatsiooni jaoks saab esitada ainult ühe taotluse, mille puhul on hüvitise maksimummäär alati 1500 eurot taotleja kohta.
Kui taotlete ühte teenust ühel taotlusperioodil, võite taotleda teist teenust järgmisel taotlusperioodil.

 


Kui taotlejad vastavad toetuse saamise tingimustele, kohaldatakse igal taotlusperioodil esitamisjärjekorras väljastamise põhimõtet, võttes aluseks taotluse esitamise kuupäeva ja kellaaega.


Toetuse taotlemiseks peavad VKEd läbima järgmised etapid.
 
1. Kui olete meie toetuste veebilehel osalemiskutse läbi lugenud, täitke toetuse taotluse veebivorm (eForm1) ja esitage see koos nõutavate dokumentidega. Enne taotluse esitamist lugege hoolikalt meie kontroll-loendit, mille leiate üheksanda küsimuse juurest. Kui teie taotlus rahuldatakse, saate EUIPO allkirjaga toetuse andmise otsuse. Hoidke see alles, sest vajate seda hiljem! Taotlejaid, kelle taotlus tagasi lükatakse, teavitatakse eitava otsuse põhjustest.
 
2. Seejärel esitage oma kaubamärgi ja/või disainilahenduse ja/või intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) taotlus ning tasuge selle eest. Seda tuleb teha 30 päeva jooksul toetuse andmise otsuse saamisest. 

Kaubamärke ja disainilahendusi saab taotleda ükskõik millisest ELi riiklikust intellektuaalomandi ametist (riiklik tasand), Beneluxi Intellektuaalomandi Ametist (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi; piirkondlik tasand) või EUIPOst (hõlmab kõiki ELi liikmesriike).
 
Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan) saab tellida seda teenust pakkuvates riiklikes ametites (loetelu on allpool).
  
3. Kui olete teenuste eest tasunud, esitage maksetaotlus (eForm2) enne 31. mai 2022, kasutades toetuse andmise otsuses sisalduvat linki. Kui esitatud teave ja dokumendid heaks kiidetakse, tehakse makse ühe kuu jooksul.


Vajalike dokumentide ettevalmistamiseks peaks taotleja enne taotluse esitamist hoolikalt läbi lugema alltoodud kontroll-loendi.
 
KONTROLL-LOEND
 


Väljale „Ettevõtte nimi“ on väga oluline märkida sama teave kui käibemaksu/maksudokumendis ja pangatõendil.

Teine tavaline viga on, et e-vormil ei märgita täielikku IBAN-numbrit, mis peab olema täpselt sama mis pangatõendil (ja sisaldama riigikoodi).

Kontrollige, et kõik lisatud dokumendid on selgelt loetavad.


Saate esitada mitu e-posti aadressi, et saaksite kõik teated kätte.


Märkige kindlasti sama nimi, mis on teie käibemaksukohustuslase tõendil; lisatud pangatõendil peab sama nimi olema märgitud konto omanikuna.


Veebipõhises taotlusvormis käibemaksuvälja (sealhulgas riigikoodi) täitmisel vaadake palun seda dokumenti ja järgige oma riigi näidisstruktuuri.
Taotlejatel, kellele pädev riiklik asutus kohaldab maksuvabastust ja kellel on samaväärne maksukohustuslasena registreerimise number, palutakse esitada riigi pädeva asutuse tõend nende äriühingu õigusliku olemasolu kohta.
Kui maksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur erineb käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri omast, kasutage teabe kodeerimisel järgmisi juhiseid.
 • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbril on sama arv numbreid, kuid puudub riigikood, tuleb riigikood lisada numbri ette.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on 12345678. Sisestada tuleb EU12345678.
 • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbris on riigikood, kuid numbrite arv ei ole sama, tuleb puuduvate numbrite asemel sisestada X.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on EU123456. Sisestada tuleb EU123456XX.
 • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbris ei ole riigikoodi ja ka numbrite arv ei ole sama, tuleb numbri ette lisada riigikood ja puuduvate numbrite asemel sisestada X.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on 123456. Sisestada tuleb EU123456XX.


Pangatõendil peab olema märgitud pangakonto omaniku nimi (see peab olema sama mis ärinimi), panga nimi, IBAN-kontonumber ja BIC-/SWIFT-kood. Panga tempel ja panga esindaja allkiri ei ole nõutavad. Näide on siin.


NB! See protsess võib kesta kuni 60 minutit.
Kontrollige, kas olete märkinud õige e-posti aadressi. Soovitatav on esitada mitu e-posti aadressi.
Kontrollige rämpspostis olevaid e-kirju.
Kui te siiski ei ole kinnitust saanud, võtke ühendust information@euipo.europa.eu

Seda e-kirja ei saa käsitada taotluse vastuvõetavuse, vaid üksnes selle esitamise teatena. Taotlejat teavitatakse individuaalselt eraldi e-kirjaga hindamisprotsessi tulemuste kohta, nagu on märgitud osalemiskutse punktis 4.5.


Kui taotlusperiood on lõppenud, vaatab hindamiskomisjon kõik taotlused läbi ja kui komisjonil on vaja lisateavet, saate e-postiga teate.


 
Kui otsustate pärast taotluse esitamist MITTE jätkata, saatke e-kiri aadressil grants.smefund@euipo.europa.eu, lisades taotluse kättesaamise kinnituse ja teate „Soovin tagasi võtta VKEde fondist toetuse saamise taotluse“.
 


Jah. Teil on toetuse andmise otsuse saamisest 30 päeva, et taotluses nimetatud teenuseid taotleda. Vastasel juhul ei ole teil õigust vastavat hüvitist taotleda.


Teenus 1: intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan)

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused (IP Scan) on VKE intellektuaalomandi strateegia väljatöötamisel võtmetähtsusega. Intellektuaalomandi eeldiagnostika eksperdid uurivad VKE ärimudelit, tooteid ja/või teenuseid ja kasvukavasid, et koostada ettevõttele intellektuaalomandi strateegia.
 
See teenus aitab VKE-l otsustada, mis intellektuaalomandiõigusi taotleda, kuidas oma intellektuaalomandiportfelli arendada, kui sellel on juba registreeritud õigusi, ning kuidas oma tulevikustrateegiat kavandada.

IP Scan ei ole õigusteenus.


Kõik intellektuaalomandiõigused (patendid, kaubamärgid, disainilahendused, kasulikud mudelid, taimesordid, geograafilised tähised) on hõlmatud intellektuaalomandi eeldiagnostikateenusega (IP scan), sealhulgas registreerimata/registreerimatud õigused (nt ärisaladused, autoriõigus, registreerimata disainilahendused) ja ärinimed, domeeninimed jne.


VKEde fondi raames ei pakuta intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid (IP Scan) kõigis liikmesriikides. Et kontrollida, kas seda teenust pakub teie liikmesriigis riiklik intellektuaalomandiamet või tema välispartner, on teile kättesaadav järgmine loend.

NB! Mõni riiklik intellektuaalomandiamet võib pakkuda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid (IP Scan) väljaspool VKEde fondi kohaldamisala. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi intellektuaalomandiametiga.


Kui teile on määratud toetus, võite ühendust võtta oma riikliku intellektuaalomandiametiga ja taotleda teenuse 1 intellektuaalomandi eeldiagnostikat (IP scan).
 Pärast arve saamist ja teenuse eest tasumist võite esitada hüvitamistaotluse, kasutades linki toetusotsuse IV lisas.Teenus 2: kaubamärkide ja disainilahenduste taotlused

VKE võib taotleda, et talle hüvitataks 50% ulatuses (riikliku, piirkondliku ja/või ELi) kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise põhilõivud.
 
Kaubamärke ja disainilahendusi saab taotleda ükskõik millisest ELi riiklikust intellektuaalomandi ametist (riiklik tasand), Beneluxi Intellektuaalomandi Ametist (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi; piirkondlik tasand) või EUIPOst (hõlmab kõiki ELi liikmesriike).
 
Valitud territoriaalne kaitsetase oleneb VKE äristrateegiast ja kasvukavadest. Kui VKE ei ole kindel, mida ja kus taotleda, võib intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan) aidata otsust langetada.


VKE või tema nimel tegutsev esindaja


 • Kaubamärgitaotlused: põhilõiv tasutakse taotluse esitamisel; see ei sisalda kaupade ja teenuste lisaklasse.
 • Disainilahenduste taotlused: põhilõiv tasutakse taotluse esitamisel; see ei sisalda täiendavad avaldamis- või edasilükkamislõive.


Põhilõiv tasutakse ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse esitamisel. See ei sisalda täiendavaid avaldamis- ega edasilükkamislõive. Ühe taotluse lõiv on 230 eurot, millest 50 % võidakse hüvitada VKEde fondi toetuskava alusel. Seega, kui taotlete ühe ühenduse registreeritud disainilahenduse hüvitamist, saate 115 eurot. Muid kulusid ei hüvitata.Jah, esindaja võib VKE nimel taotleda kaubamärki (kaubamärke) ja/või disainilahenduse taotlust (taotlusi) ja selle (nende) eest tasuda. Hiljem võib esindaja esitada ka hüvitamistaotluse VKE nimel. Tagasimaksed tehakse siiski VKE (st toetusotsuse toetusesaaja) pangakontole.


VKE taotletavate intellektuaalomandiõiguste (kaubamärgid ja/või disainilahendused) arv ei ole piiratud. VKE-le hüvitatakse 50% taotlemise põhilõivudest (kuni 1500 euro ulatuses).

Et teenuse kohta on lubatud esitada ainult üks taotlus, peavad kõik intellektuaalomandiõigused sisalduma samas taotluses


Jah, kui olete toetusotsuse kätte saanud, on teil teenuste taotlemiseks aega 30 päeva. Toetuse saamiseks tuleb taotleda hüvitist kõigi kaubamärkide ja/või disainilahenduste eest samal ajal.


Ei, peate ootama heakskiidetud toetusotsust. Kui olete selle kätte saanud, on teil aega tasuda oma kaubamärgi ja/või disainilahenduse ja/või intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP scan) eest 30 kalendripäeva.


Ei, toetust saab taotleda ainult uute kaubamärkide ja/või disainilahenduste taotluste jaoks.


Edukaid ja edutuid kaubamärgi taotlusi ei vaadelda eraldi. Kui toetuse taotlus (intellektuaalomandi vautšer) rahuldatakse, siis võib VKE pärast taotlemist ja kaubamärgi eest tasumist taotleda 50% hüvitamist kaubamärgi taotlemise põhilõivust.


Võite taotleda üksnes teenuseid, mida vajate, tingimusel et need on loetletud teie toetusotsuses, mis vastab kõigile nõuetele.


Jah, toetust saab kasutada mitme registreeritud ühenduse disainilahenduse taotlemiseks, kuid toetuskõlblik on ainult põhilõiv. Vähendatud ja täiendavad lõivud ei ole hõlmatud.
Mitme disainilahenduse taotluse lõivustruktuur on järgmine:
 
 • põhilõiv ühe disainilahenduse või koondtaotluse esimese disainilahenduse eest (sisaldub toetuses);
 • vähendatud lõiv alates teisest disainilahendusest (ei sisaldu toetuses);
 • avaldamistasu disainilahenduse kohta (ei sisaldu toetuses);
 • edasilükkamistasu disainilahenduse kohta, vabatahtlik (ei sisaldu toetuses).


Hüvitamine

 • Teile saadetakse e-posti teel kinnitus toetusotsuse heakskiitmise kohta.
 • Pärast selle teatise kuupäeva on teil teenuste taotlemiseks ja nende eest tasumiseks 30 päeva.
 • Maksetaotluse esitamiseks kasutage toetusotsuses olevat linki.
 • Saate e-kirja, milles kinnitatakse teie maksetaotluse kättesaamist. NB! See võib kesta kuni 60 minutit.
 • Kui esitatud teave ja dokumendid on heaks kiidetud, tehakse makse ühe kuu jooksul teie pangakontole.
Teid teavitatakse e-posti teel.


VKE võib taotleda hüvitist toetusesaajana ning tema esindaja võib seda teha tema nimel. Hüvitis makstakse siiski alati välja VKE pangakontole.


Kõik maksetaotluse vormid (eForm2) tuleb esitada 31. mai 2022. Pärast seda kuupäeva esitatud maksetaotlusi vastu ei võeta ega hüvitata.


Toetus makstakse ettevõtte pangakontole, mis on märgitud taotluse vormile (eForm1).


Taotletavate kaubamärkide ja/või disainilahenduste märkimisel vormile arvutatakse summa automaatselt.


Teated

VKE saab kinnitava e-kirja, et tema taotlus on kätte saadud.
 
Edukas VKE saab EUIPO allkirjaga toetuse andmise otsuse. Taotlejaid, kelle taotlus tagasi lükatakse, teavitatakse eitava otsuse põhjustest.


Pärast taotluse läbivaatamist saadab hindamiskomisjon alati ühe järgmistest tulemustest: toetuse määramise teade; lisateabe nõue; toetuse mittemääramise teade.


Vastake lisateabe nõude kirjas toodud e-posti aadressile. Sisestage teave ja/või lisage nõutud dokumendid ning ajakohastame teie taotlust.


Esitatud teavet hindab hindamiskomisjon ja teile saadetakse teade tulemuste kohta.


 Kui olete toetusotsuse kätte saanud, saate taotleda oma kaubamärki ja/või disainilahendust ja selle (nende) eest tasuda 30 kalendripäeva jooksul.
 
Pärast teenuste eest tasumist võite esitada hüvitamistaotluse, kasutades linki toetusotsuse IV lisas. Kui taotlus on esitatud, saate e-kirja, milles kinnitatakse hüvitamistaotluse kättesaamist. NB! See võib kesta kuni 60 minutit. Esitatud teabe ja dokumentide heakskiitmisel tehakse hüvitamine ühe kuu jooksul ja toetusesaajaid teavitatakse vastavalt e-posti teel.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.